De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne
De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne
Hvad skal der nu ske i USA og UK

Kapitel 14


Akkurat som Gud har skænket velsignelser til USA og UK som til ingen anden nation i historien, vil han nu – for at korrigere os, så vi kan lære at nyde sådanne velsignelser – lade nationale katastrofer overgå os, i en grad som aldrig før er set nogetsteds! Mange profetier beskriver dette!

Mikas storslåede profeti

Et yderligt bevis på det moderne Israels identitet, findes i en fantastisk, detaljeret og højest speciel profeti i Mikas 5:6-14. Den taler specielt om Israels “rest” – vore dages Israel – hvor den end måtte befinde sig. Den beskriver amerikanernes og den britiske sammenslutnings velstand, deres velgørende dominans blandt nationerne og deres kommende fald i detaljer!

“Da bliver Jakobs rest i de mange folkeslags midte som dug, der kommer fra Herren, som regnens dråber på græs, der ikke venter på nogen eller bier på menneskenes børn” (vers 6). Husk at dug og regnskyl er absolut nødvendig for landbrugets afkast og er symboler på national velsignelse og velstand fra Gud.

Fortsæt: “Da bliver Jakobs rest bland folkene i de mange folkeslags midte som en løve blandt skovens dyr, en ungløve blandt fårehjorde, der nedtramper, når den går frem, og sønderriver redningsløst” (vers7).

168


Dette symbolske sprog beskriver igen den sidste generation af Israel som en stormagt – som en løve blandt jordens andre nationer.

“Din hånd skal være over dine uvenner, alle dine fjender ryddes bort” (vers 8). Fjenden var afskåret, idet Guds velsignelser fra førstefødselsretten begyndte for Amerika og Storbritannien ca. i året 1803 og frem til enden af II Verdenskrig og vendepunktet under Korea Krigen i efteråret 1950.

Men fra dette punkt er det tydeligt, at velsignelserne blev taget bort – og hverken USA eller England er senere kommet ud af nogen større strid som varige vindere!

Denne profeti viser altså, at netop i den tid hvor vi modtog Guds velsignelser, var vi selv til stor velsignelse for jordens andre nationer – for det var os, der gang på gang reddede andre nationer i verden med Marshall Planen, Fire Punkts Programmet, Fremskridts Alliancen, (for Syd Amerika), over hundrede millioner hektoliter hvede til Indien og andre hungersnød lidende lande, osv. Hoover Programmet samlede enorme madforsyninger efter Første Verdenskrig, og reddede mange millioner mennesker i andre lande fra hungersnød!

I oldtiden samlede Josef hvede og fødevarer og gjorde det tilgængeligt for andre. Det gjorde moderne Josef også. Men -- vi er stivnakkede og oprørske imod Gud og hans lov, mens vor stamfader Josef i oldtiden tjente og adlød Gud helhjertet.

Det er USA og UK, der har været som en “løve” blandt folkene og som – gennem to store krige – har genoprettet verdensfred og stabilitet for menneskene på denne planet!

Pludselig ødelæggelse

Alligevel siger Gud i denne detaljerede profeti: “På hin dag, lyder det fra Herren, udrydder jeg hestene (Mofatt oversættelse: “krigsheste” – tanks, skibe, raketter), dine stridsvogne gør jeg til intet, rydder byerne bort i dit land (med hydrogenbomber?), river alle dine fæstninger ned” (vers 9-10).

Gud siger han vil gøre dette! Gud bestemmer udfaldet af krig (Salm. 33:10-19).

169


Hvor klart kan det siges? Her identificerer Gud jordens mægtigste – og dog, netop når de er på tinden af deres magt, “bryder” han pludselig deres magts stolthed, overmod, se 3. Mose. 26:19, afskærer deres krigsmateriel og ødelægger deres byer! Hvorfor?

Fordi vi, som profeten forklarer videre, har for meget trolddom og for mange spåmænd – falske præster – i landet, som nægter at prædike den levende Guds bud og veje med styrke.

Derfor vil Gud straffe og udslette os – hvis vi ikke angrer – som indledning til den totale udslettelse der kommer “over hedningefolkene” (vers 14), og som vil ske ved enden af denne tidsalder ved Kristi genkomst som kongernes Konge!

Der findes ikke noget andet folk som tilnærmelsesvis opfylder denne store profeti! Men Amerika og Storbritannien opfylder den fuldstændigt!

I og med at deres “styrkes hovmod” fortsat nedbrydes, og briterne fortsætter med at miste deres udenlandske stræder og besiddelser jorden rundt; USA fraskriver sig ejendomsretten til Panamakanalen – kontrollen over denne søvej er livsvigtig, -- i og med at deres guldbeholdning tømmes ud af landet og vejrforstyrrelserne øges, repræsenterer denne centrale profeti alene et kæmpebevis på hvor den moderne “rest” af Israels folk opholder sig i dag!

Straf over alle nationer!

Det skal nu gøres klart, ud fra Guds egne advarende profetier, at denne største, mangedobbelte irettesættende intense afstraffelse vil falde på Amerika og Storbritannien – og briterne i Commonwealth landene. De er de første der vil blive slået ned!

Men de er ikke de eneste, der skal udsættes for korrigerende katastrofe. Gud er også Skaber af alle andre nationer! Gud er også optaget af de folkeslag og racer vi kalder “hedninger”. De er også mennesker – skabt i Guds eget billede med mulighed for at lære og udvikle Guds åndelige karakter! Gud sendte Paulus til hedningenationerne!

170


Hele menneskeheden har gjort oprør, forkastet og vendt sig bort fra Gud, og hans veje! Der vil ikke blive fred på jorden før alle nationer har omvendt sig til Gud og hans veje, styret af hans suveræne regering!

Lige nu er hele menneskeheden fanget i en malstrøm af hurtigt accelererende kriser, der peger mod total udslettelse af denne verdens menneskebyggede civilisationer, alle inspireret af Satan.

Gud siger gennem Jeremias: “Drønet når til jordens ende, thi Herren går i rette med folkene; over alt kød holder han dom ” – hvordan? Akkurat nu bringer The World Tomorrow (Morgendagens verden) programmet hans fredelige henstilling verden over, men bortset fra nogle få spredte individer, lytter verden ikke til denne form for “henstilling”. De næste ord fortæller hvordan Gud snart vil irettesætte: “… de gudløse giver han til sværdet, lyder det fra Herren … Se, ulykken går fra det ene folk til det andet, og et vældigt vejr bryder løs fra jordens rand” (Jer. 25:31-32).

Gud vil bruge det nazi-fascistiske Europa til at straffe Storbritannien og Amerika. Derefter vil han lade de kommunistiske horder udslette det romerske Europa.

Vi er på vej ind i en tid med vanskeligheder verden over – totalt verdenskaos! Der er krig, stridigheder og vold i Asien, Afrika, Syd Amerika – så vel som i Europa og Nord Amerika. Befolkningseksplosionen er en verdensomspændende trussel imod menneskenes eksistens. Kriminalitet, vold, sygdom, social ulighed, fattigdom, skidt og elendighed, degeneration og lidelser huserer over alt i verden!

Men ligesom frelsen først kommer til Israel, således også den korrigerende straf!

Vor store trængsel

Læg mærke til Jeremias’ profeti:

“Så siger Herren: Vi hørte et udbrud af skræk, af rædsel og ufred; spørg og se dog til, om en mand kan føde! Hvi ser jeg da alle mænd med hånd på hofte som kvinde i barnsnød og alle åsyn blegne? Thi stor er denne dag, den er uden lige, en trængselstid for Jakob, men fra den skal han frelses” (Jer. 30:5-7).

Husk – da Jakob overdrog førstefødselsretten til Josefs sønner, Efraim og Manasse (1. Mose. 48:16), sagde han:

171


“… de skal kaldes ved mit navn” – Efraim og Manasse som i dag er Storbritannien og USA. Dette fortæller hvem der vil blive hjemsøgt af disse frygtelige nationale katastrofer – det vil England og USA!

Men hvornår kommer de? Gå ikke ud fra, at dette handler om oldtidens Israel. Læs videre – og se hvornår denne profeti vil gå i opfyldelse!

Fortsæt i Jeremias 30:7: ” … en trængselstid for Jakob, men fra den skal han frelses.” (Efter at han igennem den har tage ved lære!) Fortsæt: “På hin dag, lyder det fra Hærskares Herre, vil jeg sønderbryde deres åg og tage det fra deres hals (slave åget) og sprænge deres bånd, og de skal ikke mere trælle for fremmede. De skal tjene Herren deres Gud og David, deres konge, som jeg vil oprejse dem. (David, der skal genopstå når Kristus kommer!)

Det drejer sig altså om tiden lige før Kristi genkomst – for at befri vore folk – ligesom Moses befriede oldtidens Israel fra slaveriet i Egypten.

Jesus forudsagde det!

Andre profetier taler om den samme tid med store nationale katastrofer som aldrig før. Den centrale profeti i Det Ny Testamente gav Jesus på Oliebjerget – nedskrevet i Mattæus 24, Markus 13 og Lukas 21.

Apostlene havde spurgt Jesus, da de var alene med ham, hvornår hans genkomst skulle ske – og denne verden komme til en ende og den kommende lykkelige verden begynde. Jesus sagde, at tegnet, på at det var nært forestående, ville være, at hans oprindelige evangelium om Guds Rige ville blive forkyndt verden over som et vidnesbyrd for alle folkeslag (Matt.24:14). Men hvad mere – lige før hans komme?

Jesus fortsatte: “Thi da skal der komme en stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu, og heller ikke senere skal komme. Og dersom disse dage ikke blev afkortet, da blev intet menneske frelst (i live); men for de udvalgtes skyld skal disse dage afkortes” (Matt. 24:21-22).

Dette er en beskrivelse af den værste trængselstid – den store trængselstid -- i hele verdenshistorien og i al fremtid. Jeremias beskriver den som “en trængselstid for Jakob”, så stor at “der er ingen som den”.

172


Daniel beskrev den samme strengeste trængselstid i historien. Han skrev om den tid der ligger umiddelbart foran os, og forudsagde: “Til den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste, som værner dit folks sønner, og en trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin mage, så længe der var folkeslag til” (Dan. 12:1).

Den samme strenge straf over Storbritannien og Amerika. Og hvornår? Fortsæt i samme vers: “Men på den tid skal dit folk frelses (befries fra slaveriet), alle, der er optegnede i bogen. Og mange af dem, der sover under mulde (de døde), skal vågne (opstandelse), nogle til evigt liv …” (vers 1-2).

Tidspunktet er lige før de retfærdiges opstandelse ved Kristi genkomst. Som Moses befriede oldtidens israelitter fra slaveriet i Egypten, vil Kristus komme og befri det moderne Israel – England og USA -- fra det nu snart kommende slaveri. (Se Mose. 18:15; Apo. Ger. 7:37¸ Jer. 23:5-8).

Jeremias beskriver det som et ”åg” over vore folks nakke. Hvis “slave åg”? Det svarer Esajas på!

I vers 1 i Esajas 47 er det profetiske budskab adresseret til Babels datter. Ikke oldtidens Babel. Ikke Nebukadnezars Babylon 600 år før Kristus – men en datter af dette Babylon nu i vort tyvende århundrede. I profetierne betyder kvinde eller datter en kirke – en religiøs organisation.

Denne profetis specielle “dame” er beskrevet som en utugtig skøge og som “rigernes dronning”, dvs. et stort kirkesamfund som hersker over nationer. Dette sande “kvindelige” Babylon af i dag, er også skildret i Åbenbaringens 17. kapitel – der kaldes hun, en “stor skøge” som sidder over mange vande”. Dette forklares i vers 15 som “folk og skarer og folkeslag og tungemål”. Hendes navn udlægges der som “en hemmelighed: “Babylon, den store, moder til jordens vederstyggeligheder” (vers 5). Med andre ord: Den babylonske mysteriereligion – den samme religion som i det gamle Babylon, men som nu har vokset sig stor og hersker over mange lande og tungemål.

Hendes riger, som hun herskede over, blev kaldt “Det hellige romerske rige” fra 554 e. Kr. til 1814, for en kort tid genoplivet af

173


Mussolini, og det vil snart få en sidste genoplivning ved en politisk-militær forening af ti lande i Europa (Åbenb. 17:8-14).

Og tidspunktet hvor denne “store skøge” sidder på det politisk-militære “dyr”, er når de skal føre krig mod den herliggjorte Kristus ved hans genkomst (Åbenb. 17:14).

Nu tilbage til Esajas 47. Gud siger til denne rigernes “skøgedronning”: “Jeg vrededes på mit folk (Israel – Britain og Amerika), vanærede min arv, gav dem hen i din hånd (til tortur og slaveri); du viste dem ingen medynk, du lagde dit tunge åg på oldingens nakke” (vers 6).

Slaveriets åg vil nådesløst blive lagt på USA og England af det kommende Europas Forende Stater! Det er allerede begyndt i det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EEC) og det for nylig oprettede EMS (Det Europæiske Monetære System), vistnok ikke det samme som EMA aftalen, den aftale der omfatter alle Vesteuropæiske lande undtaget Finland. Dets ledere taler ustandseligt om politisk enhed som også betyder militær enhed. Hidtil har de ikke nået fuld politisk enighed. Dette vil blive hjulpet på vej af Vatikanets “venlige hjælp” som alene vil blive det enhedssymbol alle vil se op til og acceptere. To paver har allerede tilbudt deres “venlige hjælp” med henblik på en sådan enighed.

Profetierne siger det ikke bogstaveligt, men efter al sandsynlighed og ud fra dagens indikationer, vil overhovedet for denne nye verdensmagt have sit sæde i Central Europa, og det vil fremskynde Den Tredje Verdenskrig; denne gang vil den blive tilladt at lykkes!

Mange af oldtidens assyrer emigrerede nordvest fra deres gamle land syd for det Kaspiske Hav – og de slog sig ned i Central Europa, akkurat som Israels hus emigrerede, fra landet de var fanger i, til kystlandene i Nordvest Europa. Så når man læser om Assyrien i profetier, der har med vor tid at gøre, henviser de til Central Europa.

Historien gentager sig! Det var oldtidens Assyrien der invaderede Israels hus og drev dem ud af Samaria og ind i assyrernes eget land.

Hvor er nutidens babyloniere -- kaldæere da? De emigrerede vestpå og slog sig ned i Italien. Deres religion var den assyriske-babylonske mysteriereligion. Det vil komme som et frygteligt og overraskende chok, når verden får at vide, at en Simon, troldmanden fra Samaria i apostlenes dage, leder af den

174


babylonsk mysteriereligion der havde titlen pater eller Peter, som betyder papa – faktisk tilegnede sig Kristi navn og det kristne princip om nåde, som han så forvrængede til udskejelse. Dermed fornægtede han Guds lov (Judas 4) og startede det, der i dag kaldes “kristendom”. Hvor forbavset verden vil blive, når den opdager at denne kristendom ikke stammer fra Guds Kirke, grundlagt af Jesus Kristus og hans apostle!

Denne viden vil snart eksplodere som en bombe over en vantro verden! Folk vil blive chokeret når de bliver klar over hvordan de er blevet forført! Når Guds tid kommer, vil denne “nyhedsbombe” blive udløst!

Hvad er den store trængsel?

Nu bliver det smertelig klart, at den store trængsel er denne syvfold mere intense, irettesættende afstraffelse som Gud snart vil lade overgå Storbritannien og Amerika!

Læg mærke til nogle uddrag af Ezekiels beskrivelse af dette!

“En tredjedel af dig skal dø af pest og omkomme af hunger i din midte, en tredjedel skal falde for sværdet rundt om dig, og en tredjedel spreder jeg for alle vinde og drager sværdet bag dem. Min vrede skal udtømme sig, og jeg vil køle min harme af på dem og tage hævn, så de skal kende, at jeg, Herren, har talet i min nidkærhed, når jeg udtømmer min vrede over dem” (Eze. 5:12-13).

Videre: “Overalt hvor I bor, skal byerne lægges øde” (Eze. 6:6). Dette, at byer bliver fuldstændig ødelagte, har aldrig været muligt før Brintbombens opfindelse! Alle sammen – “overalt hvor I bor”.

Tørke og hungersnød først

Lad nu profeten Joel tilføje endnu mere.

Joels profeti var for en fjern fremtid – kapitel 1 versene 1-3. Der viser han en plage med forskellige arter græshopper som fortærer frugt- og grøntsagshøsten og spiser barken af frugttræerne. “Det lagde min vinstok øde, knækkede mit figentræ, afbarked og hærgede det; dets grene stritter hvide” (Joel 1:7).

175


Fortsæt. Nu kommer tilintetgørende tørke: “Marken er ødelagt, jorden sørger; thi kornet er ødelagt, mosten slog fejl, og olien hentørres … hvert træ tørres hen. Ja, med skam veg glæde fra menneskers børn” (vers 10-12). Dette skal ske lige før de frygtelige plager på “Herrens dag” (vers 14-15).

Fortsæt med profetien: “Sæden skrumper ind i den klumpede jord; lader er nedbrudt, forrådshusene jævnet, thi kornet er vissent. Hvor kvæget dog stønner! Oksernes hjorde er skræmte, fordi de ikke har græs; selv småkvægets hjorde lider. Jeg råber til dig, o Herre; thi ild har fortæret ørkenens græsning, og luen afsved hvert markens træ; til dig skriger selv markens dyr, thi bækkens lejer er tørre, og ild har fortæret ørkenens græsning” (vers 17-20).

Dernæst – militær invasion og nederlag!

Det næste i rækken indleder Kapitel 2. Det er krigslarm: “Stød i horn på Zion, blæs alarm på mit hellige bjerg! Alle i landet skal bæve, thi Herrens dag, den kommer” (vers 1).

“Selv nu, så lyder det fra Herren, vend om til mig af ganske hjerte, med faste og gråd og klage! Sønderriv hjerterne, ej Eders klæder, vend om til Herren Eders Gud! Thi nådig og barmhjertig er han, langmodig og rig på miskundhed, han angrer det onde” (vers 12-13).

Endelig – Anger i trængslen!

Når Gud først tildeler vore folk disse gentagne syvfold mere intense irettesættende afstraffelser – hvor de får deres rigdom og velstand, deres lande, førstefødselsretten og alt hvad de ejede og satte hele deres hjerte på, frataget af Gud – da vil de endelig ydmyge sig og råbe til Gud om nåde og befrielse!

Lige nu bliver Guds advarselsbudskab om denne frygtindgydende største trængsel i historien tordnet ud over The World Tomorrow programmet til alle dele af verden – som et

176


vidnesbyrd! Over to og en halv million læser om det i The Plain Truth!

Vi ved dog alt for godt, at folket som helhed ikke vil høre efter! Vi er taknemlige for at Gud hvert år lægger det på sinde af nogle få tusinde virkelig at lytte (give agt – som Biblen udtrykker det) og tage det alvorligt, angre og omvende sig og komme til Gud gennem Jesus Kristus vor Frelser.

Ja, nogle få tusinde hvert år – alle ufattelig dyrebare! Men ikke folket som helhed. Ikke nu!

Vi ved inderlig godt at den virkelige høst af vort arbejde i Guds virksomhed, at berede vejen for Kristi komme, ikke er nu! Men når alt, som disse folk ejede, er blevet dem frataget – når de er slaver i et fremmed land – når de brutalt bliver slået, nådeløst behandlet og endog må lide martyrdød – da vil millioner af dem som endnu er i live, råbe til Gud – da vil de angre – da vil de omvende sig og leve efter Guds veje. Da vil udbyttet af Guds nuværende virksomhed blive høstet.

Millioner af mennesker vil da huske, at de hørte Kristi sande budskab over radio og TV programmet The World Tomorrow – eller læste det i The Plain Truth!

Da vil de sige: “Det var altså det sande Guds budskab trods alt!” Mange vil i dag tage det let – akkurat som oldtidens israelitter tog Guds budskab rofeterne forkyndte. Men når disse ting virkelig sker – når folk indser at ingen andre advarede dem… da vil de vide nøjagtigt hvem der er de falske profeter i dag! Da vil de kende Guds sandhed!

Den dybt sørgelige tragedie ved dette er, at man vil indse det for sent til at redde de mange fra denne gentagne syvfold hårdere afstraffelse! Men, for mange millioner, ikke for sent for deres frelse – Guds gave -- det evige liv!

Til sidst mange millioner omvendt

Læg mærke til profetierne om netop dette! Gå tilbage til Jeremias’ profeti. Det 30. kapitel som jeg citerede fra, der ender med ordene: “… i de sidste dage skal I forstå det.” Profetien er for os i dag!

Læs videre i kapitel 31:

177


“På den tid, siger Herren, vil jeg være alle Israels slægters Gud, og de skal være mit folk. Så siger Herren: Folket, der undslap fra sværdet, fandt nåde i ørkenen, Israel vandred til sin hvile.” Eller som Mofatt oversættelsen: “… De som overlever sværdet vil finde nåde i fangehullet.” Dvs. i fangenskab og slaveri!

Fortsæt: “Jeg bygger dig atter, du skal bygges, Israels jomfru, igen skal du smykkes med håndpauke, gå med i de legendes dans … Se, de kommer med gråd; mens de ydmygt beder, leder jeg dem; jeg fører dem hen til vandløb ad en jævn vej (Guds lov!), så de ikke snubler; thi jeg er Israel en fader, min førstefødte (med førstefødselsretten) er Efraim. Hør Herrens ord, I folk, forkynd på fjerne strande: Han, som spredte Israel, samler det, vogter det som hyrden sin hjord” (Jer. 31:4, 9-10).

Senere blev Jeremias inspireret til at skrive; “I hine dage og til sin tid, lyder det fra Herren, skal israelitterne sammen med judæerne (jøderne) komme; de skal vandre under gråd og søge Herren deres Gud; de skal spørge om vej til Zion, did er deres ansigter vendt; de skal komme og klynge sig til Herren i en evig pagt (den nye pagt), der aldrig glemmes. En flok bortkomne får var mit folk, deres hyrder havde ført dem vild, på afveje i bjergene…” (Jer. 50:4-6).

I vers 20: “I hine dage og til hin tid, lyder det fra Herren, skal man søge efter Israels brøde, og den er der ikke, efter Judas synder, og de findes ikke; thi jeg tilgiver dem, jeg lader blive til rest.”

Hoseas opsummerer det

Alt dette med Israels oprør mod Guds rette veje, så han drev dem ud, afskar sig fra dem, holdt den tildelte førstefødselsret tilbage 2520 år – og Israels endelige

178


forløsning efter at de tre gange i træk har fået syvfold strengere irettesættende afstraffelse – er opsummeret i Hoseas.

Men Hoseas bliver også ganske præcis, direkte og entydig, når han i detaljer beskriver den engelsk-amerikanske nationale indstilling netop nu!

For at beskrive hele forløbet med utroskab, forkastelse og tilbageholdelse af velsignelserne, den yderst strenge irettesættelser og til slut Israels vækkelse, befaler Gud profeten at gifte sig med en hore – som billede på det Israel hande været og var for Gud. Hun fødte ham en søn. Gud sagde til Hoseas, at han skulle kalde ham Jizre’el som betyder Gud vil sprede”. For Gud sagde: “… jeg vil … gøre ende på Israels hus’ rige … jeg sønderbryder Israels bue i Jizre’els dal” (Hos 1:4-5). Kongeriget – dvs. regeringen – ophørte faktisk med det assyriske fangenskab fra 712-718 f. Kr.

Hoseas’ horehustru blev igen gravid og fødte en datter. Gud befalede, at hun skulle hedde Nådeløs, for siger Gud: “jeg vil ikke længer være Israels hus nådig og tilgive dem” (jeg vil fjerne dem helt, som KJV siger. Vers 6 ).

Senere fik denne utugtige hustru en søn mere. “Kald ham Lo-Ammi (betyder: “ikke mit folk”), sagde Gud, for I er ikke mit folk, og jeg er ikke Eders Gud.” (vers 9).

Alligevel skænkes de virkelige rigdomme

“Men israelitterne skal blive som sandet ved havet, der ikke kan måles eller tælles. Og i stedet for “I er ikke mit folk” skal de kaldes “Den levende Guds Børn. Judæerne (jøderne) og israelitterne (de forsvundne ti stammer) skal slå sig sammen og sætte en og samme stamme høvding over sig og drage op af landet (sprede sig langt udenfor deres land – Mofatt oversættelse); thi stor er Jizre’els dag” (Hosea 1:10-11).

Dette er et kort resume af hele forløbet af Guds arbejde med Israel. I dag siger vore folk, at de ikke er “Israel”, Dvs. ikke Guds folk. De tror at jøderne alene er Israel. Men meget snart nu, skal de kende deres identitet. Tusindvis vil erfare det fra

179


bogen her som du holder i dine hænder. Mange millioner vil få det at vide ved Kristi genkomst!

I Hoseas kapitel to siger Gud i forbindelse med, at vi nu har besiddet de uforlignelige rigdomme fra den lovede førstefødselsret: “Ja hun, hun skønner ikke, at det var mig, som gav hende korn og most og olie, gav hende rigeligt sølv og guld, som de gjorde til Ba’aler. Derfor tager jeg atter mit korn, når tiden er til det, min most, når timen er inde, borttager min uld og min hør, som hun skjuler sin nøgenhed (synd) med” (vers 8-9).

Men til slut, når irettesættelsen bliver intens nok, vil vore nationer indrømme deres overtrædelser, angre og søge deres Gud!

Endelig Guds folk!

“På hin dag, lyder det fra Herren, skal hun påkalde sin ægtemand (Ishi) og ikke mere Ba’alerne (min Herre). (Vers 6).

Kapitel to slutter med: “… mod Nådeløs er jeg nådig og siger til Ikke-mit-Folk: ’Mit folk er du!’ og han skal sige: “Min Gud!’ (vers 23).

Der begynder Guds budskab til vore nationer i dag – især til det britiske folk!

“Hør, israelitter (jer fra det Britiske Commonwealth og USA), Herrens ord, thi Herren går i rette med landets folk. Thi ej er der troskab, ej godhed, ej kender man Gud i landet. Man sværger og lyver, myrder og stjæler, horer, gør indbrud, og blodskyld (mord) følger på blodskyld. Derfor sørger landet, og alt, hvad der bor der, sygner, markens dyr og himlens fugle; selv havets fisk svinder bort” (Hoseas 4:1-3).

Til vore dages præster i engelske og amerikanske kirker, siger Gud: “Mit folk skal gå til grunde, fordi de er uden kundskab, vrager jeg dig som præst; du glemte din Guds åbenbaringer, så glemmer jeg dig og dine sønner. Jo fler, des mere de synded, ombytted deres ære med skændsel” (vers 6-7).

180


Eftersom Gud taler om den kommende, mange gange mere intense korrigerende afstraffelse, siger han: “… de … søger mig i deres trængsel” (Hoseas 6:1).
Storbritannien i dag

Angående Storbritannien i dag siger Gud: “Thi som en uvan ko er Israel (England) uvan, skal Herren så lade dem græsse i frihed som lam? (Moffatt oversættelse: “Hvordan kan Herren nu føde dem…” Hoseas 4:16). Gud “føder” i dag sit folk med sit “Ord” – evangeliet om Guds Rige – hans varsel om det der snart vil komme! De britiske regeringer vil ikke tillade radioudsendelser, der kunne bruges af Guds tjenere til at udbrede Guds Budskab til det britiske folk inden for deres territorium!

Men Gud var fast besluttet på at nå dette folk!

Så i første uge i 1953 begyndte Guds budskab at nå England fra kontinentet da The World Tomorrow (Morgendagens Verden) programmet kom i luften fra den superstærke Radio Luxembourg!

Da Radio Luxembourg ikke længere var effektiv for budskabet, startede Gud radiostationer på Skibe opankrede lige udenfor engelske territoriale farvande. The World Tomorrow program tordnede da dagligt fra syv af disse skibe ud over Storbritannien. De var ikke ulovlige. De brød ingen menneskelove. De sendte derimod trofast Guds Lov! Men de britiske myndigheder kaldte dem med urette “piratsendere”. De var ikke pirater. Ikke plyndrende omstrejfere. De gik ikke i land for at røve og plyndre. De skadede ingen!

Men de fleste regeringer ønsker at kontrollere det folket lytter til! De ønsker at kontrollere dine tanker!

Den britiske regering og Englands nationale kirke vil legalisere homoseksualitetens oprørske fordærvelse. De vil lade afskyelig synd upåtalt, men dørene til UK er lukkede for Guds Budskab!

Men Gud fik alligevel sit Budskab sendt til England.

Gud sagde det! Gud gjorde det!

Gud sagde: “Nej! Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne! (Amos 3:7),

181


og i verset lige foran: “Mon der stødes i horn i en by, uden folk farer sammen?”

Gud har, i din egen Bibel, sagt, at han vil advare sit folk Efraim-Storbritannien. Han har forudsagt: “Til ørk skal Efraim blive på straffens dag (England er hurtigt på vej mod denne profeterede ørken). Jeg kundgør om Israels stammer, hvad sikkert skal ske” (Hoseas 5:9).

Gud sagde om UK og USA: “Efraim er iblandt folkene, aflægs er han; Efraim er som en kage, der ikke er vendt (halv bagt). Fremmede tæred hans kraft, han mærker det ej; hans hår er også grånet, han mærker det ej. Mod Israel vidner dets hovmod; de vendte ej om til Herren deres Gud og søgte ham ikke trods alt. Efraim er som en due, tankeløs, dum; de kalder Egypten til hjælp og vandrer til Assur (Tyskland). Men medens de vandrer kaster jeg nettet over dem, bringer dem ned som himlens fugle og revser dem for deres ondskab” (Hoseas 7:8-12) Men! “Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne”(Amos 3:7), igennem "The World Tomorrow" radioudsendelserne.

Ja, for længe siden sagde Gud, at han ville sørge for at varslet blev hørt i Storbritannien. Skønt han måtte gøre det fra områder udenfor engelsk jurisdiktion, da sørgede Gud mirakuløst for, at budskabet blev tordnet ud over hele England.

Storbritannien er blevet advaret!

Og den engelske regering har ingen magt overhovedet til at forhindre den kærlige Guds mangedoblede intense irettesættende afstraffelse der snart vil ramme dem!

Guds hensigt står fast!

De vil indse det!

En dag vil folk vågne op og forstå, at dette er Guds værk!

Om engelsk kirkevirksomhed siger Gud: “Efraim er bundet til afgudsbilleder (gift med afgudsdyrkelse); lad ham fare! Deres drikken er skejet ud, hor har de bedrevet; højt har deres skjolde (deres høvdinge) elsket skændsel. Et vejr har omspændt dem med sine vinger, og de skal blive til skamme for deres ofre” (Hoseas 4:17-19).

Gud siger: “Jeg går til mit sted igen, indtil de bøder for skylden og søger frem for mit åsyn, søger mig i deres trængsel. ’Kom, vi vil tilbage til Herren! Han sønderrev, han vil og læge, han slog os, vil også forbinde. Om

182


to dage gør han os levende, rejser os op den tredje; da lever vi for hans åsyn. (hans omsorg)” (Hos. 5:15- 6:1–2). Den kommende store trængsel vil antagelig vare 2½ år – “Herrens dag” ca. ét år – så kommer opstandelsen og Kristi genkomst!

Hele Hoseas bog bringer et krystalklart budskab med advarsel til det britiske folk af i dag!

Du kan undgå denne afstraffelse!

Gud advarer os gennem profeterne, at vore synder er under hurtig forøgelse. Og nu er regnskabets time over os! Det udenlandske sværd har altid angrebet os. I denne frygtindgydende atomalder vil den tredje verdenskrig starte med kærnefysisk ødelæggelse, der uden varsel vil blive sluppet løs over London, Birmingham, Manchester, Liverpool, New York, Washington, Philadelphia, Detroit, Chicago, Pittsburgh! Måtte Gud hjælpe vore nationer til at vågne op før det er for sent!

Ja, vi er Guds udvalgte folk Israel! Tænk over betydningen af dette! Udvalgt, ikke til gunstbevisninger mens vi trodser vor Gud, men til at tjene – hvilket vi har forsømt.

Vi burde råbe højt af glæde over at have opdaget vor sande identitet – vi burde angre – omvende os til Gud – og støtte dette korstog der advarer vore nationer over radio og med det trykte ord, og anråbe Gud om guddommelig forløsning i oprigtig, dybtfølt bøn.

Den syvfold hårdere og intense afstraffelse som nu snart kommer over de amerikanske og britiske nationer, er slet og ret den profeterede store trængsel! Det vil blive den mest intense afstraffelse som noget folkesalg nogensinde har været udsat for!

Men du er ikke tvunget til at lide under den.

Denne frygtelige strenge afstraffelse er simpelt hen en irettesættelse, som vore nationer selv har gjort sig skyldige til, for at Gud kan få en chance for at føre dem ind på den livsform, der vil føre til velsignelserne han ønsker at overøse dem med, i stedet for disse frygtelige forbandelser. Det er irettesættelse til folkets eget bedste!

Så sikkert som Gud lever, vil denne afstraffelse snart ramme! Denne bog er Guds advarsel og hans Ord!

183


Vil USA og Storbritannien tage det alvorligt? Denne kolossale nationale tragedie kunne stadig afværges, hvis de ville!

Men hvis du som læser dette, hvis du som individ vil lade dig rette på, før Gud lader denne ubeskrivelige revselse blive til virkelighed; hvis du virkelig angrer, idet du indser hvor katastrofalt fejl du har taget, hvis du kan se dig selv som du i virkeligheden er – oprørsk, vildfaren og ond, og hvis du kan overgive dig til den kærlige, barmhjertige og Almægtige Gud – og gøre det betingelsesløst, idet du kommer til Gud den Almægtige gennem den levende Jesus Kristus som din personlige Frelser – da skal ingen plage nå dig (Sal. 91:8-11), og du vil blive regnet for værdig til at undslippe alt dette frygtelige og stå for Kristi åsyn ved hans genkomst (Luk. 21:35-36).

De som er af Kristi sande legeme, vil blive taget til et sted i sikkerhed til trængselen er overstået (Åbenb. 3:10-11, det er dem der trofast udfører Guds Arbejde, der nu forkyndes i hele verden; Åbenb. 12:14; Esa. 26:20).

Men du må selv tage beslutningen – den rette beslutning – at undlade at tage nogen beslutning, er det samme som at tage den forkerte beslutning!

Vi ved alt for godt, at de fleste vil tage denne alvorlige advarsel let – slå den ud af tankerne – vende sig til andre umiddelbare interesser som i sammenligning er uden betydning. Det er derfor, at en kærlig, retfærdig, alvis og Almægtig Gud vil ty til disse intense irettesættelser -- for at få folks opmærksomhed vendt fra det uvæsentlige så de endelig kan komme til fornuft og vende sig til Guds veje, der vil bringe dem evig lykke og overstrømmende velsignelser!

Men du behøver ikke at lide under denne intensiverede irettesættelse – større og værre prøvelser end noget menneske nogensinde har lidt.

Under Guds ledelse og under hans autoritet har jeg nu lagt sandheden frem for dig! At overse den vil være en tragedie større end du kan forestille dig! At tage den alvorlig vil bringe velsignelser, lykke og herlighed over al beskrivelse!

Beslutningen er din!

184