FAITH?
Wat is Geloof?
Wat Voor Soort Geloof Is Nodig Voor Behoud?

Deel Twee

MET BETREKKING tot het Christelijke behoud wordt geen onderwerp zo verkeerd begrepen als dat van GELOOF dat behoudt!

"GELOOF in de Here Jezus Christus en gij zult behouden worden" is de gangbare leer van vandaag. En die stelling is absoluut juist - indien men begrijpt welke soort van GELOVEN vereist is!

Helaas zijn miljoenen mensen misleid - verleid tot het vertrouwen op een geloof dat nooit een enkele ziel zal behouden - als gevolg van een wijdverbreide, maar zeer valse leer.

Gewoonlijk citeert men slechts een DEEL van de bijbelteksten over dit onderwerp; daarin leest men dan een verkeerde betekenis - en aldus kluisteren de gangbare leerstellingen het grootste deel van de Christendom met subtiele halve waarheden aan geestelijke blindheid en bedrog.

Spreken Deze Teksten Elkaar Tegen?

Meestal openbaart God niet de gehele waarheid aangaande een bepaald onderwerp in een enkele passage: "Wie wil Hij kennis leren en wie wil Hij een openbaring doen verstaan? … Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat" (Jes. 28:9-10). Teneinde een bepaald onderwerp in de Bijbel te begrijpen is het noodzakelijk alle Bijbelse bewijzen betreffende dat onderwerp in ogenschouw te nemen. En wij kunnen niet de door ons overgeerfde of gewenste betekenis in enige passage leggen, omdat "geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat" (2 Petr. 1:20), maar elke passage wordt geinterpreteerd door, en in het licht van, andere teksten.

Bij voorbeeld. Het is tamelijk gebruikelijk om Romeinen 3:20 aan te halen: "Daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden", en uit louter deze ene passage te concluderen dat behoud door geloof komt, in ongehoorzaamheid aan Gods Wet! Degenen die dit vers aldus interpreteren, vertellen u nooit dat in Romeinen 2:13 dezelfde apostel Paulus werd geinspireerd tot de woorden: "Niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de DADERS der wet zullen gerechtvaardigd worden."

Is dit met elkaar in tegenspraak? Indien de ene Bijbeltekst is bedoeld om te openbaren dat wij, om gerechtvaardigd te worden en daarna behouden, geen inspanning behoeven te verrichten om Gods Wet te gehoorzamen - maar dat wij worden behouden door geloof zonder gehoorzaamheid aan Gods Wet - dan spreekt God, inderdaad, Zichzelf in Zijn Woord tegen! En indien u Romeinen 3:20 dit wenst te laten zeggen, dan moet u consequent zijn en erkennen dat er tegenstrijdigheden in de Bijbel staan, en mocht dit waar zijn, dan heeft u geen grond voor uw geloof!

Lees ook Efeze 2:8-9: "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme." Maar degenen die deze tekst zo gemakkelijk citeren om de doctrine van "geen werken" te onderwijzen, zeggen u nooit dat dezelfde geinspireerde Bijbelteksten ook zeggen:

"Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?… Zo is het ook met het GELOOF: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, DOOD… ik zal u mijn geloof tonen UIT mijn werken. Gij GELOOFT, dat God een enig God is? Daaraan doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten [demonen] ook EN zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken NIETS UITWERKT?" (Jak. 2:14-20.)

Er is hier geen tegenstrijdigheid!

Veeleer ontdekken wij dat er, door alle Bijbelteksten over het onderwerp "verlossend geloof" bijeen te brengen, TWEE SOORTEN geloof zijn. En de soort waarop de meerderheid van tegenwoordig zo blind vertrouwt, is niets anders dan een DOOD geloof - en een DOOD geloof zal nooit een ziel redden! Let op! Jakobus 2:20, Statenvertaling: "Geloof zonder de werken is DOOD" - gewoon een DOOD geloof.

Jakobus vervolgt: "Is onze vader Abraham niet uit de werken GERECHTVAARDIGD, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien, dat zijn GELOOF samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd UIT DE WERKEN? Gij ziet, dat EEN MENS GERECHTVAARDIGD WORDT UIT WERKEN en niet slechts uit geloof" (Jak. 2:21-24). Worden wij dan behouden door werken in plaats van door geloof? Nee, NOOIT! Wij worden behouden door GELOOF! Maar dit geloof functioneert samen met onze werken en DOOR WERKEN wordt ons GELOOF VOLMAAKT! Dit is LEVEND GELOOF!

Waarom hebben wij eigenlijk behoud nodig? Omdat wij hebben GEZONDIGD, en de straf op de zonde is DE DOOD!

Maar hoe hebben wij gezondigd? Wat is zonde, goedbeschouwd? "De zonde is de WETSOVERTREDING" is Gods antwoord (1 Joh. 3:4; Leidse Vert.).

"Ja maar", antwoordt het slachtoffer van de tegenwoordige fabels, "wij staan vandaag niet onder de wet, maar ONDER DE GENADE!" Jazeker! "Wat dan?" vraagt de geinspireerde Paulus, "zullen wij ZONDIGEN [de WET overtreden], omdat wij niet onder de Wet, maar onder de genade zijn?" En Paulus' antwoord. luidt: "VOLSTREKT NIET!" (Rom. 6:15.) En nogmaals: "Mogen wij bij de ZONDE [wetsovertreding] blijven, opdat de genade toeneme? VOLSTREKT NIET! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?" (Rom. 6:1-2.)

De Wet voorziet in een straf: DE DOOD. De Wet eist het leven op van degene die Naar overtreedt. De Wet heeft macht het leven van de overtreder te nemen. De Wet heeft dus meer macht dan de zondaar - en staat BOVEN de zondaar, en maakt aanspraak op zijn leven. De ZONDAAR staat ONDER de wet. Wanneer de zondaar echter BEROUW heeft van zijn overtreding, en het offer van Christus aanvaardt als betaling van de straf van de Wet, dan ontvangt hij VERGEVING - staat hij ONDER DE GENADE - de Wet staat niet langer BOVEN hem en eist zijn leven niet meer op. Zij die nog steeds zondigen, staan nog steeds ONDER de Wet! En zij die, door berouw, gehoorzaamheid en GELOOF, zich van ongehoorzaamheid bekeren en, door geloof, de Wet HOUDEN, zijn de enigen die ONDER DE GENADE staan!

Gods Geestelijke Spiegel

Laten wij dit goed begrijpen! "Uit werken der wet zal geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden." Nee, zeer beslist niet! Deze tekst is 100% waar, en is met niets in tegenspraak! DOOR de werken van de Wet kunt u niet worden gerechtvaardigd - in het geheel niet!

WAAROM niet? Het laatste deel van dit zelfde vers geeft het antwoord - waarom wordt het door de meeste predikanten nooit aangehaald? "Want wet doet zonde KENNEN" (Rom. 3:20). DAT IS DE REDEN!

Het doel van de Wet is niet vergeven, rechtvaardigen, uitwissen of reinigen. Alleen HET BLOED VAN CHRISTUS kan dat! Het doel van de Wet is ons te zeggen wat zonde is - zonde te definieren, te OPENBAREN - opdat wij met zondigen kunnen stoppen. Zonde is de overtreding van de Wet - dat is zonde.

Iedere vrouw zou dit moeten begrijpen. In elk damestasje zit een spiegeltje. Zij weet waar dat voor is. Van tijd tot tijd haalt zij dit spiegeltje uit het tasje en werpt een snelle blik op haar gezicht. Soms onthult het een klein vlekje. En met recht kunnen wij zeggen dat "door het gebruik van deze spiegeltjes een vuil gezicht niet schoon wordt". U, dames, begrijpt wat wij bedoelen! Maar gooit u uw spiegeltje weg omdat uw gezicht er niet schoon door wordt? Natuurlijk niet - dit lijkt nogal een onnozele vraag, toegepast op een STOFFELIJK geval! En als wij u vragen WAAROM uw gezicht niet schoon wordt door uw spiegeltje, antwoordt "Omdat door het spiegeltje de KENNIS van HET VUIL komt."

Gods WET is Zijn geestelijke spiegel. Wij kijken erin en zien het vuil op ons hart! Door naar de Wet te kijken, of door haar te houden, wordt er echter geen vuil van ons hart GEWASSEN - dat kan alleen Christus' BLOED. Door de Wet komt de KENNIS VAN DE ZONDE!

Luister naar Jakobus' verklaring! "En weest DADERS des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte WET, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk DADER, die zal zalig zijn in zijn doen" (Jak. 1:22-25).

Is het mogelijk de wet te houden?

"Maar", redeneert de "geen wet"-bedrieger, "geen mens kan de Geboden houden. Het is menselijkerwijs niet mogelijk. Sinds het GELOOF er is, houden wij geen wet - geloof heeft haar TENIET gedaan."

Aldus staat er: "Satan zelf doet zich voor als een engel des LICHTS. Het is dus niets bijzonders, indien ook ZIJN DIENAREN zich voordoen als dienaren der gerechtigheid - want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van CHRISTUS" (2 Kor. 11:13-15).

"Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking" luidt de vraag in de geInspireerde bijbeltekst - en het antwoord is: "VOLSTREKT NIET; veeleer BEVESTIGEN WIJ DE WET"! (Rom. 3:31.)

Inderdaad, geloof bevestigt de Wet! Door haar te houden wordt het geloof VOLMAAKT!

Maar zijn wij in staat de Geboden te houden? Is het mogelijk? Satans "geen wet"-bedriegers zeggen van NIET! Wat is de WAARHEID?

Er kwam iemand naar Jezus en vroeg hoe hij behouden kon worden. De Verlosser Zelf antwoordde: "Indien gij het leven wilt binnengaan, ONDERHOUD DE GEBODEN" (Matth. 19:17). "Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk" (vers 25-26).

Dat is Christus' eigen antwoord! Bij de mensen is het onmogelijk, volslagen onmogelijk Zijn Geboden werkelijk te HOUDEN. Maar - en dit is de gezegende waarheid - BIJ GOD is het mogelijk, ook het onderhouden van zijn Geboden. Begint u het in te zien? ER IS GELOOF VOOR NODIG - geloof in de macht van GOD! En evenals uw eigen ijverige inspanning, gekoppeld aan geloof, het geloof volmaakt maakt, evenzo maakt geloof, gekoppeld aan uw inspanning, de GEHOORZAAMHEID VOLMAAKT! Deze twee gaan hand in hand. En u kunt niet het een hebben zonder het ander!

Een LEVEND GELOOF. - de enige soort die zal BEHOUDEN -is een actief geloof, een geloof dat erop VERTROUWT dat GOD het mogelijk zal maken HEM TE GEHOORZAMEN, het ware Christelijke leven te leiden, Zijn gezegende Geboden te ONDERHOUDEN!

Denk eens na! Zou een rechtvaardige God de mensen gebieden iets te doen wat ONMOGELIJK is? Of moeten wij ons Jezus voorstellen als een pedante jongeman, die meer wist dan Zijn VADER, en die de GEBODEN van Zijn Vader afschafte? Hoe ongerijmd is dit! Toch is dit de algemene opvatting van tegenwoordig!

De Wet is eeuwig

Gods Wet is geen afschrikwekkend monster! Rechtvaardige en juiste wetten zijn alleen voor een misdadiger een verschrikking - ze werden gemaakt om de goeden te BESCHERMEN! Gods Wet is VOLMAAKT (PS. 19:8); het is een wet die GEESTELIJK is (Rom. 7:14), en HEILIG, rechtvaardig, en goed (Rom. 7:12). AL zijn geboden zijn ONFEILBAAR en staan VOOR EEUWIG EN ALTIJD vast. (Ps. 111:7-8) Geloof het niet als mensen u iets anders vertellen!

Gods Wet is, eenvoudig gesteld, LIEFDE! Het is de volmaakte levenswijze. leder greintje menselijk lijden, verdriet, ellende en dood komt uitsluitend door de overtreding ervan! Ze werd gegeven om de mens GELUKKIG te maken, en het is de enige levensbeschouwing die dat kan! Ze kwam van een God van LIEFDE, en liefde is de vervulling van de wet (Rom. 13:10)!

Maar niet UW eigen natuurlijke liefde! Het is nodig dat de liefde van GOD in ons hart wordt uitgestort DOOR DE HEILIGE GEEST (Rom. 5:5). God heeft, en zal u geven, de liefde die Zijn WET zal vervullen. En zo is het mogelijk door GELOOF, en de GAVE van Gods heilige Geest, dat de mens Zijn Geboden kan onderhouden! En degene die iets anders beweert, noemt God eenvoudig een LEUGENAAR (1 Joh. 2:4).

Iemand die waarlijk de Geboden onderhoudt, is genoodzaakt op God te vertrouwen om gehoorzaamheid mogelijk te maken. En aldus doet geloof de Wet niet teniet, maar bevestigt haar! En het onderhouden van de Wet vereist GELOOF!

Een inspirerend voorbeeld van deze eeuwige waarheid is opgetekend in het boek Daniel. Nebukadnezar, de koning van Babylon, had een groot gouden beeld opgericht.

"En een heraut riep met luider stem: Aldus wordt u bevolen, gij volken, nation en talen: zodra gij hoort het geluid van… allerlei soort van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden" (Dan. 3:4-5). "En ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden" (vers 6).

Aan Daniels drie jonge Joodse vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, was het bestuur van de provincie Babylon opgedragen. Een der Geboden van Gods eeuwige geestelijke Wet verbiedt een dergelijke aanbidding van beelden.

Als u in hun schoenen had gestaan, wat zou u dan gedaan hebben? Zou u hebben gezegd: "Wel, ik moet voor dit beeld buigen - ik moet het wel doen, anders word ik gedood!" En misschien zou u zich hebben verontschuldigd door te redeneren: "Ik denk dat God niet eerlijk zou zijn als Hij mij hiervoor strafte, als Hij weet dat ik ertoe word GEDWONGEN. In ieder geval zegt Hij ons onderworpen te zijn aan de macht van de staat!" Ja, het is eenvoudig de rede te gebruiken om ongehoorzaamheid aan God te verontschuldigen. God zoekt echter niet naar kansen om ons te straffen, maar veeleer naar gelegenheden om ons door geloof te BEHOUDEN - ons te redden van de dwaasheid van de ZONDE en de jammerlijke gevolgen die onze eigen handelingen teweegbrengen!

Gods Wet is bedoeld om ons voor lijden te behoeden. Wat wij ook zaaien, wij zullen het maaien. Het is niet God die ons straft als wij verkeerd handelen, het zijn louter onze eigen handelingen die als een boemerang terugkeren!

Deze drie jonge Joden kenden echter de waarheid: dat wij GOD moeten GEHOORZAMEN eerder dan de mensen, dat God dit door GELOOF mogelijk maakt. Toen zij vastberaden WEIGERDEN neer te buigen om het beeld van de koning te aanbidden, beval Nebukadnezar in grote woede dat zij voor hem moesten worden gebracht (vers 13).

Luister naar het rustige, gelovige, onbevreesde antwoord van deze jongemannen: "onze God, Die wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs" ! (Vers 16-18; Statenvert.)

Soms beproeft God ons geloof. Hij beproefde het hunne. U zou kunnen denken dat Hij hen in de steek liet, maar Hij stond slechts toe dat hun geloof werd beproefd.

"Toen werd Nebukadnessar vervuld met gramschap, en zijn gelaatsuitdrukking veranderde… hij antwoordde en gebood, dat men de oven zevenmaal heter zou stoken dan gewoonlijk… Toen werden die mannen gebonden, met hun mantels, broeken, mutsen en overige klederen aan," - nu zal de God op wie zij vertrouwen hen wel vrijlaten? Maar nee, er was geen enkel fysiek teken dat God hen zelfs maar had gehoord! - "en [zij werden] in de brandende vuuroven geworpen" ! (Vers 19-21.)

De oven was zo heet opgestookt dat de vlammen naar buiten sloegen en "de mannen die Sadrak, Mesak en Abednego naar boven gebracht hadden" doodden. "En die drie mannen… vielen gebonden in de brandende vuuroven" !

God liet toe dat zij daadwerkelijk in de oven werden gegooid! Bekommerde Hij zich niet om hen die erop vertrouwden dat Hij het mogelijk maakt zijn Geboden te onderhouden? Zo is God niet!

De koning keek in de oven en zei: "Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoons der goden! " (Vers 25.) Nebukadnezar ging dus naar de oven en riep hen.

"Sadrak, Mesak en Abednego, gij dienaars van de allerhoogste God, treedt naar buiten en komt hier! Toen kwamen Sadrak, Mesak en Abednego uit het vuur… zij [de omstanders] zagen, dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. Nebukadnessar hief aan en zeide: Gezegend zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego! Hij heeft Zijn engel gezonden en zijn dienaren BEVRIJD, die ZICH OP HEM HEBBEN VERLATEN"! (Vers 26-28.)

DIT is een voorbeeld van levend GELOOF - een geloof dat erop vertrouwt dat God het mogelijk maakt volgens Zijn Wet te leven! Inderdaad, MET GOD is het mogelijk al Zijn Geboden te onderhouden - laat geen mens u tot het tegendeel misleiden!

Kunt u Christus tevergeefs eren?

Wanneer Gods Woord zegt: "GELOOF in de Here Jezus Christus en gij zult behouden worden", doelt het niet op het DODE geloof dat tegenwoordig overal wordt onderwezen! De gangbare leerstellingen van deze tijd misvormen dit tot het niet meer betekent dan een geloof in de FEITEN van Christus' leven, Zijn offer en Zijn verlossingswerk. Aanvaard alleen deze FEITEN, en aanvaard HEM - zonder enige gehoorzaamheid aan Gods Wetten! Maar de demonen geloven deze dingen ook en zij SIDDEREN - maar zij worden er niet door behouden!

Christus was de Boodschapper van het Nieuwe Verbond een Boodschapper die door God werd gezonden. U kunt niet in een dergelijke goddelijke Boodschapper GELOVEN, tenzij u de BOODSCHAP die Hij bracht gelooft, en eraan gehoorzaamt! "Indien gij het leven wilt binnengaan," was Zijn leer, "ONDERHOUD DE GEBODEN" !

"BEKEERT u", zei de geinspireerde Petrus, en "gij ZULT de gave des Heiligen Geestes ontvangen" (Hand. 2:38). God geeft zijn Heilige Geest alleen aan hen die HEM GEHOORZAAM ZIJN (Hand. 5:32). En zijn Heilige Geest is de LIEFDE die God ons geeft om Zijn Geboden te vervullen en te onderhouden! En dit alles komt DOOR GELOOF!

Christus kwam om ons te verlossen VAN, niet in, onze zonden! Om ons te BEVRIJDEN van de verslaafdheid aan de zonde en van het verdriet en de ellende die ze brengt - niet om ons vrijheid tot zondigen te geven!

Is het mogelijk in Christus te GELOVEN - Hem te eren - op de gebruikelijke wijze van deze tijd en desondanks verloren te gaan? Christus Zelf zegt: "JA!"

"Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie DOET de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is" (Matth. 7:21).

Luister nogmaals naar Hem!

"TEVERGEEFS eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen"! (Markus 7:7-8.)

Daar staat het! Uit Jezus' eigen mond! Zo'n dood geloof - zulke verering - is TEVERGEEFS! Zij die erop vertrouwen, en op de mensen en kerkgenootschappen die het onderwijzen, ZIJN VERLOREN! En hoe eerder wij het beseffen, hoe beter!

Gods DOEL met behoud is de mensen van de ZONDE te verlossen, en van de eruit voortvloeiende ellende en dood! BEROUW HEBBEN van de zonde is de eerste stap! Vervolgens reinigt het BLOED VAN CHRISTUS, na aanvaarding ervan en geloof erin, van alle tot dan begane zonden. En in de toekomst worden wij door GELOOF van zonde afgehouden. Aldus is de daaruit voortvloeiende gerechtigheid uit het GELOOF - gerechtigheid door God verleend.

Wij worden niet DOOR DE WET gerechtvaardigd - wij worden gerechtvaardigd door het bloed van Jezus Christus! Deze rechtvaardiging zal evenwel slechts worden gegeven op voorwaarde dat wij ons van onze overtredingen van Gods Wet BEKEREN - en zo is het dat, alles welbeschouwd, alleen de DADERS van de Wet zullen worden GERECHTVAARDIGD (Rom. 2:13).

Hoe duidelijk, en hoe schitterend is Gods WAARHEID!