Bestaat God?
Bestaat God

door Herbert W. Armstrong

1972 editie

Kan het bestaan van God wetenschappelijk worden bewezen? Van waar kwam het EERSTE leven? Kunnen wij weten of God DENKVERMOGEN bezit?

LATEN WIJ deze kwestie eens onder de ogen zien! Is het rationeel om in God te geloven? Is God louter een mythe - een uitvinding van een onwetend, bijgelovig verleden? Tegenwoordig nemen veel mensen dit aan.

Ik onderzocht of God bestaat

Bij mij - en ik hoop ook bij de lezer - bestond het verlangen naar KENNIS! Ik wilde ZEKERHEID! Ik onderzocht het bestaan van God! Ook onderzocht ik de evolutieleer. Ik was er niet op uit een van beide te WEERLEGGEN. Maar het bewijsmateriaal van beide zijden van deze twee-zijdige kwestie onderwierp ik aan een nauwgezet onderzoek. Want deze kwestie is het enige uitgangspunt voor, alle kennisverwerving. Het is de GRONDSLAG van INZICHT!

In het diepgaande onderzoek van deze kwestie, waarmee ik meer dan een halve eeuw geleden begon, ontdeed ik mijn verstand van vooroordelen. Ik zocht de WAARHEID, of deze nu was wat ik wenste te geloven of niet.

Wat de oorsprong der dingen betreft zijn er twee mogelijkheden: afzonderlijke schepping door een Schepper, God, of evolutie. Het is intellectueel gangbaar geworden om de evolutieleer te aanvaarden. In de wetenschap en het hoger onderwijs heeft deze doctrine algemeen ingang gevonden. Zelfs vele officieel Christelijke kerkgenootschappen hebben deze leer, zij het passief, overgenomen.

Desalniettemin zijn er, naast de aanhangers van het Judaisme, nog wetenschapsmensen, pedagogen en fundamentalistische groeperingen, al vormen zij een minderheid, die het geloof in het bestaan van God trouw blijven.

Neem niet aan - WEET!

Velen van hen, met name van de min of meer godsdienstige mensen, hebben evenwel het bestaan van God aangenomen. Waarom? Eenvoudig omdat hun dit van kindsbeen of is geleerd. Het wordt geloofd in de kringen waarin zij verkeren of waarmee zij relaties onderhouden. Maar slechts weinigen hebben het bewezen!

Vanzelfsprekend werd anderzijds wellicht de grote meerderheid van hen die de evolutieleer hebben aanvaard, al is het maar passief, tot deze aanvaarding gedreven in het voortgezet onderwijs of op de universiteit. Het is wetenschappelijk "IN" zwang. Het tegengestelde geloof, afzonderlijke schepping, wordt niet onderwezen. Waarschijnlijk wordt het ook niet onderzocht. Voorstanders van evolutie maken maar al te vaak gebruik van de psychologische truc dat het een kenmerk van wetenschappelijk denken is de evolutieleer te aanvaarden, en het stempel van onwetendheid of intellectuele zwakte de hypothese in twijfel te trekken.

Uit dit alles blijkt dat in het algemeen iemand gelooft wat hij gelooft eenvoudig omdat het hem is geleerd of omdat het in zijn maatschappelijke milieu is geaccepteerd. Men wil ergens bij horen! Men loopt mee met zijn groep. In het algemeen geloven de mensen dat wat zij achteloos voor waar hebben aangenomen – zonder nader onderzoek of bewijs!

Vanzelfsprekend is het me ook bekend dat de mensen in het algemeen alleen dat geloven wat zij bereid zijn te willen ACCEPTEREN. In de meeste gevallen voelen de mensen zich niet gedwongen of af te wijzen hetgeen aanvaard is in hun maatschappelijke of plaatselijke milieu. De meeste door de wol geverfde evolutionisten aanvaarden de theorie, zoals een zekere filosoof eens opmerkte, vanwege hun weerzin of onwil om in God te geloven.

Zoals het boek dat verklaart het Woord van God te zijn zegt: „Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet" (Rom. 8:7). Alle feiten, positieve aanwijzingen, rationele redeneringen en bewijzen van de wereld zullen iemand er nooit toe bewegen dat aan te nemen waartegen hij is bevooroordeeld. Vooroordeel is een barriere tegen het opnemen van waarheid in om het even wiens geest.

lk vond BEWIJS!

Na onderzoek van de feiten was ik wel gedwongen om in te zien dat er voor de evolutietheorie geen enkel bewijs bestaat. Evolutie is een theorie, een overtuiging, een geloof, en berust niet op enig bewijs. Desalniettemin dringen de ijverige voorstanders ervan deze leer aan de wereld op alsof het om een bewezen feit gaat!

Ik vond het BEWIJS van het bestaan van de Schepper, God. Tevens vond ik het BEWIJS dat het boek, bekend als de Bijbel, in feite de zuivere, geinspireerde openbaring is, door deze alwijze, alwetende God, van de essentiele, onontbeerlijke, fundamentele kennis en instructie. Zonder deze kennis is de mens niet in staat zijn problemen op te lossen, zijn kwalen te voorkomen, of te leven in VREDE, geluk, universele welvaart en overvloedig welzijn. De mens is de kroon op het werk van zijn Schepper. De Bijbel is het INSTRUCTIEBOEK van onze Schepper dat Hij aan zijn produkt meegaf.

Welke God?

Een atheist schreef mij eens: „Wij kunnen wijzen op vele godsdiensten en vele goden. Welke van deze goden eist u op als uw God – en hoe weet u dat Hij bestaat?"

Dit is een oprechte vraag. Zij verdient een antwoord!

Inderdaad mijn vrienden, ik heb een God.

De goden van bepaalde naties werden door mensenhanden gevormd uit hout, steen of ander beschikbaar materiaal. De goden van bepaalde religies en individuen zijn gevormd vanuit de menselijke verbeelding en gebrekkige menselijke redeneringen. Sommigen aanbidden de zon of andere levenloze voorwerpen uit de natuur. Al deze goden zijn louter voortbrengsels – de meeste ervan zijn gevormd door de mens zelf en zijn derhalve aan de mens ondergeschikt.

Maar Degene die het scheppingswerk deed – Hij, die alles wat bestaat tot bestaan bracht, met inbegrip van alles wat ten onrechte God wordt genoemd – Hij, die alle materie, natuurkrachten en energie schiep, die alle natuurwetten schiep en in werking stelde, die het LEVEN schiep en een deel ervan met intelligentie begiftigde – Hij is GOD! Hij is superieur aan alles wat "God" wordt genoemd. Hij alleen is GOD.

DE SCHEPPING IS HET BEWIJS VAN GOD!

Maar in het bijzonder gedurende de laatste twee eeuwen heeft zich onder de God-verzakende mensen in de Westerse wereld een geestesziekte ontwikkeld: theofobie. Tweehonderd jaar geleden dook deze op onder de leuzen "deisme" en "rationalisme". Vervolgens vermomde zij zich onder de intrigerende naam "literaire (of hogere) kritiek". Deze pseudowetenschap maakte, toen ze in zwang begon to raken, gebruik van aantrekkelijke benamingen als "vooruitgang", "ontwikkeling" en "evolutie". Dit appelleerde aan de intellectuele ijdelheid van een wereld die, in een tijd van enorme kennisverbreiding, in geestelijke duisternis rondtast.

Schepping zonder Schepper?

De evolutietheorie verschafte de atheist een verklaring van een schepping zonder Schepper.

Dit misleide "rationalisme" bleef echter absoluut in gebreke bij het geven van een verklaring voor de oorsprong van de dingen en het leven; en tegenwoordig geven de meer oprechte geologen en biologen toe dat zij niet weten hoe leven vanuit levenloze materie zou kunnen zijn geevolueerd, via eenvoudige levensvormen tot de complexe, onderling afhankelijke soorten die wij om ons been zien, en tenslotte tot de mens. Lamarck's theorie van "gebruik en niet-gebruik", Darwin's "natuurlijke selectie" en andere theorieen zijn intussen aan de kant gezet, en "mutaties" verklaren slechts het bestaan van varieteiten die minder levensvatbaar zijn.

Nieuwe wetenschappelijke kennis

Laten wij ons nu tot feiten bepalen!

Wat heeft de wetenschap nu feitelijk vastgesteld?

De ontdekking en het onderzoek van radioactiviteit hebben bewezen dat materie niet eeuwig heeft bestaan! Radioactiviteit wordt omschreven als een ontbindingsproces. Het atoomtijdperk maakt nieuwe gebieden voor onderzoek toegankelijk. Spoedig nadat Madame Curie in 1898 het element radium ontdekte, kwam aan het licht dat radium, en andere radioactieve elementen die ons nu bekend zijn, voortdurend straling afgeven.

Heeft materie altijd bestaan?

Let nu goed op wat dit nu bekende wetenschappelijke FEIT betekent:

Uranium is een radioactief element dat zwaarder is dan radium. Het heeft een atoomgewicht van 238,5. In het ontbindingsproces geeft het een heliumkern met een massagewicht van 4 af. Dit gebeurt driemaal. De dan overgebleven stof is radium met een atoomgewicht van ongeveer 226,4. Radium is dus eenvoudig het eindprodukt van uranium nadat dit drie heliumkernen heeft verloren. En het uiteindelijke resultaat van dit radioactieve desintegratieproces is het element lood! Uiteraard verloopt dit proces in lange perioden. De halveringstijd die voor radium is berekend is 1590 jaar, die van uranium is veel langer.

In de donkere kamer van een rontgenlaboratorium heb ik dit proces met eigen ogen aanschouwd. Een klein deeltje radium werd op een spiegel aan het uiteinde van een holle buis geplaatst; aan het andere einde keek ik door een vergrootglas in deze buis. Wat ik zag leek op een grote, wijde, donkere hemel met duizenden verschietende sterren die uit alle richtingen naar mij toe vielen. Wat ik in werkelijkheid zag was de sterk vergrote uitstraling van uiterst kleine deeltjes die door het radium werden uitgezonden.

Wij weten daarom dat materie niet eeuwig heeft bestaan!

Toen materie niet bestond

De nu bestaande radioactieve elementen bestaan nog niet lang genoeg om het ontbindingsproces te hebben voltooid en in lood te zijn veranderd. Als ze ALTIJD AL hadden bestaan, zonder een bepaald beginpunt in de tijd, zou de "levens"-periode van radioactieve elementen lang geleden al voltooid zijn geweest. Alle radioactieve elementen zouden allang tot lood zijn gedesintegreerd. Aangezien deze elementen slechts een bepaalde periode bestaan, en aangezien al het uranium, radium, thorium en andere radioactieve elementen in de wereld nog niet die voile periode hebben bestaan, was er een tijd, voorafgaande aan deze periode, dat deze elementen NIET BESTONDEN!

Dit is definitief wetenschappelijk bewijs DAT MATERIE NIET EEUWIG HEEFT BESTAAN. Wij hebben bier bepaalde, specifieke elementen die eens, in het verre verleden, nog niet bestonden. Vervolgens brak er een tijd aan dat deze elementen TOT BESTAAN KWAMEN.

De evolutietheorie postuleert doorgaans dat alles altijd GELEIDELIJK ontstaat, door middel van de trage natuurlijke processen van dit moment. Tracht u zich eens voor te stellen dat iets GELEIDELIJK uit niets tevoorschijnkomt! Kunt uw verstand zich hiervan een voorstelling maken?

Ik denk het niet. Nee, ik denk dat u, als u redelijk bent, het feit zal moeten accepteren van een afzonderlijke en noodzakelijkerwijze ogenblikkelijke SCHEPPING. En er moet EEN ZEKERE MACHT of EEN ZEKER IEMAND zijn geweest om het scheppingswerk te verrichten. Er is een oorzaak voor ieder gevolg. En door het accepteren van dit onvermijdelijke, door de bevindingen van de wetenschap bewezen FEIT van het bestaan van die GROTE EERSTE OORZAAK, HEEFT U HET FEIT GEACCEPTEERD van het bestaan en het voortbestaan van de Schepper – GOD!

Vanwaar kwam het LEVEN?

Maar nu over de aanwezigheid van leven.

Hoe is het leven hier gekomen? Ook hierover heeft de wetenschap een aantal dingen vastgesteld. De meest geleerde mensen van de Oudheid hadden niet de kennis die de wetenschap ons tegenwoordig ter beschikking stelt. Zo is er aangetoond dat LEVEN ALLEEN UIT LEVEN VOORTKOMT, en dat iedere soort met zijn eigen aard zich alleen naar zijn aard voortplant (Genesis 1:25).

De onderzoekingen van Tyndall en van Louis Pasteur, op het vlak van bacterien en protozoan, hebben eens voor al wetenschappelijk bewezen dat wat Redi eerder bij grotere organismen aantoonde ook van toepassing is op deze micro-organismen.

Alle vorderingen van de moderne medische wetenschap en chirurgie in de behandeling en preventie van infectieziekten berusten op deze fundamentele waarheid van de wet van de biogenesis: dat LEVEN alleen kan voortkomen uit reeds bestaand leven.

Geen enkel wetenschappelijk feit is tegenwoordig meer afdoende bewezen. Leven KAN NIET voortkomen uit dode materie. Er is niet het geringste bewijs van de wetenschap om de aanwezigheid van het leven op aarde op een andere wijze te verklaren dan door een afzonderlijke schepping door de grote oorspronkelijke eerste Oorzaak – God – Die het leven en de bron van al het leven is! Het staat nu onomstotelijk vast, in overeenstemming met alles wat door de wetenschap BEKEND is – in overeenstemming met alles wat rationeel is – dat EEN WERKELIJKE SCHEPPING is vereist om leven voort te brengen uit het niet-levende – om organische materie uit anorganische materie te produceren.

Leven alleen UIT leven

Het bestaan van mijn GOD kan niet op rationele wijze worden ontkend, tenzij men de oorsprong van HET LEVEN kan verklaren zonder een Schepper, die Zelf Leven is! Wetenschap en rede openbaren de Schepper als een LEVENDE God - een God in wie LEVEN is, en die als enige het leven heeft gegeven aan allen die het hebben!

Ik zou verder kunnen gaan met u te laten zien dat wat de wetenschap heeft ontdekt inzake energie en de oorsprong ervan, en inzake de wetten van behoud van energie, eveneens afdoende bewijst dat „zijn werken van de grondlegging der wereld of gereed [waren]" (Hebreeen 4:3), dat de materiele schepping een voltooid werk is en nu niet meer plaatsvindt!

Laten wij vervolgens onderzoeken of de grote EERSTE OORZAAK een Wezen met intelligentie is, of slechts een of andere blinde, domme, redeloze KRACHT.

Is er iets superieur aan uw verstand?

Kijk eens om u heen. U zult toegeven dat de overdracht van kennis slechts kan plaatsvinden door middel van uw vijf zintuigen.

De vraag is nu: Kent u iets dat superieur is aan uw verstand?

Kijk eens naar de planeten die zich in hun baan door de ruimte bewegen. Aanschouw in al zijn pracht de gehele kosmos, met zijn zonnen, zijn nevelvlekken en sterrenstelsels.

Deze zijn inderdaad levenloos. Ze hebben geen verstand, geen intelligentie. Ze kunnen niet wat u kunt: denken, redeneren, plannen maken, en plannen uitvoeren volgens eigen wil en wens.

Het menselijk verstand kan weten, denken, redeneren, plannen maken en zijn plannen ten uitvoer brengen. Het kan instrumenten uitdenken en vervaardigen om daarmee kennis te verwerven van het onmetelijke universum, en van het allerkleinste deeltje van de materie. Door raketten en computers te ontwikkelen is de mens in staat astronauten naar de maan te zenden en hen weer levend terug te brengen. En nu heeft hij geleerd om de energie van het atoom vrij te maken en een kracht te gebruiken zo groot, dat de mens tenslotte in staat is al het leven op de aarde te vernietigen.

Maar er is een ding waartoe geen enkele mens ooit in staat is geweest. Hij kan niet iets bouwen, vervaardigen, produceren of scheppen dat superieur is aan de mens zelf!

Iemand kan uit bestaande materialen een huis bouwen. Een auto is haast een levend iets; maar de intelligentie en de krachten die nodig zijn om hem uit te denken en te produceren, zijn superieur aan het produkt.

De Allerhoogste Intelligentie

Het idee dat u iets zou kunnen uitdenken, maken, bouwen of verwezenlijken dat qua intelligentie en bekwaamheid aan u en uw verstand superieur is, zou beslist een belediging van uw intelligentie zijn!

Ik vraag u daarom nu openhartig: bent u er oprecht van overtuigd dat enige macht of kracht met minder intelligentie dan uw verstand U heeft voortgebracht?

Indien u niet in mijn God gelooft, blijft u als enig alternatief te geloven dat iets geringers dan uw intelligentie U heeft voortgebracht – dat domme, doelloze ONINTELLIGENTIE uw intelligentie tot bestaan heeft gebracht! De enige rationele mogelijkheid is te erkennen dat juist het bestaan van het verstand van de mens HET BEWIJS is dat de grote Eerste Oorzaak tevens de HOOGSTE INTELLIGENTIE is, oneindig superieur aan de vermogens van de sterfelijke mens!

Stel, u was Schepper

Stel dat u aan uw vermogens tot redeneren, plannen, ontwerpen eens daadwerkelijke SCHEPPENDE kracht kon toevoegen, zodat u overal uw wil kon projecteren en alles zou kunnen voortbrengen en tot bestaan brengen wat uw verstand maar zou ontwerpen en wensen. Veronderstel vervolgens dat u het op u nam om een onbegrensd universum te ontwerpen, te scheppen, vorm te geven en in beweging te brengen – met planeten en zonnen en nevelvlekken en sterrenstelsels in al hun pracht. Elk van deze kolossale hemellichamen zou van even complexe samenstelling zijn als die in het bestaande universum. Op een van de planeten zou u alle levensvormen die op onze planeet voorkomen ontwerpen en creeren – en hiermee bedoel ik niet namaken; er zou immers geen universum bestaan om na te maken. Er zouden zich binnen een enkele wereld andere werelden bevinden, tot en met de oneindig kleine deeltjes van de materie, die wij zelfs met behulp van de sterkste microscopen niet kunnen waarnemen.

Denkt u dat uw verstand tegen deze taak is opgewassen?

Sta hier eens bij stil.

Is het dan rationeel om te geloven dat enige macht of kracht die zelfs geen menselijke intelligentie bezit het ontzagwekkende universum dat wij om ons been zien heeft uitgedacht, ontworpen, geschapen, gevormd, samengesteld en in beweging gezet?

De Eerste Grote Oorzaak die de materie schiep, openbaart zich dus als de ALLERHOOGSTE INTELLIGENTIE EN DE ARCHITECT VAN HET UNIVERSUM!

Het wonder van Levend Voedsel

Maar ik wil u nogmaals vragen om u heen te zien! Op deze aarde zien wij menselijke wezens, hoofdzakelijk samengesteld uit bepaalde materiele elementen - levende, organische stoffen. Deze levendragende elementen moeten worden gevoed en aangevuld door voedsel, water en lucht.

Ondanks al zijn vindingrijkheid, kennis en laboratoriuminstrumenten kan een mens VOEDSEL PRODUCEREN! Dat wil zeggen, hij kan niet puur anorganische materie veranderen in de levende substantie die wij voedsel noemen. Maar een of andere Macht, Kracht, Intelligentie of Wezen heeft op een of andere wijze, op een of ander tijdstip het proces op gang gebracht – een proces dat voor ieder mens te wonderbaarlijk is om te bedenken of te verwezenlijken.

En zo zien wij dat er uit de grond gras groeit, en groene bladgroenten, en alle andere groenten, en wijnstokken, en vruchtbomen – elk draagt zijn eigen zaad in zich, elk plant zich door middel van dit zaad naar zijn aard voort – en het is zeer goed!

Als er een fantastisch tarwekorreltje in de grond geplant wordt, ontwikkelt zich daaruit een plant die boven de grond uitspruit, en op een wijze die voor het verstand van de mens te wonderlijk is om te begrijpen of na te bootsen, worden de elementen die door de wortels uit de grond zijn opgezogen, gebruikt door de levende kiem in de tarwekorrel, en er ontstaan nieuwe tarwekorrels.

Tijdens dit proces worden het anorganische ijzer en andere in de grond opgeloste elementen, die door de wortels worden opgezogen en naar, de nieuwe tarwekorrel worden gevoerd, in feite omgezet in organische materie dat als voedsel kan worden geassimileerd.

En ditzelfde wonderlijke proces vindt plaats in alle uit de grond groeiende graansoorten, groenten, fruit en levensmiddelen. Wanneer wij vlees eten, nuttigen wij indirect de vegetatie die het dier tot zich had genomen.

Met al zijn hooggeprezen wetenschap, zijn verfijnde laboratoriumapparatuur, met heel zijn vindingrijk genie, mist de MENS de intelligentie en de vermogens een tarwekorrel te produceren, of anorganische materie in levend voedsel om te zetten. Is het dan rationeel te beweren dat er krachten of machten bestaan, ZONDER intelligentie, die in staat waren dit levende wonder van voedsel voort te brengen? Is het niet een veel GROTERE intelligentie dan de mens, die dit alles ontworpen, geschapen en aan de mens geschonken heeft?

De intelligentie van de mens versus die van God

Laten wij nu eens de wijsheid en intelligentie van de mens VERGELIJKEN met die van God die al deze wonderen creeerde en in stand houdt.

De tarwekorrel die GOD uit de grond laat spruiten is een volmaakt voedingsmiddel. Maar, evenals dat met andere volmaakte geschenken van God het geval is, de mens weet de onschatbare perfectie van de Alwetende God niet te waarderen, en, in de poging het werk van God te verbeteren, bederft, vervuilt en bezoedelt hij het! Het ziet ernaar uit dat ieder facet van de door God aangebrachte volmaaktheid dat de mens ooit heeft aangeroerd, door hem is bevuild, verknoeid en verontreinigd!

Bijna alle levensmiddelen die tegenwoordig voor menselijke consumptie op de markt zijn, zijn door de fabrieken van de mens gegaan, waar ze van de bewerkingen door de mens dermate te lijden hebben, dat ze, ontdaan van vitaminen en beroofd van de meeste gezondheidgevende eigenschappen, van levensmiddelen zijn veranderd in langzaam werkende vergiften!

En deze voedingsmiddelen zonder voedingswaarde, waarmee de mens uit winstbejag heeft geknoeid, hebben in het lichaam van de mens een hele reeks ziekten teweeggebracht waarvan men een paar generaties geleden nooit had gehoord!

Oorzaak van ziekten

Gevolg: de mensen gaan tegenwoordig dood voor hun tijd wegens hartkwalen, anderen wegens kanker; de mensheid lijdt aan rheumatiek, jicht, suikerziekte, nieraandoeningen, bloedarmoede, verkoudheid, koortsen, longontsteking en duizenden andere kwalen. Wij reageren op de tandenborstel- en tandpastareclame door als razenden onze tanden te poetsen, maar ons gebit blijft achteruitgaan en we beginnen al vroeg onze tanden te verliezen wegens een gebrek aan calcium en fluor in onze voeding.

Vandaag de dag zijn Amerikanen ondervoede overeters. We proppen ons vol met grote ladingen, toch hongeren onze lichamen uit door gebrek aan essentiele mineralen en vitaminen. Het ziet er naar uit dat de mens uiteindelijk toch niet erg intelligent is!

God, die de aarde en alle gewassen heeft geschapen, zei ons om het zevende jaar onze akkers braak te laten liggen. Maar de mens is daar te gulzig voor! En daarom is onze grond uitgeput en leeg en in al dat goede voedsel zoals wortelen, bieten en rapen ontbreken de belangrijke minerale elementen en vitaminen! En de pharmaceutische industrie wordt rijk door de verkoop van vitaminepillen!

Wiens intelligentie is hoger – Die van de God die heeft gezorggedragen in elke volmaakte nood voor elk levend schepsel, of die van de gulzige, onnozele, God-verwerpende mensen die, in grote winsten en hun eigen rijkdom geinteresseerd zijn, die de juiste voedsel hebben GESTOLEN die God heeft geschapen en aan ons heeft gegeven?

Er was geen horlogemaker

Jaren geleden had ik een accuraat horloge nodig met een duidelijke wijzerplaat ten behoeve van mijn radiouitzending, gen. Het enige soort dat in aanmerking kwam was een horloge dat ook bij de spoorwegen werd gebruikt. Ik bezit er een – een van de beste horloges die zijn gemaakt, met 23 stenen.

Het blijft echter niet perfect gelijklopen. Een- of tweemaal per week moet ik het een paar seconden bijstellen, als ik er zeker van wil zijn dat het tot op de seconde gelijkloopt. Ik zet het gelijk met de stedelijke hoofdklok. Maar ook deze loopt niet voortdurend gelijk. Een- of tweemaal per week moet zij een paar seconden worden gelijkgezet met de hoofdklok van het land, die zich in het Naval Observatory te Washington, D.C. bevindt. Maar deze hoofdklok van de Verenigde Staten werkt evenmin perfect. Ook deze klok moet van tijd tot tijd worden gecorrigeerd.

Inderdaad, deze correctie vindt plaats, door astronomen, aan de hand van de HOOFDKLOK VAN HET UNIVERSUM! Daar in het heelal bevindt zich de grote Meesterklok die NOOIT een fout maakt - die altijd OP TIJD is - die nooit een fractie van een seconde afwijkt: de hemellichamen op hun baan door het heelal!

Als ik nu aan u, die wellicht twijfelt, mijn 23-steens precisie-horloge laat zien en u vertel dat het niet door de horloge-industrie is vervaardigd – dat het helemaal niet door een horlogemaker is ontworpen en in elkaar gezet – dat het eenvoudig BIJ TOEVAL is ontstaan – dat het ijzererts vanzelf uit de grond is omhooggekomen, zichzelf heeft gezuiverd, zichzelf tot fijne radertjes en andere deeltjes heeft gevormd; het silicium kwam uit zichzelf uit de aarde en veranderde zichzelf in kristalglas; het goud van de horlogekast zuiverde zichzelf, gaf zichzelf vorm; de tandjes, radertjes en tientallen andere kleine onderdelen hebben zich eenvoudig zelf in de horlogekast verzameld, zichzelf opgewonden en zijn vanzelf gaan lopen en bijna perfect op tijd - welnu, als ik zou proberen u iets dergelijks op de mouw te spelden, dan zou u mij hoogstwaarschijnlijk zeggen dat ik een grote dwaas was.

En terecht! U weet dat de aanwezigheid van het horloge RATIONEEL EN POSITIEF BEWIJS is van het bestaan van minstens een horlogemaker, die het uitgedacht, ontworpen, gevormd en in elkaar gezet heeft en die het op gang heeft gebracht.

De Hoofdklok van het Universum

Maar wat doet de scepticus? Hij kijkt omhoog naar het grote, onmetelijke heelal en ziet de HOOFDKLOK van het universum, die nooit een seconde mist – het volmaakte horloge waarmee wij al onze onvolmaakte door mensen gemaakte horloges moeten gelijkzetten – en zegt mij: „Dat is eenvoudig BIJ TOEVAL ontstaan! Er was geen Grote Horlogemaker! Geen Meesterbrein, dat dit oneindige universum heeft uitgedacht en ontworpen, het tot bestaan heeft gebracht, iedere ster en planeet haar eigen precieze plaats heeft gegeven, en de ontelbare hemellichamen in beweging heeft gezet, elk in zijn voorgeschreven baan, in grote precisie. Nee, het universum vormde zichzelf, stelde zichzelf samen, wond zichzelf op, en begon vanzelf to lopen. Er was geen Intelligentie – geen ontwerp – GEEN SCHEPPING – GEEN GOD!"

Zegt u dat tot mij?

Als u dat doet, antwoord ik dat ik geen respect voor uw intelligentie heb. En de God die ik erken geeft u ten antwoord: „De DWAAS zegt in zijn hart: Er is geen God" (Psalm 14:1; 53:2).

Als u om u heen kunt kijken, en waarnemen hoe intelligent ONTWORPEN en uitgevoerd alles is in de natuur, en in het planten- en dierenleven – alles wat we zien, behalve het geknoei met en de verontreiniging van Gods schitterende meesterwerk door de grove handen van de God-negerende-verwerpende MENS – en u zegt dan dat u twijfelt aan het bestaan van een Alwijze, Alwetende, Almachtige SchepperGOD, dan heb ik niet veel vertrouwen in ofwel uw rationele denken ofwel uw oprechtheid als zoeker naar de WAARHEID!


Aantekening
  • De woorden in het rood waren gevonden in het originele Engels geschreven door Mr. Amstrong, maar waren niet verschenen in de Nederlands vertaling toen hij nog leefde.