Waartoe bent u GEBOREN?
Waartoe bent u
GEBOREN?

door Herbert W. Armstrong

1972 Editie

Heeft het menselijk leven enig DOEL? Heeft het leven in wezen een BETEKENIS die U zich nooit heeft gerealiseerd? U moet dit weten!

Is DE MENSHEID door een intelligente en Almachtige Schepper hier op aarde geplaatst met een bepaald DOEL? En als dat het geval is, wat is dat doel – en WAAROM is de mensheid zich daar totaal niet van bewust?

Of heeft het menselijk leven zich over een periode van miljoenen jaren door een evolutieproces uit lagere diersoorten ontwikkeld? Zijn wij, mensen, ontstaan en gevormd tot wat wij zijn door louter natuurlijke processen en interne krachten?

Dit zijn de twee mogelijkheden van de oorsprong der dingen. Tegenwoordig is de evolutietheorie vrijwel algemeen in wetenschappelijke kringen aanvaard.

Biologen en voorstanders van de evolutieleer zijn echter niet in staat om op enig doel to wijzen in verband met de op deze planeet aanwezige mensheid. Evenmin zeggen zij ons waarom de mens is zoals hij is – in het bezit van intellectuele en productieve krachten, zodat hij zelfs naar de maan kan reizen en veilig kan terugkeren – maar tegelijk volkomen hulpeloos tegenover de snel toenemende problemen, ellende en kwalen van deze wereld. Trouwens, ook de godsdiensten hebben de mens het ware doel van zijn leven niet getoond.

Het is plotseling noodzakelijk geworden dat wij het antwoord vinden. Plotseling is het belangrijkste probleem van de mensheid dat van haar OVERLEVING. En wij hebben steeds minder tijd.

WAAROM neemt het KWAAD overal zo snel toe?

De evolutieleer van de biologen noch de godsdiensten van de wereld hebben tot op heden hiervan een verklaring gegeven. Zij bieden geen oplossingen. Zij geven ons GEEN HOOP!

Kwestie Van Overleven

Wij worden nu rechtstreeks geconfronteerd met het volgende angstaanjagende feit: de leiders van verscheidene naties zijn elk voor zich bij machte de wereld in de nucleaire Derde Wereldoorlog te storten, waardoor elk menselijk leven op de aarde kan worden uitgeroeid!

Is de mens op het punt aangekomen dat hij zichzelf zal vernietigen? Is dit het einde van de evolutionaire ontwikkeling? Is dit de manier waarop wetenschap en technologie weldra alle godsdiensten van de wereld de genadeslag zullen toebrengen?

Is het mogelijk dat er een bron bestaat die een nieuw, tot nu toe niet erkend licht kan werpen op deze kwestie van leven en dood?

Is het zelfs mogelijk dat er nieuw bewijsmateriaal bestaat dat van levensbelang is voor het voortbestaan van de mensheid en de vrede in de wereld, bewijsmateriaal in de bijbelse openbaring, dat tot nu toe niet is erkend door de theologen, het Judaisme en het traditionele Christendom?

Zo ja, dan is er, gezien de dreigende vernietiging van de mensheid, en de snel verstrijkende tijd, geen tijd te verliezen bij de bestudering hiervan.

Op dit kritieke uur van het menselijk bestaan wordt hier zonder excuses de voile aandacht gegeven aan de waarlijk verbazingwekkende openbaring die door wetenschap en hoger onderwijs is verworpen, en aan die essentiele zaken die door de religies over het hoofd worden gezien.

Het boek dat de Bijbel genoemd wordt legt zelf beslag op de bewering dat het de openbaring is van fundamentele, onontbeerlijke kennis – de HANDLEIDING die de Schepper aan de MENS, de kroon op zijn scheppingswerk, heeft meegegeven!

Zou dit boek, dat van alle boeken het minst wordt begrepen, enig DOEL achter de tegenwoordigheid van de mensheid op de aarde kunnen openbaren? Verklaart het WAAROM de mens is zoals hij is – zo creatief en tevens zo destructief? Verklaart het WAAROM de mens zo volstrekt machteloos is tegenover zijn eigen problemen, ondanks zijn ontzagwekkende intellectuele en productieve vermogens? Biedt dit boek OPLOSSINGEN? Geeft het ons HOOP?

Krachtige Antwoorden

Het krachtige antwoord op deze levensbelangrijke vragen is een klinkend JA! Stelt u echter dezelfde vragen in verband met de evolutieleer, of met de dogma's der godsdiensten, dan is het antwoord een betreurenswaardig NEE!

Zou het dan niet het toppunt van dwaasheid zijn om een eerlijk onderzoek van deze dringend noodzakelijke antwoorden to weigeren?

Daarom volgt hier, op dit kritieke uur van de menselijke geschiedenis, de beslissende Boodschap van onze Schepper aan de mensheid.

Verwacht verrassingen!

Hoe deze ontbrekende dimensie in kennis duizenden jaren lang door godsdienst, wetenschap en onderwijs over het hoofd kon worden gezien, is even schokkend als het feit dat onze Schepper ons, in de eerste twee hoofdstukken van zijn geopenbaarde Instructieboek, duidelijk en met nadruk zegt dat de mens evenmin een dier als een onsterfelijke ziel is! Deze twee hoofdstukken van Genesis weerleggen de evolutietheorie in twee opzichten:

Het allereerste vers van het eerste hoofdstuk van de Bijbel stelt positief dat God bestaat – dat God de hemel en de aarde SCHIEP. In dit eerste hoofdstuk wordt bovendien positief gesteld dat de mens niet van lagere diersoorten afstamt, dat de mens geen dier is. En het tweede hoofdstuk laat zien dat God Zelf nadrukkelijk zegt dat de mens geen onsterfelijke ziel is – dit in tegenstelling tot het fundamentele dogma van vele, zo niet de meeste godsdiensten!

De allereerste woorden van de Bijbel luiden: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde" (Genesis 1:1). Geen "misschien" – geen theorieen – maar een positieve bewering!

Een tweede belangrijke openbaring verdient bier de aandacht: degene die oorspronkelijk tot het schrijven van deze woorden werd geinspireerd was Mozes. Mozes schreef in het Hebreeuws. Het woord "God" is een vertaling van het Hebreeuwse Elohim. Dit is een collectief of verzamelnaam, zoals de woorden `kerk', 'team', `groep'. Elohim betekent één God, maar meer dan een Persoon maakt van die ene God deel uit – evenals een gezin een gezin is, maar is samengesteld uit twee of meer personen.

U Bent GEEN Dier

Let nu op vers 21 van Genesis 1: "Toen schiep God de grote zeedieren… naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard." Vervolgens vers 25: "En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard…" En vers 26: "En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis…"

Hier wordt duidelijk gezegd dat God walvissen schiep naar de aard van walvissen – vogels naar de aard van vogels; koeien naar de aard van koeien; chimpansees naar de aard van chimpansees – maar God schiep de MENS naar de aard van GOD!

Dat is wat hier wordt gezegd!

En let erop dat Elohim niet zei: "Laat Ik mensen maken naar mijn aard", maar: "Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis." Hier spreekt het GEZIN van GOD.

(Maar laat mij hier uitleggen, dat te beginnen met vers 4 in het tweede hoofdstuk van Genesis een nieuwe en andere naam voor God is geintroduceerd. In het Hebreeuws is YHWH Elohim. In de Statenvertaling is het Hebreeuwse YHWH vertaald "HEERE" – altijd in kapitalen. Het is daar vertaald "HEERE God." Er is geen woord in het Nederlands wat exact weergeeft de ware betekenis van YHWH. In het Engels weergeeft de Fenton Vertaling het als "de Eeuwig Levende." De Moffatt vertaling weergeeft het als "de Eeuwige." En eigenlijk is dit de naam die gebruikt wordt in het Hebreeuws, voor dezelfde Persoon in de God familie die verschijnt als de Logos in het Grieks [Johannes 1:1-3] in het Nieuwe Testament en is vertaald "het Woord." Wat betekent Diegene van de God familie is de Woordvoerder door wie God [de Vader van de God familie] alle dingen heeft geschapen. Het is Diegene die als mens kwam, Jezus Christus.)

Hier wordt duidelijk en onweerlegbaar geopenbaard dat de mens geen dier is! De mens werd gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van GOD – in dezelfde vorm en gestalte als God. In tegenstelling tot het dier werd de mens gemaakt om een relatie met God te hebben – om met God in verbinding te staan. Dit zal verderop duidelijker worden.

WAAROM nu maakte God de mens naar Zijn eigen beeld? Waarom schiep Hij uberhaupt het menselijk geslacht?

DOEL Wat Word Uitgewerkt?

De overleden Minister President van Groot Brittannie, – Winston Churchill – gaf feitelijk het antwoord toen hij zei voor het Amerikaanse Congres: "Er word een DOEL hier beneden uitgewerkt." Uiteraard bedoelde hij impliciteerde hij een Hogere Kracht, boven, die het werk uitvoert.

Maar het ziet er naaruit dat de mens niet inziet en dat doel begrijpt.

Kijk nu eens om u heen en zie alle soorten en vormen van leven. Hoevele daarvan zijn in staat te denken, plannen te maken, dingen uit te denken, en vervolgens dat wat werd uitgedacht, ontworpen en gepland tot stand te brengen door het te produceren of te creeren?

Instinct In Plaats Van Verstand

Bevers bouwen door instinct dammen. Deze dammen worden evenwel allemaal volgens hetzelfde patroon gemaakt. De bever kan geen nieuw, ander patroon bedenken en evenmin iets nieuws of iets anders maken.

Mieren maken een mierenhoop; vossen, slangen en knaagdieren graven een hol; vogels bouwen een nest. Maar zij doen dit altijd volgens hetzelfde patroon. Er is geen sprake van originaliteit, van het uitdenken of ontwerpen van een nieuw idee, nooit zien we een nieuwe constructie.

Beverdammen, mierenhopen, holen van vossen, slangen en knaagdieren, vogelnesten, ze worden allemaal geheel instinctief gemaakt, niet door denken of een eigen, oorspronkelijk ontwerp.

Men heeft proeven genomen met wevervogels. Vijf generaties lang werden deze vogels op een plaats gehouden waar voor hen geen materiaal voor nestbouw aanwezig was. Bijgevolg had de vijfde generatie nooit een nest gezien. Toen zij echter de beschikking kreeg over nestmateriaal, naast nog ander materiaal, begon deze vijfde generatie onmiddellijk nesten te maken. En dat waren nesten van wevervogels – niet van roodborstjes of zwaluwen of arenden.

De evolutietheorie kan geen verklaring geven voor het feit dat dieren zijn uitgerust met een verbazingwekkend instinct, maar tegelijk totaal zijn verstoken van DENKvermogen. Evenmin kan deze theorie een verklaring geven voor het ontbreken van dergelijk instinct in de MENS. Of voor de enorme kloof tussen de vermogens van het dierlijk brein en die van het menselijk verstand.

Verstand Zonder Instinct

De mens kan grote dammen ontwerpen en bouwen. De mens kan grote tunnels bouwen dwars door een berg of rivier. De mens kan auto's, vliegtuigen, oorlogsschepen en onderzeeboten uitvinden en bouwen. Van alles wat God geschapen heeft, is de mens alleen bekwaam om dichtbij werkelijk scheppend vermogen te komen.

Hoe De Mens Zijn Vermogen Heeft Gebruikt

Zie nu evenwel wat de mens in feite heeft gedaan met de dingen die hij met zijn intelligentie en capaciteiten heeft ontworpen en gemaakt.

Duizenden jaren geleden leerde hij om te gaan met ijzer en andere metalen. Hij maakte gereedschappen, construeerde gebouwen – maar ook maakte hij zwaarden en speren en trok eropuit om te vernietigen!

De mens leerde zich te organiseren in steden en naties. Maar waartoe gebruikte hij de organisatie waarover hij de leiding had? Hij organiseerde legers en trok uit om te veroveren, te verwoesten en bezittingen te verwerven door ze te nemen, niet door zich te beperken deze te produceren en te creeren.

De mens ontdekte dat zijn vermogens hem in staat stelden explosieven te produceren, zodat hij zonodig bergen kon verzetten – maar weldra begon hij, ten koste van miljarden, met koortsachtige energie het potentieel van zijn land aan te wenden in de poging nog sneller dan zijn vijanden kernwapens te ontwikkelen, en nu produceert hij wapens voor massavernietiging waarmee hij al het menselijk leven van de aardbodem kan wegvagen!

Een wijsgerige plattelandsdokter zei eens tegen mij dat hij ervan overtuigd was dat alles wat de hand van de mens ooit van Gods schepping had aangeroerd, verontreinigd, bevuild, bezoedeld en bedorven was. Destijds leek dat een krasse bewering. Maar sinds hij dat een halve eeuw geleden zei, heb ik veel gezien, en ik ben er bijna van overtuigd dat hij gelijk had.

Ik hoef niet door te gaan. Kijk gewoon om je heen, en observeer. Als je een Denker bent, zul je zien hoe de mens, begiftigd met een stukje van God's werkelijke scheppingskracht, – en de enige wezen die het bezit – deze kracht van bedenken, plannen, ontwikkelen en produceren veranderd in destructieve wegen.

De Wetenschap Als Amokmaker

Kijk eens naar de fabrieken van de belangrijkste industrielanden. Daar gonst en davert de scheppende activiteit van de mensheid. Met zijn ontzaglijke industriele ontwikkeling heeft de mens een kleine stap gezet in de richting van daadwerkelijk goddelijke macht en goddelijke activiteit.

Maar aan dit alles kleeft een dodelijke tekortkoming.

De mens heeft zijn wetenschappelijke, inventieve en technische vermogens verder ontwikkeld dan zijn vermogen het produkt van zijn inspanningen in juiste en constructieve banen te leiden!

Heeft GOD De Mens Zo Destructief Geschapen?

WAAROM heeft een alwetende Schepper de mens op deze aarde geplaatst? Heeft de Schepper de mens ontworpen en geschapen zoals hij is – met zo'n ontzaglijk intellect en zulke enorme capaciteiten, maar tevens zo destructief en zo machteloos tegenover al zijn problemen?

Het komt misschien aan als een schok als men de juiste uitleg hoort van de oproerige toestand in de wereld – wat de oorzaken zijn – HOE alles in zijn werk ging – en het werkelijke DOEL van het menselijk bestaan. Lees met eigen ogen in je eigen Bijbel de teksten die tot nu toe door de mens zijn veronachtzaamd of verworpen – openbaringen die daar altijd hebben gestaan! De Bijbel zelf zegt ons bovendien – als we willen luisteren – HOE het kon gebeuren dat deze fundamentele WAARHEDEN tot nu toe zowel zijn verworpen als veronachtzaamd.

Is dit verbazingwekkend?

Inderdaad!

Maar zie het nu voor jezelf! Als je nog geen Bijbel hebt, koop er dan snel een!

De Schepping Niet Voltooid

Een van de eerste dingen die wij moeten inzien – iets wat men in de Bijbel volkomen over het hoofd heeft gezien – is dit:

De schepping van Adam was NIET VOLTOOID!

Het eerste hoofdstuk van Genesis – het z.g. "scheppingsverhaal" – is in feite niet het verslag van een voltooide schepping! De schepping van de mens was niet voltooid! Lees deze opzienbarende waarheid nog eens! Wees er zeker van dat u het begrijpt!

Wat in Genesis 1 wordt beschreven, is de FYSIEKE schepping – de sterfelijke, stoffelijke man en vrouw – de fysieke materie waarmee de GEESTELIJKE SCHEPPING wordt verwezenlijkt!

De Bijbel openbaart, zoals wij zullen zien, duidelijk het volgende: Wat God in feite in het menselijk geslacht bezig is te scheppen, is het HOOGSTE MEESTERSTUK DAT DE BEKRONING IS VAN HEEL ZIJN SCHEPPINGSWERK! En dat zal – bij de voltooiing ervan – bestaan uit miljoenen – zelfs MILJARDEN – mensen die zullen zijn veranderd in wezens met volmaakt GODDELIJK KARAKTER!

De geestelijke schepping is nog altijd aan de gang!

Zoals eerder is behandeld, schiep God Adam en Eva naar Gods eigen beeld, naar Gods gelijkenis. Hij schiep elk dier naar de eigen dierlijke aard ervan. Maar de mens schiep Hij naar GODS aard. Dat wil zeggen, wat vorm en gestalte betreft, NIET wat de samenstelling betreft.

De Mens Is Stoffelijk

In Genesis 2:7 staat duidelijk: „Toen formeerde de HEERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens [fysieke materie] tot een levend wezen [tot een levende ziel; Statenvert.]."

Toen God adem – lucht – door de neusgaten van de mens deed stromen, WERD de mens – die was samengesteld uit fysieke materie uit de grond – een ziel. De ziel is samengesteld uit MATERIE – niet uit geest.

Dit is niet wat de meeste mensen geloven. Maar het is wat de Bijbel ZEGT! Ook staat er: "De ziel die zondigt, die zal sterven" (Ezech. 18:4). Dit wordt, wegens het belang ervan, met nadruk nog een tweede maal gezegd: "De ziel die zondigt, die zal sterven" (Ezech. 18:20).

Maar God Is Geest

God is samengesteld uit GEEST – niet uit fysieke materie (Joh. 4:24). Maar nergens zegt de Bijbel dat de mens een geest is. Nergens in de Bijbel vindt u de uitdrukking "onsterfelijke ziel" of "onsterfelijkheid van de ziel". In Genesis 1 worden dieren zielen genoemd – dat wil zeggen, Mozes gebruikte woord nefesj, wat in Genesis 2:7 in het Nederlands woord "ziel" is vertaald, (Statenvert.) terwijl in Genesis 1:20, 21, 24 het drie keer is vertaald als "wezens". (Nieuwe Vert.)

De Twee Bomen

Nu verder in Genesis 2:8: "Voorts plantte de HEERE God een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij geformeerd had. Ook deed de HEERE God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad" (vers 9).

"En de HEERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven" (vers 16-17).

Let wel, God zei dat de mens, op ongehoorzaamheid, zeer beslist ZOU STERVEN. De mens is STERFELIJK en zal STERVEN! Aldus God!

Wat hebben wij nu gezien? God heeft de mens geschapen als een STERFELIJK wezen – hij bestaat uit fysieke materie. In Genesis 3:19 zegt God tot Adam: "Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren." Hij sprak hier tot de bewuste MENS – tot het menselijk VERSTAND.

Let op wat hier met behulp van symbolen wordt weergegeven en geopenbaard. De boom des LEVENS symboliseert eeuwig leven. Adam en Eva bezaten nog geen eeuwig leven. Dit werd hun aangeboden als GAVE VAN GOD.

Van hen werd evenwel een keuze verlangd.

In de hof stond nog een tweede symbolische boom – de boom van de "kennis van goed en kwaad". Het doen van de verkeerde keuze, het nemen van de verboden boom, zou de DOODSTRAF met zich meebrengen. Zij zouden "VOORZEKER sterven", zei God, ALS zij verkozen ongehoorzaam to zijn en van die boom zouden eten.

Met andere woorden, die wij lezen in Romeinen 6:23: "Want het loon, dat de zonde geeft, is de DOOD, maar de genade, die God schenkt, is het EEUWIGE LEVEN…" Hierdoor wordt duidelijk aangetoond dat God hun het Evangelie heeft geopenbaard. Maar wat is de Bijbelse definitie van ZONDE? "De zonde is", zoals in 1 Johannes 3:4 staat geschreven, "de wetsovertreding" (Leidse Vert.).

Er bestaan in wezen TWEE FUNDAMENTELE LEVENSWIJZEN – twee divergerende filosofieen. Deze zijn aan elkaar tegengesteld. Eenvoudig gezegd – de een is de weg van GEVEN, de ander die van NEMEN.

Meer gedetailleerd: een is de weg van nederigheid en van liefdevolle zorgzaamheid voor anderen die gelijk is aan de zorg voor het zelf. Het is de weg van samenwerken, dienen, helpen, delen; van consideratie, geduld en vriendelijkheid. Wat belangrijker is, het is tevens DE WEG van gehoorzaamheid aan, vertrouwen op, en aanbidding van God. Het is de God-gerichte levenswijze, de weg van LIEFDE voor God en LIEFDE jegens de naaste.

Daartegenover staat de EGO-centrische levenswijze van IJDELHEID, begeerte en hebzucht; van naijver en strijd; van afgunst en onverschilligheid jegens het welzijn van anderen.

Weinig mensen zijn zich bewust van dit essentiele FEIT: de weg van GEVEN is in wezen een onzichtbare, maar onverbiddelijke, GEESTELIJKE WET in werking. Deze wet is, in beginsel, samengevat in de Tien Geboden.

De OORZAAK van Vrede en Geluk

Het is een WET die even REBELS, even meedogenloos is als de wet van de zwaartekracht! Zij beheerst en regelt alle menselijke verhoudingen!

WAAROM zou het ongerijmd zijn dat de Schepper van de mens – de Schepper van alle materie, kracht en energie, de Schepper van de wetten van natuur – en scheikunde, van de zwaartekracht en inertie – ook deze GEESTELIJKE WET geschapen en in werking gezet heeft teneinde alle GOEDE resultaten voor de mens te VEROORZAKEN?

Als de Schepper een God van LIEFDE is – ALS onze Schepper een almachtige God is, zou Hij dan anders hebben kunnen handelen? Kon Hij hebben verzuimd de mens een WEG te verschaffen – een OORZAAK – die vrede, geluk, voorspoed, een succesvol leven en overvloedig welzijn voortbrengt?

Nogmaals, er moet een OORZAAK zijn voor elk GEVOLG.

Willen wij vrede, geluk en overvloedige welvaart, DAN MOET IETS DAT VEROORZAKEN! God zou God niet zijn, als Hij niet had voorzien in een OORZAAK voor alles wat GOED is.

Is het geen tijd dat wij inzien dat God IN LIEFDE voor de mensheid die Hij heeft geschapen, ook deze geestelijke WET schiep en in onverbiddelijke werking zette om de OORZAAK voor al het GOEDE te verschaffen?

Om te recapituleren: de DOOD is de straf op de ZONDE. ZONDE is het OVERTREDEN van deze WET! Deze wet te overtreden betekent het afwijzen van de WEG die het GOEDE dat ieder mens begeert, VEROORZAAKT – naar de weg dat elk KWAAD VEROORZAAKT als gevolg. God VERBOOD Adam en Eva, op straffe van de DOOD, te eten van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad!

WAAROM? Omdat Hij wilde dat zij de WEG zouden kiezen die leidt tot alles wat GOED en gewenst is – omdat Hij wilde dat zij geen kwaad, verdriet, pijn, lijden en ellende zouden veroorzaken. Daarom was het eten van deze vrucht het symbool van het OVERTREDEN van Gods Geestelijke WET!

Het eten van de boom des LEVENS was louter symbolisch voor het ontvangen van de GAVE van Gods Heilige Geest, de LIEFDE VAN God (Rom. 5:5), die de VERVULLING is van deze Geestelijke Wet (Rom. 13:10), en die God alleen schenkt aan degenen die zijn Wet GEHOORZAMEN (Hand. 5:32).

De Oorzaak Van Het Kwaad In De Wereld

Een rechtvaardige God zou de eerste mensen niet de doodstraf als waarschuwing hebben gegeven, als Hij hun niet eerst de Geestelijke Wet – de Wet die gecodificeerd is als de Tien Geboden, de overtreding waarvan die straf tot gevolg heeft – volledig had geopenbaard. Bedenk dat hier niet alle bijzonderheden zijn vastgelegd – het is slechts een korte samenvatting van wat God Adam en Eva onderwees.

God had dus zijn levenswijze – de "WEG VAN GEVEN", zijn onwrikbare Geestelijke WET – volledig aan Adam en Eva uiteengezet. God had de WET die de oorzaak is van al het GOEDE reeds IN WERKING GEZET. Hij had hun tevens DE WEG die de oorzaak is van al het KWADE – de overtreding van die Wet - verklaard, anders zou Hij hun niet hebben kunnen zeggen dat overtreding door hen VOORZEKER met de DOOD zou moeten worden betaald.

Duidelijker gezegd: God liet de mens zelf kiezen. Hij kon kiezen al het goede te VEROORZAKEN en in vreugde eeuwig leven te ontvangen. En hij kon kiezen het kwaad te VEROORZAKEN. Het is de MENSHEID zelf – niet God – die al het kwaad dat hem overkomt VEROORZAAKT. Het is de keuze van de MENS. Wat de mens zaait, zal hij oogsten.

Het punt waar het om draait is dit: de mens moest GOD OP ZIJN WOORD GELOVEN – de Geestelijke Wet is evenmin zichtbaar als de wet van de zwaartekracht of die van de traagheid! Adam en Eva konden deze Wet niet ZIEN. Maar God had hun de weg van het GOEDE en de weg van het KWADE BEKENDGEMAAKT.

Nu komen wij aan hoofdstuk 3 van Genesis.

"De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HEERE God gemaakt had" (vers 1).

In de Bijbel wordt veel met behulp van symbolen uitgedrukt; maar de Bijbel verklaart tevens zelf zijn eigen symbolen. Het is vanzelfsprekend zeer ouderwets om in deze tijd in een duivel te geloven, maar de Bijbel spreekt ondubbelzinnig over een duivel die Satan wordt genoemd. In Openbaring 12:9 en 20:2 wordt duidelijk verklaard dat de slang de duivel voorstelt. (Vraag om ons boekje "Heeft God een duivel geschapen?")

Welnu, merk op de verleiding

De Geraffineerde Verleiding

Op listige wijze benaderde Satan eerst de vrouw. De man bereikte hij door middel van diens vrouw.

De slang zei tot de vrouw: "God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad" (vers 1-5).

In dit verslag wordt de duivel een geraffineerde sluwheid toegeschreven. Eerst bracht hij God in diskrediet. Hij zei in feite: "U kunt niet op Gods woord vertrouwen. Hij zegt wel dat u sterfelijk bent, dat u dood kunt gaan. Maar Hij weet beter; Hij weet dat uw verstand zo volmaakt is dat U GOD kunt zijn."

ALLEEN GOD is het recht voorbehouden vast te stellen wat goed is en wat zonde is – wat goed is en wat kwaad. God heeft niet aan de mens het recht overgedragen om te bepalen WAT zonde is – maar Hij dwingt ons te beslissen OFWEL te zondigen, ofwel zijn Wet te gehoorzamen.

Om te kunnen vaststellen wat GOED is, is scheppende kracht vereist om onverbiddelijke WETTEN te creeren en in werking te zetten, zoals de wetten van natuur- en scheikunde, en deze Geestelijke Wet - een wet die, wanneer zij wordt gehoorzaamd, AUTOMATISCH het GOEDE teweegbrengt, en het KWADE wanneer zij niet wordt gehoorzaamd.

Adam en Eva hadden alleen GODS WOORD dat zij sterfelijk waren en konden doodgaan. Satan betwistte dit nu. Volgens hem waren zij ONSTERFELIJKE ZIELEN.

WIE moesten zij nu geloven? Zij hadden geen enkel BEWIJS, alleen Gods woord. Maar nu maakte Satan dit verdacht en beweerde juist het tegendeel.

Satan zei dat hun intellectuele vermogens zo groot waren dat zij zelf konden vaststellen wat GOED en wat kwaad is. Dit is echter een GODDELIJK recht. Satan zei dat "GIJ als GOD zult zijn"!

Hiermee appelleerde hij aan hun menselijke IJDELHEID. Vergeet niet dat zij pas waren geschapen, met een volmaakt menselijk verstand – geen goddelijk, maar volmaakt menselijk verstand. Zij lieten de gedachte in zich toe dat hun intellectuele vermogen zo GROOT was dat zij zich het recht van GOD konden aanmatigen om de kennis van wat GOED en wat KWAAD is op te brengen!

Intellectuele ijdelheid maakte zich van hen meester! Zij waren opgetogen, betoverd, dronken van verwaandheid bij dit grootse vooruitzicht.

Hoe konden zij er, per slot van rekening, zeker van zijn dat God hun de waarheid had verteld?

Het Eerste Wetenschappelijke Experiment

Zij zagen (vers 6) – zij bedienden zich van observatie - dat de verboden boom goed was om van te eten, een lust voor het oog en begeerlijk om hen verstandig te maken. Hun intellectuele ijdelheid was gewekt. En in de roes van deze ijdelheid gebruikten zij de menselijke rede. Zij besloten de door God gegeven openbaring te verwerpen en het allereerste WETENSCHAPPELIJKE EXPERIMENT te ondernemen!

Zij namen de verboden vrucht en aten ervan!

Zij eigenden zich het recht toe te bepalen wat GOED is en wat KWAAD is. Daarmee verwierpen zij de God-gerichte LEVENSWIJZE van Gods Geestelijke Wet en kozen daardoor noodzakelijkerwijze de levenswijze die deze wet overtreedt!

Zij waren de PIONIERS in het zelf beslissen wat juist is en wat verkeerd is – wat rechtvaardigheid is en wat zonde! En de mensheid heeft sindsdien steeds gedaan wat in haar eigen ogen juist scheen.

En HOE hebben zij dit gedaan? Zij 1)verwierpen openbaring; 2)maakten gebruik van observatie; 3)van experiment; en 4) van de menselijke rede. En dit is precies de "wetenschappelijke" methode waarvan de moderne wetenschap zich bedient!

Het resultaat van hun experiment? ZIJ STIERVEN! Zij brachten de eerste jeugdige delinquent voort, de eerste misdadiger en moordenaar!

Aan hun "wetenschappelijke" methode ONTBRAK de meest ESSENTIELE dimensie van kennis!

Ver Boven De Macht Van De Mens

Er is veel essentiele, fundamentele en belangrijke kennis DIE BUITEN HET BEREIK VAN DE MENS LIGT, kennis die hij niet zelf kan ontdekken! Belangrijke kennis als wat de mens IS, WAAROM de mens is – WAAROM hij op aarde werd geplaatst en met welk DOEL. En zo er een doel is, WAT is dan dit DOEL? En HOE kunnen wij het bereiken? Wat is DE WEG die naar VREDE leidt? Alle volken willen VREDE en streven ernaar – tevergeefs: zij hebben OORLOG! Wat zijn de ECHTE WAARDEN in het leven? Deze wereld streeft de VALSE na!

Dit zijn de meest fundamentele en meest belangrijke dingen die de mens dient te WETEN. Al zijn zoeken naar de antwoorden op deze vragen is echter vruchteloos. Hij kan ze ALLEEN te WETEN komen door openbaring.

Ook zijn er nog vragen als: hoe is de aarde ontstaan; WANNEER is zij ontstaan; hoe oud is de aarde; hoe lang bestaat het menselijk leven erop – kortom, het mysterie van het begin. Deze vragen nemen de tijd, het denken, de onderzoekingen en de energie van wetenschapsmensen, filosofen en historici in beslag. Toch hebben zij slechts GISSINGEN, THEORIEEN en HYPOTHESEN te bieden, maar GEEN BEWIJS – de werkelijke KENNIS kunnen zij ALLEEN door openbaring verkrijgen.

Door zich de verboden vrucht toe te eigenen, eigenden de eerste mensen zich het recht toe te beslissen wat GOED en wat KWAAD is. Ik herhaal – door dit te doen verwierpen zij het FEIT dat Gods levende, onverbiddelijke, Geestelijke Wet DE WEG VAN HET GOEDE is, de OORZAAK van al het GOEDE – en het feit dat de overtreding van de Wet DE WEG VAN HET KWAAD is: de OORZAAK van al het kwaad. Aangezien zij, en in het algemeen de mensheid na hen, de beslissing over wat GOED is zich hebben AANGEMATIGD, zijn zij noodzakelijkerwijze DE WEG ingeslagen die tegen Gods Wet ingaat. Zij hebben DE LEVENSWIJZE gevolgd die de enorme berg KWAAD heeft voortgebracht die over deze door en door zieke, ZIEKE wereld is gekomen!

Zij hebben zich tot mededingers van de levende GOD gemaakt. Daarom staat er in Romeinen 8:7 "dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet".

Wat IS De Ontbrekende Dimensie?

Wat is nu die DIMENSIE die aan ALLE menselijke kennis ONTBREEKT?

Het is openbaring afkomstig van GOD!

Zelfs hoewel deze door de eerste mensen werd verworpen – zelfs hoewel deze sindsdien door vrijwel de gehele mensheid is verworpen – heeft God zijn OPENBARING VAN FUNDAMENTELE KENNIS desondanks aan de mensheid nagelaten. Wij hebben haar IN GESCHRIFT! De BIJBEL is die openbaring. Hij bevat geschiedenis, lering en openbaring van fundamentele kennis en profetieen.

De Bijbel bevat niet ALLE kennis. Hij bevat die essentiele kennis die op geen andere manier voor de mens toegankelijk is!

Wat is er FOUT met de huidige kennisproductie? De meest essentiele dimensie ontbreekt eraan! Dwaling ontstaat gewoonlijk doordat men uitgaat van een foutieve premisse, die men achteloos zonder enig bewijs als vaststaand heeft aanvaard. En wanneer deze grondhypothese of vooronderstelling fout is en valt, valt het hele bouwwerk dat erop gebaseerd is mee!

Ik zei eerder dat de middelen waarmee de Moderne Wetenschap werkt, observatie, experiment en de rede zijn. Zijn deze middelen verkeerd? BESLIST NIET! De dwaling ontstaat door het VERWERPEN van wat geopenbaard is. Want openbaring is de ware premisse waarvan moet worden uitgegaan. Wanneer de mens van zijn eigen verkeerde hypothesen uitgaat, ONTBREEKT de meest essentiele dimensie aan de productie van kennis!

Gods Woord – zijn HANDLEIDING voor de mensheid – is de BASIS van ALLE kennis. Gods Woord is NIET de som van alle kennis. Het is de grondslag – de ware premisse – het uitgangspunt dat richting geeft aan het zoeken naar verdere kennis.

De Mens ZOU Kennis Moeten Uitbreiden

Het lag in Gods bedoeling dat de mens zijn KENNIS zou UITBREIDEN. God gaf ons de basis – het fundament – de premisse – het concept. Maar ook gaf Hij ons ogen om waarnemingen te doen, handen en voeten om te kunnen onderzoeken en meten, middelen om laboratoria te bouwen en laboratoriuminstrumenten te vervaardigen, middelen om te EXPERIMENTEREN. Hij gaf ons een ontzagwekkend VERSTAND om mee te DENKEN.

Als een vliegtuig vanuit Singapore met bestemming Manila in de verkeerde richting koers zet, komt het wellicht in India terecht in plaats van op de juiste bestemming. In deze kwestie van KENNISONTWIKKELING is het van even groot belang in de juiste richting, vanuit de ware premisse, en met de juiste instelling van start te gaan.

Het was Gods bedoeling dat de mens observatie, experiment en menselijke rede zou gebruiken. Hij verschafte ons de basis – het fundament – het uitgangspunt, de juiste richting, het juiste concept. Onze eerste voorouders verwierpen echter de meest essentiele dimensie. En de mensheid is het ware FUNDAMENT van alle kennis blijven afwijzen. De kennisproductie heeft zonder fundament plaatsgevonden – was gebaseerd op onjuiste premissen en verkeerde hypothesen.

Dat is DE OORZAAK waardoor de menselijke kennis NIET bij machte is de problemen van de mensheid op te lossen en haar kwalen te genezen.

Fabrikanten leveren bij hun produkt een instructieboekje. De Bijbel is het INSTRUCTIEBOEK dat onze Schepper met ZIJN produkt – de mensheid – heeft meegegeven.

Zesduizend jaar menselijke ellende, lijden en kwalen zou voor hen die willen zien, voldoende BEWIJS moeten vormen dat de mensheid, te beginnen met onze eerste voorouders, de meest essentiele dimensie van kennis heeft verworpen.

Voor De Keuze Gesteld

U zult zich herinneren dat ik eerder heb gezegd dat de SCHEPPING NOG STEEDS VOORTGANG VINDT. Adam kreeg gratis EEUWIG LEVEN aangeboden. Hij werd voor de keuze gesteld. Hadden hij en Eva verkozen God te GELOVEN – kennis van GOD te aanvaarden, in plaats van zelf te beslissen inzake de KENNIS van wat goed en wat kwaad is – dan zouden hij en Eva van de boom des levens hebben mogen eten.

Die boom stelde op symbolische wijze de heilige Geest van God voor. Het eten ervan zou in hen GODDELIJK leven – GEESTELIJK leven hebben verwekt. Dan zou de schepping van Adam tijdens zijn leven zijn voltooid. Hij zou zijn veranderd van een sterfelijk in een onsterfelijk wezen – van een wezen van fysieke samenstelling in een wezen dat, zoals God, uit geest is samengesteld!

Maar de eerste mensen wezen de fundamentele, door God geopenbaarde kennis of – en sindsdien is de mensheid dat blijven doen. Zij verwierpen de LEVENSWIJZE die God had ingesteld, de weg die naar vrede, voorspoed, geluk en vreugde leidt. De middelen voor kennisverwerving beperkten zij tot het MENSELIJK verstand.

De OORZAAK Van Elk Kwaad

En sindsdien heeft de MENS geprobeerd ZIJN EIGEN WEG TE GAAN – zijn eigen baas te zijn – zijn leven te richten op "NEMEN", zonder te letten op het welzijn van anderen. En deze WEG VAN DE MENS is uitgelopen op de gigantische hoeveelheid KWAAD die over de wereld is gekomen.

Hierin ligt de VERKLARING van het analfabetisme, de armoede, de ziekten en de erbarmelijke omstandigheden waarin het grootste deel van de mensheid leeft.

Hierin ligt tevens de verklaring van al het KWAAD dat in de "meer ontwikkelde" gebieden van de wereld bestaat. Daar genieten alle mensen weliswaar ONDERWIJS, maar aan dit onderwijs ONTBREEKT de grote, belangrijkste DIMENSIE! Onderwijs zonder kennis van het DOEL van het leven. Onderwijs dat leidt tot de productie van computers, waardoor mensen naar de maan en terug kunnen reizen, maar dat geen oplossing geeft voor de problemen van de mens.

En WAAROM niet? Omdat deze problemen van GEESTELIJKE aard zijn, en de mens heeft de kennis van Gods GEESTELIJKE WET verworpen – de levenswijze die de OORZAAK is van vrede en het universeel GOED!

Maar heeft God de zwaarbeproefde mensheid aan haar lot overgelaten?

ALLERMINST.

Gods GEESTELIJKE SCHEPPING vindt nog steeds voortgang.

Het Ware Antwoord Op Deze Vragen

Het juiste antwoord werd door Job gegeven. "Als een mens sterft, zou hij herleven?" vroeg Job en hij antwoordde: "Dan zou ik hoop hebben al de dagen van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing [verandering Statenvert.] zou komen. Gij zoudt roepen en ik zou U antwoorden, naar het maaksel Uwer handen zoudt Gij verlangen" (Job 14:14-15).

De laatste zin van dit citaat, waaraan vrijwel nooit aandacht is geschonken, is de sleutel tot dit hele raadsel. Lees het nog eens!

"Naar het maaksel Uwer handen zoudt Gij verlangen"!

Bestudeer het! Job wist dat hij niets anders was dan het werk van Gods handen; niets anders dan een goddelijk produkt van de Schepper; niets anders dan een stuk kneedbare leem in de handen van de Meesterpottenbakker.

Wij Zijn Het Werk Van Gods Handen

Ook de profeet Jesaja zegt dit: „Maar nu, HEERE, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder [pottenbakker Statenvert.] en wij allen zijn het werk van Uw hand" (Jes. 64:8).

En wanneer Hij ons uit het graf roept, bij de opstanding, zal God ernaar verlangen het werk van Zijn handen te voltooien. Het model waarnaar het geestelijke produkt uiteindelijk moet worden gevormd, bestaat uit stoffelijke substantie – de menselijke klei.

Bij de schepping die in Genesis 1 wordt beschreven, vormde en modelleerde God de mens fysiek naar zijn beeld. Maar als mens bezitten wij niet het geestelijke KARAKTER van de volmaakte God. Tijdens dit leven – en dit geldt voor hen die God roept, die zich overgeven en gehoorzamen – begint God ons GEESTELIJK te modelleren en opnieuw te vormen, zodat wij qua karakter steeds meer aan Hem gelijk worden.

Voor dit grootse en fantastische doel heeft God een periode van ZEVENDUIZEND JAAR vastgesteld. Elke 24 uur durende scheppingsdag, beschreven in Genesis 1, was een type van de zeven dagen van elk duizend jaar voor de geestelijke schepping.

Met uitzondering van degenen die God in de loop van de eerste zesduizendjarige dagen speciaal en individueel roept, laat God de mens zijn les in menselijke ervaring UITSCHRIJVEN. Onder de macht en invloed van Satan heeft de mens VERKOZEN geheel op zichzelf te vertrouwen. God laat de mens vrij om zelf te ontdekken en onweerlegbaar te bewijzen hoe hij – zonder Gods Heilige Geest – onmachtig is te leven op een wijze die vrede, geluk en universele overvloed brengt.

Of, anders gezegd: God laat toe dat Satan gedurende de eerste zes duizendjarige dagen zijn werk van misleiding en verderf doet, maar op de zevende dag van duizend jaar zal het Satan niet zijn toegestaan nog iets van zijn kwade werken te verrichten – hij zal gevangen worden gezet, terwijl de levende Christus aan de wereld WAARHEID en BEHOUD zal brengen.

Wat is behoud?

Laten wij hier in het kort ingaan op wat behoud betekent. Wat houdt het in?

"Want door genade zijt gij behouden, door het geloof… want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus GESCHAPEN om GOEDE WERKEN te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen" (Ef.2:8-10). Let wel, er zijn aan behoud goede werken verbonden.

"Wij" in het Nieuwe Testament heeft altijd betrekking op Christenen die werkelijk bekeerd zijn. Wij zijn dus Gods maaksel! "Geschapen" – momenteel worden wij geschapen – met welk doel – Let hier goed op! "Om goede werken te doen"! Teneinde volmaakt geestelijk karakter te ontwikkelen!

Paulus spreekt hier niet over de schepping van Adam, nu zesduizend jaar geleden. Hij spreekt over Christenen, die NU worden geschapenom goede werken te doen. Wij zijn Zijn maaksel – de Schepper is nog steeds bezig met scheppen. Hij vormt, modelleert, verandert ons, transformeert ons naar Zijn eigen verheven, rechtvaardige, heilige, goddelijke karakter. Inderdaad, Hij schept in ons dit volmaakte karakter.

Behoud is dus een proces!

De Zin Van Ons Bestaan

Maar hoezeer zou "de god dezer eeuw" (2 Kor. 4:4) u hiervoor willen verblinden! Hij probeert u te verleiden tot het idee dat u niets anders behoeft te doen dan "Christus te aanvaarden" – zonder "goede werken" – en als bij toverslag bent u "behouden".

Maar de Bijbel openbaart: "Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden" (Matth. 24:13).

"Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping" (2 Kor. 5:17). Inderdaad, een NIEUWE SCHEPPING!

"Dat gij verjongd [vernieuwd, Statenvert.] wordt door de geest van uw DENKEN, en de nieuwe mens aandoet, die NAAR DE WIL VAN GOD GESCHAPEN iS [wordt] in waarachtige gerechtigheid en heiligheid" (Ef. 4:23-24).

Het begint allemaal in de geest. Berouw, de eerste stap naar behoud, is een verandering van gedachten. Wij geloven met ons verstand. Het ontvangen en in ons wonen van de Heilige Geest betekent een vernieuwing van ons denken. Stap voor stap, door Bijbelstudie, door te leren leven naar "alle woord Gods", door voortdurend gecorrigeerd te worden, door voortdurend gebed, komt de gezindheid van God in de mens die zich aan God heeft overgegeven. En aldus wordt de nieuwe mens – een heilig, goddelijk karakter – geschapen in gerechtigheid en in ware heiligheid.

Wedergeboren… Maar HOE?

In deze nieuwe schepping die God in de mens tot stand brengt, moet de mens "wederom geboren worden".

God maakte Adam uit louter stof. Jezus zei tot Nicodemus: "Wat uit het vlees geboren is, IS vlees." Daarna legde Hij uit dat wij opnieuw geboren moeten worden om in het Koninkrijk van God binnen te gaan. Niet uit het vlees – niet door in de moederschoot terug te keren, zoals Nicodemus dacht dat Christus bedoelde – maar geboren uit de Geest – geboren uit God. Zoals wij uit het vlees zijn geboren door een vleselijke vader, zo moeten wij nu uit de Geest uit God, de hemelse Geestelijke Vader, worden geboren.

(Een uitvoeriger en meer gedetailleerde uiteenzetting van dit proces geeft ons gratis boekje "Wat bedoelt u precies met wedergeboren?)

En dit proces wordt, volgens Gods grote plan, verwezenlijkt wanneer iemand voor het eerst beseft hoe fout de wegen zijn van sterfelijke mensen, die denken en leven in strijd met de geopenbaarde wetten van God. De eerste stap is berouw. Geef u over aan de Almachtige God!

Maar nu zijn wij de "kleimodellen" in de handen van de Meesterpottenbakker.

Als wij in dit leven ons denken, onze wegen, veranderen, tot wij werkelijk – in geestelijk karakter – nieuwe schepselen worden in Jezus Christus, overeenkomstig Zijn wil, dan wordt het kleimodel – bewerkt, gevormd en gemodelleerd zoals God het wil hebben – tenslotte veranderd in de voltooide geestelijke schepping.

Het Begint En Eindigt In Christus

Deze gehele schepping begint in Christus en wordt ook door Hem voltooid.

God schiep alle dingen door Jezus Christus. (Ef. 3:9, Statenvert.) Jezus was dus degene die Adam schiep. Maar onze geestelijke schepping begint eveneens in Hem. Hij is ons levend Voorbeeld geworden – Hij werd de eerstgeborene uit de doden (Kol. 1:18): de eerste voltooide, volmaakte geestelijke mens.

Christus Leeft

Nu zijn wij gekomen tot het uiteindelijke DOEL van het menselijk leven op aarde.

Het is overweldigend, het gaat wellicht het bevattingsvermogen te boven. Maar lees het met eigen ogen in de Bijbel!

Ieder jaar, op de z.g. "Paaszondag", vieren miljoenen mensen de opstanding van Christus. Maar geloven zij werkelijk dat Hij uit de doden opstond? Hoevelen geloven trouwens dat Hij werkelijk dood was? De Bijbel zegt dat Hij opstond uit de doden!

Maar hoeveel mensen geloven dat Hij sindsdien leeft? Hoeveel mensen geloven dat dezelfde Christus die stierf, nu vandaag leeft? Hoevelen weten wat Hij gedurende de afgelopen 1900 jaar heeft gedaan?

WEET U HET?

Het gehele boek Hebreeen is gewijd aan het verslag van wat Hij heeft gedaan, wat Hij nu doet en wat Hij in de toekomst zal doen.

Lees het in de Bijbel. Bereid u voor op opzienbarende verrassingen – VERHEUGENDE verrassingen!

Begin bij het begin van Hebreeen, hoofdstuk 1, vers 1. Daar staat: "Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft…"

"Alle dingen" wil zeggen het HEELAL!

De passage gaat verder: „Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord Zijner kracht…" (vers 3)

Met andere woorden, de Almachtige God, de Vader van het Koninkrijk van God, het heilige GEZIN van God, heeft de opgestane, levende Christus, zijn Zoon, aangesteld als het Hoofd van de regering van God over het hele onmetelijke universum!

Op verscheidene plaatsen in de Bijbel worden bekeerde Christenen, in wie Gods Heilige Geest is, erfgenamen van God en medeerfgenamen van Jezus Christus genoemd (Rom. 8:17; Gal. 3:29; 4:7; Titus 3:7, enz.). Zou dit kunnen betekenen dat wij zijn aangesteld om met Christus to DELEN in die heerschappij over het hele oneindige universum?

Nu naar Hebreeen 2:6, waar Psalm 8:4-6 wordt aangehaald. Daar wordt de vraag gesteld: "Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?"

Ja, wat is er zo belangrijk aan de zondige, sterfelijke mens dat God zich om hem zou bekommeren?

Wat bent U – dat God zich om U zou bekommeren? Let goed op het ongelooflijke antwoord.

Het Transcendente Doel

"Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld" (Hebr. 2:7). Dus veel hoger dan de dieren, maar lager dan de engelen die uit geest zijn samengesteld (zie Hebr. 1:5-7, 13-14).

In vers 7-8 lezen wij verder: " … met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn."

In hoofdstuk 1 kan "alle dingen" ook vertaald worden als „het heelal". Zou dit kunnen betekenen dat God het oneindige heelal onder de mens heeft gesteld? Dit is zelfs voor theologen te fantastisch om te geloven! Maar let op de laatste zin van dit vers: "Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn."

Het beerven van het universum

Hier hebben wij de verklaring. God heeft het onmetelijke universum nog niet onder het gezag en bestuur van de mens gesteld. Niet zolang wij nog menselijke wezens zijn! Tot nu toe heeft de mens bewezen dat hij zelfs niet in staat is zichzelf, hier op aarde, te regeren! Nee, wij zien de mens nog niet bekleed met zo'n fantastische macht.

Maar wat zien wij nu wel?

In het negende vers lezen wij: "Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was…" – sterfelijk was zoals wij nu zijn – " …vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond" – GEKROOND als HEERSER over het universum, zoals uiteengezet in het eerste hoofdstuk – "Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan…" – "God schiep alle dingen DOOR Jezus Christus (Ef. 3:9, Statenvert.) - "…dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken" (vers 10).

Begrijpt u wat dit wil zeggen?

"Om vele zonen tot heerlijkheid te brengen." Wij mensen die berouw hebben, die ons bekeren en God GELOVEN – geloven wat Hij zegt – geloven wat Hij openbaart – de KENNIS geloven die Hij ons nu door de Bijbel openbaart – i.p.v. de kennis die van God komt, te verwerpen, zoals Adam en Eva deden, en zoals de meeste mensen in de wetenschap en het onderwijs nu doen, wij worden Gods ZONEN, wanneer Hij zijn Heilige Geest in ons plaatst. Wij zijn de ZONEN die Hij tot deze hoogste GLORIE brengt!

Hoe Christus Volmaakt Werd

Tracht nu het volgende goed te begrijpen: "…de LEIDSMAN hunner behoudenis…" Christus is de LEIDSMAN van ons behoud; de "PIONIER" die ons is voorgegaan naar deze weergaloze GLORIE. Hij heeft reeds alle dingen – het heelal – geerfd!

Er staat verder: "…de Leidsman hunner behoudenis DOOR LIJDEN heen zou VOLMAKEN." Zelfs iemand als Christus moest volmaakt worden "DOOR LIJDEN HEEN"!

En let op vers 11: "Daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen." Christus, in zijn HEERLIJKHEID, schaamt zich niet om ons, die zijn Geest bezitten, en die op Hem vertrouwen en Hem gehoorzamen, BROEDERS te noemen!

"…hoewel Hij de Zoon was, [heeft Hij] de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden" (Hebr. 5:8-9).

Hier staat het nog eens. Jezus is de oorzaak van ons behoud. Hij maakt dit behoud mogelijk door Zijn ervaring. Hij was de eerste mens die dit volbracht – die volmaakt werd, voltooid als een wezen met een perfect karakter!

Jezus heeft geleerd! Hij heeft geleden! Maar er is volmaaktheid uit voortgekomen.

Zie je het?

Begin je het te begrijpen?

Satan doorkruiste Gods plan niet. Alles wat er gebeurde, was God van tevoren bekend – Hij liet het toe met een bepaald doel. Behoud is niet het herstellen van aangerichte schade, niet het terugbrengen in een toestand die "even goed" is als die waarin Adam verkeerde voor de "zondeval". Nee, dat was slechts het begin – de stoffelijke schepping. Behoud is de grote geestelijke schepping. Daarmee schept God iets in ons wat oneindig veel hoger is dan Adam voordat hij zondigde.

Ziet u nu WAT God in u en in mij bezig is te scheppen?

Hij schept iets dat hoger is dan engelen en aartsengelen. Hij schept het allergrootste meesterstuk van zijn hele schepping: heilig, volmaakt, geestelijk karakter.

En wat is karakter?

Wat Geestelijk En Rechtvaardig Karakter Is

Volmaakt karakter, zoals God bezig is in ons te scheppen, heeft iemand die uiteindelijk onsterfelijk gemaakt is, iemand die een afzonderlijk, van God onderscheiden wezen is, dat uit eigen vrije wil, weet, en kiest, en doet wat goed is. Dat betekent te geloven en te weten dat wat God ons leert, het GOEDE is.

Een levenloze steen rolt door de werking van de zwaartekracht omlaag. Water vloeit door beken en rivieren naar de oceanen. Grote planeten, sommige vele malen groter dan de aarde, moeten onverbiddelijk voortgaan in de door God voorgeschreven baan. Dat zijn prachtige voorbeelden van Gods scheppende macht. Het zijn evenwel levenloze dingen – zij bezitten verstand noch vrije keuze noch karakter.

Een redeloos dier kan niet zondigen. Dieren bezitten niet voldoende kennis om te zondigen. Zij handelen alleen uit instinct of zoals hen door training is aangeleerd. Zij bezitten niet dit soort karakter.

Karakter is het bezitten en in praktijk brengen van liefde, geduld, barmhartigheid, trouw, goedheid, zachtmoedigheid, nederigheid, matigheid, zelfbeheersing en de juiste zelfdiscipline. Karakter impliceert kennis, wijsheid, doelbewustheid en capaciteiten – alles op de juiste manier beheerst en ontwikkeld, en berustend op onafhankelijke keuze.

Heilig en rechtvaardig karakter is iets wat alleen door ervaring kan worden ontwikkeld. Voor ervaring zijn tijd en omstandigheden nodig. Daarom schept God tijd en omstandigheden die dit karakter vormen.

God heeft dus eerst uit stof – uit materie – de mens van vlees en bloed geschapen naar zijn beeld (en "beeld" betekent hier vorm of gestalte, niet samenstelling). God laat de mensheid gedurende zevenduizend jaar van ervaring een proces ondergaan aan het eind waarvan wij "gelijk wij het beeld van de stoffelijke [sterfelijke Adam] gedragen hebben, …het beeld van de hemelse [zullen] dragen", van de onsterfelijke Jezus Christus, "de tweede Adam" (1 Kor. 15:49).

Eenmaal gevormd en gemodelleerd in overeenstemming met Gods plan, zullen ook wij "HEM GELIJK WEZEN; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is" (1 Joh. 3:1-2).

Waartoe al dit menselijk lijden?

In wezen zijn er slechts twee levensbeginselen – Gods Weg, of Gods Wet, samengevat in de Tien Geboden, en Satans weg van naijver, hebzucht en ijdelheid.

Al het lijden – verdriet, vrees, ellende en dood – komt voort uit het overtreden van Gods Wet. Te leven naar die grote Wet van Liefde is dus de enige weg naar vrede, geluk en vreugde.

God heeft de mens op deze planeet geplaatst om die les te leren – om die te leren door de ervaring van vele generaties.

Ja, ook wij leren door lijden. God heeft de ware weg geopenbaard – zijn openbaring is altijd voor de mens beschikbaar geweest. Maar de mens heeft zich, met het recht van vrije keuze, altijd van God en Gods ware weg afgekeerd. En hoewel de mens in het algemeen deze les nog steeds niet wil zien of leren, heeft hij die in de geschiedenis onuitwisbaar opgeschreven.

Wij leren door ervaring, en door lijden. Dit nu zijn de ingredienten waaruit karakter wordt gevormd.

Wat Wij Zullen Zijn

Wanneer dit goddelijke KARAKTER eenmaal in ons is ontwikkeld, hoe zullen wij er dan bij de opstanding uitzien?

Nu reeds, in dit leven, is de waarlijk bekeerde Christen, die Gods Heilige Geest in zich heeft en zich door Gods Geest laat leiden, een ZOON van God. Als hij bidt, spreekt hij God aan als "Vader".

Let erop hoe het in de Bijbel staat: "Geliefden, nu zijn wij KINDEREN Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen" (1 Joh. 3:2). Wat wij zullen zijn, is nu nog niet te zien – het is nog niet OPENBAAR, nog niet ZICHTBAAR. Er staat verder: "Maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem [dan] zien, gelijk Hij is." Onze verschijning zal dus zijn zoals die van Christus nu.

En hoe ziet Christus er nu uit?

Zijn verschijning is beschreven in Openbaring 1:14-16: „Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren… en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht."

Maar zodra wij daadwerkelijk uit God zullen zijn geboren – Zijn Koninkrijk, Zijn GEZIN zijn binnengegaan – door de opstanding – zullen wij uit geest zijn samengesteld. Wij zullen aan God gelijk zijn, zoals Christus nu is, volmaakt, zonder zonden. "Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren" (1 Joh.3:9).

Evenals Christus door zijn opstanding uit God werd geboren (Rom. 1:3-4), zullen ook wij worden geboren. "Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen" (Rom. 8:29).

Dan zullen wij zijn veranderd van sterfelijk in onsterfelijk. "Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderenzal, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt." (Filipp. 3:20-21)

Begrijpt u waartoe u geboren bent?

Er is een godsdienst die leert dat het eindresultaat van het menselijk leven het "nirwana" zal zijn, de totale opheffing van het individuele bewustzijn. Maar hoe fantastisch is de WAARHEID: de belofte van het volstrekte tegendeel!

Begrijp Nu Waartoe U Bent Geboren!

De zin van het leven is dat God bezig is in ons daadwerkelijk Zijn eigen soort te reproduceren, Zichzelf naar Zijn eigen aard voort te planten; want, wanneer wij werkelijk bekeerd zijn, zijn wij in feite verwekte (nog ongeboren) zonen van God. Daarna, door Gods openbaring in zijn Woord te bestuderen, door te leven naar elk van Zijn woorden, door voortdurend gebed, door dagelijkse ervaring met beproevingen, worden wij geestelijk steeds meer aan God gelijk, totdat wij ten tijde van de opstanding in een ogenblik zullen worden veranderd van sterfelijk in onsterfelijk – en geheel uit Geest zullen zijn samengesteld. Dan zullen wij uit God zijn geboren -daadwerkelijk geboren in het GEZIN van God!

Want, zoals u zich zult herinneren, het woord "God" in Genesis 1:1 is een vertaling van het Hebreeuwse woord Elohim. Elohim betekent ÉÉN God, niet vele goden; maar die ENE GOD is een goddelijk GEZIN, een KONINKRIJK. Er is maar een ware Kerk – een Kerk, maar er zijn vele leden (1 Kor. 12:20).

Met God is het precies zo.

Om te illustreren: er is in deze stoffelijke wereld een mineralenrijk, een plantenrijk, een dierenrijk en een mensenrijk. Daarboven, op geestelijk niveau, is het engelenrijk, en hoog boven alles het Koninkrijk van God. Een mens van vlees en bloed kan het Koninkrijk van God niet binnengaan, (Joh. 3:6; 1 Kor. 15:50) maar wie uit God is geboren kan dat wel.

Het Fantastische, Ongelooflijke Potentieel

Begrijpt u het echt? Het doel van uw bestaan is dat u uiteindelijk zult worden geboren in het Koninkrijk van God, dat het heilige GEZIN van God is.

Wanneer u deze overweldigende, wonderbaarlijke waarheid ten voile beseft, zal uw geest worden vervuld van transcendente vreugde. Het geeft een nieuwe betekenis aan het leven die zo wonderlijk is dat u de voile omvang ervan nooit zult bevatten.

Het betekent uiteraard dat u alles wat schadelijk is, alles wat in deze wereld zo verblindend en verlokkend schijnt, volledig moet opgeven en afwijzen.

Maar uw ogen zullen eindelijk worden geopend voor de grote misleiding – de schellen zullen u van de ogen vallen – u zult de zin, het grootse doel van het leven zien, iets waarvan u nooit hebt kunnen dromen. Het opgeven van het kwaad, de verleiding en de valstrikken van deze wereld – de verlokkingen en illusies die zo aantrekkelijk schijnen en die slechts uitlopen op ellende en lijden – betekent de overgang van diepe duisternis tot de pracht van het ware licht, van eeuwig geluk en eeuwige vreugde!

U zult zich, zoals in 1 Petrus 1:8 staat, verheugen "met een onuitsprekelijke en VERHEERLIJKTE vreugde"!


Aantekening
  • De woorden in het rood waren gevonden in het originele Engels geschreven door Mr. Amstrong, maar waren niet verschenen in de Nederlands vertaling toen hij nog leefde.