Ware Evangelie?
Wat Is Het
Ware Evangelie?

door Herbert W. Armstrong

1972 Editie

Wat is het ware Evangelie dat door Jezus werd verkondigd? Verkondigde Paulus aan de heidenen een ander evangelie?

De waarheid over het Koninkrijk van God wordt hier duidelijk gemaakt.


WAAROM MOET er tegenwoordig in alle facetten van het leven toch zo'n verwarring heersen? De godsdienst heeft eigenlijk als functie de weg te wijzen. Maar ook daar treffen we slechts spraakverwarring aan: honderden godsdienstige groeperingen en sekten, in een Babylon van onenigheid.

Zelfs binnen de officiele christelijke godsdienst van de Westerse wereld zien we verschillende sekten en denominaties die allemaal verschillende EVANGELIES prediken! Sommigen duiden hun evangelie aan als „het evangelie van Jezus Christus". Anderen noemen hun evangelie „het evangelie van behoud". Weer anderen belijden „het evangelie der genade", weer anderen „het evangelie van het Koninkrijk", terwijl weer anderen hun evangelie „de ISRAEL-boodschap" noemen.

HOE KOMT HET DAT MEN HET ENIGE WARE EVANGELIE DAT GOD DOOR JEZUS CHRISTUS HEEFT GEZONDEN IS KWIJTGERAAKT? WAAROM?

Hoeveel evangelies zijn er?

Maakt het eigenlijk wel iets uit welk evangelie wij geloven? Luister naar het antwoord van de Eeuwige God zoals dat geinspireerd staat opgeschreven in Paulus' brief aan de Galaten, het eerste hoofdstuk, het 8e en het 9e vers:

„Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!" En het wordt zelfs tot een dubbele vloek uitgesproken! Want het volgende vers zegt: „[Ik zeg het] thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!"

Hoe komt het dan dat de wereld dat Evangelie uit het oog heeft verloren? Hoe komt het dat de mensen tegenwoordig allerlei verschillende evangelies geloven?

Dit is een verbazingwekkende, ongelooflijke toestand! U zou erdoor uit passieve onverschilligheid moeten opschrikken. UW persoonlijke eeuwigheid staat op het spel! Dit is niet zomaar een of andere onbelangrijke aangelegenheid zonder gevolgen!

Jezus Christus heeft gezegd dat het teneinde behouden te worden noodzakelijk is HET EVANGELIE TE GELOVEN! Toch weten de meeste van de honderden miljoenen mensen van vandaag niet wat dat Evangelie is! Bij zijn afscheid van de apostelen gaf Hij hun, naast het bouwen van zijn Kerk, als zijn dienaren de volgende opdracht: „Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie" (Markus 16:15). Zij moesten dus HET EVANGELIE verkondigen.

Vervolgens zei Jezus: „Wie GELOOFT en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden" (vers 16). Let er goed op dat Jezus zei: „Wie GELOOFT …" Wat moet iemand geloven? Welnu, datgene wat zij VERKONDIGDEN natuurlijk: HET EVANGELIE! Niet zomaar een evangelie. HET Evangelie! Op het gezag van Jezus Christus is het een noodzaak PRECIES DATZELFDE EVANGELIE te geloven teneinde behouden te worden! En om het ware Evangelie te kunnen GELOVEN, moeten we eerst WETEN wat het is!

Bij wie en waar vindt het ware Evangelie zijn oorsprong? Bij Christus? Nee, niet bij Christus!

De boodschap uit de hemel

God de Vader had beloofd vanuit de hemel een Boodschapper naar deze wereld te zenden met een boodschap van HEM, God de Vader! God had dat beloofd in Maleachi 3:1: „Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal [en die bode was, zoals Markus 1:2 verklaart, Johannes de Doper, die de weg voor Jezus Christus voorbereidde]; plotseling zal tot zijn tempel komen de HERE, die gij zoekt, NAMELIJK DE ENGEL DES VERBONDS, die gij begeert."

De allereerste preek waarmee God het Evangelie aan heidenen liet verkondigen, toen Petrus naar het huis van de heiden Cornelius werd gezonden, geeft ons zeer duidelijke aanwijzingen om het enige WARE EVANGELIE op te sporen. Open zelf uw bijbel!. Ik wil dat u het met uw eigen ogen leest! In Handelingen 10:36-37 zei de geinspireerde Petrus: „Naar het woord, dat Hij heeft doen brengen aan de kinderen Israels om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Deze is aller Heer. Gij weet van de dingen, die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop, die Johannes verkondigde."

Welk evangelie verkondigde Jezus?

Merk nu de volgende punten op: 1) Bij wie kwam de Boodschap - dit Evangelie - vandaan? Petrus zei: „het woord, dat Hij [God] heeft doen brengen". 2) Aan WIE liet God het brengen? Petrus: „aan de kinderen Israels". Ofschoon dit zelfde Evangelie toen, tien jaar later, voor ALLE heidenen toegankelijk werd gemaakt, was het oorspronkelijk aan de ISRAELIETEN gezonden, en wel door GOD DE VADER. Het vond zijn oorsprong niet in Jezus Christus, noch in Petrus, noch in de apostel Paulus. Het werd gezonden door God, de Vader van Jezus Christus! 3) Door WIE werd het gebracht? Wie was de goddelijke Boodschapper die de boodschap verkondigde? Petrus: „door Jezus Christus". Jezus Christus was de goddelijke BOODSCHAPPER. Maleachi noemde Hem de Engel des VERBONDS. De boodschap was derhalve de Boodschap van het NIEUWE Verbond; Mozes was immers de middelaar van het Oude Verbond, en Jezus Christus, zoals door veel teksten wordt bevestigd, die van het NIEUWE Verbond. Deze Boodschap is dus het EVANGELIE van het NIEUWE TESTAMENT. 4) WAAR werd het voor het eerst verkondigd? Op welke geografische plaats moeten we het begin van het Evangelie zoeken? Petrus zei: „te beginnen in Galilea". Inderdaad, GALILEA is de plek waar het voor de eerste maal werd verkondigd. Niet in Jeruzalem, maar in Galilea!

Wanneer begon Jezus dit speciale Evangelie in Galilea to verkondigen? Petrus: „na de doop, die Johannes verkondigde". Het ware EVANGELIE van het NIEUWE Verbond begon dus niet met Johannes de Doper. Het begon nadat Johannes zijn doopambt had voltooid.

Welnu, deze zeer precieze aanwijzingen leiden ons rechtstreeks naar het eerste hoofdstuk van Markus. Het eerste vers zegt ons dat dit het verslag is van het BEGIN van het Evangelie van Jezus Christus. Eerst wordt dan kort het doopambt van Johannes beschreven, die NIET het Evangelie predikte maar „de doop der bekering"; hierdoor werd de weg voorbereid voor het EVANGELIE dat de levende God door Jezus Christus zond.

Vervolgens komen we aan de verzen 14 en 15: „En nadat Johannes overgeleverd was" - dit is het exacte TIJDSTIP van het begin van de verkondiging van het WARE EVANGELIE -„kwam Jezus" - dit is de goddelijke boodschapper door wie God het zond - „in Galilea" - de precieze geografische locatie. We hebben nu dus de TIJD, de Israelieten AAN WIE God de Boodschap zond, de PLAATS, en de BOODSCHAPPER - dus wat we Jezus hier ook zien verkondigen, het moet het ENIGE EN ENIG WARE EVANGELIE zijn.

En wat lezen we? „ … kwam Jezus in Galilea, PREDIKENDE HET EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK GODS, en zeggende: De tijd is vervuld, en het KONINKRIJK GODS is nabij gekomen; BEKEERT U, en GELOOFT HET EVANGELIE"

Let er goed op dat Jezus zei: „Gelooft HET EVANGELIE"!

WELK Evangelie? Dat wat Hij verkondigde: „Het Evangelie van het Koninkrijk Gods".

Maar, zal iemand vragen, moeten we dan niet geloven in Jezus? Uiteraard. Andere teksten leren dat. Bij deze gelegenheid evenwel zei Jezus dat wij Hem moeten geloven: geloven wat Hij zegt - het Evangelie van het Koninkrijk van God geloven!

Sommige mensen geloofden in Jezus, maar zij geloofden Jezus zelf niet- zij geloofden niet wat Hij ZEI (Joh. 7:31; 8:30, 31, 46).

En het Evangelie van Jezus Christus?

Maar als nu het enige WARE Evangelie het Evangelie van het Koninkrijk van God is, wat is dan het Evangelie van Jezus Christus? Is dat een vals evangelie?

Absoluut niet. Het Evangelie van Jezus Christus is het Evangelie dat Hij als Gods Boodschapper bracht: het Evangelie dat Hij verkondigde is het Evangelie van het Koninkrijk van God.

Het Evangelie van Jezus Christus IS NIET het evangelie van de mens OVER DE PERSOON Christus. Het is CHISTUS' eigen Evangelie -het Evangelie dat Jezus VERKONDIGDE- het Evangelie dat GOD door Hem ZOND, en daarom wordt het in de Bijbel ook wel het Evangelie van God genoemd. Het Evangelie van God is Gods EVANGELIE: Zijn Boodschap - Zijn Goede Nieuws dat Hij door Jezus heeft gezonden.

Zo is ook het Evangelie van Jezus Christus Christus' Evangelie: het Evangelie dat Christus van God kwam brengen - het Evangelie dat Hij verkondigde.

Er is tegenwoordig veel te horen over het evangelie van MENSEN over de PERSOON Jezus Christus - waarmee de boodschap wordt beperkt tot de dingen AANGAANDE Jezus. Het gevolg is dat miljoenen mensen geloven in Christus zonder CHRISTUS ZELF TE GELOVEN! Maar het Evangelie van Jezus IS ZIJN BOODSCHAP!

En het is niet alleen Zijn boodschap, maar die van Zijn VADER die Hem gezonden heeft, zoals Hij zelf ook zei: „Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat ZIJN gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft" (Joh. 12:49-50).

Inderdaad, de Vader ZOND Jezus met een Boodschap inhoudende het Goede Nieuws van HET KONINKRIJK VAN GOD. Jezus is de Woordvoerder van God - het WOORD dat vlees werd en leefde en leerde op deze planeet! In Johannes 14:24 zei Jezus: „Het woord, dat gij hoort, is NIET VAN MIJ, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft."

En over de religie van het Oude Testament en het EVANGELIE van het Nieuwe staat in Lukas 16:16: „De wet en de profeten gaan TOT JOHANNES; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het KONINKRIJK GODS …"

Wat is het Koninkrijk Gods?

Desondanks zijn er sommigen in deze huidige periode van religieuze verwarring die geloven dat het Evangelie van het KONINKRIJK VAN GOD niet voor deze tijd, voor deze Nieuwtestamentische tijd van genade, is bestemd. Zij verwerpen, en GELOVEN dus niet, zoals Jezus geboden heeft, het ware Evangelie, en aldus verwerpen zij de voorwaarden voor BEHOUD en beweren dat het Evangelie van het KONINKRIJK een evangelie is voor een nog toekomstig tijdperk. Maar, zoals de apostel Paulus tot de Thessalonicenzen zei, ik wil u niet ONKUNDIG laten van het enige Evangelie dat ons eeuwig leven kan brengen!

Er was een precies TIJDSTIP waarop het Evangelie begon: sinds Johannes. De wet en de profeten waren TOT Johannes. Sinds het speciale voorbereidende ambt van Johannes wordt het KONINKRIJK VAN GOD gepredikt. Het precieze TIJDSTIP voor het begin van dit ware Nieuwtestamentische Evangelie is bekend: nadat Johannes was gevangengenomen, kwam Jezus in Galilea en zei: „De TIJD is vervuld", en Hij predikte het Evangelie.

En WAT IS nu eigenlijk dat Evangelie?

Het woord „Evangelie" komt van het Griekse woord „euaggelion" dat „GOEDE BOODSCHAP" of „GOED NIEUWS" betekent. We krijgen dagelijks het NIEUWS van de wereldgebeurtenissen, dat meestal SLECHT nieuws is! We leven in een problematische, chaotische wereld. En het ALLERBESTE nieuws dat u vandaag of wanneer ook kunt horen is het GOEDE NIEUWS van het KONINKRIJK VAN GOD.

Maar wat is een KONINKRIJK? Het is in de eerste plaats een REGERING - een NATIE en de REGERING daarover. En in het bijzonder in het Bijbelse woordgebruik heeft „koninkrijk" deze TWEEVOUDIGE betekenis van NATIE met inbegrip van alle onderdanen en burgers, en de REGERING waardoor deze natie wordt bestuurd. Volgens het BIJBELSE woordgebruik is een koninkrijk dikwijls ook een familie, voortgekomen uit een ouderpaar en uitgegroeid tot een natie.

Om een KONINKRIJK te vormen zijn vier dingen noodzakelijk: 1) het GEBIED of TERRITORIUM met zijn geografische ligging en grenslijnen; 2) een KONING, of Hoogste Heerser of regeringsinstantie; 3) ONDERDANEN of burgers binnen het rechtsgebied van de natie; met 4) WETTEN en een REGERINGSVORM. Als we een van deze essentiele vereisten weglaten, hebben we niet te maken met het ware Evangelie voor onze tijd, en we kunnen dat dan ook niet GELOVEN. Wat we moeten weten is: of het Koninkrijk van God NU hier is of nog moet komen; of het territorium ervan DE AARDE is of de hemel; of het een letterlijk koninkrijk is van sterfelijke mensen of een koninkrijk van onsterfelijken; of het letterlijk of figuurlijk is, werkelijk of onwerkelijk. En betreffende veel van deze dingen verkeren veel mensen IN GROTE VERWARRING!

En wat is dan het Evangelie der GENADE - het Evangelie van BEHOUD?

In het Koninkrijk geboren

In Johannes hoofdstuk 3 zei Jezus tot Nicodemus, die heimelijk naar Hem toe was gekomen: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand WEDEROM GEBOREN wordt, kan hij het KONINKRIJK GODS niet zien" (vers 3). Jezus verkondigde het KONINKRIJK VAN GOD en hier legde Hij er een uiterst belangrijke fase van uit. Zoals Paulus in 1 Korinthe 15 aan de gemeente te Korinthe schreef, kunnen vlees en bloed - dwz. een sterfelijk mens - niet IN het Koninkrijk van God komen. Daarom kan de Kerk het Koninkrijk van God niet zijn, want zij is uit stervelingen van vlees en bloed samengesteld. Maar ook is het Koninkrijk niet een etherisch iets „in de harten der mensen".

Jezus toonde Nicodemus verder dat wij die uit vlees zijn geboren vlees ZIJN: louter sterfelijk vlees en bloed. Zo werden we GEBOREN: MENSELIJK - STERVELIJK. Het is evenwel mogelijk om NOG EENS GEBOREN (wedergeboren) te worden, maar dan niet als een sterfelijke, uit vlees en bloed bestaande baby, maar uit GEEST. We zullen dan geest zijn, samengesteld uit geest!

In het 4e hoofdstuk van Johannes lezen we dat GOD een GEEST is. Het Koninkrijk van God is samengesteld uit degenen die UIT GOD ZIJN GEBOREN. En zoals ik bij eerdere gelegenheden heb uitgelegd, GOD is niet een persoon; het Hebreeuwse woord voor God, Elohim, geeft aan dat God een GEZIN is van meerdere personen - een enkel gezin, of koninkrijk, maar bestaande uit MEER dan een persoon.

Er bestaat een koninkrijk der mineralen, een koninkrijk der planten, een koninkrijk der dieren. De Bijbel openbaart een koninkrijk van engelen, die door God zijn geschapen en die uit geest, niet uit materie, zijn samengesteld. En vervolgens is er boven alles het SCHEPPENDE Koninkrijk: HET KONINKRIJK VAN GOD! God is bezig ZICH TE VERMENIGVULDIGEN! God schiep de mens naar HET BEELD VAN GOD, zodat de mens VERWEKT kan worden en, door een opstanding, kan worden GEBOREN als een onsterfelijke, uit GEEST BESTAANDE persoon in het KONINKRIJK VAN GOD.

De apostel Paulus maakte het de Korinthiers zeer duidelijk dat, hoewel sterfelijk vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beerven, er niet kunnen binnengaan, degenen die tijdens dit sterfelijke leven door DE HEILIGE GEEST VAN GOD ZIJN VERWEKT en door de opstanding ONSTERVELIJKHEID aandoen, dat zij dan, als God zelf, ONSTERVELIJK, ONVERGANKELIJK zullen zijn, letterlijk uit Gods Geest IN HET GEZIN van God ZULLEN ZIJN GEBOREN.

Voorwaarden voor het binnengaan

Welnu, HOE kunnen we dat glorieuze KONINKRIJK binnengaan? Jezus kwam om het Evangelie van het Koninkrijk van God te prediken en Hij zei: „BEKEERT U" en „GELOOFT HET EVANGELIE".

Slechts TWEE dingen doen wij: ons BEKEREN en GELOVEN. Wij moeten het Evangelie GELOVEN, en dat betekent tevens geloven in JEZUS CHRISTUS, de KONING van het Koninkrijk van God en de komende KONING der koningen over alle volken van de aarde. Het betekent in Hem te geloven als persoonlijke VERLOSSER, als Hogepriester en als komende KONING.

En zich bekeren betekent volkomen VAN GEDACHTEN TE VERANDEREN met betrekking tot de ZONDE, want „de zonde is de WETSOVERTREDING" (1 Joh. 3:4, Leidse Vert.) - overtreding van de wet van GOD waarmee Hij het Koninkrijk REGEERT.

Het betekent een totale, complete VERANDERING VAN GEDACHTEN EN VAN LEVEN. Het betekent dat we ons BEKEREN van het overtreden van de heerschappij, de wil, de wetten van GOD. Wat zei Jezus tot de jongeman die Hem vroeg HOE hij het eeuwige leven kon beerven? Hij zei: „INDIEN gij het leven wilt binnengaan, ONDERHOUD DE GEBODEN" (Matth. 19:17).

Voorts maakte Hij duidelijk dat Hij naar de TIEN GEBODEN verwees, Gods grote GEESTELIJKE WET, waarin in principe de GEHELE plicht van rechtvaardig leven wordt samengevat. Het is een LEVENWIJZE, en een die tegen de menselijke natuur ingaat, en tegen de wegen en gewoonten van deze wereld! Het is de geestelijke Grondwet en de levensstijl van het KONINKRIJK VAN GOD - de LEVENSWEG naar vrede in de geest, vrede in de wereld, naar geluk, welvaart en VREUGDE, kortom de WEG naar eeuwig leven.

Het Koninkrijk van God zou VANDAAG gepredikt worden

Jezus verkondigde en leerde het EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK VAN GOD. Maar gaf Hij aan zijn dienaren de opdracht om bij het BOUWEN VAN ZIJN KERK dit zelfde Evangelie te prediken? Laten we nog eens in de Bijbel kijken:

Lukas 9:1-2: „Toen riep Hij de twaalven samen en … zond hen uit om het KONINKRIJK GODS te verkondigen …"

Lukas 10:1-2, 9: „Daarna wees de Here nog zeventig aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden en plaatsen, waar Hij zelf komen zou. En Hij zeide tot hen… geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het KONINKRIJK GODS is nabij u gekomen."

In Jezus' gebed, dat gewoonlijk „het Onze Vader" wordt genoemd, bad Hij: „UW KONINKRIJK KOME." Dan kon het er dus nog niet zijn, en ook nu is het nog niet hier, maar Hij leerde ons te bidden voor de KOMST van zijn KONINKRIJK, het ENIGE dat VREDE en GELUK zal brengen naar deze door zonde verziekte en door oorlog overhoop liggende wereld! „Uw Koninkrijk KOME; UW WIL GESCHIEDE, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde." De WIL van de Vader zal geschieden.

Welk Evangelie predikten de eerste evangelisten om het GELOOF dat EENMAAL OVERGELEVERD WAS te verbreiden? Hoe voerde de vroege Kerk de opdracht uit?

Filippus predikte in Samaria! Handelingen 8:12: „Toen zij echter GELOOF schonken aan Filippus, die het evangelie van het KONINKRIJK GODS en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen." Filippus predikte dingen die het KONINKRIJK VAN GOD betreffen.

En Paulus? Handelingen 20:25, 21: „ Ik heb rondgereisd met de prediking van het KONINKRIJK VAN GOD … Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te GELOVEN in onze Here Jezus."

En let ook op het Evangelie dat Paulus aan de HEIDENEN verkondigde, nadat hij zich helemaal van de Joden had afgewend.

Handelingen 28:30-31: „En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen, predikende HET KONINKRIJK GODS, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus…"

En WELK EVANGELIE zou er volgens Jezus IN ONZE TIJD worden gepredikt?

Mattheus 24:14 zegt daarover: „En dit EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK zal in de GEHELE WERELD gepredikt worden tot een getuigenis" - tot een GETUIGENIS - „voor ALLE VOLKEN, en dan zal het EINDE gekomen zijn"! - dwz. het einde van dit huidige TIJDPERK.

Het Evangelie geeft de enige oplossing voor de wereldproblemen

Een enkele, almachtige, WERELDOMVATTENDE REGERING zal komen om alle wereldproblemen op eerlijke en rechtvaardige wijze voor ALLE VOLKEN onpartijdig aan te pakken. Vanzelfsprekend zeggen de wetenschapsmensen dat zo'n wereldregering onmogelijk is. De Bijbelse openbaring zegt echter dat het NIET onmogelijk is - dat zij daadwerkelijk zal komen - en wel IN ONZE TIJD.

Het is tijd geworden dat in deze wereld IEMAND zijn stem verheft om haar mede te delen dat het ware EVANGELIE van Jezus Christus de vroegtijdige AANKONDIGING van deze WERELDREGERING is - een regering, NIET van zelfzuchtig gemotiveerde mensen, maar van de levende Almachtige God.

De boodschap van Jezus Christus - zijn Evangelie - betreft het Koninkrijk van God - de REGERING van de levende God!

Jezus Christus werd GEBOREN om KONING te worden (Lukas 1:31-33). Toen Jezus werd berecht vroeg Pilatus Hem: „Zijt Gij dus toch een koning?" Jezus antwoordde: „Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen …" (Joh. 18:37). Jezus had Pilatus zojuist verteld: „Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier [dat wil zeggen, niet van dit tijdperk, maar van de wereld van morgen]" (Joh. 18:36).

Jezus zal komen in opperste MACHT en HEERLIJKHEID. Let eens op de beschrijving van deze gebeurtenis: „En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid" (Matth. 24:30)

Hij komt om de REGERING VAN GOD op te richten en om alle naties te regeren met assistentie van degenen die zich tijdens dit leven daarvoor hebben gekwalificeerd. In Openbaring 3:21 zegt Christus: „Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon." En: „En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb." (Openb. 2:26-27)

Jezus is de Messias. Jesaja profeteerde over de komende regering van de Messias: „Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder … Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid" (Jes. 9:5-6)

Micha voorspelde dit tijdperk toen hij schreef: „En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natien tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren" (Micha 4:1-3)

Als de Messias met alle macht van God terugkeert, zullen we WERELDVREDE hebben, met geluk, vreugde en welvaart - en een VERANDERDE WERELD die EEUWIG LEVEN zal beerven.

Dat is het ware Evangelie dat wereldwijd - „IN DE GEHELE WERELD" - wordt uitgezonden door het radio en TV programma THE WORLD TOMORROW.