Wat bedoelt u precies met WEDERGEBOREN?
Wat bedoelt u precies met…
WEDERGEBOREN?

door Herbert W. Armstrong

Circa 1972 editie

Wees er niet te zeer van overtuigd dat u het weet! Veel belijdende Christenen menen oprecht dat zij "wedergeboren" zijn – maar zij weten niet wat Jezus met die uitdrukking bedoelde. Het ware antwoord is niet alleen verrassend – het is opzienbarend!

HET IS DE MEEST BELANGRIJKE waarheid die u kunt kennen, en ze wordt in dit boekje ZO DUIDELIJK gemaakt dat iedereen haar kan BEGRIJPEN!


WAAROM begreep de Farizeeer Nicodemus het niet, toen Jezus tot hem zei: "Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien"?

WAAROM begrijpen de mensen van vandaag deze woorden niet?

HOEVEEL mensen weten, vandaag de dag, dat Jezus' Evangelie een sensationeel, nooit eerder verkondigd NIEUWSBERICHT was?

Jezus Was Een Nieuwsbrenger

De mensen in Judea kenden – of behoorden te kennen – Maleachi's profetie hierover. Dit was het Evangelie van God – en het woord 'evangelie' betekent GOED NIEUWS!

Jezus was een NIEUWSBRENGER. Zijn nieuws was iets absoluut NIEUW – het was nooit eerder aan de mensheid verkondigd. Het was het meest fantastische NIEUWS dat ooit werd bekendgemaakt. Het was eigenlijk haast te fantastisch voor de mensen om te kunnen geloven. Het was nieuws over het volmaakt transcendente potentieel van de mens.

Een humoristische columnist schreef eens een stukje over het nieuws dat dagelijks in de kranten staat. In feite is het GEEN nieuws, hield hij vol, daar het een verslaggeving is van gebeurtenissen die reeds plaatsgevonden hebben. Daarom is het, als het wordt gedrukt, niet langer NIEUW, maar OUD. Hij stond erop dat het OUDS moest worden genoemd!

De fantastische Boodschap die Jezus bracht was NIEUWS! Het was geen verslag van voorbije gebeurtenissen. Het was AANKONDIGEND nieuws! - nieuws aangaande een haast ongelooflijke UTOPISCHE WERELD VAN MORGEN!

En het is BETROUWBAAR nieuws!

En het was nieuws dat wij WEDERGEBOREN kunnen worden! Maar bijna niemand begrijpt dit nieuws!

HOEVEEL MENSEN weten dat Jezus' Evangelie GEENSZINS een nieuwe of andere religie was – Toch was het in feite zo ADEMBENEMEND – zo schijnbaar ongelooflijk, zo opzienbarend, dat de toehoorders ervan in duizelingwekkende verbazing hadden moeten staan! Maar dat gebeurde niet. WAAROM NIET?

WAAROM is het door de wereld nooit erkend als het ontzagwekkende NIEUWS dat het in wezen is?

Eenvoudig omdat de leiders in Judea het verwierpen – het haatten – en omdat zij Jezus haatten wegens het verkondigen van dit wonderbaarlijke grote nieuws – en omdat zij de meeste mensen ertegen ophitsten. En het is dermate VERKEERD voorgesteld, zo verdraaid en belasterd, dat de gehele wereld misleid is – en het totaal VERKEERD HEEFT BEGREPEN! Uw Bijbel zegt dat, met betrekking tot dit Evangelie, DE GEHELE WERELD – iedere natie – is misleid!

De tijd was aangebroken om deze Boodschap bekend to maken. En vandaag is de tijd aangebroken dat de ware BETEKENIS ervan zo DUIDELIJK wordt gemaakt dat iedereen het kan BEGRIJPEN!

Dat ZAL in dit boekje gebeuren! En het is een beslissende UITDAGING aan u die het nu leest!

En u moet BEGRIJPEN wat die nieuwsaankondiging was, of u kunt nooit BEGRIJPEN wat Jezus met "wedergeboren" bedoelde.

Wat Was Het Nieuws?

Let nu eerst even op wat dit verbazingwekkende NIEUWSBERICHT was!

De voor-aankondiging, in Maleachi's profetie, luidt: "Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot Zijn tempel komen de Here, die gij zoekt [de Messias], namelijk de Engel des verbonds…" (Mal. 3:1).

Let nu op het begin van de verkondiging van die Boodschap door de Boodschapper.

Dit staat opgetekend in Markus' Evangelie, hoofdstuk 1: "Het begin des Evangelies van Jezus Christus, den Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten…" (Statenvert.). Dan volgt de bovengenoemde passage uit Maleachi. Die wordt gevolgd door het verslag over Johannes de Doper die de weg voor de Boodschapper voorbereidde.

Vervolgens vers 14-15: "En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het KONINKRIJK GODS, en zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie" (id.). Dat wil zeggen, GELOOFT het Goede Nieuws!

Wat IS Het Koninkrijk Van God?

Wat bedoelde Jezus met "het Koninkrijk Gods"?

Jezus' hele Boodschap – Zijn Evangelie – betrof het KONINKRIJK VAN GOD! Toch weten maar weinig mensen er vandaag de dag iets van af.

Een Koninkrijk is a) een VOLK bestaande uit mensen, en b) de REGERING over het volk.

In sommige gevallen zijn de mensen van een natie de afstammelingen – de kinderen – van een persoon. De natie Turkije bestaat grotendeels uit de afstammelingen van de oude Ezau, de tweelingbroer van Jakob, wiens naam werd veranderd in Israel, de vader van het volk Israel. Voordat de tweeling geboren werd, zei God tot hun moeder, Rebekka: "Twee volken zijn in uw schoot…" (Gen. 25:23).

Nu moest Jezus de Messias komen als "de Engel [Boodschapper] des VERBONDS". Het "Oude Verbond" had de fysieke kinderen van Israel als een NATIE of KONINKRIJK van mensen, het KONINKRIJK ISRAEL, gevestigd. Jezus kwam als de Boodschapper – met de verkondiging van de Boodschap van het NIEUWE Verbond dat de uit Geest bestaande kinderen van GOD als het Koninkrijk van God zal vestigen!

Zoals het Koninkrijk Israel van de Oudheid uit het fysieke NAGESLACHT van de mens Israel was samengesteld, zo zal het Koninkrijk van God zijn samengesteld uit het goddelijke nageslacht van de Heilige GOD!

En wat heeft dit te maken met "WEDERGEBOREN worden"? Het heeft er alles mee te maken!

DANIEL VOORSPELDE HET

De profeet Daniel schreef over dit Koninkrijk van God. Na voorspellingen over het Chaldeeuwse Rijk (Babylon), het Perzische Rijk, het Grieks-Macedonische Rijk dat in vier delen uiteenviel, en het Romeinse Rijk, dat zich voortzet tot in het zich thans vormende "Heilige Romeinse (of Roomse) Rijk" in Europa, lezen wij in het tweede hoofdstuk van zijn boek het volgende: "Maar in de dagen van die koningen [die van de aanstaande Verenigde Naties van Europa] zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan … het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid" (Dan. 2:44). Om "in eeuwigheid" te kunnen bestaan zal het, per definitie, een Koninkrijk van ONSTERFELIJKE wezens, niet van stervelingen zijn.

Het zal een WERELDREGEREND Koninkrijk zijn!

Daniels 7e hoofdstuk beeldt het nog eens uit en toont het verband met "wedergeboren" zijn. De vier wereldrijken – van Babylon tot Rome en zijn komende herleving in Europa – worden uitgebeeld als vier beesten – wilde dieren.

De Heiligen Worden Onsterfelijk

Vers 17: "Die grote dieren, die vier, zijn vier koningen [koninkrijken] die uit de aarde zullen opkomen; daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden." Om het IN EEUWIGHEID te kunnen bezitten, zullen de heiligen ONSTERFELIJK moeten zijn!

Dan zal de Babylonische religieuze macht, inmiddels Romeins geworden, strijden tegen de heiligen en hen overwinnen, "totdat de Oude van dagen [Christus bij Zijn wederkomst] kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen" (vers 21-22). Lees ook vers 27.

De wederkomst van Christus wordt als volgt beschreven: "En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: "Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan Zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden" (Openb. 11:15).

Al deze en veel meer soortgelijke teksten ten spijt misleiden vele bedrogen theologen de mensen door te zeggen dat de KERK het Koninkrijk van God is! Of dat "het Koninkrijk" een of ander mysterieus, etherisch niets "in de harten der mensen" is.

Jezus zei: "De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen."

Wat bedoelde Hij daarmee? WAAROM was deze Boodschap nooit eerder verkondigd? Om deze vraag te beantwoorden moet eerst een prehistorische achtergrond worden gegeven.

Eens Was Er VREDE Op Aarde

Het is in deze tijd niet gangbaar het bestaan van een duivel ter sprake te brengen. De Bijbel legt echter keer op keer grote nadruk op de tegenwoordigheid van een werkelijke, letterlijke duivel.

De Bijbelse openbaring laat zien dat deze aarde oorspronkelijk een plaats van VREDE was, een plaats van geluk – een waar utopia. Zij werd toen door de REGERING VAN GOD bestuurd. Deze Regering zal worden HERSTELD (Hand. 3:20-21) door Christus als Hij in opperste MACHT en HEERLIJKHEID van God naar de aarde terugkeert!

Maar wat is er gebeurd? WAAROM hebben wij die Regering niet nu? Waarom is er op aarde geen VREDE?

Toen de aarde werd geschapen juichten de engelen van VREUGDE! (Job 38:7.) Zij was schitterend. Er was VREDE. Zij werd toentertijd bewoond door engelen – niet door mensen. Zij werd geleid door de REGERING VAN GOD. Er was een super-aartsengel, een cherub genaamd Lucifer (wat LICHTbrenger betekent), een van de twee cherubim van wie de vleugels boven de troon van God in de hemel waren uitgestrekt. Lucifer was volledig opgeleid in het tenuitvoerleggen van de REGERING VAN GOD (Jes. 14:12-14; Ezech. 28:12-17)

God regeert door Zijn geestelijke Wet – een Wet gebaseerd op het principe van LIEFDE. Liefde, in de eerste plaats voor God in onderwerping en gehoorzaamheid, en ten tweede voor Zijn schepsels: de weg van onzelfzuchtige zorgzaamheid voor het welzijn van anderen. Lucifers hart werd echter hoogmoedig door ijdelheid, vanwege zijn schoonheid en zijn omvangrijke kennis. Hij kwam tegen God in opstand en begon zijn engelen tot een invasieleger te organiseren om GOD te verslaan – met het oogmerk om over het gehele, onmetelijke universum te heersen. Hierdoor diskwalificeerde hij zich als bestuurder van de aarde. Het principe van Gods Regering vereist evenwel dat een bestuurder in zijn ambt blijft gehandhaafd tot een opvolger zich heeft gekwalificeerd en in het ambt is bevestigd.

Lucifers naam werd veranderd in Satan, de duivel. Zijn engelen werden demonen. Als gevolg van deze algemene opstand op aarde werd het aardoppervlak door totale verwoesting en chaos getroffen. In zes dagen gaf God het aardoppervlak opnieuw vorm (Genesis 1), schiep fauna en flora – en de MENS!

Toen De Mens Verscheen

God vormde de MENS, niet naar enige diersoort, maar naar Gods eigen beeld – niet uit geestelijke substantie zoals God, maar uit stoffelijk vlees en bloed. De eerste mens, Adam, de vader van het menselijk geslacht, liet Satans houding van OPSTANDIGHEID in zijn hart toe, waardoor hij erin faalde zich als Satans opvolger te kwalificeren.

Onmiddelijk nadat Jezus door Johannes was gedoopt (Markus 1:9-11), doorstond Hij de meest titanische strijd aller tijden, Zijn verzoeking door de duivel (vers 12-13).

Jezus was gekomen om Zich als vervanger van Satan te kwalificeren – teneinde de Regering van God op aarde te kunnen herstellen, en WERELDVREDE terug te brengen! Maar, evenals de eerste Adam Satans verzoeking onderging, maar zwichtte, zo moest Jezus met deze gediskwalificeerde Satan worden geconfronteerd en hem overwinnen.

Jezus onderging deze test onder de zwaarste en moeilijkste omstandigheden die maar mogelijk waren. Door 40 dagen en nachten te vasten – geen voedsel en geen water te gebruiken – was Hij nagenoeg geheel van fysieke kracht ontdaan! Toch werd Hij juist in deze fysieke zwakheid GEESTELIJK des te sterker.

Weinig mensen beseffen welk een ontzaglijke strijd er tijdens die beslissende verzoeking plaatsvond. Jezus weerstond Satans grootste verleidingen. Dit deed Hij door de Bijbel aan te halen en GOD GEHOORZAAM TE ZIJN. Onder de allerzwaarste omstandigheden bewees Hij dat Hij Gods Wetten zou gehoorzamen en trouw Gods REGERING zou uitvoeren. In de uiterste lichamelijke zwakheid maar in opperste geestelijke kracht bewees Hij dat Hij Satans Meerdere was, door Satan een kort bevel te geven Hem te verlaten – en de verslagen Satan sloop weg!

Vervolgens (Markus 1:14) ging Jezus, na zich voor de uitvoerende macht van de Regering van God op Aarde te hebben gekwalificeerd, naar Galilea en zei, zoals al eerder aangehaald: "De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen"! (Vers 15.)

Waarom Het Nieuws NIEUW Was

HOE was de tijd vervuld?

WAAROM was het Koninkrijk van God toen nabijgekomen en niet eerder?

Eenvoudig omdat het fantastische nieuws van het komende Koninkrijk van God pas kon worden aangekondigd, TOTDAT een opvolger zich had GEKWALIFICEERD om Satan als heerser van de Aarde te vervangen!

Eindelijk was het Koninkrijk van God – Gods REGERING over de aarde nabijgekomen! Eindelijk stond het vast en was de tijd vervuld! Degene die Zich had gekwalificeerd om over de aarde te regeren was nu vrij om Zijn komende Regering aan te kondigen!

Waarom Het Koninkrijk Nog Niet Opgericht Is

Toch zou Jezus niet onmiddellijk de macht overnemen. Dat heeft een aantal redenen:

1) God heeft een heel precies PLAN, met een vaststaand tijdschema, om Zijn DOEL Hier op aarde te verwezenlijken! Het is een plan van 7000 jaar of zeven millennia "dagen", waarvan de zeven letterlijke dagen van de herschepping een model waren. De eerste zes van deze millennia zijn aan de mens toegewezen om uit eigen vrije wil (zij het beheerst door Satan) zijn eigen weg te gaan. Tevens werden ze in feite toegewezen als de zes millennia "dagen" voor Satans "arbeid" van misleiding van de mensheid, om te worden gevolgd door de duizendjarige "sabbat", waarin Satan een gedwongen rust in acht zal nemen en de volken niet langer kan misleiden, en waarin God de mensheid Zijn WAARHEID zal leren!

2)Jezus moest eerst, volgens Gods PLAN, discipelen uitkiezen en opleiden tot apostelen, die de verkondiging van het GOEDE NIEUWS zouden voortzetten, en die het fundament van zijn Kerk moesten worden.

3)Christus zal over alle naties op aarde een wereldregering oprichten, maar alleen met een grondig getrainde en ervaren organisatie voor de uitvoering ervan. De eerste zesduizend jaar menselijke ervaring heeft ruimschoots aangetoond dat de mens, onder de invloed van Satan, totaal onmachtig is zichzelf te regeren. De door de mens uitgedachte regeringen zijn er nooit in geslaagd wereldVREDE tot stand te brengen. Toch lijkt de mens niet bereid dit feit te erkennen, zelfs nu nog niet. De mensen zijn nog altijd, vergeefs, bezig voor VREDE te werken en te vechten. En hier komt het "wedergeboren" zijn weer in beeld.

En op dit punt is het ook dat "wedergeboren" zijn op tragische wijze verkeerd wordt begrepen en voorgesteld! Gods Regering zal een GODDELIJKE REGERING zijn, een regering door de heiligen, die in goddelijke, GEESTELIJKE WEZENS zijn veranderd, die uit GOD geboren zijn! Zoals zij die uit een mens zijn geboren menselijke wezens zijn, zo zullen zij die uit de heilige God zullen zijn geboren, GODDELIJKE WEZENS zijn, wezens die ONSTERFELIJKHEID zullen hebben ontvangen! Zij zullen in het KONINKRIJK VAN GOD worden geboren – zij zullen het binnengaan – het beerven.

Het Koninkrijk Is Een Gezin

Een KONINKRIJK is een natie samengesteld uit mensen, alsmede de REGERING van deze natie. Het Koninkrijk van GOD is samengesteld uit het heilige GEZIN van God. Het Wezen aan wie wij meestal denken als GOD is van dat Gezin de VADER.

Christus is een Zoon van God – een lid van dat goddelijke GEZIN, zoals ook wij dat kunnen zijn! Dat goddelijke GEZIN is het Koninkrijk van God.

Er zijn vijf (konink)rijken: het plantenrijk, het dierenrijk, het rijk van de mens (in tegenstelling tot wat het dwalende onderwijs leert behoren wij niet tot het dierenrijk!), het rijk der engelen, en het GODDELIJKE Koninkrijk!

God (Hebr. Elohim: een meervoudige naam met de betekenis van meer dan een Persoon, samen de ENE GOD vormend) zei: "Laat ONS mensen maken naar ONS beeld, als ONZE gelijkenis". Wij werden gemaakt van stoffelijk vlees, maar in de vorm en gestalte van God, en met een VERSTAND dat van een totaal ander niveau is dan het dierlijke brein. Het menselijke geslacht werd zodanig gemaakt dat wij in staat zijn Gods Geest te ontvangen, en Zijn kinderen te worden. Dieren werden NIET zo gemaakt.

In Zijn wonderbaarlijke Plan voor de verwezenlijking van Zijn DOEL hier op aarde heeft God de periode tussen Jezus' eerste komst in het menselijk vlees en Zijn tweede komst in macht en HEERLIJKHEID gereserveerd voor het roepen van een klein aantal mensen, mensen die Zijn Geest ontvangen en geestelijk worden opgeleid en getraind, door middel van Zijn Woord, om met Christus machthebbers te worden wanneer Hij Zijn KONINKRIJK opricht.

DE KERN VAN HET BEHOUD

Punt 4) Opdat de mens met God verzoend kon worden, kwam Jezus tevens met het uitdrukkelijke doel te STERVEN, om met Zijn vergoten bloed in onze plaats de doodstraf te betalen, een straf die wij ons door de zonde op de hals hebben gehaald. Opdat wij Gods gift van EEUWIG LEVEN zouden kunnen ontvangen, was Jezus' opstanding uit de dood noodzakelijk.

5) Het PLAN vereiste Jezus' hemelvaart naar Gods troon – de troon van Gods Regering over het UNIVERSUM – teneinde de Hogepriester te worden gedurende deze jaren van training en geestelijke ontwikkeling van de erfgenamen van God, die in de tenuitvoerlegging van de Regering van God zullen worden gebruikt, als Christus deze Regering over de naties van de aarde daadwerkelijk zal oprichten.

6)Jezus kon Zich niet in het ambt aanstellen zolang Hij nog in menselijke gedaante hier op aarde was. Zoals in de gelijkenis van de ponden uiteengezet (Lukas 19), was het noodzakelijk dat Hij naar de hemel ging om daar uit handen van God (de Vader) het gezag van het Koninkrijk te ontvangen – en GEKROOND te worden! De kroningsplechtigheid zal in de hemel, bij Gods troon, plaatsvinden, voordat Christus in MACHT en LUISTER terugkeert!

7)Vervolgens moet Hij terugkeren in al die MACHT en GLORIE en met het allerhoogste gezag om te REGEREN!

Dit zijn de redenen waarom Jezus destijds het Koninkrijk van God niet onmiddellijk oprichtte of vestigde!

Maar zelfs Jezus' eigen discipelen schenen aldoor niet te kunnen begrijpen dat Hij het Koninkrijk van God – niet onmiddellijk zou oprichten. Het is de mens eigen de dingen NU te willen!

WAAROM De Joodse Leiders De Boodschap Haatten

Ook de Joodse leiders van Jezus' tijd dachten dat Hij een regering verkondigde die onmiddellijk zou worden opgericht teneinde het Romeinse Rijk, dat toen over de vazalstaat Judea regeerde, omver te werpen.

Een van deze leiders van de Joden was een zekere Nicodemus, een Farizeeer. De Farizeeen stonden vijandig tegenover Jezus, wegens dit nieuwe Evangelie. Nicodemus echter wilde deze verbazingwekkende Boodschapper weleens ontmoeten en er met Hem over discussieren. Om kritiek van zijn collega's te voorkomen ging hij 's nachts naar Jezus.

"Wij weten," zei hij, "dat Gij van God gekomen zijt als leraar."

Dat "wij" impliceert dat de goddelijke identiteit van de Boodschapper en de Bron van zijn Boodschap bij de Farizeeen bekend was. Zij waren evenwel "NU-mensen", die zich bezighielden met de bescherming van hun status als machthebbers onder het Romeinse bestuur, niet met het ontvangen van openbaringen van God.

Judea was een vazalstaat onder heerschappij van de Romeinen. De Romeinen waren slim genoeg om leiders onder de Joden te dwingen om, onder hogere Romeinse functionarissen, de meeste details van het regime uit te voeren. Uiteraard werd het Romeinse bewind door de bezettende legermacht beschermd. Dit systeem maakte het leven voor de Joodse onder-regeerders bijzonder aantrekkelijk – een toestand die het waard was gehandhaafd te worden.

Jezus doorzag onmiddellijk het belang van Nicodemus' eerste woorden. Zijn Boodschap was het goede nieuws van de komende WERELDREGERING VAN GOD, dat wil zeggen, het KONINKRIJK VAN GOD, de REGERING van God.

De Joodse leiders vreesden deze Boodschap. Jezus was van hun ras, een Jood. Zij vreesden uit hun macht te worden ontzet als zij zich niet tegen Hem keerden, en misschien zelfs wegens subversie van het Romeinse bewind ter dood te worden gebracht. En de Farizeeen dachten dat Jezus de onmiddellijke overname van dat bewind verkondigde!

Niet Van Dit Tijdperk

Daarom verspilde Jezus geen woorden. Hij drong onmiddellijk door tot het punt waarom het gaat – het Koninkrijk van God is niet van deze wereld – deze tijd – deze tijdperk, maar van de WERELD VAN MORGEN – een andere en een volgende TIJDPERK. Het is niet samengesteld uit mensen, maar uit onsterfelijke wezens: het GODDELIJKE GEZIN!

Daarom zei Jezus: "Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien" (Joh. 3:3).

Let er dus goed op, "wedergeboren" worden staat in essentieel verband met het Koninkrijk van God, met HET FEIT dat het niet van deze tijd, deze tijdperk is. En, ik herhaal het, Jezus' Evangelie – Zijn Boodschap – was het Koninkrijk van God.

Jezus' abrupte opening bracht Nicodemus echter in verwarring. De religieuze leiders, en de honderden kerkgenootschappen en sekten van het hedendaagse officiele Christendom zijn eveneens verward en misleid! De hedendaagse godsdienstijveraars geven er echter een andere draai aan dan Nicodemus.

Nicodemus begreep inderdaad duidelijk wat er met geboren worden wordt bedoeld. Hij wist dat dat betekent uit de baarmoeder verlost te worden. Het betekent ter WERELD geholpen worden! De hedendaagse godsdienstleiders leggen er een andere betekenis in. Wat Nicodemus niet kon begrijpen was hoe – op welke wijze – iemand NOGMAALS zou kunnen worden geboren! En natuurlijk kon hij, fysiek georienteerd als hij was, alleen aan een tweede fysieke geboorte denken. Maar hij wist tenminste wat geboren worden betekent!

Ten Tweede Male Als Mens Geboren?

Onzeker vroeg hij: "Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?" Hij verkeerde niet in verwarring over wat er wordt bedoeld met GEBOREN worden. Wat Nicodemus niet kon begrijpen was een tweede geboorte. Hij dacht dat Jezus over een tweede geboorte als mens sprak.

Hij was niet in staat zich iets anders voor to stellen dan een tweede fysieke geboorte – zijn verstand kon geen geestelijke dingen begrijpen.

Jezus maakte duidelijk dat het Koninkrijk van God iets is wat men kan zien – maar niet voordat of TENZIJ men "wedergeboren" is. Niet gedurende dit fysieke leven! Bovendien, vers 5, is het Koninkrijk van God iets wat een mens kan binnengaan – maar pas nadat hij OPNIEUW is geboren – een andere en totaal verschillende geboorte.

Vervolgens drong Jezus snel door tot het punt waarom het gaat – dat het Koninkrijk van God niet iets is van dit huidige menselijke LEVEN in de tegenwoordige WERELD – het is niet van deze TIJD – dit huidige LEVEN of tijdperk – het is van het volgende tijdperk – en het toekomstige leven.

Dit is het kernpunt dat alles verklaart: Jezus zei: "Wat

uit het vlees geboren is, IS vlees, en wat uit de Geest geboren is, IS geest."

De mens is nu vlees – menselijk. Hij is STOFFELIJKE SUBSTANTIE. "Stof zijt gij", zei God tot Adam, "en tot stof zult gij wederkeren." En: "Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen" (Gen. 3:19 en 2:7).

De Wedergeborenen Zullen Geest ZIJN

Maar, zei Jezus duidelijk, wanneer iemand uit de Geest is geboren, ZAL HIJ GEEST ZIJN! Lees het in uw eigen Bijbel.

Het Koninkrijk van God zal uit GEESTELIJKE WEZENS bestaan – niet uit menselijke wezens!

Bij de geboorte uit het menselijke vlees wordt iemand uit de baarmoeder van zijn moeder bevrijd en in deze wereld gebracht. Wanneer iemand uit de Geest wordt geboren, wordt hij bevrijd uit de KERK van God (fysiek) en in het KONINKRIJK van God (een Koninkrijk van GEESTELIJKE WEZENS) gebracht.

De mens is nu SAMENGESTELD uit vlees – stoffelijke substantie – materie.

Wanneer hij WEDERGEBOREN is, zal hij geest ZIJN – een GEESTELIJK WEZEN, niet langer menselijk. Hij zal uit geest BESTAAN – hij zal van geestelijke samenstelling zijn met inherent leven – onafhankelijk leven – leven dat dan niet meer bestaat door de ademhaling en de bloedsomloop.

Over het volgende tijdperk, wanneer het Koninkrijk van God de wereld zal regeren - het volgende LEVEN - zei Jezus: "[Dan] huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen…" (Matth. 22:30). Het huwelijk is een fysieke, vleselijke verbintenis. In het tijdperk van Gods Koninkrijk – wanneer wij "wedergeboren" zijn – zullen wij geest ZIJN, geen vlees. Geboren uit God als GEESTELIJKE WEZENS, niet langer menselijk. Engelen zijn geesten – uit geest samengestelde wezens (Hebr. 1:7; Statenvert.). Jezus zei niet dat wij dan engelen zullen zijn – maar ALS de engelen – geslachtloos en samengesteld uit GEEST. Engelen zijn geestelijke wezens – zij zijn als zodanig geschapen – zij zijn niet als Gods eigen kinderen uit God verwekt en GEBOREN. Wij zullen dan ook veel hoger dan de engelen zijn!

Jezus verklaarde dit nader aan Nicodemus:

"De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is" (Joh. 3:8).

Wind kunt u niet zien. Wind wordt met geest vergeleken. Geest is ONZICHTBAAR. Daarom kan sterfelijk VLEES, wat wij nu zijn, het Koninkrijk van God niet ZIEN. Zij die het beerven zullen geest zijn – normaal gesproken onzichtbaar voor ogen die nog steeds menselijk zijn.

De Energie Van Een Atoombom?

Jezus vergeleek ook de KRACHT van iemand die uit de Geest is geboren met die van wind. Een geleerde van het Amerikaanse Meteorologische instituut, Dr. J. Murray Mitchell, Jr., zei dat de energie van de gemiddelde orkaan veel groter is dan die van de atoombom die Hirosjima vernietigde. Ik ben er zeker van dat niemand die beweert nu te zijn "wedergeboren" in staat is ook maar een fractie van die energie uit te oefenen. Maar, zoals ik in dit boekje zal aantonen, iemand die geest is geworden zal die mate van KRACHT bezitten!

Niet Als Vlees En Bloed

De apostel Paulus maakte duidelijk dat het Koninkrijk van God iets is wat een mens kan BEERVEN, maar niet in DIT TIJDPERK, niet terwijl hij nog uit stoffelijk vlees is samengesteld. Hij kan nu alleen nog ERFGENAAM worden, niet iemand die al geerfd heeft!

"Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beerft de onvergankelijkheid niet" (1 Kor. 15:50).

Voor dit vers had Paulus het al duidelijk gemaakt.

"De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk [menselijk], de tweede mens is uit de hemel [een heilig GODDELIJK Wezen]" (1 Kor. 15:47).

Dit is wat Jezus tegen Nicodemus zei. Hij was uit de aarde, aards – menselijk – hij was vlees, geen geest. Hij was geboren uit het vlees, en dat was dus wat hij was – VLEES. Wanneer iemand is geboren uit de Geest, zal hij geest ZIJN. Paulus verklaart hier dezelfde waarheid.

Maar in dit tegenwoordige tijdperk kunnen wij geen geest ZIJN.

ER IS EEN TIJDFACTOR MET BETREKKING TOT HET WEDERGEBOREN WORDEN!

Nu verder in 1 Korinthe 15:

"Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken" (vers 48). Dat is precies wat Jezus aan Nicodemus uitlegde. Hij was geboren uit het vlees – hij WAS vlees. Hij was geboren uit de aarde – hij was aards. En dat zijn wij allemaal! En, hetzelfde vers: "…zoals de hemelse is, zijn ook de hemelse." Maar WANNEER geldt dit voor ons, mensen? Niet in dit leven!

Het volgende vers: "En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen [toekomst – opstanding] wij het beeld van de hemelse dragen" (vers 49). Zoals wij nu vlees zijn, zullen wij dan – bij de opstanding – GEEST zijn. Dat is het moment waarop wij "WEDERGEBOREN" zullen worden, wanneer wij het Koninkrijk van God zullen zien, het zullen binnengaan – wanneer wij geest zijn – bij de opstanding!

"Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beerft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen [dood zijn], maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij [de dan levenden] zullen veranderd worden" (vers 50-52). Dat is het TIJDSTIP wanneer wij wedergeboren kunnen worden – de tijd dat wij het Koninkrijk kunnen zien, het kunnen binnengaan, het kunnen beerven – de tijd van de "WEDERGEBOORTE" – EN NIET EERDER!

Wat Wordt Bij De Wedergeboorte VERANDERD?

HOE zullen wij worden veranderd? De volgende woorden geven het antwoord!

"Want dit vergankelijke" – (vlees, zoals wij nu zijn) – "moet onvergankelijkheid" – (geest – dat wat uit God geboren is, is geest) – "aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen." Moet worden veranderd van vlees in geest!

Tot de wedergeboorte kunnen wij het Koninkrijk van God niet zien – (Jezus tot Nicodemus, Joh. 3:3).

Tot de wedergeboorte kunnen wij het Koninkrijk van God niet binnengaan (Jezus tot Nicodemus, Joh. 3:5).

Totdat wij geen vlees meer zijn, maar in GEEST zijn veranderd, kunnen wij het Koninkrijk van God niet binnengaan (Jezus tot Nicodemus, Joh. 3:6-8).

Zolang wij nog vlees en bloed zijn (zoals Nicodemus was en wij zijn), kunnen wij het Koninkrijk van God niet beerven (Paulus tot de Korinthiers; 1 Kor. 15:50).

Tot de opstanding, bij Christus' komst, zullen wij niet van vergankelijk vlees in onvergankelijke GEEST worden veranderd (Paulus – 1 Kor. 15:50-53 en vers 22-23).

Tot de opstanding kunnen wij dus het Koninkrijk van God niet zien, niet binnengaan en niet beerven. WIJ KUNNEN NIET WORDEN WEDERGEBOREN TOT AAN DE OPSTANDING!

Alleen Nog Erfgenaam

Zolang wij nog in onze huidige staat zijn, geboren uit het vlees en uit vlees samengesteld, kunnen wij het Koninkrijk van God niet zien, binnengaan of beerven. Let vervolgens op de status van de waarlijk bekeerde Christen, in dit leven, in deze wereld:

"Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe" (Rom. 8:9). Tenzij iemand de Heilige Geest heeft ontvangen, en deze Geest in hem verblijft, is hij geen Christen. Zich bij een kerk aansluiten maakt iemand niet tot Christen. Het ontvangen en volgen van Gods Geest doet dat wel!

Heilige Geest Vergelijkbaar Met Sperma Dat Ovum Binnendringt

Maar zie nu hoe Gods Geest als deze in iemand komt en woont, is te vergelijken met het fysieke sperma dat een ovum bevrucht – het is het verlenen van eeuwig GEESTELIJK leven – waaruit later – een GEESTELIJKE PERSOON zal voortkomen! Een bevrucht ovum is GEEN geboren mens. Er is leven uit de vader aan verleend – de vader heeft het verwekt – maar embryo noch foetus is een geboren persoon. Zo is ook een door de Geest verwekte mens nog niet, een GEESTELIJKE PERSOON, of WEZEN zoals Jezus zei dat hij zou zijn wanneer hij wedergeboren is!

Verder: "En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont" (vers 11).

Laten wij dit goed BEGRIJPEN! Er is een directe overeenkomst tussen uit het vlees geboren worden, en OPNIEUW geboren worden, uit God. Jezus zei dat dat wat uit het vlees is geboren, vlees is – een geboren mens. Dat wat uit de Geest (God) is geboren is geest: een geboren GEESTELIJKE PERSOON!

Het leven van een sterfelijke mens begint wanneer een spermacel uit het lichaam van de vader een ovum (eicel) in de moeder bevrucht, er fysiek LEVEN aan schenkt. Op dit punt verwekt de vader. Hij is niet degene die "ter wereld brengt"; dat doet later de moeder. Zijn aandeel in het PROCES dat tot de uiteindelijke geboorte leidt is dan verricht. MAAR ER IS EEN TIJDFACTOR. Op het TIJDStip van de verwekking heeft de geboorte (de bevalling) NOG niet plaatsgevonden.

Het is noodzakelijk hier deze uiteenzetting te geven, omdat het de geliefde misleiding van een bedrogen traditioneel "Christendom" is te beweren dat wanneer iemand "Christus ontvangt" – "Christus aanvaardt" – "Christus belijdt", of voor het eerst Gods Heilige Geest in zich ontvangt, hij dan reeds "WEDERGEBOREN" is.

Laten wij dus eerst nog het fysieke type en de overeenkomst nader beschouwen.

De TIJD Factor

In de menselijke fysieke voortplanting speelt de TIJD een rol. Vanaf de bevruchting – het verwekken van de kant van de vader – en het ontvangen van de kant van de moeder – tot de GEBOORTE, of de bevalling, of de verlossing uit de baarmoeder, is er een TIJDSELEMENT van negen maanden.

Deze periode van negen maanden wordt zwangerschap genoemd. Na de conceptie wordt het dan bevruchte ovum een embryo genoemd. Enkele maanden later heet het een foetus. Maar tijdens deze negen maanden durende periode van zwangerschap spreken wij niet over het embryo of de foetus als zijnde geboren. Het is in het PROCES naar de geboorte. Het is het kind van zijn ouders. Maar het ongeboren kind van zijn ouders. De vader heeft het reeds verwekt – maar de moeder heeft het nog niet gebaard. Toch is het gedurende de zwangerschapsperiode het ongeboren kind van zijn ouders.

Welnu, bij het "wedergeboren" worden begint het PROCES naar deze geboorte, wanneer GODS goddelijke GEESTELIJKE LEVEN door de Heilige Geest aan ons wordt verleend, vanuit Gods eigen PERSOON in ons komt om in ons te wonen. Lees nog eens in Romeinen 8:

"En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken [in onsterfelijke geest veranderen] door zijn Geest, die in u woont" (vers 11). Dit beschrijft hetzelfde als wat in 1 Korinthe 15:50-53 wordt uiteengezet: de opstanding.

Ik wil dit kristalhelder maken. Miljoenen oprechte, belijdende Christenen geloven dat zij, wanneer zij Christus belijden (of zijn Heilige Geest ontvangen), "wedergeboren" zijn. Wat er in feite gebeurt is het volgende:

De Kerk Onze Moeder

Wanneer iemand na berouw, bekering, geloof en doop de Heilige Geest ontvangt, plaatst de Geest van God hem in – doopt hem in – Gods Kerk. De Kerk wordt het Lichaam van Christus genoemd. Wij lezen dus: "Door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt" (1 Kor. 12:13).

Ook wordt de Kerk het "Jeruzalem van boven", of "het hemelse Jeruzalem" genoemd (Hebr. 12:22-23). Let nu op Galaten 4:26: "Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder."

De analogie is als volgt: Wanneer wij door God de Vader worden verwekt, door Zijn Heilige Geest te ontvangen, worden wij geplaatst in de Kerk, die gedurende de groeiperiode onze MOEDER is.

De menselijke moeder van de foetus heeft tot taak haar ongeboren kind van fysiek voedsel te voorzien, zodat het zich fysiek kan ontwikkelen en kan groeien. En ook draagt zij het op de plaats waar zij het het beste tegen fysiek letsel kan beschermen, tot aan de bevalling – de verlossing uit haar baarmoeder.

De geestelijke moeder – de Kerk – is opgedragen "de kudde Gods te hoeden" (1 Petr. 5:2) door middel van de dienaren die God in de Kerk heeft aangesteld "om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid…" (Ef. 4:11-13). Evenals de menselijke foetus zich gedurende de PREnatale groeiperiode fysiek ontwikkelt en groeit, zo groeien WIJ en ontwikkelen wij ons, na door Gods Geest te zijn verwekt, gedurende de PREnatale staat in GEESTELIJK opzicht.

Maar de Kerk moet de leden niet alleen met het Woord van God – geestelijk voedsel – voeden, zij moet deze verwekte, maar nog ongeboren kinderen van God ook tegen geestelijke schade beschermen, zoals het volgende vers laat zien: "Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt" (Ef. 4:14).

Daarna, ten tijde van de opstanding, zullen wij, wij in de Kerk, uit haar, de geestelijke Moeder – worden VERLOST, en worden geboren in – worden voortgebracht in – het Koninkrijk – het uit geestelijke wezens samengestelde GEZIN VAN GOD.

NU AL Gods Zonen

Nu weer verder: "Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods" (Rom. 8:14). Het ongeboren kind in de baarmoeder is het kind van zijn vader en moeder, al is het nog niet geboren, uit de baarmoeder verlost. Zo zijn wij, indien Gods Geest in ons woont – indien wij door Gods Geest worden geleid – kinderen van God. Maar in deze tijd bevinden wij ons in de groeiperiode, voor de bevalling. En wij zijn nog slechts ERFGENAMEN. Dat hebben wij nog niet!

Verder: "Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in Zijn lijden, is dat om [in de toekomst – bij de opstanding] ook te delen in Zijn verheerlijking" (vers 17).

Zie nu hoe deze passage de opstanding tot HEERLIJKHEID - wanneer wij geest zullen ZIJN – een GEBOORTE noemt!

"Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods" – dat is het tijdstip van Christus' komst om te REGEREN, en van de opstanding [tenslotte de GEBOORTE tot] GEESTELIJKE samenstelling – "…omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden [een geboorte] tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is" (vers 19-22).

Kan het duidelijker?

Nog een vergelijking: wij zullen worden bevrijd uit deze wereld (de Kerk is in, maar niet van deze wereld) en worden geboren in de glorieuze WERELD VAN MORGEN en het Koninkrijk dat die wereld zal regeren.

De SCHEPPING wacht op die tijd van Christus' komst, de opstanding en het Koninkrijk van God. Omdat de schepping dan zal worden BEVRIJD uit haar onderworpen-zijn aan de vergankelijkheid. Nu is zij niet bevrijd – zij ZAL WORDEN – bevrijd, ten tijde van de opstanding! Al verwijst dit niet rechtstreeks naar ons wedergeboren worden, het IS wel een directe vergelijking met de GEBOORTE van een kind dat uit de baarmoeder wordt BEVRIJD.

De opstanding – de tijd dat wij worden veranderd om geest te ZIJN en het Koninkrijk te BEERVEN - zal een BEVRIJDING UIT de slavernij van vergankelijk vlees en uit deze wereld van ZONDE zijn - EEN WARE GEBOORTE!
Christus Wedergeboren Door De Opstanding

Verder in Romeinen 8:

"Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij [Jezus] de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen" (vers 29).

Vergelijk dit nu met Romeinen 1:3-4: "Aangaande Zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees … door Zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn ."

Jezus was in het menselijk vlees – Zijn eerste geboorte – een afstammeling van David, en door de opstanding uit de doden – een (WEDERgeboorte) – de Zoon van God, nu niet meer menselijk, maar samengesteld uit GEEST – een Geestelijk wezen. Hij werd aldus als EERSTE zo GEBOREN – de eerste van vele broeders die ten tijde van de opstanding WEDERGEBOREN zullen worden degenen die Christus toebehoren.

Vanzelfsprekend weten wij, evenals Paulus toen hij dit schreef, dat Jezus ook als mens de Zoon van God was. Hoewel geboren uit een mens, was Hij verwekt door God. Hier gaat het evenwel om een vergelijking van de twee geboorten – een uit de mens Maria, als afstammeling van de mens David – de andere als de Zoon van God door Zijn opstanding tot heerlijkheid, op dezelfde wijze als wij Gods zonen kunnen worden.

Met nadruk zij gesteld dat dit NIET betekent dat Jezus een zondaar was die behoud nodig had. Hij was de wegbereider die ons het voorbeeld gaf, opdat ook wij uit God kunnen worden GEBOREN.

Hoe Zien Wij Er Na De Wedergeboorte Uit?

Hoe zullen wij eruitzien nadat wij zijn wedergeboren?

Dit is het antwoord: "Want wij zijn [burgers] van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam [VLEES] veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt…" (Filipp. 3:20-21). En hoe ziet Christus' VERHEERLIJKTE lichaam eruit? Zijn ogen zijn als vlammen – Zijn gezicht straalt als de zon op volle kracht – zie Openbaring 1:14-16.

Een Tijd Waarin Wij Wel Verwekt Maar Nog Niet Geboren Zijn

Aldus toont tekst na tekst – analogie na analogie – vergelijking na vergelijking – dat het uit God GEBOREN worden een PROCES is waarbij tijd een rol speelt. Evenals het als mens geboren worden een proces is.

Op het tijdstip waarop de wader verwekt en de moeder zwanger wordt – het tijdstip waarop de vereniging van de spermacel en het ovum plaatsvindt – wordt het bevruchte ovum een embryo. Maar het wordt nog niet uit de baarmoeder verlost – het wordt nog niet geboren! En dat zal ook negen maanden lang niet gebeuren! Een zwangerschap is in voortgang. Niettemin is het embryo gedurende deze periode van fysieke ontwikkeling en groei het ongeboren kind van zijn ouders.

Op dezelfde wijze wordt een mens, op het tijdstip waarop de Geestelijke Vader, God, hem met de Geest (de geestelijke tegenhanger van het fysieke sperma) verwekt – de Heilige Geest – een zoon van God! Hij is dan reeds een zoon van God.

Hij is evenwel nog steeds menselijk – hij is nog steeds stoffelijk vlees en bloed. Hij moet nu een periode (tot de dood, de opstanding) van geestelijke ontwikkeling en groei doormaken Hij is in het groeistadium van het PROCES naar het geboren worden. Hij is in de KERK van God, maar de Kerk is niet het KONINKRIJK van God.

De Kerk is samengesteld uit menselijke, uit vlees en bloed bestaande kinderen van God. En vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet zien, niet binnengaan, niet beerven. Het Koninkrijk van God bestaat uit uit geest samengestelde kinderen van God. De door de Geest verwekte mens in de Kerk bevindt zich in het proces van het uit God geboren worden, MAAR hij is het Koninkrijk van God nog niet binnengegaan. Hij is nog niet uit God GEBOREN.

Hij bevindt zich in het groeistadium naar de geestelijke GEBOORTE, maar is nog niet uit de Geest GEBOREN. Hij moet nog een grote geestelijke ontwikkeling en groei doormaken – waarbij hij het geestelijke karakterbeeld van God moet verwerven.

Grotere MACHT Dan Windenergie

Er is nog een passage die door bijna niemand wordt begrepen en die ons verbazende transcendente potentieel onthult!

Deze passage begint in Hebreeen 2, vers 6. Maar let eerst op wat er over Christus wordt gezegd, in hoofdstuk 1:

"God… heeft nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen [d.w.z. van het universum], door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling Zijner heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen, die alle dingen [het universum] draagt door het woord Zijner kracht…" ALLE kracht of MACHT in de hemel en op de aarde (Matth. 28:18) is aan Christus geschonken. Hij is nu in het bezit van de uitvoerende macht van Gods Regering van het UNIVERSUM.

Nu Hebreeen 2:6 (een citaat van Psalm 8:5-7):

"Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?"

Ja, waarom zou de Grote God zich om ons stervelingen bekommeren? WAAROM heeft Hij ons hier op aarde geplaatst? Wat is het DOEL van het leven – wat is ons transcendente potentieel? Dat reikt zo ver boven en voorbij alles wat u denkt of zich voorstelt, dat het volstrekt ongelooflijk lijkt!

Kunt u het geloven? Bent u bereid te geloven wat er vervolgens duidelijk wordt gesteld? Dit is het verbazingwekkende antwoord, te beginnen met vers 7:

Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met HEERLIJKHEID en eer hebt Gij hem gekroond [koningschap]." En (Statenvert.): "Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen" - d.w.z. over Gods Schepping. Verder:

Het Universum NOG NIET!

ALLE DINGEN [het UNIVERSUM] hebt Gij onder Zijn voeten onderworpen. Want bij dit: ALLE dingen Hem onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat Hem niet onderworpen zou zijn…" Kunt u dit bevatten? Het gehele onmetelijke, oneindige UNIVERSUM! Maar dat is voor de GEBOREN zonen van God. De mens is nog niet als zodanig GEBOREN, alleen Christus! Verder: hier volgt het antwoord:

"…Doch thans [in dit huidige groeistadium] zien wij NOG NIET, dat hem alle dingen [het universum] onderworpen zijn" (vers 8). (Nadruk van mij.)

Maar wat zien wij THANS wel?

"Maar wij zien JEZUS… met heerlijkheid en eer gekroond" (vers 9). Inderdaad, zoals in hoofdstuk 1 geopenbaard, heeft Jezus de uitvoerende macht van Gods Regering - van het KONINKRIJK VAN GOD - over het gehele UNIVERSUM reeds ontvangen! Maar tot onze tijd, bij Christus' terugkeer, om de regering van de AARDE te beerven en te bezitten, staat Hij Satan toe zijn werk van misleiding op deze aarde voort te zetten. Nu verder:

"Want het voegde Hem [Jezus], om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot HEERLIJKHEID te brengen, de Leidsman [de wegbereider – Degene die voor ons uit gaat en die wij moeten volgen] hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen" (vers 10-11).

Christus De Eerstgeborene Van Velen

Zoals al eerder aangehaald zijn wij erfgenamen van God, en medeerfgenamen – als BROEDERS – met Christus. Hij is, door een opstanding, als de wegbereider voorgegaan in de HEERLIJKHEID!

Hij is de eerstgeborene van vele broeders! Hij heeft "alle dingen" – het UNIVERSUM – GEERFD! Wij zijn nog erfgenamen, nog in het groeistadium van het proces om uit God te worden GEBOREN. Jezus is nu onze Hogepriester die op onze geestelijke ontwikkeling toezicht houdt – die ons voorbereidt om koningen en priesters te zijn die met Hem zullen regeren!

De eerste duizend jaar zullen wij op DE AARDE regeren. Want Hij zal hen hebben "gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde" (Openb. 5:10).

De Eerste Duizend Jaar

Gedurende die eerste duizend jaar zal Jezus regeren op de troon van Zijn aardse voorvader DAVID in Jeruzalem (Jes. 9:5-6). En "wie overwint en Mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf…" (Openb. 2:26-27). Maar hoe en vanwaar zullen wij regeren?

Jezus zei weer: "Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon [te Jeruzalem], gelijk ook Ik heb overwonnen en [nu] gezeten ben met Mijn Vader op Zijn troon" (Openb. 3:21).

Wanneer wij uit God zijn GEBOREN, zullen wij geest ZIJN, niet meer menselijk vlees en bloed. Wij zullen MACHT ontvangen! Zoals Daniel openbaarde, zullen de heiligen dan het koningschap over de naties op aarde overnemen en over hen REGEREN – dit gedurende de eerste duizend jaar.

En… daarna? De passage in Hebreeen 2 laat zien dat wij dan, onder Christus, macht zullen ontvangen om het hele onmetelijke universum te besturen – letterlijk ALLE DINGEN. Dat is immers de macht die Christus heeft ontvangen; en wij zijn medeerfgenamen, wij zullen wat Hij heeft geerfd, medebeerven.

Alle Macht – Het UNIVERSUM

De meeste mensen gaan gewoon voorbij aan veel uiterst belangrijke uitspraken in de Bijbel en zij zien de enorme strekking er niet van in!

Laat ik u er een paar geven. Stel uzelf de vraag of u ooit de ware strekking van deze uitspraken in Gods Woord hebt ingezien.

Mattheus 28:18: "En Jezus trad naderbij en sprak tot hen [na Zijn opstanding], zeggende: Mij is gegeven ALLE MACHT in de hemel en op de aarde."

Mattheus 11:27: Jezus zei: "ALLE DINGEN [het gehele universum] zijn Mij overgegeven door Mijn Vader …"

Johannes 3:35: "De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem ALLES in handen gegeven."

Johannes 13:3: Tijdens het laatste Pascha wist Jezus "dat de Vader Hem ALLES in handen had gegeven en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging…"

Johannes 16:15: "AL wat de Vader heeft, is het Mijne…"

1 Korinthe 15:27-28: "Want ALLES heeft Hij [de Vader] aan Zijn [Christus'] voeten onderworpen maar wanneer Hij zegt, dat ALLES [aan Christus] onderworpen is, is blijkbaar Hij [de Vader] uitgezonderd, die Hem ALLES onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem ALLES onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen."

En – ongelooflijk, maar waar! – wij, in Christus, zijn medeerfgenamen van Christus en zullen in deze uiteindelijke hoogste macht delen.

Overigens wijst 1 Korinthe 15:27-28, samen met vers 22-26, erop dat onze heerschappij over het universum zal volgen op de duizendjarige heerschappij op de aarde.

Wij Moeten GROEIEN Tijdens De Groeiperiode

Het menselijke leven begint met wat de Bijbel "vergankelijk zaad" noemt – het fysieke sperma van de man. Het goddelijke leven begint met wat onvergankelijk is – de Heilige Geest van God, die in de menselijke persoon komt. Evenals het menselijke embryo moet GROEIEN tot het een foetus wordt, en de foetus moet GROEIEN tot het punt waarop het in het menselijke gezin wordt geboren, zo moet de Christen, in wie door de gift van Gods onvergankelijke Geest goddelijk leven is begonnen, GROEIEN naar volmaaktheid om in het GODDELIJKE Gezin te worden geboren. Dan zal hij volmaakt zijn, niet meer in staat te zondigen.

Petrus geeft hiervan een analogie:

"Als wedergeboren…" (1 Petr. 1:23). Een betere vertaling zou zijn "als opnieuw verwekt". Het Griekse woord anagennao betekent "opnieuw verwekken" (Young) "…en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad…" Petrus verwijst hier naar het proces dat in ons is begonnen door de onvergankelijke Geest van God – niet naar ons menselijke leven dat is verwekt door het fysieke sperma van een mens. Petrus laat zien dat de Geest van God het onvergankelijke "zaad" is dat in ons de aanwezigheid van eeuwig leven verleent. Verder: "door het levende en blijvende woord van God."

Petrus vervolgt in hoofdstuk 2: "En verlangt als pasgeboren kinderen…" Niet dat wij reeds geboren volmaakte goddelijke geestelijke personen zijn, die Gods Koninkrijk zijn binnengegaan en het hebben geerfd. Petrus vergelijkt de geestelijke "groeiperiode" van een Christen met de groei van een pasgeboren fysieke baby, eenvoudig omdat de vergelijking met een embryo of foetus onpraktisch zou zijn. Hij zegt niet dat wij reeds geboren kinderen in Gods Koninkrijk zijn, – maar dat wij als – pasgeboren kinderen zijn. Het is een analogie, volgens Webster: een vergelijking van een "overeenkomst tussen twee dingen… niet van de dingen zelf, maar van bepaalde eigenschappen of kenmerken ervan."

Petrus laat eenvoudig zien dat, evenals een pasgeboren menselijke baby (en trouwens ook een foetus) in fysiek opzicht gevoed moet worden en moet GROEIEN, een Christen in geestelijk opzicht moet groeien. Verder: "[verlangt] naar de redelijke [geestelijke], onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen [GROEIEN] tot zaligheid" (1 Petr. 2:1-2). Paulus schreef: "tot een volkomen [of volmaakte] man" (Ef. 4:13; Statenvert.) – niet meer in staat te zondigen. Wanneer wij wedergeboren zijn, zullen wij geen hulpeloze geestelijke BABIES zijn, maar geestelijke wezens met volmaaktheid en niet in staat te zondigen. Deze Christelijke geestelijke GROEI is een groei in goddelijk karakter en goddelijke kennis gedurende dit huidige leven als mens. Evenals een fysieke baby fysiek moet groeien, zo moeten wij in het Christelijke leven in goddelijke kennis en goddelijk karakter groeien (zie 2 Petrus 3:18) teneinde VOLMAAKT te worden, wat wij nooit zullen bereiken TOTDAT wij geboren zijn als geestelijke wezens.

De Gelijkenis

Tijdens ons bekeerde Christelijke leven als mens zijn wij reeds kinderen van God, maar vooralsnog ongeboren. In ons is, door de gift van de Heilige Geest, EEUWIG LEVEN aanwezig – Geestelijk leven, goddelijk leven –, MAAR dit is geheel van GOD afkomstig. Wij hebben geen, nog geen, eeuwig leven geerfd, leven van onszelf, onafhankelijk van God! En, Wij KUNNEN HET VERLIEZEN – er kan een abortus optreden!

Dit is to vergelijken met een fysieke foetus in de groeiperiode. Deze heeft menselijk leven – maar alleen VAN de moeder door de navelstreng – NIET onafhankelijk, op zichzelf. En er kan zich een abortus voordoen!

Dit wordt in de Bijbel heel duidelijk gemaakt, in 1 Johannes 5:11-12: "En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon." Het is NIET inherent in ons. Wij hebben in dit tegenwoordige bestaan geen GEBOREN leven van onszelf, onafhankelijk van God. Ons contact met Hem door middel van Zijn Geest is de navelstreng door middel waarvan wij deelhebben aan het eeuwige leven van Hem. Verder, vers 12: "Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet." Als iemand van Christus is afgesneden, heeft hij GEEN eeuwig leven.

Een GEBOREN kind heeft menselijk leven van zichzelf, onafhankelijk van de moeder. DIT KENMERKT HET VERSCHIL TUSSEN HET VERWEKT EN HET GEBOREN ZIJN! Het enige verschil is dat in het Christelijke leven wij door en door middel van de geestelijke Moeder – de Kerk – worden gevoed en beschermd, terwijl ons eigenlijke eeuwige leven in ons komt door en van GOD. Maar wanneer wij wederGEBOREN zijn, uit GOD, zullen Wij INHERENT EEUWIG LEVEN hebben – leven in onszelf! Nu zijn Wij NIET in dat stadium!

HOE Jezus De ENIGE verwekte Zoon Was

Koning David van Israel had Gods Heilige Geest. Biddend om vergeving, na zijn overspel met Bathseba en de moord op Uria, smeekte hij: "Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een waste geest; verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw Heilige Geest niet van mij" (Ps. 51:12-13).

De profeten ontvingen Gods Heilige Geest. Petrus schreef: "…heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben [de profetieen] gesproken" (2 Petr. 1:21; Statenvert.). Zij zouden geen "heilige mensen" worden genoemd, tenzij Gods Geest in hen was.

Abraham, Izak en Jakob zullen in het Koninkrijk van God zijn. Dat zei Jezus. Gods Geest was dus in hen, zij waren uit God verwekt; maar ZIJ WAREN NIET UIT GOD GEBOREN Jezus is immers de eerstgeborene van vele broeders.

Maar als zij door de Heilige Geest uit God waren verwekt, honderden jaren voordat Christus werd geboren, hoe kan Jezus dan "de ENIGverwekte Zoon van God" worden genoemd?

ANTWOORD: In de Bijbelteksten waarin Jezus de ENIGGEBOREN Zoon van God wordt genoemd, zijn allemaal van toepassing op Zijn verwekking als de menselijke Zoon, voor Zijn eerste geboorte – de geboorte uit de menselijke moeder Maria. Jezus is de ENIGE mens die voor Zijn geboorte als MENS door God werd verwekt. In Openbaring 1:5 wordt terecht over Christus gesproken als de eerstgeborene – het verwijst naar Zijn opstanding, niet naar Zijn geboorte als mens uit Zijn moeder Maria.

Jezus werd NIET als eerste verwekt in de zin waarin Abraham, David en de Oud Testamentische profeten verwekt werden.

Voordat Maria van Jezus zwanger werd, was Hij niet de ZOON van God. God is het goddelijke GEZIN. Hij was een lid van dit Gezin. In Johannes 1:1 wordt Hij de "Logos", het Woord, genoemd. Evenals de Vader had Hij al eeuwig bestaan. Er wordt echter nergens in Gods Woord voor de bevruchting van Maria naar Hem verwezen als een ZOON van God. Zijn geboorte als mens was Zijn eerste geboorte. De HEERLIJKHEID die Hij bij de Vader had, gaf Hij op om in de wereld te worden geboren teneinde de wereld te redden.

Abraham en vele anderen – profeten en schrijvers van de Bijbel – werden uit God verwekt – zij waren in precies dezelfde toestand als de menselijke Christenen die vandaag Gods Geest in zich hebben. Zij hebben echter niet, ook nu nog niet, het Koninkrijk van God BEERFD: zij zijn het nog niet binnengegaan. Zij zijn nog niet uit God GEBOREN.

Jezus moest als EERSTE uit God worden GEBOREN: de EERST-GEBORENE van vele broeders. Dat was Zijn tweede geboorte, zoals de opstanding onze tweede geboorte zal zijn! "Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen [zijn niet in het KONINKRIJK geboren], daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen" (Hebr. 11:39-40).

Dit BEWIJST opnieuw dat de bekering in dit leven – het ontvangen van de Heilige Geest – alleen een verwekking is – GEEN geboorte! Want de Oud Testamentische vaders en profeten ontvingen wel Gods Geest – maar zij werden niet "wedergeboren", omdat Jezus de eerste was die zo geboren werd!

Hoe gaat dit PROCES van wedergeboren worden in zijn werk?

Wat Is De WEG?

Petrus gaf de WEG en de voorwaarden aan. Bekeert u, zei hij, en wordt gedoopt, als een daad van GELOOF in Christus, in Zijn vergoten bloed als vergelding van de straf van onze zonden, en in Zijn opstanding waardoor ons eeuwige leven en onze wedergeboorte mogelijk zijn gemaakt. Dan, zei hij, zullen wij de Heilige Geest ontvangen.

Zij in wie de Heilige Geest woont ZIJN VAN CHRISTUS (Rom. 8:9); alle andere mensen zijn dat niet. Maar INDIEN Gods Geest in hen woont, zal God, door een opstanding ZOALS die waarmee Hij Christus uit de dood opwekte, aan al deze mensen onsterfelijk geestelijk leven schenken; zij zullen zoals Christus uit geest zijn samengesteld.

Al deze Bijbelteksten MAKEN ZEER DUIDELIJK dat Wij WEDERGEBOREN zullen worden door, en UITSLUITEND door, een opstanding tot geestelijke samenstelling.

Nu zijn wij erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Wij hebben echter NOG NIET GEERFD, wij hebben het Koninkrijk nog niet in bezit.

De Geboorte Als Mens

Wat is een geboorte – wat wordt er bedoeld met geboren worden?

De feitelijke uiteindelijke geboorte noemt men de bevalling – een kind wordt uit de baarmoeder verlost.

Deze geboorte vereist evenzeer een vader als een moeder! Droeg de vader zijn aandeel in het proces niet bij, er zou geen foetus zijn om geboren te worden. Maar ER IS EEN TIJDFACTOR. Het aandeel van de vader in wat, later, de geboorte zal zijn is het verwekken. Vanuit zijn lichaam komt de spermacel die zich verbindt met, en leven begint in, een ovum in de moeder. Dit gebeurt 9 maanden voor de bevalling of geboorte.

Wij zeggen nooit dat een embryo reeds is GEBOREN! Geboorte is nog niet gebeurd! Door dit te zeggen zou het idioot, belachelijk klinken!

Op de conceptie moet nog een 9 maanden durend groeiPROCES volgen. Het embryo neemt een menselijke gedaante aan en wordt foetus genoemd. Deze moet zich ontwikkelen en fysiek groeien om geboren te kunnen worden.

Zo is het ook met wedergeboren worden, in een geestelijke geboorte.

Wat vanuit de goddelijke Vader komt is de Heilige Geest. Evenals de foetus in de baarmoeder het (alsnog ongeboren) kind van zijn ouders is, zo zijn zij in wie Gods Geest woont nu reeds kinderen van God. Maar zij zijn nog VAN deze eerste geboorte – nog steeds menselijk – nog steeds uit fysiek vlees samengesteld. Zij zijn nog steeds in de geestelijke Moeder – de Kerk – die nog in deze huidige, vergankelijke wereld is, al is zij er niet van. Wanneer uit de Geest geboren, zei Jezus, zullen zij geest ZIJN.

INDIEN Gods Geest in hen woont, dan zal God hen, bij Christus' komst, opwekken (als zij dood zijn), of veranderen (als zij nog in leven zijn) van fysieke in geestelijke samenstelling. Zij zullen dan worden voortgebracht – worden verlost uit hun Moeder, de Kerk, in het Koninkrijk van God.

Door de eerste geboorte zijn, en blijven, wij VLEES! MENSELIJKE wezens!

Door de tweede geboorte, die geestelijk is, zullen wij geest ZIJN, niet langer vlees – maar GEESTELIJKE wezens – Goddelijke Wezens!

Griekse Woorden

Het Nieuwe Testament van de Bijbel werd oorspronkelijk in het Grieks geschreven. Het is onvermijdelijk dat vertalers bij het omzetten van de ene taal in de andere zich voor moeilijkheden zien gesteld.

De ene taal heeft bijvoorbeeld idiomatische uitdrukkingen die in een andere taal geen equivalent hebben.

Een woord kan in een bepaalde taal meer dan een betekenis hebben, terwijl het equivalente woord in een andere taal niet dezelfde diverse betekenissen heeft. Het woord zagen bijvoorbeeld kan de verleden tijd van zien betekenen, of het kan het meervoud van het zelfstandig naamwoord zaag zijn, of het kan een werkwoord zijn in de betekenis van met een zaag hout zagen.

Door verschillende vertalingen te vergelijken, en door BEGRIP van de context en alle andere passages in de Bijbel met betrekking tot hetzelfde onderwerp, kunnen wij evenwel de juiste betekenis vinden.

Een voorbeeld hiervan is het oorspronkelijke Griekse woord voor geboren worden/zijn – een woord dat Jezus in zijn gesprek met Nicodemus gebruikte.

Het Griekse woord dat in Johannes 3:3-8 wordt gebruikt voor geboren worden/zijn is gennao. Hier volgen enkele definities van het Griekse gennao uit een aantal belangrijke Grieks-Engelse woordenboeken:

Thayer:"gennao: 1. eigenlijk: van mannen die kinderen verwekken, Matt. 1:1-16; Hand. 7:8, 29; gevolgd door ek met gen. van de moeder, Matt. 1:3,5,6; minder vaak van vrouwen die een kind ter wereld brengen, Lucas 1:13, 57; 23:29; Joh. 16:21;… 2. metaf. a. alg. voortbrengen, doen verschijnen, opwekken… d. speciaal in het Evangelie en de 1e boek van Johannes, m.b.t. God die de mensen de natuur en status van Zijn zonen verleent, door hun geestelijk leven te schenken, i.e. die door Zijn eigen heilige kracht zielen ertoe beweegt en overreedt geloof in Christus te stellen en een nieuw leven gewijd aan Hem te leiden…"

Liddell and Scott: "gennao: 1. verwekken van de vader, dragen, voortbrengen van de moeder… 2. ontwikkelen, produceren." (Webster defineert "ontwikkelen" als verwekken, voortplanten.)

Strong:"gennao: voortplanten (eig. van de vader, maar bij uitbr. van de moeder); fig. regenereren: – dragen, verwekken, geboren worden, voortbrengen, concipieren, bevallen van, gewinnen, maken, ontstaan."

Young: "gennao: verwekken, voortbrengen."

George Ricker Berry: "gennao: verwekken, ter wereld brengen, produceren, teweegbrengen, pass., verwekt worden, geboren worden (vaak bij Johannes, als geestelijke vernieuwing)" (ontvangen, of heeft ontvangen the Heilige Geest, is verwekt.)

Een man uit Cyprus, van Griekse afkomst, verklaart het op deze manier: "het werkwoord gennao wijst op PRODUCTIE DOOR GEBOORTE." En verder…"wijst op een productie door een proces waarbij een geboorte altijd is inbegrepen." Hij zet liever de klemtoon op geboorte, dan op verwekking of conceptie – maar wanneer er gevraagt word of een bevruchting niet is INBEGREPEN door mannelijke sperma, en conceptie, eveneens een drachtperiode, stemt hij ermee in dat het zo is.

Merk op dat de GEZAGHEBBENDE geleerden van wie bovenstaande definities zijn aangehaald, in eerste instantie en in hoofdzaak de nadruk leggen op de verwekking door de vader. Het is, zoals ik altijd heb gezegd, EEN PROCES, waarbij in de verschillende stadia van het proces de factor tijd een belangrijke rol speelt.

Het wordt misschien meer duidelijk, in non-technische taal, om uit te leggen dat in sommige talen woorden in zijn geheel alomvattend zijn als tot TIJD, zonder onderscheiding als tot verleden, heden, of toekomstige staat van een proces. For example, in Nederlands there are not the two words designating of being an heir or an inheritor. The one Nederlands word would be used in describing a young man who is his father's heir, having not yet inherited anything, or a man who, after the death of his father, has become an inheritor of his father's estate.

Een Fransman heeft eens gezegd: "Als ik een auteur was, zou ik veel liever verkiezen om in het Engels te schrijven, omdat er zo veel meer woorden zijn, om de verscheidene genuanceerde uitdrukkingen of woorden te omschrijven."

Er zit een bepaalde PERIODE tussen de bevruchting door een mannelijke spermacel en de bevalling – de verlossing uit de baarmoeder – de periode die men in medische term de zwangerschap noemt. Wij spreken nooit over het kind van een zwangere vrouw als over een geboren kind. Zo kunnen wij evenmin spreken over een Christen, in wie Gods Geest woont, als zijnde "geboren" uit God. Mijn opdracht is de waarheid DUIDELIJK to maken.

Definitie: "Bovennatuurlijke Verwekking Door De Heilige Geest"

"Verwekken betekent verwekking, de handeling of proces van genereren of voortbrengen; geslacht" [van New English Dictionary of Historical Principles, 1988]. Het is ook interessant, het volgende in dit woordenboek te vinden: "Begettal - Verwekking (f. beget v. + al, cf. Committal) Begetting, 1873, C.M. Davies: "Zij geloven in zijn bovennatuurlijke verwekking door de Heilige Geest."

Het Griekse woord gennao betekent dus het VOORTBRENGEN DOOR MIDDEL VAN EEN PROCES dat het verlenen van het bevruchtende of levengevende element door de vader insluit en erdoor wordt begonnen. Er is een PERIODE waarin het culminatiepunt van de geboorte nog niet is bereikt.

Het Griekse woord gennao impliceert het gehele VOORTBRENGINGSPROCES. Het woord geboorte daarentegen is NIET alomvattend en verwijst uitsluitend naar het laatste stadium van het proces – de tijd van de bevalling – de verlossing van het kind uit de baarmoeder. Een geboortedag betekent altijd de DAG – of gedenkdag van de dag – van zijn verlossing van zijn moeder's baarmoeder.

De HUIDIGE Status Van Een Christen

Laten wij nu kijken naar een van de problemen die zijn to verwachten bij het vertalen van het werkwoord gennao voor het weergeven van ons wedergeboren worden uit God.

Toen Jezus met Nicodemus sprak, had Hij het over de TIJD dat wij het Koninkrijk van God kunnen zien, kunnen binnengaan. En dat is de TIJD van de uiteindelijke GEBOORTE. Want het Koninkrijk is letterlijk het Gezin van God. De vertalers hebben in Johannes 3:3-8 het Griekse gennao terecht weergegeven met het woord geboren.

Dit in verband gebracht met 1 Korinthe 15:45-53, het opstandingshoofdstuk, dan wordt het absoluut duidelijk dat wij het Koninkrijk van God niet binnengaan en het niet beerven zolang wij nog vlees en bloed zijn, maar alleen na de opstanding tot GEESTELIJKE SAMENSTELLING.

Wedergeboren zijn heeft betrekking op de tijd – de toekomstige status – dat wij geest zullen ZIJN, niet meer van vlees en bloed – door de opstanding daadwerkelijk geboren.

Maar in bepaalde passages wordt evenwel het Griekse gennao gebruikt met betrekking tot de huidige status van hen die de geestelijke, levenverwekkende, bevruchtende Heilige Geest hebben ontvangen. Zij zijn, na het ontvangen van Zijn Heilige Geest, kinderen van God, in dezelfde zin dat een embryo-foetus het kind van zijn menselijke ouders is.

Wij bevinden ons in het stadium – TIJDFACTOR – na de verwekking-conceptie, maar voor de geboorte. Op het menselijke vlak wordt dit stadium in medische term de zwangerschap genoemd.

Nu zijn wij verwekte kinderen van God – maar nog steeds mensen van vlees en bloed – nog geen uit geest samengestelde goddelijke wezens – erfgenamen die nog niet hebben geerfd – wij zijn nog niet "voortgebracht" in het Koninkrijk van God – wij hebben het nog niet gezien of beerfd. Derhalve zijn wij nog niet uit God GEBOREN.

Met andere woorden – en hoe schokkend Gods waarheid ook mag klinken voor hen voor wie deze waarheid nieuw is: dat wat uit mensen wordt geboren, wordt geboren in het menselijke gezin, het menselijke koninkrijk – en dat wat uit God wordt geboren, wordt geboren in het GODDELIJKE gezin, het GODDELIJKE koninkrijk, het Koninkrijk of Gezin van GOD! Maar zolang wij nog vlees en bloed zijn, zijn wij slechts uit God verwekt; aan ons is nog niet "het leven geschonken" in Zijn GEZIN, Zijn KONINKRIJK!

Het Engelse werkwoord, "Verwekken"

Now a word of explanation about this English verb beget – or the adjective form, begotten.

De eenvoudige definitie van het woordenboek (Webster) is: "1: voortplanten, als de vader: sire. 2: OORZAAK." Bovenstaand is geciteerd van de the New English Dictionary of Historical Principles; "verweking, de oorzaak of proces van genereren of produceren…"

Ook deze zelfde woordenboek in het geven van een voorbeeld van het gebruik van verwekken in een zin, citeert van auteur C. M. Davies, 1873: "Zij geloven in zijn bovennatuurlijke verwekking door de Heilige Geest."

Verwekken refereert naar de vader. En de vader's handeling is de oorzaak van het begin van het proces naar geboorte.

Verschillende vertalingen

Daar het Nieuwe Testament oorspronkelijk in het Grieks werd geschreven, zijn onze Bijbels uit het Grieks vertaald.

En daar het Griekse gennao een alomvattende term is, verwijzend naar de verwekking door de vader, maar, in de tweede plaats volgens de lexicons, tevens het proces dat in de geboorte culmineert insluitend, moesten de vertalers beslissen in welk geval zij welke term zouden gebruiken.

Het is altijd de leer van de Rooms-Katholieke Kerk geweest dat deze kerk het Koninkrijk van God is. Wanneer iemand het Katholieke geloof aanvaardt, wordt hij door het Katholicisme beschouwd als reeds het Koninkrijk van God binnengegaan zijnde. De Protestanten hebben deze veronderstelling grotendeels overgenomen en op het Protestantisme toegepast, hoewel sommige Protestanten het Koninkrijk van God beschouwen als iets etherisch "in de harten der mensen". Veel vertalers hebben deze dwaling aangenomen. Dit heeft ertoe geleid dat gennao op veel plaatsen met geboren is vertaald waar het juist met verwekt vertaald had moeten worden: Zij kozen eenvoudig de term die met hun foutieve geloof overeenstemde. En daar het Griekse gennao een begrip is dat het gehele proces van conceptie tot geboorte omvat, hebben zij in veel gevallen gennao door het woord geboren vertaald. Met vele passages heb ik echter AANGETOOND dat MENSEN VAN VLEES EN BLOED nog niet WederGEBOREN zijn, nog NIET uit God GEBOREN zijn.

In elke passage waar het Griekse gennao op door de Geest verwekte Christenen betrekking heeft, zou het met "verwekt" weergegeven moeten zijn.

Laten wij enkele opvallende voorbeelden bekijken!

In Johannes 1:13 staat: "Die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn." Dit zou als "uit God verwekt zijn" moeten worden weergegeven. [Van de gangbare Nederlands vertalingen heeft alleen de Leidse Vertaling hier "verwekt".] Andere voorbeelden staan in Johannes' eerste brief:

In 1 Johannes 2:29 had moeten staan "uit Hem verwekt is." Ook in 1 Johannes 4:7 had "verwekt" moeten staan: "en een ieder, die liefheeft, is uit God verwekt en kent God."

1 Johannes 5:1: "Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is." [De Nederlands vertalingen geven deze tekst ook foutief weer. De Leidse Vertaling is inconsequent: "Alwie gelooft dat Jezus de Christus is is uit God geboren, en alwie den Verwekker liefheeft heeft ook lief hem die door Dezen verwekt is." Het Griekse woord gennao had ook waar hier "geboren" staat, als "verwekt" vertaald moeten worden. Hetzelfde geldt voor de vertaling van Petrus Canisius.]

Hier werd in een vers driemaal hetzelfde Griekse woord gennao door de Heilige Geest geinspireerd. De juiste vertaling is: "Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God verwekt; en ieder, die Hem liefheeft, die verwekte, heeft ook degene lief, die uit Hem verwekt is." Ook in vers 4 had "verwekt" moeten staan: "…al wat uit God verwekt is, overwint de wereld."

Juist vertaald

Nu snel enkele teksten waarin HETZELFDE GRIEKSE WOORD terecht met "verwekt" is vertaald.

In 1 Kor. 4:15 spreekt de apostel Paulus tot de mensen die door zijn werk bekeerd zijn: "Want al hadt gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt." Hier is het juist vertaald, wat aantoont dat de bekeerde mensen in Korinthe als Paulus' "geestelijke kinderen" uit God zijn verwekt, maar nog niet GEBOREN.

Het ondergaan van bekering, in dit leven, is een verwekking – een "conceptie" – een "bevruchting" – maar NOG GEEN GEBOORTE! Dit hebben wij zeer DUIDELIJK gemaakt!

Nog een voorbeeld – Hebreeen 1:5 – waar wordt gesproken over de verwekking van CHRISTUS in de maagd Maria. Dit vers toont aan dat Christus, die later door een opstanding uit de doden uit God werd GEBOREN (Rom. 1:4), werkelijk EEN VERWEKTE ZOON VAN GOD was, op een wijze waarop geen engel dat is of kan zijn. Engelen zijn louter geschapen wezens. Zij zijn niet uit God verwekt, zodat zij in deze zin niet zijn geboren zonen zijn, zoals Christus dat nu is – en zoals ook wij dat kunnen zijn. Let op het vers: "Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt?"

Dit moet nu duidelijk zijn. Iemand die bekeerd is – iemand die berouw heeft gehad, Christus als Verlosser heeft aanvaard, Gods Heilige Geest heeft ontvangen – heeft een veranderde houding en levensbeschouwing en een ander doel. Zijn hele karakter begint te veranderen en zich in een tegengestelde richting te ontwikkelen. MAAR HIJ IS VOOR DE OGEN VAN ANDERE MENSEN NIET ONZICHTBAAR! Hij is niet uit GEEST samengesteld. Hij is nog altijd samengesteld uit stoffelijk vlees, al is nu Gods Heilige Geest in zijn MENSELIJKE VERSTAND de leidende kracht.

Wanneer Wij Niet Kunnen Zondigen

Er is een vers in de Bijbel dat miljoenen mensen heeft verward, duizenden die het niet begrepen heeft ontmoedigd, en anderen ertoe heeft gebracht de Bijbel ervan te beschuldigen met zichzelf in tegenspraak te zijn.

Laten wij dit vers bekijken! Er staat: "Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren" (1 Joh. 3:9).

Is dit nu in tegenspraak met vers 8 van het eerste hoofdstuk van ditzelfde boek, waar staat dat wij onszelf misleiden als wij denken dat wij geen zonde hebben? Het antwoord is gemakkelijk te begrijpen.

Bedenk dat in het Nieuwe Testament de voornaamwoorden "wij" en "ons" verwijzen naar bekeerde Christenen. (Naar de onbekeerden wordt verwezen met "zij" en "hen". Een voorbeeld is 1 Thess. 5:3, 4. "Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun… een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou.")

1 Johannes 1:8-9 zegt: "Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij [Christenen]" – dit vers heeft betrekking op zonden die wij na onze bekering hebben begaan – zij het niet opzettelijk en moedwillig – "onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij [wij, CHRISTENEN] zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en Zijn woord is in ons niet" (vers 10). Dan het volgende vers, 1 Johannes 2:1: "…En als iemand gezondigd heeft, wij [Christenen] hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige." Hier wordt gesproken over Christus in Zijn huidige ambt als onze Hogepriester.

Christenen behoren niet te zondigen

Vanzelfsprekend leert de Bijbel dat Christenen niet mogen zondigen. Het eerste, niet aangehaalde deel van 1 Johannes 2:1 leert dit. In het hele Nieuwe Testament ligt de nadruk op het ontwortelen van de zonde – op het overwinnen van de zonde – op het groeien in Gods gerechtigheid, het altijd streven naar volmaaktheid.

Maar deze en talloze andere verzen (in het bijzonder de ervaringen van de apostel Paulus in Romeinen 7:14-25) zeggen duidelijk, dat bekeerde Christenen wel zondigen, al brengen zij de zonde niet als gewoonte in praktijk, opzettelijk en doelbewust. Het is beslist niet onmogelijk!

Kijk naar Jezus Christus zelf! De Bijbel zegt dat Hij niet zondigde. Toch leert de Bijbel duidelijk dat het voor Hem te allen tijde volkomen mogelijk was te zondigen. Er staat dat Jezus, als wens, "in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen" (Hebr. 4:15). Geen enkele tekst zegt dat Hij niet kon zondigen.

Er zijn dus vele teksten die laten zien dat het voor bekeerde Christenen NIET ONMOGELIJK is te zondigen. Zelfs voor Jezus was het NIET ONMOGELIJK! Toch hebben wij, in 1 Johannes 3:9, de absolute bewering dat wij, indien en wanneer wij daadwerkelijk uit GOD zijn geboren, wij niet in staat zullen zijn te zondigen – HET ZAL DAN ONMOGELIJK ZIJN!

Twee Vertalingen

Hier moesten de vertalers opnieuw beslissen hoe zij het werkwoord gennao moesten weergeven. En dit MOEST op grond van de betekenis in de context worden beslist.

Sommige moderne vertalers weergeven het "verwekken", in de veronderstelling dat de passage spreekt over Christenen die NU niet voortzetten in het onverschillig practiceren van zonde, zoals ze voor bekering deden. Ze weten heel goed dat het NIET ONMOGELIJK is NU voor een menselijke Christen, te zondigen. Dus weergeven ze het in de vorm van het voortzetten in de gewoonte practicering van zonde, eens verwekt van God.

Aan de andere hand, KAN het ook worden weergegeven als "GEBOREN", zonder enige tegenstelling.

Let op 1 Johannes 3:1: "Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij KINDEREN GODS genoemd worden. Geliefden, NU ZIJN WIJ KINDEREN GODS en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als HIJ [Christus bij Zijn wederkomst] zal geopenbaard zijn, WIJ HEM GELIJK ZULLEN WEZEN; want wij zullen HEM ZIEN, gelijk Hij is" (1 Joh. 3:1-2).

Dit gaat over de tijd dat wij geest zullen zijn, GEBOREN uit God.

WAT Wij Zullen Zijn

Let hier goed op! Begrijp WAT wij zullen zijn, als wij uit God zijn GEBOREN! Daarna zullen wij zien – nog steeds toekomst – WANNEER Wij uit God worden geboren.

Deze tekst, in dit prachtige 3e hoofdstuk van 1 Johannes, zegt ondubbelzinnig dat "wij" – wat betekent: verwekte, bekeerde CHRISTENEN – nu, reeds de ZONEN van God zijn. Ja, natuurlijk, ook het nietige embryo, dat niet groter is dan een speldepunt, in de baarmoeder is nu reeds de ZOON (of dochter) van zijn menselijke vader, al is het nog niet GEBOREN.

Vervolgens onthult deze tekst: "het is nog niet geopenbaard [nog niet te zien], WAT WIJ ZIJN ZULLEN."

Is dit niet DUIDELIJK? Wij zullen, later, iets anders ZIJN. Natuurlijk! Ofschoon wij reeds verwekte ZONEN van God zijn, zijn wij nog altijd VLEES – nog steeds stof – nog steeds ZICHTBAAR. Maar WAT WIJ ZULLEN ZIJN is, nog, niet te zien. Zoals Jezus aan Nicodemus uitlegde, ZULLEN wij onsterfelijke GEEST ZIJN. Dat is wat wij later zullen zijn!

MAAR, vervolgt deze tekst – LEES HET! – BEGRIJP deze wonderbaarlijke, WONDERBAARLIJKE WAARHEID! – Wij weten dat, wanneer HIJ, Christus, bij Zijn wederkomst op aarde zal verschijnen, WIJ HEM ZULLEN GELIJK ZIJN!

Hoe zal HIJ eruit zien? Als u dat weet, weet u hoe WEDERGEBOREN Christenen er dan uit zullen zien, immers, zij zullen HEM GELIJK zijn!

Hoe ziet de VERHEERLIJKTE Christus eruit? Zijn ogen vlammen als vuur! Zijn voeten gloeien als gepolijst koper. Zijn gezicht straalt als de ZON, op VOLLE STERKTE – zo helder dat het uw ogen zou verblinden als Hij nu zichtbaar voor u was! (Openb. 1:14-16; 19:12-13; Matth. 17:2.)

En ZO zullen U en IK eruit zien, indien en wanneer wij eindelijk uit GOD GEBOREN zijn. De misleide mensen die erover spreken dat zij een "ervaring van wedergeboren zijn" hebben gehad, zien er beslist niet ZO uit!

Wanneer Wij Worden Wedergeboren

Deze enorme, glorieuze gebeurtenis van de GEBOORTE uit God zal BIJ DE OPSTANDING DER RECHTVAARDIGEN plaatsvinden – ten tijde van Christus' wederkomst naar de aarde!

Nu zijn wij vlees – zwak, vergankelijk vlees dat aan ontbinding en verval is onderworpen. Maar bij Christus' komst, wanneer wij uit God zullen worden geboren, zal dit waardeloze lichaam worden veranderd, en gelijk gemaakt worden aan Jezus in Zijn verheerlijkte lichaam!

Ja, ik weet dat dit wellicht te wonderbaarlijk is om te bevatten!

Maar tekst na tekst bevestigt deze enorme waarheid! Zie het opstandingshoofdstuk, 1 Korinthe 15.

De Bijbel, Gods boodschap en onderricht aan de mensheid, leert nergens zoiets als de heidense doctrine van een "onsterfelijke ziel" die na de dood naar de hemel gaat. De Bijbel leert dat de ziel sterfelijk is en zal sterven (Ezech. 18:4, 20).

Maar de Bijbel leert wel de opstanding uit de doden.

Wanneer? Bij Christus' wederkomst!

"Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling [dat was meer dan 1900 jaar geleden], vervolgens die van Christus zijn bij Zijn komst" (1 Kor. 15:22-23).

Dat is het TIJDSTIP – bij Christus' KOMST! En let wel, Christus is de "eersteling" – de eerste van hen die mens geweest zijn en door een opstanding uit de doden UIT GOD zijn GEBOREN! De ware opstanding uit de doden!

Wat Voor Lichaam?

Hoe zal dat zijn? Wat voor lichaam? Deze vraag wordt in vers 35 gesteld. Let op GODS antwoord:

"…als gij zaait" – iets in de grond begraaft – "zaait gij niet het toekomstige lichaam" (vers 37). Het ONSTERFELIJKE lichaam dat in de opstanding opkomt zal niet dit zwakke, wegterende lichaam van stoffelijk vlees zijn – maar een ander lichaam. Verder: "Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft… Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid… Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid" - d.w.z. een lichaam van STOFFELIJK VLEES – "en een GEESTELIJK LICHAAM opgewekt" – een lichaam samengesteld uit GEEST! "En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben" – stoffelijk vlees – uit de aarde – aards (vers 49) – "zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen" –zoals GOD – zoals CHRISTUS in Zijn verheerlijkte lichaam!!

De rest van deze passage hebben wij al eerder behandeld.

CHRISTUS ALLEEN DE EERSTE

Ik ben vader van twee zoons. Ik ben een mens. Zij, verwekt uit MIJ, zijn als MENS geboren, evenals ik! Wanneer wij uit GOD worden GEBOREN, zullen wij Van ZIJN GEZIN zijn. Wij zullen GEEST zijn zoals HIJ geeft is, onsterfelijk zoals HIJ onsterfelijk is, goddelijk zoals HIJ goddelijk is!

WAAROM WEET het georganiseerde "Christendom" dit niet? WAAROM zou dit ongelooflijk, onmogelijk moeten lijken, of voor sommigen zelfs blasfemisch?

WAAROM?

Het Nieuwe Testament van uw Bijbel leert deze waarheid van begin tot eind! Jezus onderwees dit! Paulus onderwees dit! Petrus onderwees dit! Johannes onderwees dit! De Heilige Geest INSPIREERDE DIT, bij herhaling!

In Filippenzen 3:20-21 heeft u gezien hoe ons vergankelijke lichaam, zoals in 1 Korinthe 15 hierboven is verklaard, bij Christus' komst zal worden veranderd in GEEST, ONSTERFELIJK zal worden gemaakt, gevormd naar Christus' VERHEERLIJKTE LICHAAM. Dat is de tijd wanneer wij uit God worden GEBOREN. En DIE verandering vindt niet plaats tijdens DIT LEVEN! Al die mensen die oprecht menen dat zij "wedergeboren" zijn, HEBBEN DIE VERANDERING NOOIT ERVAREN!

Nu zagen wij in 1 Korinthe 15:23 dat Christus, die door Zijn opstanding UIT GOD werd GEBOREN – de EERSTELING is van hen die opstaan – van hen die WEDERGEBOREN zullen worden!

Geloof nu de andere teksten die hetzelfde zeggen!

Geloof Romeinen 8:29: "Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het BEELD Zijns Zoons [Christus], opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen." Christus werd als ZOON van God geboren door een opstanding uit de doden (Rom. 1:4). Hij was slechts de eerste die zo uit GOD werd GEBOREN van VELE BROEDERS. Wij zullen hetzelfde BEELD hebben als Hij NU heeft! Wij zullen op HETZELFDE NIVEAU worden geplaatst als Hij – als zijn BROERS – eveneens UIT GOD GEBOREN – GODS ZONEN geworden!

Nu reeds zijn wij verwekte zonen – INDIEN wij werkelijk bekeerd zijn. Maar wat wij ZULLEN ZIJN, in het opgestane, VERHEERLIJKTE LICHAAM – is nog niet OPENBAAR – kan nog niet worden gezien (1 Joh. 3:1-2).

God zal VEEL ZONEN hebben die uit Hem zijn geboren. Van al deze zonen is JEZUS de eerste die ALDUS GEBOREN is. Hij is tot nu toe de ENIGE mens die uit God is GEBOREN, hoewel velen reeds zijn VERWEKT!

Geloof Kolossenzen 1:15, 18: "Hij [Jezus] is het BEELD van de ONZICHTBARE GOD, de EERSTGEBORENE der ganse schepping… de EERSTGEBORENE uit de doden." Inderdaad, alleen de eerste van vele BROEDERS, in hetzelfde BEELD van de helder stralende GLORIE van de ONZICHTBARE GOD. En wij zullen aan DATZELFDE BEELD worden gelijkgemaakt (Rom. 8:29).

GELOOFT u?

Gelooft u nu wat God in het boek Hebreeen zegt?

WAAROM zou God zich met menselijke wezens bezighouden? Vanuit een klein vliegtuig zien wij er hier beneden als mieren uit. Vanuit een straalvliegtuig dat 10 tot 12 km hoog vliegt zijn de mensen op de grond dusdanig geslonken dat zij niet meer zijn to zien. HOE NIETIG moeten wij er dan wel niet voor GOD uitzien? WAAROM zou Hij zorg voor ons hebben?

Deze vraag wordt beantwoord in Hebreeen 2 vanaf vers 6. God stelde de mens wat lager dan engelen, maar, in overeenstemming met Zijn DOEL en PLAN, heeft God de mens GEKROOND, zoals Hij eerst Christus kroonde, met HEERLIJKHEID en EER.

Wat is de HEERLIJKHEID waarmee Christus nu is GEKROOND? Een kroon wijst op KONINGSCHAP, op heerschappij – gezag – macht. Vlak voordat Hij naar de hemel ging, zei Jezus Christus dat ALLE MACHT, in het universum – in hemel en op aarde – aan HEM is gegeven.

In Hebreeen 1:1-3 wordt geopenbaard dat Christus nu de AFSTRALING van Gods GLORIE is!

Inderdaad, Zijn ogen zijn als flitsende vlammen, Zijn gezicht straalt als de ZON op voile sterkte.

Christus' GLORIE is zo dat Hij nu iedere kracht, energie en macht die WAAR DAN OOK bestaat, onderhoudt, in stand houdt, beheerst. Anders gezegd, Hij bezit de hoogste MACHT over het universum!

Geloof nu wat God over ONS zegt! Hebreeen 2:10: "Want het voegde Hem… dat Hij, om VELE ZONEN TOT HEERLIJKHEID te brengen, de Leidsman [Voorloper, Wegbereider] hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken." En in vers 11 noemt Jezus ons zijn BROERS.

Wat een onvergelijkelijke, transcendente GLORIE heeft God voor ons tot doel – wanneer wij WEDERGEBOREN zijn! Openbaring 1:13-17 geeft een plastische beschrijving van die toekomstige glorie.

WAAROM niet nu?

Maar, zoals wij in Hebreeen 2:8 hebben gelezen, wij zien NOG niet dat al deze HEERLIJKHEID door iemand anders is geerfd dan door CHRISTUS. WAAROM zijn wij NOG niet geboren?

Omdat wij, wanneer wij dat wel zijn, zulke KRACHTEN krijgen te beheersen en te leiden, dat wij eerst moeten worden opgeleid en het VOLMAAKTE GODDELIJKE KARAKTER in ons ontwikkeld moeten hebben, opdat ons die enorme krachten kunnen worden toevertrouwd!

God SCHIEP dit universum. Hij is de WARE Allerhoogste Heerser! Hij zal die macht uitsluitend overgeven aan hen die op ZIJN WIJZE zullen regeren, die HEM zullen GEHOORZAMEN, ZIJN REGERING gehoorzamen, en ONDER HEM, Zijn REGERING ten uitvoer zullen brengen!

Daarom zijn ALLEEN zij die door Gods Heilige Geest in ZIJN WEGEN worden GELEID de ZONEN van God (Rom. 8:14). En wij moeten beginnen met het OVERWINNEN van onze zelfzuchtige natuur, van de verkeerde WEGEN van deze wereld die een vaste GEWOONTE zijn geworden, en van de duivel. Wij moeten GROEIEN "in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus" (2 Petr. 3:18).

Ja, evenals de ongeboren, maar verwekte menselijke baby moet GROEIEN vanaf zijn beginvorm die niet groter is dan een speldepunt, gevoed met fysiek voedsel, zo MOETEN WIJ, als wij eenmaal GODS HEILIGE GEEST – ZIJN LEVEN – hebben ontvangen, GEESTELIJK GROEIEN, gevoed met het GEESTELIJKE VOEDSEL van Gods Woord, de BIJBEL, en door GEBED, en door zoveel mogelijk om te gaan met waarlijk verwekte BROEDERS in Gods WAARHEID.

En TENZIJ wij met GROEIEN en geestelijke karakterontwikkeling doorgaan, en meer en meer ALS GOD worden, worden wij als de onvolgroeide baby van een miskraam of een abortus! EN DAN ZULLEN WIJ NOOIT UIT GOD WORDEN GEBOREN!

DE GLORIEUZE WERELD VAN MORGEN

Wat een WONDERBAARLIJK, bijna ONDOORGRONDELIJK, GLORIEUS, GOED NIEUWS!!

En het BESTE NIEUWS is dat de KOMST VAN CHRISTUS nu ZEER NABIJ is! Nog maar enkele jaren! En dan – dan breekt de VREDIGE, GELUKKIGE, GLORIEUZE WERELD VAN MORGEN aan!

Allen die nu verwekte zonen van God zijn, zullen dan zijn GEBOREN – verhoogd van sterfelijk tot ONSTERFELIJK, van in verval rakend VLEES tot GEEST, van MENSELIJK tot GODDELIJK!

En DEZE WARE ERVARING VAN WEDERGEBOORTE zal onvergelijkelijk GLORIEUZER zijn dan de valse, vage, betekenisloze, zogenaamde "wedergeboorte-ervaring" die DUIZENDEN misleide mensen menen te hebben ondergaan.

Kan uw verstand bevatten wat een ongelooflijke, transcendente GLORIE het ware potentieel is van hen die GELOVEN, ZICH BEKEREN en GEHOORZAMEN?

Maar de teksten die dit GLORIEUZE GOEDE NIEUWS aan uw ogen bekendmaken, waarschuwen ons tevens het IN ACHT TE NEMEN, en ONZE ROEPING EN UITVERKIEZING VAST TE MAKEN!


Aantekening
  • De woorden in het rood waren gevonden in het originele Engels geschreven door Mr. Amstrong, maar waren niet verschenen in de Nederlands vertaling toen hij nog leefde.