FAITH?
Wat is Geloof?
Wat is GELOOF?

Deel Een

Miljoenen hebben gebrek aan geloof om antwoord op hun gebeden te ontvangen - om hun gedachten te bevrijden van angsten en zorgen. Tot een grote mate komt dit door gebrek aan begrip wat geloof is. Lees deze simpele maar grondige uitleg van het onderwerp.

DE GEHELE WERELD wankelt thans onder de beroeringen die aan een kolossale gebeurtenis voorafgaan.

Het huidige verval in de wereld, in het kielzog van de grootste, meest destructieve oorlogen van de geschiedenis, tezamen met de inzinking van de wereldeconomie, de sociale onrust en de religieuze verwarring vormen slechts het WAARSCHUWINGSTEKEN dat het EINDE van de huidige cultuur voor de deur staat. De wederkomst van Christus, die een nieuwe orde van wereldvrede zal stichten, is nabij - veel meer nabij dan men meent!

Is Er Wel Geloof Tegenwoordig?

En sprekend over zijn eigen tweede verschijnen op aarde stelde Jezus zelf de profetische vraag:

"Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?"

Toen Jezus deze woorden uitsprak, keek Hij in de toekomst - naar onze tegenwoordige generatie - die Hij duidelijk voorzag. En met het oog op de in onze tijd bijna totale afwezigheid van GELOOF stelde Hij deze vraag!

Zeker is dat de wereld het ware geloof bijna geheel uit het oog heeft verloren. Geen wonder dat zo weinig mensen het hebben; geen wonder dat zo velen zeggen: "Mijn geloof is niet erg sterk", - of: "Het lukt me maar niet om geloof op te brengen." De mensen van vandaag weten niet wat geloof is, of waarom zij het niet bezitten. Toch kan zonder GELOOF niemand worden behouden!

Jezus Had Geloof!

Toen Jezus in het menselijk vlees over deze aarde wandelde, bezat HIJ geloof!

Toch zei Hij duidelijk: "Ik kan van mijzelf NIETS doen!"

Weinig mensen weten dat wat Hij deed - de wonderen die Hij verrichtte - Hij niet door enige bovennatuurlijke kracht van zichzelf deed. Alles wat Hij deed, ieder wonder dat Hij verrichtte, werd letterlijk door middel van GELOOF gedaan, waarmee Hij ons een schitterend voorbeeld gaf.

Maar hoe verrichtte Hij zijn wonderen dan, hoe bracht Hij zijn machtige werken tot stand?

"De VADER, die in Mij blijft", verklaarde Jezus, "doet ZIJN werken."

Inderdaad, evenals u en ik dat kunnen zijn, was Jezus vol van Gods Heilige Geest - Gods dynamische, bovennatuurlijke KRACHT! Deze kracht van de Almachtige God, de Schepper, was letterlijk in Jezus; en precies dezelfde kracht van precies dezelfde Levende God kan vandaag in u zijn!

Alle apostelen en evangelisten van de ware Kerk van God in de eerste eeuw verrichtten daadwerkelijk wonderen, en zelfs nog grotere wonderen dan Jezus had verricht, tot zelfs de schaduw van Petrus, als die over de zieken gleed, hun genezing teweegbracht!

Petrus, Stefanus, Filippus, Paulus - allen gewone, bescheiden mensen - zij allen hadden deze kracht, precies DEZELFDE kracht die Jezus had, omdat zij DICHT BIJ GOD leefden en wandelden en vol van de Heilige Geest waren!

Maar vandaag lijken wij deze kracht te MISSEN, NIET doordat God ons deze kracht ontzegt, maar doordat wij zo nauw betrokken zijn bij de hedendaagse materialistische wereld - doordat onze geest in beslag wordt genomen door de materiele belangen van dit Leven; onze geest en ons hart zijn zo ver van God af wij hebben zo weinig contact met Hem, doordat wij niet voldoende tijd besteden aan de bestudering van Zijn Woord, en door gebrek aan de juiste soort van onderworpen, onderdanig, ernstig en hartverscheurend GEBED - en doordat wij, bijgevolg, niet vol van de HEILIGE GEEST zijn!

Laten wij nu daarom twee vragen stellen:

Ten eerste, wat is geloof?

En ten tweede, HOE kunnen wij het verkrijgen, en hoe kan het vermeerderd worden?

Wat Geloof IS

Welnu, geloof is de ZEKERHEID van de dingen waarop men hoopt (Hebr. 11:1). GELOOF komt dus voor bezit.

Hebt u eenmaal iets in uw bezit ontvangen, dan hoopt u er niet langer op. Maar zelfs nog voor u het ontvangt, hebt u het IN WEZEN reeds, in de vorm van ZEKERHEID dat u het zult bezitten - en deze ZEKERHEID iS GELOOF.

Bovendien is geloof een BEWIJS: "HET BEWIJS DER DINGEN, DIE MEN niet ziet." Geloof gaat vooraf aan het daadwerkelijk ontvangen van wat u vraagt. En geloof is het BEWIJS dat u het zult bezitten, voordat u het zelfs maar ZIET. Het is het BEWIJS van de dingen die men nog niet ziet. U hebt het niet. U ziet of voelt het niet. Maar geloof is uw BEWIJS dat u het zult hebben. Geloof is de wetenschap - de ZEKERHEID - van het ontvangen van dat waarop u nu nog HOOPT.

Hoe U Kunt WETEN Dat U Bent Genezen

Ik wil u er dus op wijzen dat wanneer u op iets hoopt of God om iets vraagt, er een TEKEN is - een bewijs omdat, waar God bij betrokken is, Zijn teken een bewijs is - dat u zult ontvangen wat u hebt gevraagd. En wat is dat bewijs, dat teken? Is het het daadwerkelijk ontvangen van het antwoord, zodat u ziet, of voelt, of hoort dat u het hebt? Nee!

Gesteld, u bent ziek - u hebt een of andere kwaal opgelopen. Jezus genas voortdurend de zieken. En Hij zei dat wij de werken die Hij deed - en dit was er een van - ook moeten doen. Veronderstel nu dat u God vraagt u te genezen. Vanzelfsprekend wilt u een teken dat u zult worden genezen.

Wat is nu dat teken, dat bewijs? Is het het teken dat de pijn ophoudt - of dat de zwelling minder wordt - iets wat u kunt voelen of zien? Ik ken iemand die zei: "Als ik zie dat iemand door een openhartig gebed wordt genezen, zal ik erin geloven." Deze man zei dat hij erin wilde GELOVEN - hij wilde er GELOOF in hebben! Hij zocht naar een TEKEN dat hij kon ZIEN - en hij stierf zonder het ooit gezien te hebben!

Want wat wij ZIEN - wat wij VOELEN - is niet het ware TEKEN. Iets te hebben - het te ZIEN - is geen geloof. Geloof gaat vooraf aan bezit, want geloof is het vertrouwen - de ZEKERHEID - dat u het zult bezitten.

Het verstand van de mens kan, in natuurlijke zin, uitsluitend door middel van de vijf zintuigen KENNIS ontvangen. Dit zijn de enige vijf kanalen die in staat zijn, door natuurlijke processen, kennis aan het menselijk verstand door te geven. De zintuigen van zien, horen, ruiken, tasten, proeven.

Maar dat is geen GELOOF! Geloof is een geestelijke zaak, en het heeft niets te maken met de vijf zintuigen, die fysiek zijn.

Gebed is een geestelijke zaak. God is GEEST! En wanneer wij om, bij voorbeeld, genezing vragen, hebben wij een teken -een positief bewijs - dat de genezing zal worden verricht; maar dit teken is niet iets wat gezien, of gevoeld, of gehoord wordt - het is geen fysiek teken - het is het geestelijke teken van GELOOF. GELOOF is ons teken.

Een Ongewone Rechtszaak

Laten wij ons een proces in een rechtszaal voorstellen. Het is een heel vreemd - een uiterst ongebruikelijk proces, want Degene die wordt berecht is niemand minder dan de ALMACHTIGE GOD! En u bent zelf RECHTER en JURY. De aanklager is uw menselijke natuur. De advocaat van de verdachte is de Heilige Geest. God wordt beschuldigd van liegen - van onbetrouwbaarheid, van het onder valse voorwendsels verwerven van dingen die meer waarde hebben dan geld! God wordt beschuldigd van het moedwillig niet betalen van PROMESSEN.

U, die nu zitting hebt als rechter en jury, hebt Gods gebod en schriftelijke BELOFTE gelezen, in Jakobus 5:14, van uw fysieke genezing in geval van ziekte. U hebt om genezing gebeden, in overeenstemming met Gods schriftelijke belofte. U hebt Gods instructies opgevolgd en de oudsten van de Kerk geroepen; die hebben het gelovige gebed over u gebeden en u met olie gezalfd.

De aanklager, uw menselijke natuur, die tracht God te veroordelen wegens het onder valse voorwendsels verwerven van uw onderdanigheid - wegens contractbreuk - wegens liegen presenteert aan u, als rechter en jury, zijn bewijsmateriaal.

"Mijn bewijsmateriaal", zegt uw natuur, "is een letterlijk, tastbaar bewijs dat werkelijk is - een bewijs dat men kan zien en voelen. U kunt zelf zien dat u niet bent genezen. De pijn is er nog steeds! In feite is het wellicht erger geworden! God gaf u een schriftelijke belofte, even zeker als ooit iemand een promesse gaf. U hebt aan al Gods voorwaarden voldaan. U hebt gebeden. U hebt de oudsten van de Kerk geroepen, en ook zij hebben gebeden. U geloofde! Maar u kunt nu mijn bewijs zien - u kunt mijn bewijs voelen - u lijdt nog altijd pijn - u bent niet genezen! Derhalve heeft God u niet genezen! God heeft Zijn Woord niet gehouden. Gods Woord, de Bijbel, heeft tegen u gelogen. God heeft GEFAALD! Mijn bewijs is dat wat u duidelijk ziet en voelt! U bent niet genezen. Ik eis daarom dat u het SCHULDIG uitspreekt! - een schuldig in de eerste graad. Ik eis dat u de Almachtige God schuldig bevindt aan liegen, aan het onder valse voorwendsels verwerven van uw onderdanigheid, aan het niet nakomen van wat Hij in zijn schriftelijke belofte heeft beloofd."

Vervolgens spreekt de advocaat van de verdachte - Gods Heilige Geest - tot u, rustig en kalm.

Hij zegt tot u: "Nu zal ik MIJN bewijsmateriaal voorleggen dat Gods Woord WAAR is dat God betrouwbaar is - dat God niet liegen kan. Mijn bewijs is niet iets wat men kan zien of voelen. Mijn bewijs is eenvoudig GELOOF - geduldig vertrouwen in de geloofwaardigheid van Gods Woord. Het is voor God onmogelijk te liegen. Mijn bewijs is uw GELOOF in dit feit, en in zijn belofte. En GELOOF is het bewijs van wat men niet ziet, niet voelt!

Laten wij de zaak nog eens bekijken om duidelijk te zien wat er is gebeurd. Laten wij goed begrijpen waar uw menselijke natuur de zaak vertroebelt en u misleidt. In Exodus 15 heeft God u gezegd dat HIJ uw geneesheer is, uw GODDELIJKE - heelmeester - dat is een van Zijn namen, en God heet naar wat Hij is. God zond zijn Zoon in de wereld om met gesels te worden geslagen, om in uw plaats de straf te ondergaan voor uw schendingen van de wetten van de natuur - Zijn lichaam werd voor u gebroken, en door Zijn striemen bent u genezen! God gaf u Zijn Woord dat het Zijn wil is u te genezen. Hij gebood u de oudsten van de Kerk te roepen, wat u heeft gedaan. Hij beloofde u te genezen. Maar God heeft het tevens, in Zijn Woord, tot onderdeel van dit contract gemaakt, dat "u geschiede naar uw geloof", in de woorden van Christus!

Welnu, GELOOF is uw bewijs dat God zal doen wat Hij heeft beloofd. U kunt geloof niet zien, u kunt het niet voelen. Wat u ziet en voelt heeft met geloof niets te maken maar het punt dat uw menselijke natuur u over het hoofd wil laten zien is, dat God niet heeft beloofd WANNEER, en HOE, Hij u zou genezen!

Gods doel met uw leven is u te transformeren van wat u was in het beeld van zijn Zoon - in hetzelfde karakter als dat van God Zelf. Onderdeel van dit karakter is het leren van GEDULD! En God leert u, in Jakobus 1:3, dat de beproeving van uw geloof GEDULD in uw karakter vormt. In deze en andere Bijbelteksten heeft God u geopenbaard dat Hij soms uw genezing zal uitstellen teneinde uw geloof te BEPROEVEN en u te leren geduldig te zijn! Uw genezing, beloofde God, zal geschieden naar uw geloof.

Geloof is vertrouwen dat God zal doen wat HIJ nog niet heeft gedaan. Nadat de genezing is voltooid, hoeft u niet langer geloof te oefenen. Geloof is het ingredient dat u moet oefenen totdat God u geneest - totdat u kunt zien en voelen dat u genezen bent. Nadat God u heeft genezen, hoeft u er geen GELOOF meer in te hebben; maar uw geloof moet krachtig en standvastig blijven, en geduldig, ongeacht wat u ziet of voelt, totdat God u daadwerkelijk geneest, zoals Hij heeft beloofd.

De aanklager in deze zaak, uw menselijke natuur, wil u laten geloven dat geloof iets is wat u ongeveer 30 seconden oefent, zolang u nog bidt, en dat, als God dan niet doet wat Hij heeft beloofd meteen als u het verwacht, u God dan schuldig aan liegen moet bevinden. Zodra u toegeeft aan de invloed van de duivel op uw menselijke natuur, en oordeelt dat God niet zal doen wat Hij beloofde, alleen omdat Hij het nog niet gedaan heeft - op dat ogenblik maakt u God tot een leugenaar; u verliest alle GELOOF in God; en daarop breekt u uw aandeel in de overeenkomst, dat is geloof te hebben en geloof te blijven hebben, en God te vertrouwen, en op Hem te blijven vertrouwen, TOT Hij doet wat Hij heeft beloofd.

Geloof is eenvoudig vertrouwen op GODS WOORD. Het is het bewijs van wat u niet ziet of voelt. Derhalve doe ik een beroep op u geduld te hebben - GOD te blijven VERTROUWEN, totdat Hij u geneest, en dan zal HIJ u genezen! Ik doe een beroep op u God onschuldig te verklaren aan de Hem ten laste gelegde leugens - ik doe een beroep op u Hem TROUW aan Zijn beloften te bevinden, en dan zult u die ontvangen.

Het bewijsmateriaal is er nu. Nu gaat u UITSPRAAK doen!

U moet uw uitspraak doen op basis van het bewijsmateriaal.

Wat is nu het bewijsmateriaal waaraan u geloof hecht? Dat wat u ziet en voelt - de fysieke tekens die vaak bedrieglijk zijn - of uw geloof dat Gods Woord waar is, dat zijn beloften onwankelbaar zijn, dat het voor God onmogelijk is te liegen?

Indien U dit laatste, geestelijke bewijs GELOOFT, en de fysieke bewijzen van het gezicht en van het gevoel verwerpt, spreekt u het oordeel uit dat Zijn Woord door uw vonnis is GERECHTVAARDIGD - U ZULT worden BEVRIJD van de ziekte, en wat Hij heeft beloofd zal worden uitgevoerd.

Maar, indien u besluit dat de fysieke bewijzen van het gezicht en gevoel meer zijn te vertrouwen dan het Woord van de ALMACHTIGE GOD - en u verwerpt Zijn Woord en Zijn belofte, en weigert erin te geloven - met andere woorden, weigert het bewijs van het GELOOF te aanvaarden en erop te vertrouwen, totdat God het voltooit, dan moet u uw oordeel "NIET GENEZEN" uitspreken, en u zult niet worden genezen!

God belooft geen genezing, of iets anders, totdat wij GELOVEN. "U geschiede naar uw GELOOF", zei Jezus. En vergeet niet dat het GELOOF moet voorafgaan aan, en derhalve een voorwaarde is voor, het bezit.

Iemand heeft het eens heel goed uitgedrukt: "GELOOF is de zekerheid dat de dingen die God in Zijn Woord heeft gezegd waar zijn; en dat God zal handelen in overeenstemming met wat Hij in Zijn Woord heeft gezegd. Deze zekerheid, dit vertrouwen op GODS WOORD, deze hoop, is GELOOF!" Dit is waarlijk een Bijbelse definitie. Dit Werk van GOD is gebouwd door dit daadwerkelijk in praktijk te brengen!

Ken Gods WIL

Bedenk dat het eerste wat u moet doen, bij wat dan ook uw behoefte is, de zekerheid om een antwoord op uw gebed te ontvangen, is de Bijbel te raadplegen teneinde te weten of het GODS WIL is (Ef. 5:17; 2 Tim. 3:14-17).

De BIJBEL openbaart Gods wil. Wij behoeven nooit te zeggen: "Ik weet dat GOD mij kan genezen ALS HET ZIJN WIL is." U kunt weten wat Zijn wil is. En wat genezing betreft kan ik u met stelligheid zeggen dat Zijn Woord ondubbelzinnig en nadrukkelijk zegt dat het Zijn wil is. De Bijbel staat vol beloften - letterlijk VOL. Als u iets nodig heeft, ga dan nauwkeurig na of God het heeft beloofd, en als Hij dat heeft gedaan, KAN HIJ EEN BELOFTE NIET VERBREKEN!

Het Belang Van Een BELOFTE OP TE EISEN

Ik herinner me dat mijn twee zoons jaren geleden eens bij mij kwamen om mij te vragen iets voor hen te doen - ik herinner me niet meer wat. Zij waren toen ongeveer zeven en negen jaar oud. Ik herinner me wel dat ik het niet wilde doen.

"Maar U HEEFT HET BELOOFD", zeiden zij, "en U MOET UW BELOFTE HOUDEN."

En toen herinnerde ik mij dat ik het inderdaad had beloofd. Nu, wat denkt u? Denkt u dat ik een belofte kon breken toen mijn twee zoons bij mij kwamen en het op deze wijze vroegen? Nee, en als u even vrijmoedig tot God zegt dat HIJ iets heeft beloofd, en dan deze belofte OPEIST als van toepassing op uw geval, en erop VERTROUWT dat God Naar houdt, en stopt u er zorgen over te maken - ophoudt met proberen geloof op te brengen - als u u ONTSPANT, en het verder aan God overlaat - het aan Hem toevertrouwt - Hem het laat doen - dan zal Hij het doen, keer op keer!

Ik weet waarover ik spreek, want ik heb wat ik u nu vertel niet eenmaal, maar letterlijk honderden en duizenden keren beproefd, en God is niet een keer in gebreke gebleven zijn belofte na te komen. Ik heb de antwoorden zo vaak en zo regelmatig zien komen dat ik het antwoord verwacht als ik erom vraag!

God belooft in iedere behoefte te voorzien - dat, indien wij eerst het Koninkrijk van God en ZIJN GERECHTIGHEID zoeken - wat juist handelen betekent - Hij zal voorzien in elke materiele behoefte (Matth. 6:33).

Dit WERK Een Levend Voorbeeld Van GELOOF

Dit Werk dat wij leiden is een rechtstreeks antwoord op gebed! Dit Werk - De uitzendingen van het programma The WORLD TOMORROW, het tijdschrift De ECHTE WAARHEID en AMBASSADOR COLLEGE - dat nu nationaal en internationaal van omvang en invloed is, begon zo klein als enig werk maar kan beginners: letterlijk met NIETS.

Vanaf het begin is het 100 procent een werk van GELOOF geweest - en wij moesten deze les van geloof werkelijk leren nog voordat het was begonnen.

WAAROM men geloof mist

En nu in het kort de vraag WAAROM wij geen GELOOF hebben, en hoe wij het kunnen krijgen, en hoe het kan worden vermeerderd. Veel mensen zeggen: "Ik heb niet de indruk -ik heb niet het gevoel, niet de overtuiging - dat ik het antwoord zal krijgen."

Zij willen wachten tot zij een zekere OVERTUIGING krijgen, een zeker GEVOEL, een soort zekerheid die zij kunnen VOELEN - voordat zij werkelijk geloven dat zij het antwoord zullen ontvangen.

Maar DAT is geen geloof!

Dat is GEVOEL!

Uw gevoel, uw overtuigingen, uw indrukken hebben absoluut niets maar dan ook niets te maken met GELOOF. GELOOF HEEFT ALLEEN TE MAKEN MET GODS WOORD! De enige vraag van belang is: Heeft God het in de Bijbel beloofd? Als Hij dat heeft gedaan, dan hebben waarschijnlijkheden, mogelijkheden, gevoelens, overtuigingen, indrukken, er in geen enkel opzicht iets mee te maken. God beschikt over talloze mogelijkheden waarvan wij niets afweten, om wat Hij heeft beloofd, te beantwoorden en te geven. Wij hoeven niet te zien HOE Hij het zal doen.

En dat is ook iets: Hij zal het haast nooit doen op de MANIER die wij verwachten. Probeer dus niet uit te vinden hoe het voor God mogelijk is om iets te doen. U vertrouwt op BOVENNATUURLIJKE KRACHT! GELOOF dus in die kracht. God bewerkt op mysterieuze wijzen de wonderen die verricht moeten worden. Wat Hij heeft beloofd, zal Hij doen. Maar Hij zal het doen op ZIJN wijze, en op ZIJN TIJD. Laat dat allemaal aan HEM over en VERTROUW HEM eenvoudig. Vertrouw op Zijn Woord.

Gods GAVE

En laten wij niet vergeten: GELOOF is de GAVE VAN GOD.

Zoveel mensen denken dat alles van God komt als Zijn gift, maar dat het GELOOF dat vereist is om deze dingen te ontvangen, iets is wat wij op een of andere wijze zelf moeten opbrengen of nastreven. Wij moeten ons echter gewoon ontspannen en GOD VERTROUWEN, ook VOOR het GELOOF waardoor wij al het andere ontvangen! (Ef. 2:8.)

In Openbaring 14:12 staat een beschrijving van de ware Kerk van VANDAAG. Degenen in deze Kerk hebben het GELOOF VAN JEZUS. Let wel, het GELOOF VAN JEZUS (zie Statenvert.)! Het is niet slechts ons geloof in HEM, maar Zijn geloof - hetzelfde geloof als waarmee Hij zijn wonderen verrichtte - geplaatst in ons en werkzaam in ons.

Hoe kunt u het verkrijgen? Begeef u dichter tot God. Leer God kennen. Geef u helemaal aan HEM over, en doe Zijn wil. En bid vervolgens. In GEBED leert u Hem kennen. Wij leven te dicht bij de materiele dingen. Door GEBED, veel meer gebed, kunt u dichter bij GOD en de geestelijke dingen komen. En wat een gelukkige, vreugdevolle ervaring is het, als u dat eenmaal werkelijk hebt gedaan!