Åbenbaringens Bog Er Endelig Afsløret!
Åbenbaringens Bog Er Endelig Afsløret!

af Herbert W. Armstrong

1972 udgave

Forklaringen på profetierne i Åbenbaringens Bog er endelig afsløret! De lukkede og forseglede profetier er nu gjort forståelige. Dette hæfte indeholder en overraskende og levende beskrivelse af kommende katastrofer, der snart vil føre til ENDEN PÅ DENNE ÆRA!

GUDS TID er kommet! Endelig er betydningen i Åbenbaringens Bog gjort tilgængelig ­­-- SLØRET ER LØFTET fra de mest mystiske, fascinerende og aldrig tidligere forståede profetiske skrifter!

I denne Bog, hvis betydning indtil nu har været lukket og forseglet, afslører den Evige Gud ikke alene den vidunderlige verden med FRED -- OVERFLOD -- LYKKE og glæde, der snart i vor nuværende generation vil fylde jorden, men også om frygtelige verdenskatastrofer der først skal påføre vor civilisation mange lidelser og ulykker!

Videnskab, teknologi og industri producerer flere og flere frygtindgydende masseødelæggelses våben. Der er allerede fremstillet og lagret våben nok til at udslette al menneskeliv fra denne planet!

Samtidig er amoral, kriminalitet, vold, fattigdom, sygdom, tørke og sult i rivende udvikling.

Dette til trods, er der en levende og kærlig Gud, fuld af nåde og medlidenhed, visdom og retfærdighed, der med ophøjet HENSIGT og MAGT nu snart vil gribe ind og frelse menneskeheden fra sig selv. Hvis HAN ikke eksisterede -- da var vi tæt på sikker UDSLETTELSE AF MENNESKELIV på denne jord.

Men den Almægtige GUD er lykkeligvis LEVENDE! -- levende når det gælder verdens gang -- levende når det drejer sig om den selv-forvoldte tilstand, der hurtigt nærmer sig menneskeheden -- håbløst fanget i sit eget oprørske spind -- fuldstændig hjælpeløs og uden mulighed for at befri sig fra sin skæbne!

Hvad Sker der Først?

Men denne lykkelige MORGENDAGENS VERDEN, under den Almægtige Guds regering, vil ikke blive indført før menneskene har gået linen ud! Ikke før menneskeheden uden skygge af tvivl har forstået, at den er ude af stand til at regere sig selv -- ikke før den har haft sin sidste chance!

Det er på tide, at denne vor verden får en advarsel!

Den aktuelle strid imellem store nukleare magter -- konstante internationale tensioner -- stigende interne statistikker over kriminalitet, race uroligheder og alle tænkelige voldshandlinger vil kaste verden ud i masseudryddelse og død som aldrig før er sket -- og aldrig vil gentage sig!

Gud Skaber kender menneskenaturen og dens uafvendelige ENDELIGT. Alle gigantiske skridt i verdensbegivenhedernefra nu af er beskrevet i Guds profetier!

Gud har valgt tidspunktet til at ÅBNE forståelsen hos mennesker for de ærefrygtindgydende profetier i Åbenbaringens Bog. Og denne alvorlige advarsel bliver som vidnesbyrd tordnet ud over hele verden i dag. Du er hermed advaret og notér dig, at:

INGEN AF DISSE PLAGER BEHØVER AT RAMME DIG! DU kan, hvis du søger og adlyder Gud, blive værdig til at undslippe disse ting, der visselig vil komme!

Tiderne er Ikke Normale

Det er på tide at vågne op! Disse tider er ikke normale! Efter næsten 6000 års forholdsmæssig stilstand udbrød der pludselig en verdensomspændende VOLD. Det begyndte i 1914 med Første Verdenskrig. Men i sammenligning med det der er i vente, har vi INTET set endnu.

Pludselig kundskabsforøgelse. Udvikling i videnskabelig kundskab og teknologi. Øjeblikkelig kommunikation, hurtig transport for at nævne nogle få -- har tilsammen resulteret i frygtindgydende opfindelser. Man løste hemmeligheden bag atomet. Man lærte at udnytte naturlige kræfter og energier, der er i stand til at udslette menneskeheden fra denne planet!

Sideløbende har den Almægtige Gud nu åbnet ny forståelse for SINE mysterier, som mennesker aldrig før har indset. De er nu åbenbaret for Guds sande tjenere!

Hvad Betyder Alt Dette?

Det betyder, at der er en hensigt under udarbejdelse her nede! Og at tiden er inde til, at den Evige -- universets Skaber og Hersker -- vil afsløre, HVORDAN verdensbegivenhedernefra dette øjeblik vil styre mod det kolossale KLIMAX i den guddommelige HENSIGT! Jorden er i voldsom forandring med forberedende, krampagtige trækninger, der er indledningen til de største tildragelser i hele jordens historie!

Vi befinder os midt i AFSLUTNINGSKRISEN VED ENDEN af denne nuværende onde og ulykkelige verden!

En Tredjedel af Biblen Er Profeti

Cirka EN TREDJEDEL af hele Biblen er viet til PROFETI. Hele bøger i Skrifterne, specielt i det Gamle Testamente -- Esajas, Jeremias, Ezekiel og alle de såkaldte "mindre" profeter -- drejer sig hovedsageligt om PROFETI.

Og er du klar over, at fundamentet i Jesu Kristi Kirke i virkeligheden er bygget på disse PROFETER og deres profetiske skrifter? Det kan du læse i Efeserbrevet 2:20.

Men FORLØBET i alle disse profetier findes i to profetiske bøger -- i det Gamle og i det NY Testamente -- nemlig bøgerne Daniel og Åbenbaringen, og det er KUN i Åbenbaringens Bog, man kan finde det sammenhængende handlingsforløb.

Eftersom Åbenbaringens Bog er en vital NØGLE til store dele af andre profetier, er visse NØGLER nødvendige for at "åbne" denne bog.

EN vigtig nøgle til forståelse er, at Åbenbaringens Bog indeholder et handlingsforløb, der leder fra den ene fremtidige hændelse til den næste, men at indskudte kapitler lejlighedsvis bryder tråden i forløbet.

Lad os nu åbne bogen der gennem tiderne er blevet opfattet som mysteriøs og uforståelig profeti. INTET kunne være mere fascinerende. INTET i vor problemfyldte og urolige verden er VIGTIGERE lige nu! For bogen beskriver øjeblikket vi lever i -- og den lader tæppet gå op for det, der vil ske i FREMTIDEN!

FORSEGLET Profeti

Åbenbaringens Bog blev overdraget til Johannes som en mystisk og LUKKET bog, forseglet med syv segl. Nogle af profetierne som Daniel fik, var også lukkede og forseglede indtil vor tid, til de sidste dage fulde af VERDENSKRISER!

Daniel endte sin bog med ordene: "Og jeg hørte det, men fattede det ikke" -- det vil sige, han hørte det englen åbenbarede og skrev det i sin bog -- men han forstod ikke den profeti, han var blevet inspireret til at nedskrive. Englen sagde til Daniel: " ... thi for ordene er der sat lukke og segl til endens tid" -- andre oversætter det " ... til endens krise" -- det vil sige til verdenskrisen ved slutningen af vor æra! (Dan. 12:8-9). Og i vers 4: "Men du Daniel, sæt lukke for ordene og segl for bogen til endens tid! Mange skal granske i den, og kundskaben skal blive stor."

Ligesom Daniels profetier blev LUKKEDE og FORSEGLEDE indtil ENDENS tid -- verdenskriserne i de sidste dage -- tiden med hurtig transport, mennesker der rejser overalt -- vor tid med ØGET KUNDSKAB -- således var også profetierne i Åbenbaringens Bog FORSEGLEDE!

Ja, de var forseglede med syv segl, som vi skal se!

Men i dag lever vi i den dynamiske, spændende og forfærdelige "ENDETID" -- verdenskrisen ved SLUTNINGEN af vor æra! Guds profetier og mysterier, forseglede indtil nu, er blevet ÅBENBARET for dem, som Gud har udvalgt til at bringe vidnesbyrdet om hans sidste advarsel til verden! Jesus Kristus, hovedhjørnestenen i Guds Kirke, er den, der ÅBENBARER! Og HAN har afsløret mysterierne for sine tjenere!

Tiden er nu inde til, at Guds tjenere kan åbne bogen for DIG -- kan afsløre dens overraskende indhold for dine øjne -- disse mægtige profetier fra ÅBENBARINGENS Bog!

Nu beder jeg dig åbne bogen! Vi er rede til at begynde i det første kapitel af denne mystiske og spændende bog. Vi er parate til at se, hvad den virkelig siger -- og der kommer overraskelser!

KRISTI ÅBENBARINGER

Bogens første ord: "Jesu Kristi åbenbaring ... for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i en hast."

Ordet "Åbenbaring" er oversat fra det græske ord "Apokalypse," der betyder ÅBENBARING -- ikke skjul, forsegling eller lukning, men ÅBENBARING! Alligevel var profetierne om fremtidens verdensbegivenheder i denne bog forseglet med syv segl!

Og logisk nok, så var der absolut INGEN ANDEN end Jesus Kristus, der var i stand til at åbne seglene -- ÅBENBARE betydningen af profetierne.

Bemærk nu, at Gud gav disse profetier til KRISTUS -- lad os læse de første tre vers af introduktionen: "Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i en hast. Og han sendte bud ved sin engel og gav det til kende i billeder for sin tjener Johannes, som her vidner om Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd -- alt, hvad han selv har set. Salig er den, som oplæser, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der er skrevet i den; thi tiden er nær" (Åbenb. 1:1-3).

Bemærk, at profetien KOM først fra Gud FADER! Det er ÅBENBARING -- ikke at skjule, men at ÅBENBARE -- det er FORKLARINGEN, der kommer fra JESUS KRISTUS, men han MODTOG den fra Gud FORSEGLET med syv segl!

Kristus er ORDET -- TALSMANDEN. Han siger tydeligt i Johannes 12:49 og andre steder, at han ikke har talt af sig selv; men FADEREN, som har sendt mig, han har givet mig befaling om, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal tale! Kristus er ORDET. Kristus er ÅBENBAREREN. Nu til en anden populær fejltagelse.

Johannes er IKKE Åbenbareren

Vi hører meget ofte udtrykket "Johannes' Åbenbaring." Men Johannes er ikke Åbenbareren. Det er ikke Johannes' men JESU KRISTI Åbenbaring. Det er Kristus og ikke Johannes, der forklarer og åbenbarer. Dette er også en vital NØGLE til forståelse. Den Almægtige Gud Fader er altså ophavsmanden, HAN gav bogrullen til Kristus. Kristus sendte sin engel og ved ham tilkendegav han billederne for sin tjener Johannes -- Johannes var kun en TJENER -- han NEDSKREV den Åbenbaring han fik. Han var privat sekretæren -- stenografisten, kan man sige -- ikke den der åbenbarede.

Læg nu mærke til, at Johannes registrerede -- eller nedskrev -- TRE TING: 1) Guds Ord; 2) Jesu Kristi vidnesbyrd; og 3) alle de ting han SÅ!

Således er Åbenbaringens Bog ligesom alle de andre skrifter klart GUDS Ord, og dele deraf er direkte tale eller citater af Jesus Kristus selv -- det vil sige Jesu egne Ord. Hvis du har en Bibel eller et Ny Testamente med røde bogstaver som fremhæver alt det Kristus selv talte, vil du se, at mange passager i Åbenbaringens Bog er trykt i RØDT. Johannes nedskrev de ting han SÅ i SYNET, eller som det står "under Åndens magt." De fleste af bogens PROFETIER bliver fremstillet for Johannes i de ting han SÅ i SYNET -- som oftest beskrevet med SYMBOLER.

Tredje vers: "Salig er den, som oplæser, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der er skrevet i den; thi tiden er nær."

EN VELSIGNELSE bliver her stillet i udsigt til den der LÆSER disse ord -- på betingelse af at man underkaster sig og lydigt OVERHOLDER det der står!

Den smukke hilsen begynder i vers 4 og fortsætter kapitlet ud. Bogens dominerende nøgle-tema i bogen fastslås i vers 10 -- i MIDTEN af kapitlet.

Bogens TEMA

Her har vi altså NØGLEVERSET, som hele Åbenbaringens Bog handler om! Og det er netop her, at de fleste begynder at snuble og misforstå!

Temaet er HERRENS DAG. Lad os læse det: "På Herrens dag kom jeg under Åndens magt, og jeg hørte bag mig en stærk røst som lyden af en basun" (vers 10).

Uendelige kontroverser, strid og forvirring er opstået, fordi man ikke har forstået meningen i dette vers. Diskussionen har stået omkring UGEDAGEN, hvor Johannes NEDSKREV budskabet, om det var en lørdag eller en søndag. Men Johannes henviste IKKE til nogen dag i ugen.

Ugedagen, hvor dette blev skrevet -- HVIS i det hele taget det kunne skrives alt sammen på én dag -- er ikke vigtig, og det er overhovedet ikke det, verset hentyder til. Det henviser IKKE til nogen ugedag -- men til den profetiske periode der omtales som "Den store og forfærdelige HERRENS DAG" i flere end 30 profetier.

Som den græske humanist og videnskabsmand Adolf Deissmann skrev: Grammatikken og sammenhængen taler begge for det synspunkt, "at, med hensyn til 'Herrens Dag' betyder det: "Dommedag" (Encyklopædi Biblica, artikel "Herrens Dag"). Et andet anerkendt navn indenfor humanistisk videnskab, F.J.A. Hort er enig i, at denne oversættelse passer "bedst med handlingen" og "giver nøglen til hele bogen" (The Apocalypse, side 15-16).

I Ånden -- i synet -- blev Johannes sendt 1900 år ind i fremtiden -- hvor han oplevede HERRENS DAG -- et tidspunkt der ligger forude i den NÆRMESTE FREMTID -- med hændelser der vil finde sted i vor nuværende generation!

"Herrens Dag," skriver profeten Joel, "den kommer som VOLD fra den Vældige," over de syndige og uretskafne nationer i verden. Zephanias beskriver den som "EN VREDENS DAG." OVER ALT i Åbenbaringens Bog beskrives den som tiden, hvor Gud på overnaturlig måde vil gribe ind i den frygtelige strid -- gnidninger og ødelæggelser mennesker imellem -- og sende PLAGER over synderne på jorden! Denne tid kommer lige EFTER den store forfølgelse og ender med klimakset KRISTI GENKOMST.

Huset er Sørens hus. Herrens dag er Herrens DAG. Se her oversættelsen fra to græske videnskabsmænd:

Rotherhams oversættelse: "På Herrens Dag kom jeg under Åndens magt." Concordant versionen bruger nøjagtig samme vending.

En Åbenbaring for VORE Dage

Om det var under Åndens Magt eller i et syn, Johannes befandt sig -- da han SÅ tingene i profetien -- så blev han projiceret ind i fremtiden, ind i VOR nutid og umiddelbare fremtid. Det samme skete for Profeten Ezekiel, som vi kan læse i kapitel 8 vers 3: "Han rakte noget som en hånd ud og greb mig ved en lok af mit hovedhår, og Ånden løftede mig op mellem himmel og jord og førte mig i Guds syner til Jerusalem."

Ezekiel blev ikke fysisk taget til Jerusalem, men ÅNDEN løftede ham op og transporterede ham I ET SYN til Jerusalem. På samme måde blev Johannes I ÅNDEN -- I ET SYN -- bragt til at se begivenhederne på HERRENS DAG -- begivenheder ALLEREDE nu under udvikling her på jorden -- begivenheder som DU OG JEG VIL KOMME TIL AT OPLEVE!

Dette syn er VITALT! Temaet i denne profeti er IKKE Middelalderen -- det er vor myldrende og forvirrende NUTID -- nuet, som du og jeg netop er begyndt at GENNEMLEVE -- GUD HJÆLPE OS TIL AT FORSTÅ DET!

Hensigten med dette hæfte er at vise OS -- os i vor NUVÆRENDE generation -- de kommende rystende verdensbegivenheder på HERRENS DAG -- den dag i de sidste tider med Guds DOM, der vil lede op til KRISTI GENKOMST og den derefter kommende lykkelige og fredfyldte MORGENDAGENS VERDEN!

Jeg har taget god tid til at forklare denne indledning og hilsen -- fordi den er NØGLEN, der åbner forståelsen for hele profetien -- TEMAET -- SUBJEKTET. Det er VIGTIGT at få en rigtig START, bygget på det rigtige GRUNDLAG.

Budskabet til Kirkerne

Det første egentlige budskab i bogen findes i det andet og tredje kapitel -- det er budskabet til de Syv Kirker. Disse budskaber er DIREKTE FRA KRISTUS -- de indeholder KRISTI VIDNESBYRD. Hvis du har en Bibel, hvor Jesu tale er printet i rødt, så er disse passager røde. Her bruger Jesus disse syv Kirkers -- der dengang eksisterede i Lilleasien -- aktuelle FUNKTION og åndelige tilstand, til forudsigelser om den åndelige tilstand -- deres arbejde og bedrift med at udføre Kristi Store Kommission -- som han pålagde den sande GUDS KIRKE igennem de SYV efter hinanden følgende perioder helt frem til ENDETIDEN og Kristi genkomst.

Mennesker har aldrig forstået disse syv budskaber! Man har aldrig vidst, hvad man skulle stille op med dem! Disse budskaber er ikke for store, synlige, BEKENDENDE kirker med alle deres sektariske og politiske organisationer. Disse er budskaber fra Kristus, den levende HOVEDHJERNESTEN i sin Kirke, HANS EGEN SANDE KIRKE igennem de syv efter hinanden følgende æraer fra omkring år 100 e. Kr., indtil et tidspunkt der STADIG ligger ude i fremtiden. Eftersom disse budskaber ikke er adresseret til offentligheden -- og eftersom de BEKENDENDE organiserede kirker ikke tager dem i betragtning -- og da de heller ikke indeholder profetier, der er møntet på nutidige eller kommende VERDENSTILSTANDE, med én undtagelse, vil vi springe disse to kapitler over i dette hæfte.

I fjerde og femte kapitel finder vi PRELUDIET -- eller OPSÆTNINGEN AF DEN SCENE, hvor de STØRSTE PROFETIER i denne bog vil blive udspillet.

Scenen er Sat

Johannes befandt sig på Øen Patmos i Middelhavet. Men i sit SYN, blev han taget op i himlen til Guds egen trone.

I synet så han Gud Fader sidde på sin trone. I en kreds om tronen så han fire livsvæsener og 24 ældre. Midt imellem dem, foran tronen hvorpå Faderen SAD, STOD Jesus Kristus. Faderen holdt bogen med profetierne i sin højre hånd.

Læg nøje mærke til beskrivelsen: "Derefter så jeg, og se, en dør var åben ind til Himmelen, og den samme røst, der lød som en basun, og som jeg før havde hørt tale til mig, sagde: 'Kom herop, så skal jeg vise dig, hvad der skal ske herefter. Straks kom jeg under Åndens magt; og se, en trone stod i Himmelen, og der sad En på tronen'" (Åbenb.4:1-2).

Resten af dette fjerde kapitel beskriver de himmelske omgivelser Johannes så i synet. Rundt om tronen klædt i hvidt sad de 24 ældste hver på sin mindre trone og med guldkrone på hovedet. På hver side af tronen stod fire livsvæsener -- de tilbad alle den Almægtige Gud, der sad på sin trone.

Dette er en åbenbaring fra Universets Herskers trone. Det er et glimt fra sædet for hele Universets REGERING!

Nu kommer vi til det vigtige kapitel fem i Åbenbaringens Bog. Bemærk: "Og jeg så, at han, som sad på tronen, i sin højre hånd havde en bogrulle, med skrift både indvendig og udvendig og forseglet med syv segl" (Åbenb. 5:1).

En Mystisk Bog

Dette er den egentlige PROFETISKE BOG. Det er af betydning, at denne bog var i Guds HØJRE hånd. Det var ikke den slags bøger som vi bruger i dag, der udgøres mange indbundne ark. Dette var en skriftrulle, eller en rulle -- et LANGT stykke pergament beskrevet på BEGGE sider og rullet i en rulle FORSEGLET med syv SEGL. Nummeret syv er betydningsfuldt! Syv er Guds tal for FULDKOMMENHED. Denne Profetiske Bog var altså FULDKOMMEN forseglet -- fuldkommen LUKKET TIL, så den hverken kunne blive set eller læst og langt mindre FORSTÅET.

Det var Gud FADER der oprindeligt gav den FORSEGLEDE bog til Jesus Kristus. Og bemærk nu, at de syv segl dækker HELE DEN PROFETISKE BOG.

Betydningen var forseglet -- fuldstændig SKJULT. Notér det omhyggeligt! "Og jeg så en vældig engel, som med høj røst råbte: 'Hvem er værdig til at åbne bogrullen og bryde dens segl?' Og hverken i Himmelen eller på jorden eller under jorden var der nogen, som formåede at åbne bogen eller at se i den" (vers 2-3).

Jeg beder dig bide mærke i dette!

Denne PROFETI er FORSEGLET! INTET MENNESKE er værdigt eller i stand til at ÅBNE denne profeti -- ingen kan læse dens sande BETYDNING!

Hvorfor har mennesker ikke læst denne enkle og ukomplicerede erklæring? INTET MENNESKE kan lukke den op -- intet MENNESKE kan ÅBENBARE denne profetis betydning. DEN ER FORSEGLET -- fuldstændig og komplet FORSEGLET -- fuldstændig SKJULT og LUKKET! Hvorfor har MENNESKER så alligevel forsøgt at bilde offentligheden ind, at de kunne læse og åbenbare denne overraskende, ja, LAMSLÅENDE PROFETI?

Johannes er ikke Åbenbareren. DET er ikke Johannes' eller noget moderne menneskes -- hverken religiøse kirkeledere af forskellige sekter eller andres Åbenbaring! DEN HAR VÆRET FORSEGLET for alle!

Men BEMÆRK -- HER kommer nøglen, der låser forståelsens dør op! " Men en af de ældste sagde til mig: "Græd ikke! Se sejret har løven af Judas stamme, Davids rodskud, så han kan åbne bogrullen og dens syv segl" (vers 5).

Hvem Vil Åbne Bogen?

DETTE er gådens nøgle! Løven af Judas stamme -- Davids RODSKUD -- er JESUS KRISTUS! Intet MENNESKE kan forklare denne skæbnesvangre profeti -- kun Jesus Kristus, Guds SØN -- der her står FORAN Guds Faders trone -- ved Guds HØJRE HÅND -- han er den eneste, der er i stand til at åbne seglene og ÅBENBARE meningen.

Dette er ikke Herberts W. Armstrongs udlægning. Dette er JESU KRISTI åbenbaring!

JESUS KRISTUS er Åbenbareren! Ikke Johannes, ikke nogen nutidig kirkeleder eller menneske, ikke nogen religiøs organisation, sekt eller trosretning. DETTE er JESU KRISTI åbenbaring, SOM Gud Fader gav HAM! Bemærk nu igen: "Og han gik hen og tog bogrullen af hans højre hånd, som sad på tronen" (vers 7).

Vi kommer nu til NØGLEN, der kan afsløre denne mystiske profeti, der har forvirret og forbløffet alle religiøse folk og kirker i denne verden i de sidste 1850 år. Jesus Kristus er den der åbenbarer -- han er Åbenbareren -- den der alene kan åbne forståelsen og MENINGEN med denne største af all profetier angående VORE DAGES TILSTAND, og de kolossale verdensbegivenheder der venter i den NÆRMESTE FREMTID!

Inden vi tager hul på kapitel 6 -- hvor vi vil se det, der virkelig er skrevet i denne mystiske bog -- hvor Kristus begynder at åbne SEGLENE ét for ét, bemærk da: "Og de sang en ny sang: 'Værdig er du til at tage bogrullen og bryde dens segl, thi slagtet blev du, og med dit blod har du til Gud købt mennesker af alle stammer og tungemål og folk og folkeslag, og du har gjort dem til konger og præster for vor Gud, og de skal herske på jorden'" (Åbenb. 5:9-10).

Ja, SYNET finder sted i HIMMELEN -- men det skildrer HÆNDELSER, der vil blive opfyldt PÅ JORDEN. De sang en herlig SANG, der skildrer, at dem som Kristus har TILBAGEKØBT, de skal REGERE -- de vil komme til at REGERE SAMMEN MED HAM som konger og PRÆSTER, der skal frelse folk -- hvor? -- oppe i himlen? -- Nej, og glem det aldrig -- "DE SKAL HERSKE PÅ JORDEN!"

Jesus Kristus sagde, "Hvis jeg går," og han BLEV taget til Gud Faders højre hånd, til FADERENS trone i himmelen -- men han sagde, at hvis han GIK, "vil jeg KOMME IGEN!" Og han VIL komme IGEN og herske på JORDEN som KONGE over konger og HERRE over herrer! De sidste ord i Åbenbaringens Bog er: "Han som vidner om dette, siger: 'Ja, jeg kommer snart! Amen! Kom, Herre Jesus!"

Vi kommer nu til kapitel seks i Åbenbaringens Bog -- den EGENTLIGE ÅBENBARING.

De Syv Segl

Jesus ÅBNER seglene et efter et. Her i det sjette kapitel åbner han seks ud af alle syv. Kun ET kapitel vies til de første SEKS af de syv segl. Synes det dig ikke ejendommeligt? Ikke megen plads er levnet til hver af de SEKS segl -- så lidt, at alle SEKS af de syv er sammentrængt i ét eneste kapitel. Der er stadig SEKSTEN KAPITLER tilbage i bogen, og eftersom HELE PROFETIEN er lukket med SYV segl, er der altså 16 kapitler til at dække de profetiske hændelser i det SYVENDE SEGL ALENE!

Nu, når vi kommer til det betydningsfulde SJETTE kapitel i Åbenbaringens Bog, HUSK DA hvor handlingerne som Johannes så i SYNET finder sted; og, at selv om Johannes fysisk befandt sig på en ø i Middelhavet, her på JORDEN, var han i synet blevet taget op til GUDS TRONE i himmelen, hvor Gud holdt PROFETIENS BOGRULLE i sin HØJRE HÅND. Og Jesus Kristus, her fremstillet som Guds LAM, STÅR foran sin Faders trone.

Kristus, Åbenbareren, TAGER nu den profetiske bog ud af Gud Faders højre hånd og begynder at åbne de syv SEGL ét efter ét.

De PROFETISKE portioner ligger i beskrivelsen af de ting Johannes så i SYNET. Bemærk nu, det første vers i kapitel 6: "Og jeg så Lammet bryde det første af de syv segl, og jeg hørte et af de fire væsener råbe med tordenrøst: 'Kom!'"

Johannes nedskriver det han SÅ i synet for os. Han SÅ Lammet, Frelseren Jesus Kristus åbne det første af de syv segl. Et af de fire væsener inviterede ham til at komme og SE indholdet af det første segl. "Og jeg så, og se, der var en hvid hest, og han, der red på den, havde en bue; og en sejrskrans blev givet ham, og han drog ud fra sejr til sejr" (vers 2).

Åbenbaringen Gives i Symboler!

Lige netop HER begynder det virkelige mysterium. Hvad er denne HVIDE HEST? Det er kun et SYMBOL. Det er en kendsgerning, at SYMBOLER kan forklares på MANGE FORSKELLIGE MÅDER! Igennem mange generationer har mennesker lagt deres egne fortolkninger i disse SYMBOLER. Denne hvide hest er blevet forklaret på utallige måder.

Vi læser videre: "Og da det brød det andet segl, hørte jeg det andet væsen sige: 'Kom'! Og en anden hest kom frem, den var ildrød; og ham, som red på den, blev der givet magt til at tage freden bort fra jorden, for at menneskene skulle myrde hverandre; og der blev givet ham et stort sværd.

"Og da det brød det tredje segl, hørte jeg det tredje væsen sige: 'Kom'! Og jeg så, og se, en sort hest, og han, som red på den, holdt en vægt i sin hånd. Og det var, som jeg hørte jeg en røst inde blandt de fire væsener sige: 'En liter hvede for en denar og tre liter byg for en denar; dog olien og vinen må du ikke skade.'

"Og da det brød det fjerde segl, hørte jeg det fjerde væsens røst sige: 'Kom!' Og jeg så en gustengul hest, og han, som red på den, bar navnet 'Døden' og Dødsriget var hans følgesvend; og der blev givet dem magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med sværd og sult og sot og ved jordens vilde dyr" (vers 3-8).

DISSE er de velkendte FIRE RYTTERE I APOKALYPSEN.

Ordet "apokalypse" er græsk og Apostelen Johannes skrev Åbenbaringens Bog på GRÆSK. Oversat betyder det græske ord apokalypse ganske enkelt ÅBENBARING eller AFSLØRING eller AT ÅBNE. Nogle oversættere af Biblen har undladt at oversætte ordet "apokalypse" og har valgt dette oprindelige GRÆSKE ord som overskrift til hele bogen. Alle ordene betyder det samme, om vi bruger et græsk apokalypse eller ÅBENBARINGEN. APOKALYPSENS FIRE RYTTERE er altså fire profetiske SYMBOLER i Åbenbaringens Bog.

Men hvad betyder disse fire mystiske hesteryttere? Hvad repræsenterer disse symboler? Hvem har den rigtige forklaring? Svaret er, at intet menneske, ingen menneskelig organisation -- religiøs eller ej -- har magt eller mulighed for at afsløre forklaringen. Kun JESUS KRISTUS blev fundet værdig og i stand til at bekendtgøre betydningen. JESUS KRISTUS er Åbenbareren! Dette er JESU KRISTI Åbenbaring -- ikke Johannes' -- ikke nogen menneskelig leder af sekter, kirker, religiøse selskaber eller organisationer!

Da Jesus, i Johannes' vision, stod frem og brød de første fire af de syv SEGL på den profetiske bogrulle, kunne Johannes kun se det, der var skrevet på den. Og skriften var i SYMBOLER. Og Gud bruger symboler for at SKJULE betydningen for mennesker, indtil betydningen åbenbares AF INGEN ANDEN END JESUS KRISTUS SELV!

Bid mærke i denne situation! Her i de første otte vers i kapitel 6, har vi fået beskrivelsen af det Jesus Kristus åbenbarede om disse mystiske SYMBOLER; men Kristus, som alene er Åbenbareren, har ikke på dette tidspunkt eller sted lukket op for betydningen! Han har kun vist ordene eller symbolerne, ikke BETYDNINGEN.

NØGLEN til de SYV SEGL

Hvem kan give os den sande FORSTÅELSE? Den sande ÅBENBARER, selvfølgelig. Og eftersom Jesus Kristus, Åbenbareren, ikke afslører betydningen i denne passage i Skrifterne, MÅ VI LEDE ANDRE STEDER, for at finde HANS forklarings på symbolerne!

Det er af allerstørste vigtighed for at forstå Åbenbaringens Bog! Og det skal nok gøre klart for dig, HVORFOR menneskene i denne verden -- religiøse ledere eller kirke retninger -- ikke har været i stand til at afsløre de fire hesterytteres sande betydning!

Husk her på to ting: Først, Jesus Kristus bliver i Johannes' evangelium, i det første vers omtalt som Guds ORD -- Guds TALSMAND. Personen Jesus var for 1900 år siden det levende GUDS ORD. Men i dag har vi Guds skrevne Ord, den Hellige Bibel. Hele Bibelen er GUDS ORD. Dens guddommelige Forfatter er således JESUS KRISTUS -- BIBLEN er HANS skrevne ORD!

For det andet, et symbol kan sammenlignes med en LIGNELSE. Et symbol er en FIGUR eller en TING, der repræsentere noget andet; og en lignelse er en erfaring, der bliver brugt til at repræsentere noget andet.

Jeg beder dig nu forstå en yderst vigtig KENDSGERNING, som de fleste ikke tidligere har forstået, men som er af betydning for vort tema. Har du ikke, ligesom alle andre, antaget, at Jesus talte i LIGNELSER for at gøre meningen lettere forståelig -- som en slags illustration til sine forklaringer, så folk lettere kunne forstå dem? Men det er FORKERT! Tværtimod, tro det eller ej, Jesus talte i lignelser for at skjule den sande mening for folkeskarerne, der konstant fulgte efter ham! Med dette en mente, har vi nu NØGLEN, der kan låse op for meningen med disse symboler i Åbenbaringens Bog.

Lad os se på lignelsen om sædemanden:

"Da han var blevet ene, spurgte hans ledsagere sammen med de tolv ham om lignelserne. Og han sagde til dem: 'Jer er Guds riges hemmelighed givet; men de, som er udenfor, får det alt sammen gennem lignelser, for at 'de skal se og se og dog intet fatte, så de ikke omvender sig og får tilgivelse'" (Markus 4:10-12) ... og derefter forklarede Jesus i letfatteligt sprog betydningen af lignelsen til sine disciple!

FAT DETTE! Jesus benyttede lignelser til at skjule den sande betydning, for dem den ikke var bestemt for! På dette tidspunkt og sted afslørede han ikke meningen med lignelsen. Men senere, forklarede han sine disciple den sande betydning i letfatteligt ordvalg.

Og på nøjagtig samme måde finder vi i dette sjette kapitel af Åbenbaringen en profeti, indhyllet i mystiske SYMBOLER, hvis mening har været SKJULT for menneskene i disse 1850 år! Således må vi, hvis vi virkelig ønsker at FORSTÅ, gøre ligesom disciplene gjorde -- vi må gå til Jesus, som alene er den sande Åbenbarer -- og eftersom hans budskab til os i vore dage er det SKREVNE GUDS ORD -- Bibelen -- må vi finde, hvor i hans skrevne Ord denne samme Jesus i letfatteligt sprog forklarer de samme identiske tildragelser, som symbolerne dækkede.

Forklarede Jesus da, i letfatteligt sprog, tildragelserne der vil komme i slutningen af denne æra -- de turbulente tider der vil lede op til HERRENS DAG og Kristi genkomst?

Det gjorde han! Da disciplene kom til ham på Oliebjerget -- de der fik lignelserne forklaret -- dem det var givet at kende disse mysterier -- da de var alene spurgte de: "Sig os, når skal dette ske? Og hvad er tegnet på dit komme og verdens ende?" Jesu gav dem i letfattelige ord en overraskende profeti om nutidige og fremtidige verdenstilstande!

Hvad Betyder SEGLENE?

Her kommer forklaringen på SYMBOLERNE i Åbenbaringens Bog kapitel seks!

Her er NØGLEN, der åbner for forklaringen af seglene!

Profetien fra Oliebjerget er nedskrevet i Mattæus 24, Markus 13 og Lukas 21. Jesus gav der i letfattelige ord en nøjagtig oversigt over syv ting der vil komme til at ske! Jesus Kristus åbenbarer her den sande betydning af de syv segl, der forseglede hele profetien i Åbenbaringen!

Lad os læse fra Mattæus' optegnelser og begynde med de første fire etaper i begivenhederne som Jesus forudsagde:

"Da svarede Jesus og sagde til dem: 'Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild. Thi mange skal komme i mit navn og sige: 'Jeg er Kristus' og de skal føre mange vild. I skal komme til at høre krigslarm og krigsrygter. Se til, at I ikke lader jer skræmme, thi det må komme således. Dog, er det endnu ikke enden. Thi folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv både her og der. Men alt det er kun veernes begyndelse" (Matt. 24:4-8).

DETTE ER ET SAMMENDRAG AF HØJDEPUNKTERNE I VERDENS BEGIVENHEDERNE FRA år 31 e. Kr. OG TIL NU!

Bemærk dette konsistente princip: Når en af Jesus forudsagt tilstand sætter ind, FORTSÆTTER DEN KONSTANT til hans genkomst!

Jeg beder dig bemærke det konstante princip i Mattæus 24. Det er i overensstemmelse med kapitel 6 i Åbenbaringen. SYV efter hinanden følgende hændelser vil finde sted. Den første tildragelse er FALSKE PRÆSTER, der vildleder og bedrager ikke de få, men de mange!

Denne tilstand satte ind næsten med det samme. Apostelen Paulus, der skrev om det, sagde, at denne uretfærdigheds ånd havde draget dem bort fra det sande til et anderledes evangelium, og var aktiv i blandt dem, allerede mens han skrev til dem! Og det er aldrig ophørt, men har snarere udviklet sig intenst, indtil hele verden -- akkurat som det blev forudsagt -- er blevet forført bort fra Guds sandhed i Biblen!

Den næste ting Jesus forudsagde, skulle ske, var KRIGE og rygter om krig. Der var krige dengang og det er der endnu. De er i stigende grad blevet værre og værre, flere og mere forfærdelige og destruktive, indtil vi i dag står foran spørgsmålet, om menneskeliv vil blive udslettet i den næste atomkrig! Som Biblen så sandt siger -- SYND og syndefulde mennesker bliver værre og værre og ikke bedre og bedre, som mennesker ellers ønsker at tro!

Jesus nævner altså disse fire ting:

Det er netop hvor vi befinder os lige nu! Og det er kun begyndelsen på de kolossale VERDENSBEGIVENHEDER, der er forudsagt for det tyvende århundrede.

De to første Verdenskrige har fundet sted. Krigsrygter vil fortsætte. Det næste der vil ramme jorden erhungersnød, sygdomsepidemier og den Tredje Verdenskrig -- alt sammen i en størrelsesorden, som denne verden aldrig før har set!

Sammenlign nu alt dette med de første fire segl i Åbenbaringen kapitel 6. Jesus Kristus er Åbenbareren. Det er Jesu egen fortolkning af disse mystiske fire hesteryttere, i letfattelige ord.

Den Forbløffende Sammenligning

Den første var en HVID HEST. Mange har med menneskelige fortolkninger set nærmere på det 19. kapitel i Åbenbaringen, hvor vi finder beskrivelsen af Kristi genkomst i herlighed ridende på en hvid hest, og har begået den store fejltagelse at antage, at det første segl -- eftersom det er en hvid hest -- er billede på Kristi genkomst. Men KRISTI EGEN afsløring af symbolet er, at denne hvide hest i det første segl er billede på det stik modsatte. Den er symbol på dem der forkynder en FALSK Kristus, en anderledes Kristus end det Ny Testamente! Det er det STORE BEDRAG, der som en mørk sky dækker jorden og skjuler Guds vidunderlige sandhed!

Krig er resultat af brud på den Højeste Guds åndelige Lov, som Jesus adlød og lærte! Den falske undervisning, der afskaffede Guds LOV og HANS REGERING og i stedet indførte menneskenes veje, førte uværgeligt til KRIGE som progressivt er vokset mere frygtelige og kolossale i omfang indtil vore dage, hvor spørgsmålet er, om verden kan overleve endnu en krig, hvis Gud ikke griber ind med overnaturlig magt!

Det andet segl er en RØD hest -- rød er blodets farve -- og denne rytter, som Jesus åbenbarer, er KRIG. "Og den anden hest kom frem, den var ildrød; og ham, der red på den, blev der givet magt til at tage freden bort fra jorden, for at menneskene skulle myrde hverandre; og der blev givet ham et stort sværd" (Åbenb. 6:4).

Og på samme måde med den tredje hest der er HUNGERSNØD: "Og da det brød det tredje segl, hørte jeg det tredje væsen sige: 'Kom!' Og jeg så, og se, en sort hest, og han, som red på den, holdt en vægt i sin hånd. Og det var, som jeg hørte en røst inde blandt de fire væsener sige: 'En liter hvede for en denar og tre liter byg for en denar; dog olien og vinen må du ikke skade'" (vers 5-6).

Og den fjerde der kom efter hungersnød var SYGDOMSEPIDEMIER: "Og jeg så, og se, en gustengul hest, og han, som red på den, bar navnet 'Døden', og Dødsriget var hans følgesvend; og der blev givet dem magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med sværd og sult og sot og ved jordens vilde dyr"(vers 8).

DETTE ER KRISTI EGEN FORTOLKNING af de fire ryttere! Men dermed er vi kommet til den frygtelige NUTID. Dette er kun begyndelsen af profetien!

Lad os øjeblikkelig fortsætte til den næste forudsagte hændelse, der vil ryste denne verden i sin grundvold!

Den STORE Forfølgelse

Bogstavelig talt er det dusinvis af profetier i begge Gammel og Ny Testamente, der beskriver denne kolossale verdenstildragelse. For at forklare alt det der er skrevet om den i Biblens profetier, ville vi behøve en hel bog.

Det er yderst vigtigt at vide -- og at være forberedt -- for du behøver ikke at ængstes, hvis du adlyder og søger Guds beskyttelse!

Nu tilbage til Mattæus 24. Hav en mente at vi befinder os i den anden pause imellem to verdenskrige. Hungersnød og sygdomsepidemier er forøget i udstrækning og antal over de sidste år, men den endelige STORE verdensomspændende hungersnød og sygdomsepidemi har ikke ramt os endnu. Men tildragelserne der beskrives i vers 8, har allerede taget deres begyndelse, selv om vi ikke er nået til den endelige rasering. Men bemærk hvad vers 8 siger om disse ting: "Men alt det er kun veernes begyndelse."

Ja, disse ting, er kun veernes -- FØDSELSVEER eller FORFØLGELSER -- BEGYNDELSE!

Men når det FULDE OMFANG af hungersnød og epidemi rammer os tillige med endnu en verdenskrig, vil DET være BEGYNDELSEN på den MEGET omtalte STORE FORFØLGELSE! Og DET er den næste hændelse Gud Almægtige ADVARER denne verden imod!

Lad os se hvordan Jesus forklarede denne FEMTE verdensrystende hændelse i letfatteligt sprog.

"Så skal man overgive jer til trængsel og slå jer ihjel, og I skal blive hadet af alle folk for mit navns skyld" (Matt. 24:9).

Læg mærke til at Jesus bruger to stedord -- "JER" og "I". Da skal MAN overgive JER til trængsel og SLÅ JER IHJEL". Husk dette: I Ny Testamente sprog henviser stedordet "JER" og "I", med mindre andet er angivet, enten til de virkelig omvendte KRISTNE, eller til NATIONEN Israel og Juda eller til dem begge. Eller det henviser til Guds sande undfangede børn. Hvis sammenhængen er national, da drejer det sig om Israel eller Juda eller begge.

I dette tilfælde gør sammenligning med de samme begivenheder beskrevet i Markus 13 og Lukas 21 det klart, at Jesus brugte disse stedord i DOBBELT betydning, idet de var møntet på BÅDE åndelige undfangede KRISTNE og menneskefødte israelitiske nationer!

Lige her på dette sted må vi forklare en anden NØGLE til de fleste profetier. Der er DUALITET i planen, Gud har under udarbejdelse her nede! Der var den første Adam og Kristus den anden Adam. Der var den Gamle Pagt og der er den NYE. Denne dualitet løber som en rød tråd igennem Guds plan lige såvel som gennem profetierne. Der er som regel en tidlig typisk og derefter en endelig antitypisk opfyldelse af mange profetier. Forstår man ikke denne vigtige NØGLE, er man ikke i stand til at forstå eller forklare profetierne.

Denne forfølgelse fandt faktisk sted i nationen Juda i år 70 e. Kr. Men det var kun en tidlig type og forløber for den store FREMTIDIGE NATIONALE invasion og landflygtighed.

Dette er beskrevet mere udførligt i Lukas 21:23-24: " ... thi der skal komme stor nød over landet og vredesdom over dette folk. Og de skal falde for sværdets od og føres fangne bort til alle hedningerne; og Jerusalem skal nedtrædes af hedninger, indtil hedningernes tid (periode) er til ende."

Dette er tale om KRIG -- om NATIONAL invasion og fangenskab. Det skete faktisk for JUDA i år 70 e. Kr. Men det var kun en forløber for det klimaks af STORE forudsagte tildragelser, der ligger forude i nærmeste fremtid lige før Kristi genkomst!

OGSÅ Religiøs Forfølgelse

Slå op på Mattæus 24 igen: "Og da skal mange bringes til fald og forråde hverandre og hade hverandre. Og mange falske profeter skal fremstå og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, som holder ud indtil enden, han skal frelses ... thi da skal der komme en stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu og heller ikke senere skal komme ... Thi falske Messias'er og falske profeter skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt, at føre endog de udvalgte vild" (Matt. 24:10-13, 21, 24).

Dette handler altså også om individuelle sande og undfangede KRISTNE, der er blevet så lunkne og ude af kontakt med Gud -- gennem bøn og bibelstudie -- at de ikke vil blive fundet værdige til at undgå disse ting. Denne fase af den Store Trængsel (Forfølgelse) fremgår meget klart ved åbningen af det femte segl i Åbenbaringen 6: "Og da det brød det femte segl, så jeg neden under alteret deres sjæle, som var myrdede for Guds ords skyld og for det vidnesbyrds skyld, som de holdt fast ved. Og de råbte med høj røst og sagde: 'Hvor længe, Herre, du hellige og sanddru! Vil du tøve med at dømme og hævne vort blod på dem, der bor på jorden?' Og hver af dem blev der givet en lang, hvid klædning, og der blev sagt til dem, at de skulle hvile endnu en liden stund, indtil tallet blev fuldt på deres medtjenere og deres brødre, der skulle ihjelslås ligesom de" (Åbenb. 6:9-11).

BID MÆRKE i det! Her er den STORE TRÆNGSEL! Og dette femte segl illustrerer hellige menneskers martyrdød -- sande omvendte og undfangede GUDS børn der vil blive slået ihjel!

Bemærk vers 9. Disse var blevet slået ihjel i en tidligere typisk Trængsel -- ligesom millioner af mennesker virkelig blev myrdet for mange hundrede år siden -- det er dem der råber "Hvor LÆNGE HERRE vil du tøve med at dømme og hævne vort blod på dem, der bor på jorden?" De vidste at Gud har sagt, "Hævnen er min." De vidste, at på den forfærdelig HERRENS DAG, vil Gud tage hævn ved at sende Sine plager over de forfølgende magter! Og disse plager på HERRENS DAG -- tidspunktet for Guds hævn over de forfølgende magter -- vil finde sted præcis på samme tidspunkt som Kristus kommer igen!

NOTÉR DET OMHYGGELIGT! Disse martyrer, der blev myrdet for flere hundrede år siden, spørger her om, hvor længe der skal gå før Kristus kommer igen og enden på denne æra? Og HER er det forbløffende svar! Kristi genkomst vil ikke ske, før en anden Stor FORFØLGELSE har fundet sted -- en ny martyrforfølgelse af de hellige -- ikke indtil deres medtjenere og deres åndeligt undfangede brødre i Herren vil blive myrdet, ligesom de var blevet.

Her tales der om den sidste STORE Forfølgelse -- Trængsel. Det vil blive KRIGSTID for Guds nation Israel, national invasion og fangenskab! Ikke Juda! Disse profetier henvender sig til Israels såkaldte Ti Tabte Stammer. HVOR er de? -- HVEM er de i dag?

Det overraskende svar findes i hæftet De Forenede Stater og Storbritannien i Profetierne. Den forefindes også på vor hjemmeside.

Læg mærke til, at denne Forfølgelse -- denne martyrdom imod de HELLIGE -- må finde sted, FØR Gud udøser sine vredesskåle -- SINE PLAGER -- ved Kristi genkomst.

Hvornår Kommer ENDEN?

Disciplene havde spurgt Jesus, hvornår han ville komme igen og enden på verden -- enden på denne ÆRA! Den falske forkyndelse var ikke enden. Krige og rygter om krige var ikke enden. Men i Mattæus 24:14, indskød Jesus dette vers, for at fortælle dem HVORNÅR enden skal komme -- efter at dette bliver opfyldt -- ja, det der finder sted nu, i dette selv samme øjeblik -- "Og dette evangelium om Riget skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så skal enden komme."

DET er Jesu svar. Han havde advaret dem imod falske profeter, der ville vildlede MANGE -- der ville sige, at Jesus var Kristus -- men som ikke ville forkynde Hans budskab -- Hans Evangelium -- der handlede om GUDS RIGE -- Guds Regering -- Guds HERREDØMME. Gud hersker og regerer ud fra SINE LOVE -- og hele verden er blevet ført bag lyset og bryder dem -- det er SYND -- og verden tror, at Guds LOVE og Guds HERREDØMME over vore liv ikke gælder mere! Man blev narret til at tro, at man kunne følge menneskenes traditioner, og blot skulle TILBEDE KRISTUS for at blive frelst. Men Jesus sagde: "Det er forgæves, de dyrker mig, når de fører lærdomme, som kun er menneskebud. I sætter Guds bud til side og holder fast ved menneskers overlevering" (Markus 7:7-8).

Men, lige før ENDEN kommer, sagde Jesus: "DETTE evangelium OM RIGET" -- bekendtgørelsen af Guds regering -- om Guds HERREDØMME -- om Guds BUD -- det samme Evangelium som JESUS FORKYNDTE -- skal prædikes over hele jorden som vidnesbyrd -- DEREFTER vil enden komme på denne æra.

Og DETTE finder sted over hele verden netop nu!

I DETTE ØJEBLIK BLIVER DETTE SKRIFTSTED OPFYLDT FOR DINE EGNE ØJNE!

Han der har ører lad ham høre!

Hvis vi skal afsløre JESU KRISTI ÅBENBARINGER for dig, kan vi selvfølgelig ikke komme med almindelige og populære fortolkninger, der stammer fra store religiøse ledere, bare fordi de er accepterede af denne verden.

De store mænd i denne verden har forvekslet den Store Forfølgelse der kommer, med perioden der omtales i mindst 30 profetier i Biblen, nemlig HERRENS DAG.

Find nu Mattæus 24:29.

Læg nu omhyggelig mærke til, og læs med dine egne øjne det som lederne i DENNE verden aldrig har lært: "Straks efter trængselen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne skal falde ned fra himmelen, og himlenes kræfter rystes."

Astronomiske Tegn

Der vil blive tegn i sol, måne og stjerner. Men HVORNÅR finder disse himmelske tegn sted? Fattede du det? -- ØJEBLIKKELIG EFTER DEN STORE TRÆNGSEL.

Den Store Trængsel som Mattæus beskriver her i kapitel 24, er Jesu LETFATTELIGE forklaring på det femte SEGL i Åbenbaringen 6. Jeg vil komme med flere detaljer om både Mattæus 24 og Åbenbaringen 6 lidt senere; men lige nu vil jeg, at du i Åbenbaringen 6 skal bemærke det, der øjeblikkeligt følger efter den Store Trængsel i det femte segl.

Slå nu op på Åbenbaringen kapitel 6. Læs i din egen Bibel.

"Og jeg så Lammet bryde det sjette segl; da kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sørgedragt, og hele månen blev som blod. Og himmelens stjerner faldt ned på jorden, ligesom et figentræ kaster sine umodne figner, når det rystes af en stærk storm" (vers 12-13).

... og DEREFTER?

"Thi HANS (ikke deres) vredes store dag er kommet; hvem kan da bestå?" (vers 17).

Så du det? Læs det med dine egne øjne, i din egen Bibel? Her i det 6. kapitel i Åbenbaringens Bog, hvor de seks segl er blevet åbnet, har vi for det første, falske prædikanter; for det andet, krige med højdepunkter i verdenskrige; tredje, hungersnød; fjerde, sygdoms epidemier; femte, STOR TRÆNGSEL -- det er de helliges martyrdød; sjette, tegn i himmelen, i sol, måne og stjerner. Hvad er da det næste, hvad kommer efter dette sjette segl.

DEN STORE DAG MED GUDS VREDE -- og det er, som jeg skal vise dig, den store HERRENS DAG!

Lad os nu se Joels profeti i Det Gamle Testamente. "Solen skal vendes til mørke og månen til blod, før HERRENS store og frygtelig dag kommer" (Joel 3:4).

DER HAR DU DET! I Mattæus 24:29 læser du i din egen Bibel, at de himmelske tegn i sol, måne og stjerner vil indfinde sig øjeblikkeligt efter den Store Trængsel. I Åbenbaringen 6 så du med dine egne øjne, at tegnene i sol og måne i det sjette segl kommer øjeblikkelig EFTER den Store Trængsel, det vil sige de helliges martyrdød i det femte segl. Du så også, at lige efter disse himmelske tegn i det sjette segl, da kommer den frygtelige dag med GUDS VREDE.

Og i Joel 3:4 ser vi, at de himmelske tegn i sol og måne vil ske før den frygtelige HERRENS DAG!

Den Store TRÆNGSEL Er IKKE Herrens Dag

Her har vi således tre efter hinanden følgende rystende verdensbegivenheder i nærmeste fremtid -- den første af de tre, der er den næste i rækkefølgen og som vil finde sted i dette tiår eller måske det efterfølgende, er DEN STORE FORFØLGELSE. Nummer to, der vil ske øjeblikkelig efter forfølgelsen, er de HIMMELSEK TEGN i sol, måne og stjerner. Derefter som den tredje kommer den frygtelige HERRENS DAG!

Hvad er da den store og forfærdelige HERRENS DAG? Her i Joels profeti kan vi se, hvordan han blev inspireret til at beskrive den: "Ak, hvilken dag! Thi nær er HERRENS dag, den kommer som vold fra Den Vældige" (Joel 1:15).

Og se nu, hvordan Gud inspirerede profeten Zefanias til at beskrive den: "Nær er HERRENS DAG, DEN STORE, DEN ER NÆR OG KOMMER HASTIGT. Hør, HERRENS DAG, DEN BITRE! Da udstøder helten skrig. Den dag er en vredens dag, en trængselens og nødens dag, en mørkets og mulmets dag, en skyernes og tågens dag ... Over mennesket bringer jeg trængsel; som blinde vanker de om, fordi de synded mod Herren. Deres blod øses ud som støv, deres livssaft ligesom skarn" (Zef. 1:14-15. 17).

GUDS vredes dag er oprunden. DETTE er tidspunktet, hvor GUDS PLAGER vil blive udgydt over denne verdens syndere. Gud siger, at HAN vil lade lidelser overgå en trodsig og syndefuld menneskehed, der hader sandhed og fred, og elsker ondskab. DETTE er plagerne som Gud vil lade overgå menneskene -- men det er ikke Den Store Trængsel, som nogen har antaget!

Nej, dagen med den Almægtiges plager vil ikke komme, før end de himmelske tegn i sol, måne og stjerner har fundet sted. Og disse afskrækkende overnaturlige himmelske tegn vil finde sted efter den Store Trængsel!

Hvis du ønsker at vide, hvad der skal ske i verden i den nærmeste fremtid -- det, der er lige så sikkert, som at solen står op og går ned hver eneste dag -- det der vil blive virkelighed i din levetid og du vil komme til at opleve det -- da er det af allerstørste vigtighed, at du kender forskellen imellem den Store Trængsel (Forfølgelse) og HERRENS DAG.

Du har sikkert hørt en del om den Store Trængsel -- hvis du har hørt forkyndelse om profetier overhovedet. Men du har sandsynligvis hørt meget lidt eller måske intet om HERRENS DAG, selv om den er beskrevet i mindst 30 forskellige profetier spredt i det Gamle og Ny Testamente. Men den Store Trængsel bliver kun omtalt under dette navn ét eneste sted, nemlig i Mattæus 24:21, 29!

HVORFOR? Fordi de religiøse ledere har ANTAGET, at alle disse profetier om Herrens dag -- dagen med GUDS VREDE -- med PLAGERNE -- er identisk med den Store Trængsel. De har ANTAGET at den Store Trængsel er GUDS vrede -- GUDS plager hældt ud over verdens syndere.

Den Store Trængsel er ikke Guds vrede -- just det modsatte. Den er DJÆVELEN SATANS vrede. Han ved, at han kun har kort tid tilbage. Når Gud griber ind -- når Guds PLAGER hældes ud over jorden -- når KRISTUS kommer igen til denne jord som KONGE over konger og HERRE over herrer for at herske på jorden, da ved Satan udmærket, at hansendeligt er kommet. Den Store Trængsel, som jeg vil vise dig -- hvis du vil holde dit sind og din Bibel åben -- er Satans sidste forfølgelse og martyrdom over de sande undfangede GUDS børn, som han ikke kan vildlede, som han har vildledt resten af hele verden!

"Herrens Dag"

Tilbage til Åbenbaringen 6. De hellige, der var døde i en tidligere martyrforfølgelse, blev nu underrettet om GUDS kommende DOM. Plagerne -- der skal lede op til og finde sted ved KRISTI genkomst til jorden -- kan ikke komme før deres medtjenere og brødre, andre undfangede åndsfæller, er blevet slået ihjel ligesom de -- altså en ny martyrforfølgelse af Guds folk! Og hvad sker der så? Det sjette segl vil, som vi har set, blive starten på Guds indgriben i verdens affærer -- de afskrækkende tegn på himlen -- og da vil mennesker råbe med høj røst, "HANS VREDES STORE DAG ER KOMMET!"

"Og himmelen forsvandt som en bogrulle, der rulles sammen, og alle bjerge og øer blev flyttet fra deres plads. Og jordens konger og stormændene og hærførerne og de rige og de mægtige og alle trælle og frie skjulte sig i huler og mellem bjerge og klipper, og de sagde til bjergene og klipperne: 'Fald over os og skjul os for hans åsyn, som sidder på tronen, og for Lammets vrede! For HANS vredes store dag er kommet; hvem kan da bestå?'" (Åbenb. 6:14-17).

Dette er HERRENS DAG, dagen for KRISTI GENKOMST i ALMAGT og herlighed. Og han vil HERSKE på jorden og indføre FRED!

DER ER INGEN GRUND TIL FRYGT OG BEKYMRING, over det der skal ske på jorden i mellemtiden. I bjergprædikenen ender Jesus med at sige følgende fortrøstningsfulde ord, med henblik på verdensbegivenhederne der venter os forude -- med hensyn til den Store Trængsel og HERRENS DAG: "Men våg og bed til enhver tid, så I må blive i stand til at undfly alt dette, som skal ske, og til at bestå for Menneskesønnen" (Lukas 21:36).

Måtte Gud hjælpe os til at være blandt dem der studerer disse profetier og holder øje med verdensbegivenhederne efterhånden som de går i opfyldelse, og som under stadig bøn måtte blive fundet værdige til at undfly alle disse ting, og til at bestå foran Kristus når han kommer!

HVORFOR Disse Plager?

Læg mærke til, at i over 6000 år har Gud sendt sit kærlighedsbudskab til menneskeheden. Med kærlighed åbenbarede han SIN Lov for vore første forældre Adam og Eva -- den lov han lever sit eget liv efter -- hans LIVSSTIL -- vejen der automatisk fører til alt det gode og ønskværdige. Han sendte profeterne med SIT FREDSBUDSKAB, for at vise menneskeheden VEJEN til fred og lykke -- men menneskene afviste budskabet og slog profeterne ihjel.

De slog Guds SØN ihjel, han der kom med de GODE NYHEDER om GUDS RIGE og MORGENDAGENS VERDEN! De sendte Jesu APOSTLE, der vandrede ud i verden med budskabet om Guds livsvej og GUDS HERREDØMME, i martyrdøden.

Alle disse Guds mænd har kærligt og indtrængende plæderet med denne oprørske verden. De kom med budskab om FRED, KÆRLIGHED, NÅDE og medfølelse. Ved hellige mænd har Gud i 6000 år indtrængende tryglet en stivnakket og selvisk verden. Gud har advaret om effekten af deres egne veje, og hvor deres vildledelse til sidst vil føre dem -- til total udryddelse af menneskeliv på denne planet!

Med kærlighed og med blid barmhjertighed har Gud givet en stædig og vildledt race alle mulige chancer igennem 6000 lange år, for at frelse den fra selvforskyldt ødelæggelse. Men mennesker ville ikke høre. DE VIL HELLER IKKE HØRE I DAG. De fortsætter, selv nu, med nye destruktive opfindelser, der vil ende med menneskeracens selvmord, hvis ikke Gud griber ind.

Men Gud vil snart gribe ind og tale til en oprørsk verden på vej mod selvudslettelse, på det eneste sprog som den vil lytte til -- Gud vil nu straffe verdens ondskab! Ligesom kærlige forældre straffer børn, der ikke vil lytte til venlig og kærlig irettesættelse, så vil Gud nu straffe med sin retfærds dom -- med PLAGER så forfærdelige, at verden endelig vil blive tvunget fra sine onde veje til HANS VEJE, der leder til fred og glæde. Gud vil afværge menneskehedens selvmord. Han vil redde denne onde verden fra sig selv. Og det er denne periode, der beskrives i over 30 forskellige profetier spredt i det Gamle og Ny Testamente under titlen HERRENS DAG, og som vil lede direkte til JESU KRISTI GENKOMST og endelig VERDENSFRED!

Guds Vrede Tilbageholdt

Men i det 7. kapitel af Åbenbaringens Bog ser vi, at HERRENS DAG -- tidsrummet for Guds frygtelige plager -- vil blive holdt midlertidigt tilbage, indtil visse andre af GUDS befalinger er udført.

Indledningen til kapitel 7 der handler om den mægtigste profeti nogensinde: "Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner; de holdt jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse hverken på jord eller hav eller mod noget træ. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl; og han råbte med høj røst til de fire engle, hvem det var givet at skade jorden og havet, og sagde: 'Gør hverken jord eller hav eller træer nogen skade, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pander.' Og jeg hørte tallet på de beseglede, hundrede og fire og fyrretyve tusinde beseglede af alle Israels børns stammer" (Åbenb. 7:1-4).

Tænk nu over nogle vigtige punkter. Først, disse ord viser at det nøjagtige tidspunkt for dommen på HERRENS DAG er kommet, men Gud holder det tilbage. Læg mærke til, at ligesom HERRENS DAG skal til at ske, ser Johannes i synet fire engle, der holder de fire vinde tilbage, som er rede til at blæse på jorden. Du vil snart se, at disse vinde blæser de syv TRUMPETER, der kommer næst. Disse er selvfølgelig symboler, men de repræsentere ting, som denne verden vil opleve i virkeligheden. Men de bliver tilbageholdt, indtil GUDS TJENERE er blevet beseglede på deres pander. De 144.000 besegles først.

HVEM Er de 144.000?

Du har muligvis hørt mange forskellige fortolkninger. De er alle forkerte. Mennesker er ikke i stand til at fortolke denne profeti. Det første man må lægge mærke til er, at TIDSPUNKTET for forseglingen af disse 144.000 stadig er fremtidig -- det er efter den Store Trængsel og de himmelske TEGN og lige før plagerne i Guds Dom! Det er ikke sket endnu!

For det andet betyder denne profeti lige netop det den udtrykker -- 144.000 af Israels 12 stammer -- 12.000 fra hver stamme. Hvor er de i dag? Hvor er de forsvundne ti stammer?

Men de 144.000 er ikke de eneste! "Derefter så jeg, og se, en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer og folk og tungemål stod foran tronen og foran Lammet iført lange, hvide klæder og med palmegrene i hænderne ... Og en af de ældste tog til orde og sagde til mig: 'De, som er iført de lange hvide klæder, hvem er de? Og hvorfra er de kommet?' Jeg svarede ham: 'Min herre! Du ved det.' Da sagde han til mig: 'Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og de har tvættet deres klæder hvide i Lammets blod'" (Åbenb. 7:9, 13-14).

Hvilket segl har de på deres pander? De bærer den Hellige Ånds Segl panden. Blad nu med mig til kapitel 14:1, der vil du se, at det er Faderens navn, der er skrevet. Jesu sidste bøn for Sin Kirke var, at de ville blive bevaret i FADERENS navn. I dag fungerer denne verdens kirker under alle mulige menneske-opfundne navne; mange er opkaldt efter mænd. Men i det Ny Testamente får HANS Kirke navnet GUDS KIRKE -- ja, GUDS Kirke.

Hvem Udgør den Utallige Skare?

Hvem er da denne utallige skare? Det er folk der har overlevet og er kommet igennem DEN Store Forfølgelse. Gud vil ikke sende sine skrækkelige PLAGER for at straffe verden, før han har sendt dem en alvorlig overnaturlig advarsel. Gud har advaret verden igennem alle sine profeter -- og ved sin Søn Jesus Kristus -- Han advarer verden lige nu igennem dette arbejde. Men Gud er nåderig og fuld af barmhjertighed. Han vil advare verden endnu en gang -- ved overnaturlige tegn i sol, måne og stjerner. Mennesker vil ikke have nogen undskyldning!

Og efter den Store Trængsel, når mennesker er overvældet af barsk rædsel ved synet af disse overnaturlige himmelske tegn, vil mange, mange tusinde endelig erkende, at dette virkelig er GUDS advarsel til dem! Ja, de mange tusinder der hører denne advarsel fra Gud vil ikke rette sig efter den nu. De er vildførte. De har stadig tillid til forskellige menneske-ledere eller grupper. Deres sind er ikke åbne til at indse, at dette er Guds sidste advarsel til denne verden! De angrer ikke og omvender sig ikke til Gud, nu! O, jeg ved det så godt! Men når de ser disse ting finde sted, som de har hørt om fra andre -- når de forstår, hvordan verden har været vildledt og forført med hensyn til den Store Trængsel og har følt den på sin egen krop -- når de ser disse skrækkelige TEGN på himmelen, da vil hundreder tusinder endelig -- og måske du er iblandt dem -- anerkende SANDHEDEN og omvende sig i total anger -- vende sig til Gud igennem Frelseren Jesus Kristus! Os, der er del af dette arbejde, vi ved udmærket, at den virkelige høst af kostbare liv vil komme efter, at vort arbejde er tilendebragt!

Det Syvende Segl Åbnes

Vi kommer nu til kapitel 8. Her åbnes det syvende segl. Hvad er dette syvende segl? Husk, at hvert segl blev åbnet i synet, og at Johannes skrev det han så. I hvert tilfælde var det symboler han så -- men disse symboler repræsenterede aktuelle verdensbegivenheder i en bestemt tids-orden. Læg nu mærke til det Johannes så, da det syvende segl blev åbnet: "Men da Lammet brød det syvende segl, blev der stilhed i Himmelen hen ved en halv time. Og jeg så de syv engle, som står for Guds åsyn, og der blev givet dem syv basuner" (Åbenb. 8:1-2).

Johannes ser de SYV BASUNER! Her er den tredje vitale nøgle til Åbenbaringens Bog. De syv BASUNER er naturligvis symboler, men de repræsenterer virkelige hændelser, der vil ske på jorden. Disse "basuner" er ikke, som så mange har troet, samtidige med de syv SEGL.

De kommer heller ikke i forlængelse af det syvende SEGL. De er -- de udgør det syvende segl. Dette syvende segl finder derfor sted i syv efter hinanden følgende etaper. Hver af disse etaper, eller dele, af det syvende segl kaldes en BASUN. Disse basuner er PLAGER, som Gud vil sende som fysisk straf over de onde magter i denne verden. Bemærk, at, i slutningen af disse basuner bliver de nævnt som PLAGER: "Og de mennesker, der blev tilovers, og som ikke blev dræbt ved disse plager, omvendte sig ikke fra deres hænders værk, så de holdt op med at tilbede de onde ånder og afgudsbillederne af guld og sølv og kobber og sten og træ, som hverken kan se eller høre eller gå" (Åbenb. 9:20).

Hvad Symboliserer Basunerne?

En basun er et blæserinstrument. En basun giver lyd ved at luft blæses igennem den. Disse syv basuner, der udgør det syvende segl, følger øjeblikkelig efter det sjette segl. I det sjette segl beskrevet i det sjette kapitel i Åbenbaringens Bog, blev det bekendtgjort, at "HANS VREDES STORE DAG" er kommet. Disse symbolske BASUNER skildrer derfor HERRENS DAG -- GUDS VREDES dag! Den dag da Gud griber ind i verdens affærer for at STRAFFE dens ondskab -- dagen hvor Gud, i et fysisk sprog verden kan FORSTÅ, indtrængende plæderer med alt kød! -- og som Zefanias 1:16 siger: "En HORNETS og krigsskrigets dag imod de faste (dvs. befæstede eller byer med forsvar) stæder og imod de knejsende tinder (militære fæstningsværker)."

BASUNEN blev altid blæst som advarsel om krig, eller om hære der nærmede sig. Det betyder krig og ødelæggelse. Dengang ISRAEL vendte det døve øre til alle Guds profeter -- da de afviste Guds kærlige og indtrængende forkyndelse -- da straffede Gud dem og sendte hære fra ASSYRIEN som underlagde dem. Da Judas ulydighed blev endnu værre end Israels, sendte Gud KALDÆISKE tropper, der overvandt dem. Når Gud griber ind og straffer hele verden -- ja, ALLE NATIONERNE for deres ondskab, hvormed de er ved at udslette sig selv og som bringer så megen lidelse og ulykke over alle folkeslag, da vil BASUNERNE, advarslen om KRIG, blive blæst. Basuner blæses med vind/luft. Læg nu igen mærke til: "Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner; de holdt jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse hverken på jord eller hav eller mod noget træ" (Åbenb. 7:1).

Guds Børn Beskyttes

De fire vinde blev afholdt fra at blæse de syv basuner, indtil forseglingen af de 144,000 og den store utallige skare fra alle nationaliteter og folkeslag, der kom ud fra den STORE TRÆNGSEL, havde fundet sted. De, der angrer og omvender sig til GUD, bliver bragt under guddommelig beskyttelse allerførst. Ligesom HAN beskyttede ISRAELS børn under plagerne han hældte ud over oldtidens Egypten, vil HAN på samme måde beskytte ALLE sine børn, der stoler på ham, fra plagerne der snart kommer over vor nutids BABYLON! Og plagerne, som Gud sendte over Egypten under Moses, var prototype på plagerne, der nu vil blive hældt ud over BABYLON. Dem der blev beskyttet fra oldtidens plager blev under Moses' ledelse ført til løfternes land, til det Hellige Land. Dem der bliver frelst fra de kommende plager, vil af Kristus blive ført til GUDS RIGE -- der vil blive indført på jorden med hovedkvarter i Jerusalem.

De første fire basunplager beskrives i kapitel 8 som vinde, der blæser på jorden, træer, floder og have. Det kan du læse fra vers 6 til vers12. De sidste tre basuner kaldes VEER, der skal komme over de onde magter på jorden, se det i vers 13.

Den første VE, som også er den femte basun beskrives i kapitel 9:1-11. Den magt, der denne gang forårsager ødelæggelse på mennesker, skal stige op af den symbolske "afgrund." Dette forklares i Åbenbaringen 17:8-14. Der præsenteres vi for oldtidens ROMERSKE IMPERIUM, der genfødt stiger op fra "afgrunden" -- en underjordisk tilstand usynlig for verden. Vers 7 viser, at denne FREMTIDIGE magt er en genoplivet KRIGSFØRENDE, fascistisk magt. Den er beskrevet i profetien som en magt, der ligger NORD for det Hellige Land. I profetierne tales der altid FRA det Hellige Land -- nord for og vest for.

Det andet VE med heste og ryttere som symboler, bliver tolket af Ezekiel i kapitel 38:4, 15, og omtales også i Joel 2:4 som en af hændelserne på HERRENS DAG. Dette henviser til en mægtig militærmagt -- fra NORD -- stik nord, der sender en hær på 200 millioner soldater! Overvej dette -- 200 millioner soldater! Verdensudviklingen bevæger sig nu hurtigt i retning af muligheden for en kommunistisk Euro-asiatisk hær af utrolig størrelse! Det er på høje tid at indse, hvad der foregår omkring os i dag -- og forstå den sande betydning af den tid vi lever i, og hvor den fører hen!

De To Vidner

Inden den TREDJE VE indtræffer -- den sidste basun -- får vi to vidner beskrevet. Mennesker har fremført alle mulige fortolkninger om disse vidner. Bemærk tidsplanen. Deres mission er fuldbyrdet (beskrevet i kapitel 11) i slutningen af den anden VE. (Versene 12-14.) Deres mission varede 3½ år. Således er deres mission, i modsætning til mange menneskelige fortolkninger, ikke begyndt endnu.

De får overnaturlig beskyttelse under deres forkyndelse af Guds sidste advarsel imod de onde magter -- og deres gerninger på jorden der udføres af menneskelige instrumenter -- før denne sidste basun lyder. De to vidner bliver myrdet af "DYRET," som er symbol på en magt beskrevet i Åbenbaringen 13 og 17 og identificeret i Daniels bog i kapitlerne 2 og 7 som det genoplivede ROMERSKE IMPERIUM fra oldtiden.

Nu kommer vi til den tredje VE -- den syvende og sidste BASUN. Hvad indeholder denne syvende basun?

Den Sidste Basun

I mange andre profetier beskrives Jesu Kristi genkomst til jorden -- tidspunktet hvor Kristus bogstaveligt og legemligt vil komme igen til denne jord -- det vil ske når den sidste basun lyder! Den samme Jesus der kom til jorden for over 1900 år siden, og lærte vejen til lykkelige liv som menneskene havde afvist. Han blev slået ihjel, genopstod fra de døde og blev løftet op til himlen -- denne samme Jesus kommer igen i ALMAGT og HERLIGHED. Han kommer som VERDENSREGENT -- som KONGE over alle konger -- som HERRE over alle herrer, for at herske over alle nationer og for at tvinge folk til at leve vejen til FRED!

Og hans komme vil ske når den sidste basun lyder. Det kan du læse i 1. Korinterbrev 15:52; Tessalonikerne 4:16; Mattæus 24:31.

Fra disse profetier ved vi, at Kristus bogstavelig talt vil komme til syne som VERDENSHERSKER, når den sidste basun blæses.

"Og den syvende engel blæste i sin basun; da lød der i Himmelen høje røster, som sagde: 'Verdensherredømmet er nu blevet vor Herres og hans Salvedes, og hans skal være konge i evighedernes evigheder'" (Åbenb. 11:15).

DER STÅR DET PÅ SKRIFT! Det bekendtgøres, at VERDENSHERREDØMMET over alle nationer under Jesus Kristus nu er kommet. Alle menneskeregeringer på jorden vil blive underlagt Gud den Almægtiges guddommelige magt. Menneskene har aldrig ønsket Guds regering -- selv om det er den eneste vej til fred, lykke og glæde -- derfor vil menneskeregeringerne være vrede! De vil være vildledte af den falske teori om "hemmelig henrykkelse" og tro, at det er ANTIKRIST der kommer! De vil kæmpe imod Kristus og Hans herredømme over jorden.

Læs det: "Folkeslagene vrededes, men ud er din vredes dag kommet og den tid, da de døde skal dømmes, og lønnen gives dine tjenere, profeterne, og de hellige og dem, som frygter dit navn, både små og store, og da de, der lægger jorden øde, selv skal ødelægges" (Åbenb. 11:18).

Ja, nationerne vil blive vrede, når den syvende basun lyder. Her er "GUDS VREDESDAG" nævnt igen -- men alle basunerne har været plager fra GUDS VREDE -- hans straf for at få denne verden, der er opsat på at ødelægge sig selv, til at reagere og vende sig til den vej der fører til lykkelig fred! Den syvende basun fuldender Guds Vrede!

Hvordan bliver Guds vrede fuldbyrdet?

De Sidste Syv plager

"Og jeg så et andet tegn i himmelen, stort og underfuldt: Syv engle med de syv plager, som bliver de sidste; thi med dem er Guds harme fuldbyrdet" (Åbenb. 15:1).

I Åbenbaringens 14. kapitel vers 10 er der skrevet, at de sidste syv plager skal "skænkes ublandet ... og han skal pines ... for de hellige engles og for Lammets øjne". "Lammet" er symbolet der repræsenterer JESUS KRISTUS. Og når han kommer og regerer verden, vil alle de hellige engle komme fra himlen sammen med ham!

Se nu Jesu egen profeti: "Men når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da skal han sætte sig på sin herligheds trone. Og alle folkeslag skal samles foran ham, og han skal skille dem fra hverandre, ligesom hyrden skiller fårene fra bukkene. Og han skal stille fårene ved sin højre side og bukkene ved den venstre. Da skal Kongen sige til dem ved sin højre side: 'Kom hid, min Faders velsignede! Arv det rige, som har været jer beredt, fra verdens grundvold blev lagt" (Matt. 25:31-34).

Jesus Kristus kommer for at regere. GUDS RIGE er et kongerige -- en regering, der hersker over alle andre kongeriger på jorden. Men Guds KONGERIGE beskrives også af Jesus og i hele Biblen som en familie, der til sidst vil udvikle sig til den store verdens-regerende GUDDOMMELIGE NATION -- en nation af UDØDELIGE. Jesus lærte os, at vi kan arve Guds Kongerige, men kun ved Guds undfangelse og ved genfødsel. Apostelen Paulus sagde rent ud, at kød og blod -- det vil sige dødelige mennesker -- kan ikke arve Guds Rige. Det er ikke et Rige af dødelige. Det er ikke et menneskeligt kongerige. Det er et guddommeligt rige, som omvendte mennesker kan blive født ind i -- det vil sige, at de kan blive forandrede fra dødelig til udødelig -- fra menneske til guddommelig!

Læg nu nøje mærke til, at ved Kristi genkomst, vil de DØDE i Kristus blive genoprejste som udødelige. De levende i Kristus (1. Kor. 15:50-54) skal blive forandrede -- forvandlede -- på et øjeblik fra dødelige til udødelige. De bliver da fødte ind i Guds Rige. Da modtager de deres arv, som er Guds Rige. Og Jesus vil da sige, "Kom min Faders velsignede -- arv Riget der var jer beredt fra Verdens grundlæggelse." Jesus vil da sidde på SIN trone som KONGE over hele VERDEN. Når han kommer, vil alle de hellige engle komme fra himlen sammen med ham. Og de sidste syv plager udtømmes ved hans komme for øjnene af Kristus og alel de hellige engle! Ja, så enkelt som det er skrevet!

De Store Nøgler

Den syvende basun er således, ligesom det syvende segl, opdelt i de syv sidste plager. De syv sidste plager udgør den syvende basun, akkurat ligesom de syv basuner er, og udgør, det syvende SEGL. De syv segl dækker hele profetien! Hændelsernes sekvens og det syv-foldige arrangements korrekte opstilling er NØGLEN, der åbner Åbenbaringens Bog, der indtil nu har været utilgængelig.

De syv sidste plager afslutter Guds VREDE -- de er de sidste syv dele af det syvende segl, og samtidig en del af det syvende SEGL. De viser at Kristus kommer for at indføre verdensfred -- ved at tvinge nationerne ind under Guds regering -- og Gud regerer ved Sine love!

Ja, KRISTUS er vejen -- den eneste vej til fred, lykke og EVIGT LIV! Der er ingen andre veje.

Verden har med foragt afvist denne vej -- men nu vil den blive tvunget til at finde den! Gud elsker denne verden. Almægtige Gud vil gribe ind og frelse den!

Nu vil vi konkludere det der vedrører NØGLERNE som åbner Åbenbaringens vidunderlige Bog.

Kapitel 12 er et indskudt kapitel, indsat i det overordnede handlingsforløb. Just som enhver forfatter vil stoppe sin fortælling på visse steder, for at gå tilbage og bringe forskellige scener, karakterer og hændelser op og forbinde dem med det aktuelle punkt i historiens forløb. Det er hvad Johannes gør her. Han beskriver den SANDE KIRKE fra før Kristi fødsel (vers 4) og til hans fødsel, hans liv, opstandelse og bortrykkelse (vers 5), og de 1260 års forfølgelse, hvor den SANDE KIRKE blev tvunget til at flygte lang bort fra den organiserede regeringsforfølgelse. Den SANDE KIRKE har altid eksisteret.

Kirken i kapitel 17 er den store falske kirke. Åbenbaringen 12 beskriver den sande Kirke op til vor tid, da djævelen der ved, at hans tid er kort (vers 12) vil forfølge den. Den beskrives som resten -- kun få -- der holder Guds bud (vers 17).

Det 13. kapitel er også indskudt, og beskriver det symbolske "dyr" fra havet og det andet "to-hornede dyr" der steg op af jorden. Kapitel 14 handler om de tre engles budskab, der forkynder "Babylons" fald eller DOM ved de syv sidste plager; samt advarsel imod DYRETS MÆRKE, som folk i "Babylon" er blevet forført til at bære.

Kapitel 15 og 16 beskriver DE SYV SIDSTE PLAGER, som er det tredje ve og den syvende basun. Disse er Guds dom over denne verdens falske system "Babylon" (Åbenb 18:4, 10).

Kapitlerne 17 og 18 beskriver det genoplivede Romerske Imperium og den store falske kirke og hendes døtre (kirker) (17:5) der forfører alle nationer (17:2, 15 og 18:3).

Israel befinder sig i dag i Babylon -- de er vildledte og forførte! Vi er Guds folk, Israel -- i Babylon i dag, just som Israel befandt sig i Egypten, da Gud sendte sine plager over landet! Og Gud kalder os ud (Åbenb 18:4) og befaler os at holde Hans Bud!

Det 19. kapitel beskriver Kristi genkomst, og det 20. handler om tusind års riget på jorden (Åbenb. 5:10) og den Store Hvide Trones Dom. 21. og 22. kapitel handler om den ny himmel og ny jord i al evighed.

Hvor i Profetien Befinder Vi Os I dag?

Men her til sidst! Ved vi, hvor vi befinder os i dag? Vi befinder os i den semikaotiske afmatning imellem den anden og tredje verdenskrig. Men én ting, der er profeteret omNUET, finder sted i dette øjeblik for dine øjne. I Bjergprædikenen, som var den egentlige nøgle til symbolerne i Åbenbaringen, spurgte disciplene Jesus, hvad tegnet på hans komme og enden på denne VERDEN -- vor nutidsverden -- ville være!

Da fortalte Jesus dem om de mange, der ville komme og forkynde i Hans Navn, og sige at Jesus var Kristus, men de ville forføre verden med hensyn til Kristi Evangelium -- men dette var ikke ENDEN. Hungersnød og pestilens der skulle komme, var heller ikke tegnet på HANS komme og enden på denne verden. VERDENSKRIGENE var ikke tegnet på hans komme og enden. Det er kun i vers 14 i denne profeti, at han afslører det: "Og dette evangelium om Riget skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så skal enden komme" (Matt. 24:14).

Der er tegnet! Jesus forkyndte evangeliet om GUDS RIGE -- og det er de GODE NYHEDER om MORGENDAGENS VERDEN! Det varede ikke længe før mænd forkyndte KRISTUS -- de bemægtigede sig Hans Navn og satte sig på prestigen, der hørte til navnet. Dermed vildledte de verden, og SKJULTE BUDSKABET Kristus bragte. Men i denne ende tid, hvor enden på vor æra er nær, ville dette samme Evangelium om Guds Rige -- Guds REGERING ­-- genfødelse ind i Guds familie -- igen blive forkyndt i HELE VERDEN! Denne profeti bliver opfyldt i "MORGENDAGENS VERDEN" TV og radio transmissioner og i magasinerne Den Enkle Sandhed og De Gode Nyheder.