Does God Exist?
Eksisterer Gud

af Herbert W. Armstrong

1972 Udgave

Kan Guds eksistens bevises videnskabeligt? Hvor stammer det første Liv fra? Kan vi vide om Gud har TANKENS magt?


Lad os SE dette spørgsmål i øjnene! Er det fornuftigt at tro på Gud? Er Gud kun en myte – opfundet af en uvidende og overtroisk fortid? Det er der mange der mener nu om dage.

Jeg stillede spørgsmålstegn ved Guds Eksistens

Ligesom jeg selv, håber jeg at læseren ønsker at VIDE BESKED! Jeg ville være SIKKER i min sag! Så jeg ved at Gud eksisterer! Jeg stillede også spørgsmålstegn ved den modsatte evolutions doktrin – det var ikke min hensigt at MODBEVISE nogen af dem, men jeg udforskede og studerede omhyggeligt alle bevismaterialer fra begge sider af dette tosidede spørgsmål. Svaret på disse spørgsmål er det rigtige startsted, hvis man skal tilegne sig al kundskab – det er FUNDAMENTET FOR FORSTÅELSE!

I dybdegående undersøgelse af dette spørgsmål, som jeg begyndte for 46 år siden, tømte jeg sindet for enhver forudfattet mening jeg måtte have. Jeg søgte efter SANDHEDEN, uanset om den var det som jeg ønskede at tro eller ej.

Der er to muligheder – en speciel skabelse udført af en Skaber Gud eller evolutionsteorien. Det er blevet intellektuelt moderne at godkende udviklingsdoktrinen. Den har vundet populær anerkendelse i højere uddannelseskredse og i videnskaben. Selv mange Kristne trosretninger har anerkendt den, om end det kun er en passiv anerkendelse.

Selv om de kun er et mindretal, er der alligevel videnskabsmænd, pædagogikske undervisere og fundamentalistiske religiøse grupper såvel som jødedom, der holder fast ved troen på Guds eksistens.

Man skal ikke formode – man skal FORSTÅ!

Især mellem mere eller mindre religiøse individer har mange dog kun formodet, at der er en Gud. Hvorfor? Simpelthen fordi de lærte det fra tidlig barndom, lærte det man troede på i den kreds man er opvokset i. Men kun meget få har bevist det overfor sig selv!

På den anden side, er de fleste af dem der tror på evolutionsteorien – selv om det kun er en passiv tro – faldet for teorien i gymnasiet eller på universitetet. Det er blevet en skolastisk ”IN” ting. Den modsatte tro på en speciel skabelse, har man ikke fået undervisning i. Derfor har man ikke undersøgt den nærmere. Alt for ofte benytter fortalere for evolutionen nogle psykologiske spil, der kendetegner skolede folks status som anerkender evolution, og stempler enhver tvivl om hypotesen som uvidenhed eller intellektuel underlegenhed.

Alt dette viser, at folk som regel tror det de har fået fortalt og fordi det er accepteret i deres sociale miljø. Folk ønsker at høre til! De følger deres særlige gruppe. Som regel tror de det, de anser for givet – uden nærmere undersøgelse eller bevis!

Jeg ved selvfølgelig også, at folk som regel kun tror det de er villige til AT ANERKENDE. For det meste føler folk ikke nogen stærk trang til at afvise det der er anerkendt i deres sociale og geografiske miljø. Som en filosof engang sagde, de fleste ”indfarvede” evolutionister accepterer teorien fordi de er utilbøjelige og uvillige til at tro på Gud.

Bogen der erklærer at være Guds Ord siger: ”Kødets attrå er jo fjendskab imod Gud thi det bøjer sig ikke under Guds lov, og det kan heller ikke gøre det” (Rom 8:7). Alle verdens kendsgerninger, positive bevismaterialer, fornuftige begrundelser og beviser, vil aldrig motivere en sådan person til at acceptere noget han er forudindtaget imod. For fordomme spærrer adgangen til sindet og tillader ikke sandheden at komme ind.

Jeg Fandt BEVIS!

Jeg blev tvunget, efter at have undersøgt kendsgerningerne, til at indse at der ikke er noget bevis for evolutionsteorien. Det er kun en teori – en tro – der ikke er baseret på beviser. Selv om dens ivrige fortalere præsenterer den for offentligheden som om den var bevist!

Jeg fandt BEVIS for eksistensen af en Gud Skaber. Jeg fandt også BEVIS for, at bogen kaldet den Hellige Bibel, faktisk er den inspirerede åbenbaring fra en al-intelligent og alvidende Gud, og den vitale og nødvendige, grundlæggende kundskaber og instruktioner, uden hvilken mennesket er ude af stand til at løse sine problemer og undgå sin ulykke; men kan og leve i FRED, i lykke og universal fremgang med rigelig velstand her på jorden, når han har tilegnet sig disse kundskaber. Mennesket er kronen på Skaberens værk. Biblen er vor Skabers INSTRUKTIONSBOG – MANUALEN Han sendte sammen med Sit produkt.

Hvilken Gud?

En ateist skrev til mig: ”Vi har i historien mange religioner og mange guder. Hvilken af disse guder gør du fordring på som din Gud – og hvordan ved du at Han eksisterer?”

Det er et rimeligt spørgsmål som kræver et svar!

Ja, kære venner, jeg har en Gud.

Guderne i nogle nationer er udskåret i træ af menneskehænder, eller i sten og andre materialer. Guderne i nogle religioner er formet efter menneskers forestillinger og manglende menneskelig ræsonnement. Nogle har tilbedt solen og andre livløse genstande i naturen. Alle disse guder er kun formet af mennesker og er derfor mennesket underlegen.

Men Han der skabte – Han der bragte alting til eksistens, også alle de falske guder – Han der skabte al materie, kraft og energi, skabte naturens love og satte dem i bevægelse, skabte LIV og gav noget af det intelligens – Han er GUD! Han er højt hævet over alt andet kaldet ”Gud”, Han alene er GUD.

SKABERVÆRKET ER BEVISET PÅ GUDS EKSISTENS!

Men over de sidste to århundrede, har folk - især i den vestlige verden - der afviser Guds eksistens skabt teologisk antifobi som en mental sygdom. For to hundrede år siden var den kendt under navne som ”guddommelighed” og ”rationalisme”. Derefter blev den maskeret under den tiltrækkende frase ”højere kritik”. Dette pseudonym for uddannelse fik efterhånden attraktive titler som ”progressiv” og ”moderne,” ”udvikling” og ”evolution.” Disse har tiltrukket den intellektuelle forfængelighed i en verden, der famler sig frem i åndeligt mørke i en tid med udbredte uklare kundskaber.

Skabelsen Uden en Skaber?

Teorien om evolutionen gav ateisten en forklaring på skabelsen uden en Skaber.

Men denne misforståede ”rationalisme” kunne ikke forklare oprindelsen af ting og af liv; i dag indrømmer oprigtige geologer og biologer, at de ikke ved hvordan liv kunne opstå af livløs materie og efterhånden ændre sig fra simple livsformer til de komplekse selvstændige arter vi ser omkring os for til sidst at ende som menneske. Lamarks teori om ”miljøets gradvise forandring”, Darwins ”evolution og naturlige selektion” samt andre teorier der ikke mere er anerkendt, og ”mutationer” forklarer kun forekomster af variationer mindre egnet til overlevelse.

Forbløffende Ny Videnskabelig Viden

Lad os antage at vi kun holder os til fakta!

Hvad er det da, videnskaben egentlig har konstateret?

Opdagelse og studier af radioaktiviteten igennem det sidste århundrede har bevist at materien ikke har eksisteret i al evighed! Radioaktiviteten beskrives som en opløsningsproces. Atomalderen har åbnet for ny forskning af nye områder. Kort tid efter Madame Curies opdagelse af radium i 1898, fandt man ud af, at radium og de andre radioaktive elementer som vi kender nu, konstant afgiver radioaktiv stråling.

Har Materien Altid Eksisteret?

Så, bemærk nu opmærksomt og omhyggeligt hvad denne afsløring betyder:

Uran er et radioaktivt element tungere end radium. Dets atomvægt er 238.5. Under nedbrydning afgiver det et helium atom, der vejer 4 gentaget tre gange, og det der derefter er tilbage er radium, atomvægt omkring 226.4. Radium derfor er simpelthen slutprodukt af uran efter at det har mistet tre helium atomer. Derefter fortsætter opløsningen af radium og slutproduktet i denne proces af radioaktiv bortsmuldring er grundstoffet bly! Hele denne proces tager meget lang tid. Radiums halv-liv er beregnet til 1590 år – uran meget længere.

I et X-ray Laboratories mørkerum har jeg selv set processen. En lille portion radium blev anbragt på et spejl i bunden af et hult rør, og jeg kiggede ind i røret igennem et forstørrelsesglas i den anden ende. Under denne forstørrelse så jeg noget der lignede en umådelig stor mørk sky, med tusinde af stjerneskud, der faldt imod mig fra alle sider. Det jeg i virkeligheden så var udstrømning af små bitte partikler udstødt af radiummet. Alt sammen meget forstørret.

Dette er grunden til at vi ved, at materien ikke har bestået i evigt!

Da Materien IKKE Eksisterede

Radioaktivitetens elementer i dag har ikke eksisteret længe nok til at deres forløb er tilendebragt ved at være endt i opløsning til bly. Hvis de ALTID havde eksisteret, uden et definitivt tidspunk for begyndelse, ville det radioaktive ”livsspand” for længst være udløbet og elementerne omdannet til bly. Eftersom disse elementers eksistens er begrænset til et bestemt tidsrum – og alt uranium, radium, thorium og andre radioaktive elementer i verden i dag endnu ikke har udløbet hele deres livsspand – var der et tidspunkt da disse elementer IKKE EKSISTEREDE!

Her har vi altså et definitivt videnskabeligt bevis for, at MATERIEN IKKE ALTID HAR EKSISTERET. Her har vi definitive specifikke elementer som på et tidpunkt endnu ikke var til. DE BLEV SKABT PÅ ET SENERE TIDSPUNKT.

Evolutionen postulerer som regel, at tingene fremkommer GRADVIST af det nuværende, igennem en meget langsom naturlig proces. Prøv at forestil dig, hvis du kan, noget blive til af ingenting, GRADVIST! Kan din hjerne fatte den ide?

Jeg tror det ikke. Nej jeg tror, at hvis du er fornuftig, da må du acceptere kendsgerningen af en speciel og nødvendigvis øjeblikkelig SKABELSE. Og at EN ELLER ANDEN MAGT nødvendigvis måtte udføre skaberværket. Der er en årsag til enhver virkning. Og ved at acceptere den uomtvistelige KENDSGERNING, der er bevist af videnskaben, at der er en ALMÆGTIG FØRSTEGANGSÅRSAG, DA HAR DU ACCEPTERET KENDSGERNINGEN, at der eksisterer og altid har eksisteret en GUD SKABER!

Hvor Stammer LIV Fra?

Hvad med tilstedeværelsen af liv?

Hvordan kom liv her? Videnskaben har også lært noget om det, som selv de viseste i antikken ikke forstod - så har vi den viden til rådighed i dag. Således er det bevist i dag at LIV KAN KUN KOMME FRA LIV, og at hver art kun reproduceres efter sin egen art (1. Mose 1:25).

Tyndall og Luis Pasteur studerede områder indenfor bakterier og protozoer og beviste videnskabeligt én gang for alle i disse ganske små områder det samme som Redi allerede havde bevist med større organismer.

Alle fremskridt indenfor medicinsk og kirurgisk videnskab i behandling og bakterieprævention er baseret i denne biologiske sandhed - at liv kun kan skabes af LIV.

Ingen andre videnskabelige kendsgerninger står stærkere bevist i vor tid. Liv kan ikke komme fra dødt materie. Videnskaben har ikke så meget som antydning af bevis for, at tilstedeværelsen af liv på jorden skulle stamme fra andre metoder end en enestående/speciel skabelse forårsaget af Gud – Han er livet og kilden til alt liv! Der er nu absolut vished og overensstemmelse i al KENDT kundskab sammenholdt med videnskabelige resultater – og i overensstemmelse med sund fornuft – at det var nødvendigt med en REEL SKABELSE for at producere liv fra ikke-levende – organisk fra uorganisk materie – her på jorden.

Liv Kun Fra Liv

Man kan ikke fornuftsmæssig fornægte eksistensen af min GUD, hvis man ikke også kan forklare LIVETS oprindelse uden en Skaber som Selv er Liv! Derfor begynder Skaberen at blive åbenbaret igennem videnskab og fornuft som en LEVENDE Gud – en Gud med LIV og som den eneste, der har givet liv til alt det, der har liv!

Jeg kunne desuden vise dig videnskabens opdagelser omkring energien og dens oprindelse, og omkring lovene der opbevarer energi som også er afgørende beviser for, ”at Hans gerninger var fuldbyrdet fra verdens grundlæggelse” (Heb 4:3) - at den materielle skabelse blev fuldført og ikke er en progressiv udvikling!

Lad os nu undersøge, om den STØRRE MAGT bag skabelsen er et væsen med intelligens, eller kun er en blind, dum og uintelligent MAGT.

Kan Du Forestille Dig Noget Større?

Se dig omkring. Du indrømmer at overførsel af viden kun kan foregå igennem dine fem sanser.

Så jeg spørger dig nu, har du kendskab til noget der er mere fremragende end din hjerne?

Betragt planeternes kurs over himmelen. Betragt al dets pragt – hele det kosmiske univers, dets sole, nebulas og galakser.

Ja, de er livløse. De har intet sind ingen intelligens. De kan ikke som du tænke, ræsonnere, planlægge eller udføre opgaver efter egen vilje.

Menneskets sind kan forstå, tænke, ræsonnere og udføre planer. Mennesket kan opfinde og producere instrumenter der giver os indsigt i det uendelige univers og i de mindste partikler. Ved at udvikle raketter og computere er mennesker i stand til at sende folk til månen og få dem levende tilbage. Man får floder til at løbe baglæns og tvinger naturens kræfter til at tjene menneskenes behov. Og nu har vi lært hvordan man udvikler energi af atomet, og vi har kræfter til rådighed, der i dag er i stand til at udrydde alt liv fra jorden.

Der er dog en ting mennesket aldrig har kunnet gøre. Han kan ikke bygge, lave, producere eller skabe noget der overgår ham selv!

Mennesket kan bruge eksisterende materialer og bygge et hus. En bil er næsten en levende ting, men den intelligens og kraften der er nødvendig til at opfinde og fremstille den er højere end bilen der kommer ud af det.

Den Højeste Intelligens

At antyde, at hvad som helst du kunne opfinde, lave, bygge eller skabe ville være dig overlegen i kunnen og forståelse ville være en fornærmelse imod din intelligens!

Lad mig nu åbent spørge dig, tror du ærlig talt, at en magt eller kraft med lavere intelligens end din egen skabte DIG?

Hvis du ikke tror på min Gud så er der kun det alternativ, at noget andet med mindre intelligens end din egen skabte DIG – at en dum, meningsløs UINTELLIGENS skabte dig ind i din intelligens. Den eneste rationelle mulighed er at indrømme, at tilstedeværelsen af menneskesindet er BEVIS for at den Første Årsag også er af ALLERHØJESTE INTELLIGENS og uendelig højt hævet over dødelige menneskers muligheder!

Hvad Om Vi Antog AT Du Var Skaber?

Forestil dig at du kunne udvide den kraft du har til at ræsonnere, planlægge, designe - din nuværende SKABENDE kraft, så du kunne gennemføre din vilje hvor som helst og virkeliggøre det du i din fantasy kunne ønske dig. Forestil dig at du satte dig for at planlægge og skabe et uendeligt univers med planeter, sole, nebula og galakser i al deres herlighed, hver eneste af disse uendeligt indviklede og komplekse himmellegemer konstrueret, som det er tilfældet i vort eksisterende univers. På en af disse planeter ville du skabe alle de livsformer vi kender fra vor planet – og jeg mener ikke at reproducere for der ville ikke være et eksisterende univers du kunne kopiere. Der ville være verdener indeni en verden – verdener af de mindste materielle partikler som kun kan ses med hjælp af kraftige mikroskoper.

Tror du at din hjerne ville kunne magte opgaven?

Tag dig tid til at tænke tanken.

Er det da rationelt at tro, at en magt der ikke engang har menneskelig intelligens, kunne have planlagt, designet, formet og skabt, hele dette ærefrygtindgydende univers og sat det i motion?

Den Første Store Årsag der skabte materien fremstår dermed som den HØJESTE INTELLIGENS og UNIVERSETS ARKITEKT!

Levende Føde er et Mirakel

Se dig omkring igen! Du ser menneskelige skabninger på denne jord, sammensat af specifikke elementer af materien – levende, organisk materie. Disse elementer for at leve skal vedligeholdes med fødevarer, vand og luft.

På trods af sin opfindsomhed, sin videnskab og laboratoriefaciliteter KAN MENNESKET IKKE PRODUCERE FØDE! Det vil sige, han kan ikke tage grundlæggende uorganisk materie og ændre det til den levende substans, vi kalder føde. Men en Magt, Kraft, Intelligens eller Væsen - på én eller anden måde, på et eller andet tidspunkt – startede processen og gjorde det fantastiske forarbejde langt over menneskets forstand til at udtænke proceduren.

Det er grunden til at der op af jorden gror græs, grønne bladplanter og alle andre grøntsager, vinstokke og træer der bærer frugt med frø til at reproducerer sig selv efter sin art – og det er meget godt!

Når det lille fantastiske hvedekorn sås i mulden, spirer og gennembryder det jorden og en ny plante skabes, og på forunderlig vis - der langt overgår menneskelig forstand, og som vi på ingen måde kan efterligne – drikker det gennem sine rødder elementerne fra jorden, der udvikler dets livsspire og nye korn blive skabt.

I løbet af denne proces er uorganisk jern og andre elementer, der er opløst i jorden, faktisk blevet omdannet til organisk materie, der af rødderne kan optages som føde og sendes op i det nye hvedekorn.

Denne samme fantastiske proces gentager sig i enhver plante der kommer op af jorden; alt korn, grønt, frugt og fødevarer. Når vi spiser animalsk kød er det bare vegetation vi indtager, men efter det har været igennem dyret.

Mennesket der - med al sin opreklamerede videnskab, sine tekniske laboratorier faciliteter, hele sit opfindsomme geni - mangler intelligens og kunnen til at skabe et hvedekorn og omdanne uorganisk materie til levende mad. Er det da rationale at sige, at der er UINTELLIGENTE magter eller kræfter, som har været i stand til at skabe disse mirakler af levende mad? Var det ikke nærmere en uendelig STØRRE intelligens end vor, der skabte og forsynede os med alt dette?

Menneskets Intelligens contra Guds

Lad os nu SAMMENLIGNE menneskets visdom og intelligens med Guds, han som skabte alle disse vidundere og har holdt dem gående.

Hvedekornet som Gud forårsager gro op af jorden er perfekt føde. Men som andre perfekte gaver fra Gud, er mennesket ikke i stand til at vurdere en almægtig vis Guds fuldkommenhed, og i forsøg på at forbedre Guds skaberværk forvansker, forurener og skænder det! Hver eneste ting af Guds Skaberværk mennesket har lagt sin hånd på, ser det ud til at han har besudlet, ødelagt og forurenet!

Det stakkels forsvarsløse hvedekorn er ingen undtagelse! Millioner vis tønder sund hvede sendes til Dampmøller opfundet af mennesker. Der bearbejdes det af formodede intelligente mennesker. De adskiller det og frasorterer de 12 alkalisk aktionerende mineralske elementer, og spytter sække fulde af hvidt mel - der består af de fire syreaktionerende kulhydrater – tilsat giftig blegemiddel til menneskelig fortæring!

Af dette laver menneskeheden hvidt brød, kiks og kager, deserter, pasta, sovse osv., osv. og oftest blandes melet med hvidt ”raffineret” sukker, olier og fedt – en kombination der med garanti ødelægger maven indenfor et vist tidsrum! Sukkerproducenter gør det samme med sukker; og nærmest alle fødevarer til human ernæring på markedet i dag har været igennem menneskenes fabrikker, hvor de har undergået processer, der har forringet eller berøvet de helsegivende substanser og forandret vor føde til langsomt virkende giftstoffer! Disse fødevarer - der er tappet for nærende værdier for at opfylde menneskers grådighed og lyst til profit – har forårsaget en lang række af sygdomme i vor krop, som vore forfædre for et par generationer siden aldrig havde hørt om!

Årsag til Sygdomme

Resultatet: I dag falder mennesker døde om af hjerteslag langt før deres tid, andre dør af cancer; befolkningen lider af reumatisme og leddegigt, sukkersyge, nyresygdomme, anæmi, forkølelser, feber, lungebetændelse og tusinder af andre sygdomme. Vi adlyder tandpasta- og tandbørste reklamer med hektisk at børste tænder, men vore tænder bliver ved med at forfalde/rådne og vi taber dem fra en tidlig alder på grund af fluor og på grund af at der er kalkmangel i vor kost.

I dag er amerikanerne underernærede grovædere. Vi stopper os med mad og alligevel snyder vi vor krop for essentielle mineraler og vitaminer. Det kunne få en til at mene, at mennesket alligevel ikke er særlig intelligent!

Vor Skaber, den Gud der skabte denne jord og al vegetationen instruerede os i at lade agerjorden hvile hver syvende år. Men mennesket er for grådig til at gøre det. Derfor er vor jord træt og udtæret og naturlige fødevarer såsom gulerødder, rødbeder og roer indeholder ikke de nødvendige mineraler og vitaminer. Men medicinal-vare virksomheder bliver rige af at sælge vitaminpiller!

Hvis intelligens er den største, Guds - der sørgede for at alle levende væseners behov blev fuldkommen dækket? Eller blåøjede og grådige, Gud-avisende menneskers, som for større fortjenester og mere luksus for dem selv, har BESTJÅLET FØDEN Gud skabte og gav os, for dens helse-opbyggende værdier?

”Der Var Ingen Urmager”

Jeg havde brug for et ur med en meget enkel urskive til at bruge ved radioudsendelserne. Det eneste design der opfyldte formålet var et jernbane ur. Jeg har et – det fineste 23-rubin ur.

Men det holder ikke det perfekte tidspunkt. En eller to gange om ugen skal det stilles med et par sekunder. Jeg stiller det efter byens ur som altid findes på Western Union Office. Men den kan man ikke engang stole på, den skal også rette tiden ind efter landets ur. På Naval Observatory, Washington, D.C., findes det ur, der afgør klokken i USA. Men dette store mester ur er heller ikke perfekt – det må også indstilles og korrigeres ind imellem.

Ja, det bliver indstillet efter UNIVERSETS MESTERUR – oppe over skyerne – af astronomerne. Deroppe på himlen befinder det store mester ur sig - det tager aldrig fejl – det er altid til RETTE TID – ikke en brøkdel af et sekund ude af trit er de himmelske legemer i deres kurs over himmelen!

Nuvel, min tvivlende ven! - Hvis jeg viser dig mit fine 23 rubin jernbane ur og prøver at fortælle dig, at det ikke blev fabrikeret af en urmager, at det faktisk ikke var udtænkt, designet eller planlagt overhovedet, men at det bare skete på en eller anden måde – at jernet selv kom op af jorden, raffinerede sig selv, formede sig selv og blev til denne lille æske fuld af små delikate tandhjul og de andre mekaniske dele; at silicium kom op af jorden ved egen kraft og blev til glas krystaller; at guld æsken forædlede og formede sig selv; at tandhjul og aksler og alle de små dele samlede sig selv og begyndte at køre og overholde næsten perfekt tid – nuvel, hvis jeg forsøgte at få dig til at tro en sådan historie, ville du sige at jeg er sindssyg eller tosset, ville du ikke?

Selvfølgelig! Du ved at tilstedeværelsen af dette ur er et FORNUFTIGT OG UDTRYKKELIGT BEVIS på, at der findes en eller flere urmagere som planlagde og formede det, samlede det hele og satte det i gang.

Universets Mester Ur

Men nu, min skeptiske ven – undersøg universets MESTERUR på den uendelige himmel der aldrig mister et sekund – det perfekte ur som vi alle må stille vore ufuldkomne menneskegjorte ure efter – og sig mig så, ”At det alsammen SKETE af sig selv! At der ikke var en Mægtig Urmager! Ingen Intelligent Forstand som udtænkte og planlagde det uendelige univers, frembragte det, satte hver stjerne og planet på sin egen nøjagtige plads, og startede myriader, utallige himmelske legemer og satte dem på deres baner igennem rummet hver eneste i sit forudbestemte præcise kredsløb. At det just skabte sig selv, sammensatte og startede selv det hele. Der var ingen intelligens – ingen planlægning eller design – INTET SKABERVÆRK – INGEN GUD!”

Er det dit svar til mig?

Mit svar til dig er, at jeg ikke respekterer din intelligens. Og den Gud jeg anerkender svarer dig sådan: ”Dårerne siger i hjertet: ’Der er ingen Gud!’ Slet og afskyeligt handler de, ingen gør godt.” (Salm14:1; 53:1.)

Hvis du ser dig omkring i naturen, i plante- og dyreriget og observere, hvor intelligent alt er planlagt og udført – alt hvad du kan se undtaget det forkludrede makværk og forureningen af Guds smukke skaberværk udført af klodsede, Guds-ignoranter og Gudsfornægtende mennesker – og som også siger, at de tvivler på eksistensen af en Almægtig, Altvidende GUD Skaber, da har jeg ikke megen tiltro til hverken din fornufts processer eller til din ærlighed som en, der søger efter SANDHEDEN!