Skabte Gud Den Menneskelige Natur?
Skabte Gud Den Menneskelige Natur?

af Herbert W. Armstrong

1976 udgave

Her kommer en sandhed, som meget få mennesker har forstået. Al verdens ondskab tillægges den menneskelige natur. Men fødes spædbørn virkelig med en selvoptaget og ondskabsfuld natur?

Engang overhørte jeg følgende: Se dog på denne yndige lille baby -- og så tænke sig ... at den er fyldt med en ond og foragtelig menneskelige natur!

Men var den det?

Overvej dette paradoks! Hvordan kan det forklares? Menneskets intelligens producerer vidundere. Vi har set flere hold astronauter spadsere på månen. Vi har fået dem tilbage igennem jordens atmosfære uden overlast. Alligevel kan denne vidunderlige intelligens ikke løse vore problemer her på jorden -- ikke bringe fred på vor jord! HVORFOR?

Den MENNESKELIGE NATUR får skylden for al den vold, krig, kriminalitet, korruption, uærlighed og amoral, der hersker i verden. Men hvor kom den MENNESKELIGE NATUR fra? Skabte Gud os med den fra begyndelsen? Blev vi født med den? Hvorfor siger Biblen, at hjertet er svigefuldt frem for alt? (Jer.17:9). Skabte Gud os med en natur, der er "fjendtlig imod Gud"? (Rom 8:7).

Svaret kræver indsigt i sammensætningen af naturen i det menneskelige sind -- denne indsigt er kun tilgængelig ved åbenbaring. HVORFOR er resultaterne fra denne vidunderlig intellektuelle kraft så onde?

Kunne er kærlig, nådig og almægtig GUD med overlæg ønske at plage menneskeheden med en iboende forfængelighed, lyst og grådighed -- med et fjendtligt sind imod Gud, et svigfuldt hjerte, misundelse, jalousi og had?

Adams Skabelse

Ikke mange forstår hvad mennesket virkelig er, HVORDAN vi mennesker blev til her på jorden, det menneskelige potentiale, hvor vi er på vej hen eller hvad denne VEJ egentlig består af.

I tidligere hæfter og bøger har jeg beskrevet -- hvorfor Gud skabte mennesket, og hvorfor vi blev sat på jorden -- den egentlige HENSIGT med menneskelivet, det ÆREFRYGTINDGYDENDE menneskelige potentiale. Alligevel synes menneskene at være forbandet med denne onde menneskelige natur!

I dette hæfte vil jeg fokusere på denne onde naturs virkelige oprindelse -- grunden til at menneskesindet virker som det gør. Biblen er vor kilde.

Lad os da først se på det vi kan finde åbenbaret om det første menneske, Adam, og den natur han blev skabt med.

Biblen åbenbarer kun de vigtigste højdepunkter af menneskets historie i de første to tusinde år -- en tredjedel af tidsrummet fra skabelsen og til nu! Kun elleve kapitler vies til dette tidsrum. Beretningen om det første par er den kortest mulige gennemgang.

De første mennesker var det sidste skaberværk på den sjette dag i "skabelses ugen", og som beskrives i det første kapitel i 1. Mosebog.

Gud skabte plante riget -- floraen -- på tredje dagen, dyre riget -- faunaen -- på den femte og sjette dag, alle skulle de blive frugtbare og mangfoldige efter deres egen art (1. Moseb. 1:22, 25) kvæg, kryb og vildtlevende dyr efter deres arter (vers 24).

Derefter sagde Gud, "Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os!"

Med andre ord, "lad os gøre MENNESKET efter GUDS art!" Gud var i virkeligheden i færd med at reproducere sig selv!

Bemærk også, at Guds navn -- det hebræiske navn Elohim oprindeligt anvendtes i hele dette kapitel. Det er et entals navneord, ligesom familie, gruppe og kirke. Det er navnet på en familie der består af flere personer. Det er ligesom et team eller en kirke, der udgøres af mange personer. Den Gud Jesus bad til, er FADEREN i GUDFAMILIEN. Gud ER en FAMILIE -- ÉN familie og ÉN GUD.

"Så Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem." HVORFOR? Fordi menneskelig formering er modstykke til Guds formering af sig selv. Og fysisk reproduktion kræver maskulin og feminint væsen.

Men fortsæt: "Og Gud velsignede dem ... " Velsignede han dem ved at skabe en ond og syndig natur i dem ude af stand til at underlægge sig Guds rette livsvej? Men fortsæt verset: " ... og Gud sagde til dem: 'Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden" (vers 28).

"Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt" (vers 31). Hvis de første mennesker -- som Gud havde skabt dem --. Var SÅRE GODT, kunne det da også gælde for en fjendtlig og OND natur?

Dette bør give stof til eftertanke!

Intet Oprør

Hvad afslører denne beretning om de første mennesker -- om Adams natur da han blev skabt? Jeg gentager: Kun de vigtigste højdepunkter er resumeret i dette første kapitel. Dog giver det lidt. der åbenbares os, det vi egentlig behøver.

Læs det: "Og Gud Herren dannede af agerjorden alle markens dyr og himmelens fugle og førte dem hen til Adam for at se, hvad han ville kalde dem ... " (1. Moseb 2:19).

Her, i dette korte referat, kan vi tydeligt se, om Adam afslører en rebelsk og ulydig natur, eller om han var føjelig og lydig.

Absolut ingen OPRØRSKHED er indikeret her. Vi finder tvært imod, at Adam gav navn til alle de forskellige levende væsener.

Denne episode afslører Adams attitude og natur FØR han blev fristet af Satan (fristelsen beskrives i kapitel 3). Notér det omhyggeligt. Absolut INTET i episoden tyder på tilstedeværelse af ondskab, fjendtlighed eller en oprørsk holdning i Adams natur. Den afspejler ikke et hjerte, der er svigefuldt frem for alt, som den menneskelige natur beskrives i Jeremias 17:9, eller "kødelig attrå der er fjendtlig imod Gud, og som ikke bøjer sig under Guds lov, og heller ikke kan gøre det" (Rom. 8:7).

Ej heller afslører den en natur fuld af Guds Ånd (magt/kraft). Adam havde endnu ikke mødt Satan, han havde ikke været ulydig og taget af "livets træ" hvorved han ville have modtaget den iboende KÆRLIGHED og KRAFT fra Guds Hellige Ånd, hvilket ville have givet ham del i den GUDDOMMELIGE NATUR (2. Pet. 1:4).

Her er Adams NATUR, som Gud skabte ham med, således åbenbaret, og den er hverken ond, fjendtlig eller djævelsk, før han blev fristet af Satan. Han havde helt sikkert den fysiske mentale natur der er nødvendig for selvopholdelsesdriften og lignende -- men IKKE en ond og SELVOPTAGET natur.

Det er nødvendigt at vi forstår, at Gud havde en HENSIGT med at skabe Adam og menneskeracen; ligesom det er absolut nødvendigt at KENDE denne hensigt.

En Super Konge

Engle beboede denne planet før mennesket blev skabt (2. Pet. 2:4-6). Disse engle havde syndet. Gud havde givet dem en konge -- Lucifer, en super ærkeengel -- der skulle regere dem med GUDS REGERING (Esa. 14:12-15; Eze. 28:11-17).

Denne super konge, Lucifer, var af alle skabte væsener, det ypperste i fuldkommenhed (Eze. 28:12, 15). Men husk på, at hellig og retfærdig KARAKTER, er noget der ikke kan skabes på befaling. Den skal udvikles i individet ved en proces, hvor man lærer at skelne godt fra ondt, at vælge det rigtige og afvise det gale, selv om det strider imod ens ønsker.

Denne store Lucifer og englene der fulgte ham (tilsyneladende en tredjedel af alle engle) blev oprindeligt skabt som hellige, udødelige og åndelige væsener. Men for at opnå personlighed og individualitet som selvstændige væsener, var det nødvendigt at udstyre dem med evne til ræsonnement, tanke og kundskab, så de selv kunne bestemme og tage afgørelser.

Disse engle fulgte Lucifer, deres konge, da han valgte at gøre oprør imod GUDS REGERING -- Guds LIVSSTIL, Guds vej. Den er KÆRLIGHEDS VEJEN -- udadgående omsorg for andre -- ydmyghedens vej, lydighed og kærlighed til deres SKABER; den givende, tjenestevillige, samarbejdende. De valgte VEJEN med forfængelighed, lyst og grådighed, oprør, jalousi og misundelse, konkurrence, strid og vold, fortørnelse, bitterhed og ødelæggelse. Det er indlysende, at de andre to tredjedele af engle og ærkeengle forblev hellige, loyale og lydige mod Guds regering.

Guds Hensigt

Men, for at opfylde sin HENSIGT med jordens beboere og med hele universet -- som var tiltænkt englene -- er GUD NU I FÆRD MED AT REPRODUCERE SIG SELV I MENNESKENE!

Super Ærkeenglen Lucifer var det ypperste Gud var i stand til at skabe. Da denne valgte at gøre oprør, var der KUN Gud Selv tilbage, som aldrig ville svigte eller afvige fra SINE EGNE VEJE og REGERING. Det er umuligt for Gud at synde -- fordi han IKKE VIL! Guds plan var nu at reproducere sig selv gennem mennesker.

Dette krævede udvikling af Guds egen hellige retfærds karakter i menneskene. I den hensigt var det nødvendigt, at mennesket blev gjort af fysisk materie; at han selv kunne VÆLGE Guds regering, og at han afviste og overvandt Lucifers (nu Satans) selviske og oprørske vej. Guds HENSIGT med at have sat mennesker på jorden kan kun opfyldes ved, at de selv vælger Guds REGERING som Vejen de vil vandre på -- og endeligt afviser Satans vej ved fuldstændigt at overvinde den.

Derfor skabte Gud MENNESKET af fysisk materie. Gud skabte mennesket med sit eget INTTELEKT, selvfølgelig på et lavere niveau, fordi mennesket med dets hjerne var fysisk, selv om hvert individ var blevet beriget med en menneskelig ånd (essens).

Selv om den hellige og retskafne KARAKTER som mennesket bør udvikle skal komme fra Gud, er det op til hver især selv at vælge den. Han og hun må tage sine egne beslutninger om at forsage Satans VEJ og adlyde Guds regering.

Adams Valg

Derfor blev Adam også tvunget til at vælge. Med vilje valgte Gud at lade den rebelske Satan konfrontere Adam. Men Gud selv instruerede Adam i GUDS vej -- GUDS REGERING baseret på GUDS LOV, LIGESOM Lucifer og hans engle blev det fra begyndelsen -- før han tillod Satan at komme i kontakt med Adam.

Først da tillod Gud, at Satan mødte Adam. Satan kom til Adam igennem hans hustru. Med spidsfindighed narrede Satan Eva til at TVIVLE på det Gud havde lært dem. Adam fulgte hendes oprørske valg og afviste dermed Guds herredømme over dem. De tog kundskaben til selv at bestemme, hvad der er godt og hvad der er ondt -- de valgte selv at skelne mellem ret og uret.

Dermed skete der en forandring i Adams og Evas sind -- deres øjne åbnedes (1. Mose. 3:7). Den oprørske holdning var kommet ind i deres hjerte. Deres sind var nu blevet unaturligt -- uærligt og håbløst ondt.

DET ONDE KOM FRA SATAN, IKKE FRA GUD! De blev IKKE skabt med denne onde natur.

Men hvordan fik menneskeheden i vore dage denne onde holdning, som vi kalder den "MENNESKELIGE NATUR"? Arvede Adams og Evas børn den fra deres forældre? Eller arves den gennem generne?

Lad mig give et eksempel på arvede egenskaber. Gud lod Adam falde i en dyb søvn og tog et af hans ribben, hvoraf han skabte Eva. Mangler alle mænd i dag et ribben? Selvfølgelig ikke. Erhvervede karakteristika går ikke i arv.

Nedarves den Onde Natur?

Ved frit valg anskaffede Adam og Eva "naturen" eller syndens holdning fra Satan. De arvede den ikke. Jesus Kristus kaldte deres anden søn for "retfærdige Abel."

Hvordan er det da gået til, at menneskene over hele verden i dag har denne onde holdning vi kalder menneskenaturen?

Paulus' andet brev til Kirken i Korint forklarer noget af det. Han skrev, at han ville " ... føre jer som en ren jomfru frem for Kristus. Men jeg er bange for, at som slangen bedrog Eva med sin træskhed, skal også jeres sind fordærves og drages bort fra den oprigtige troskab mod Kristus" (2. Kor. 11:2-3).

Satan var stadig til stede da Paulus skrev dette. (Forklaring andet steds.) Folkene i Korint havde ikke arvet denne onde natur, men apostelen frygtede, at de (i deres Ny Testamente tid) skulle blive narret af Satan til at erhverve sig onde holdninger på samme måde, som moder Eva var blevet oprindeligt.

Evas sind var ikke ondt, indtil Satan konfronterede hende; men snedigt vildledte han hende. Evas børn blev ikke født med denne onde natur, ej heller folkene i Korinter Kirken. Men Paulus var bange for, at Satan, der stadig var til stede omkring 4000 år senere, kunne forføre deres sind, ligesom han gjorde med Eva.

Satan var også stadig til stede da Kristus blev født. Han forsøgte at få Kristus Barnet myrdet. Satan var stadig til stede, da Jesus som tredive åring blev døbt, og han forsøgte at destruere Jesus åndeligt i fristelsen. Ligesom Satan ødelagde Adam åndeligt, prøvede han på at ødelægge den "anden Adam." Satan er også til stede I DAG!

Den listige Satan har haft held til at føre mange, om ikke de fleste, bag lyset -- også de bedste hjerner -- til at tro at han er en ikke eksisterende myte. De bedste hjerner er bedraget uden selv at vide det (Åbenb. 12:9).

Satans Bølgelængde

Gud sagde gennem apostelen Paulus til Kirken i Efesus: "Også jer har han levendegjort, da I var døde i jeres overtrædelse og synder, som I forhen vandrede i, ledede af denne verdens tidsånd og af herskeren over luftens rige, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn ... " (Efe.2:1-2).

Fik du fat i det? Satan kaldes her "herskeren over LUFTENS rige!" For 60 år siden ville jeg aldrig have forstået det. Da var jeg ikke klar over, hvordan kommunikation ved lyd og billeder øjeblikkeligt kan transmitteres gennem luften.

Jeg har lagt vægt på at forklare, hvordan den tidligere store kerub Lucifer var det mest perfekte og mægtigste individuelle væsen Gud var i stand til at skabe. Han var perfekt fra begyndelsen; men han var gjort af ånd, og derfor usynlig for det menneskelige øje.

Dette magtfulde væsen, selv om han er ond, har magt til bogstavelig talt at oplade jordens atmosfære med sin ånd og sit væsen. HAN TRANSMITTERER!

Hvor som helst du læser disse ord, er luften omkring dig sandsynligvis fyldt af stemmer og musik. Et tændt TV eller radio indstillet på den rigtige kanal gør, at du kan høre det.

Den menneskelige ånd i enhver person, er automatisk indstillet på Satans bølgelængde. Du hører det ikke, for han transmitterer ikke i ord eller lyd, hverken i musik eller andet. Han transmitterer HOLDNINGER. Holdninger der består af SELVOPTAGETHED, lyst, grådighed, forfængelighed, jalousi, misundelse, fortørnelse, konkurrence, strid, bitterhed og had.

Den selvoptagethed, modstanden, det bedrageriske sind, ondskaben, oprørskheden osv., som vi kalder "DEN MENNESKELIGE NATUR" er i virkeligheden SATANS NATUR. Det er Satans HOLDNINGER, og ved at transmittere dem -- lade luften med dem -- ARBEJDER Satan i virkeligheden i alle uanende mennesker over hele verden også i dag (Åbenb. 12:9; 20:3). Eftersom han er usynlig, er der ingen der ser ham.

Herskeren over luftens rige -- denne verdens gud -- ER DEN SANDE KILDE TIL DET VI KALDER "Den Menneskelige Natur"!

Det er der vi finder den virkeligt ÅRSAG til al ondskab i verden!

Men det synes ingen at forstå; og derfor ved verden intet om det -- men følger uvidende i dets fodspor og skyder skylden på den menneskelige natur med den antagelse, at det var Gud der skabte den i os. Det er i virkeligheden Satans natur.

Åndelig Kommunikation

Lad mig give et eksempel på hvordan man kan blive påvirket og drevet af Satans gale veje, dem han transmittere gennem luften. Da Gud ville have de landsforviste jøder i oldtidens Babylon tilbage til Jerusalem for at bygge det andet tempel, indvirkede han på Persiens Kong Kyros, og fik ham til at sende dem af sted. Det persiske imperium havde underlagt det babylonske imperium. Læs i det følgende hvordan Gud influerede Kyros til at gøre Guds vilje.

"Og I perserkongen Kyros' første regeringsår vakte Herren ... perserkongen Kyros' ånd, så han lod følgende udråbe i hele sit rige ... " (Ezra 1:1), at et jødisk kontingent skulle vende tilbage til Jerusalem.

Gud talte ikke til Kyros med ord eller direkte kommunikation, som han talte til Moses og profeterne. Gud sendte sit budskab til Kyros gennem hans menneskeånd. Gud bevægede Kyros' ånd som så fik ham til at handle. Gud lod kong Kyros vide, at dette udråb over hele landet var efter Guds vilje.

HERSKEREN OVER LUFTEN, Satan, bruger det samme princip. Han bevæger menneskesindet, tilføjer attituder, holdninger, sindsstemninger og forfængelige impulser, lyst og grådighed, følelser af fortørnelse imod autoriteter, jalousi og misundelse, konkurrence og strid, bitterhed, vold, mordog krig. Folk er ikke klar over kilden til disse holdninger, disse følelser, motiver og impulser. Som sagt allerede, ingen kan se den usynlige Satan. Man hører ikke stemmer. Man ved ikke at sindsstemninger og holdningerne kommer fra Satan (Åbenb 12:9). Men man får FORNEMMELSEN -- følelsen -- af sådanne holdninger, impulser og ønsker. Det er måden hvorpå Satan FORFØRER HELE VERDEN.

Selvoptaget Holdning

Folk føler sig nedtrykte og er ikke klar over hvorfor. Folk, der er ubevidste om dette fænomen -- denne selvcentrerede attitude der bombarderer dem og tilføres deres intetanende sind fra tidligst barndom -- absorberer det i større eller mindre omfang, indtil det er blevet deres normale holdning. Det bliver vane. Det virker selvfølgelig ikke ens i alle menneskers sind -- nogle personer bliver mere ondskabsfulde end andre. Men den naturlige tendens er der. Det falder dem naturligt. Det bliver deres EGENTLIGE NATUR. Det vi kalder "den menneskelige natur".

Alt dette er et udmærket billede på, hvor snedig og udspekuleret Satan er! De fineste og mest brillante menneskehjerner er blevet ført bag lyset. Således er HELE VERDEN blevet påvirket af Satan, til det jeg ofte kalder "KRÆVE-mentaliteten" -- jeg vil ha' livsstilen -- den vej der er blevet VANE og NATURLIG og som vi kalder "MENNESKELIG NATUR".

Ikke mange er klar over hvor mange passager i Biblen, specielt i det Ny Testamente, advarer os imod Satan og hans snedighed. Men lad os først, før vi finder nogle af dem, gennemgå det andet kapitel i Efeserbrevet.

I kapitel 1 takker apostelen Paulus og priser Gud som har velsignet "os" (de omvendte i Efesus og Paulus -- alle de kristne) med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Gud havde udvalgt os før vi blev født -- før verdens grundvold blev lagt -- forudbestemt os til at blive kaldet til åndelig uddannelse. God har overøst os med sin nåde. Han afslører, at vi, der bliver kaldet i denne tid -- i denne "Ny Testemente Æra" -- er de første kaldet til hans herligheds nåde (det understreges, at dette IKKE er tidspunktet, hvor Gud forsøger at frelse verden som helhed, men kun de der er forudbestemt til at blive kaldet NU). Paulus havde hørt om deres tro og holder aldrig op med at takke for det. Han beder for, at deres øjne må blive åbne til fuldt ud at forstå det ærefrygtindgydende menneskelige potentiale -- den allerhøjeste storhed -- i deres guddommelige arv.

Det er mig magtpåliggende at foreslå læseren læse hele det første kapitel. I min forståelse er det et af de smukkeste, mest opløftende og inspirerende stykke litteratur jeg nogensinde har læst.

Vi fortsætter nu i kapitel 2: I kristne i Efesus var åndelig døde, men Kristus har levendegjort jer. Nu er I åndeligt levende. Forhen vandrede I i overtrædelser og synder ledet af denne verdens tidsånd (den SELVCENTREREDE vej) -- ledet af HERSKEREN OVER LUFTENS RIGE. I 2. Korinterbrev 4:4 kaldes Satan denne verdens gud, der har slået dem med blindhed der ikke tror Kristus og hans sandhed. IKKE at de havde arvet denne åndelige blindhed -- men at Satan direkte havde slået dem, der levede dengang, med blindhed.

Her i Efserbrevet 2 omtales Satan som HERSKEREN OVER LUFTENS RIGE! Læg mærke til ordet ÅNDEMAGT -- ÅNDEN der har MAGTEN over luften. Han kaldes ÅNDEN (et væsen) som NU -- dengang Paulus skrev dette -- er virksom i ulydighedens børn -- det vil sige, at den var VIRKSOM I den verden der ikke var lydig -- altså verden generelt. En anden oversættelse udtrykker det således: "Du gled derfor med denne verdens strøm, dens ideer og levemåde, og adlød dens usynlige hersker (der stadig er aktiv i dem, der ikke reagerer på Guds sandhed)."

Dette viser eftertrykkeligt, at Satan er den USYNLIGE, uvirkelig for mennesker, der i virkeligheden styrer menneskenes sind og fører dem på det jeg kalder "KRÆVE" vejen.

Fortsæt i vers 3: "Til dem hørte vi også alle forhen, da vi fulgte vort køds lyster og gjorde, hvad kødet og tankerne ville ... ligesom de andre." Denne "natur" var tilegnet fra Satan. Den var ikke arvet fra vore forældre. Gud skabte den ikke i os. Det der er blevet en vane og naturligt for os, bliver NATUREN i os.

En sådan natur ER IKKE arvelig, men er en tilegnet karakteristik. Denne passage viser OPHAVET, kilden til denne "natur", det er Satan, IKKE GUD. De næste ord er: "og af natur var vi vredens børn." Det ville ikke give nogen mening, hvis Guds vrede ville tilfalde os FOR NOGET SOM GUD HAVDE SKABT I OS. Adam blev IKKE skabt med denne "ONDE natur". Adam tilegnede sig den fra Satan. Lucifer (Satan) blev skabt PERFEKT. Han erhvervede den onde natur ved falsk ræsonnement. Disse efesere i deres generation, havde erhvervet den fra Satan. Men nu, I KRISTUS, igennem hans nåde, havde de fået LIV, de der havde været åndeligt døde på grund af denne tilegnede onde natur.

Effekt på Omvendte Kristne

Hvad da med den omvendte kristne? Hans sind er ligesom alle andres indstillet på Satans bølgelængde. Den samme tendens er til stede, akkurat som havde denne onde natur været nedarvet. Satan indgyder den lige fra den tidligste barndom. Men den sande kristne har angret og vendt sig bort fra denne holdning og LEVEMÅDE. Han har AFVIST den. Han har accepteret og modtaget GUDS holdninger -- som er vejen GUDS REGERING følger!

Passagen i Efeserbrevet 2 forklarer det. Folk i verden er som regel åndeligt døde. De har fulgt strømmen af selvoptagne mennesker. " ... de har fulgt kødets lyster og gjort hvad kødet og tankerne ville". De følger "den usynlige hersker (der stadig er virksom i dem, der ikke reagerer på Guds sandhed)."

Omvendelse afbryder ikke Satans bølgelængde. Tendensen til at føle sig forurettet af virkelige eller forestillede uretfærdigheder, tendensen til at ville have mest muligt ud af andre kan måske stadig friste. DISSE sinds stemninger skal den omvendte stræbe efter at overvinde!

Da Jesus talte om OVERVINDELSE, var det overvindelsen af Satans holdninger og VEJE, som er fuldstændig modsat GUDS vej. Den kristne skal, som Peter blev inspireret til at skrive, VOKSE i nåde og kundskab som vor Frelser og Herre Jesus Kristus var eksempel på -- den kristne skal være en elev der studerer åndelig viden(skab).

I Jakobs Brev kapitel 4 læser vi: "Derfor skal I underordne jer under Gud. Stå Djævelen imod, så skal han fly fra jer." Dette taler om at modstå disse meget selvoptagne tanker, attituder, tendenser og veje som Satan indgyder i os fra barndommen og fortsætter med at transmittere hele livet ind i uanende sind igennem menneskeånden.

Intet menneske bliver imidlertid TVUNGET til at adlyde Satans impulser. Satan har ingen magt til at TVINGE nogen til at tænke eller udøve ondt. Men den intetanende handler automatisk uden fuldt ud at være klar over det der foregår i deres sind. De driver med strømmen.

Ondskab er Tilegnet Natur

Passagen i 2. Korinterbrevet 4:4 øger yderligere klarhed til hele denne tese, at den onde åndelige natur i alle menneskelige individer, er tilegnet og stammer fra Satan.

Indtil jeg lærte radioen at kende, kunne jeg ikke have forstået HVORDAN Satan indgyder denne onde attitude i menneskene. Han er en SUPER MAGTFULD åndelig person. Han blev sat på en trone som konge over jorden. Ved eget ræsonnement og helt af sig selv tilegnede han sig denne onde natur. Gud skabte den ikke i ham (Eze. 28:15). Selv om han nu er diskvalificeret til at administrere GUDS REGERING på jorden, må han blive her INDTIL hans efterfølger har kvalificeret sig og er blevet indsat i embedet. Der er en GRUND til at Kristus ENDNU ikke er kommet for at overtage denne trone, afsætte Satan og genindføre Guds Regering.

Før Jesus Kristus kunne kvalificere sig til at genindføre GUDS REGERING og HERSKE over alle nationer, skulle han modstå Satans strengeste fristelse. Du kan læse om denne gigantiske kamp i Mattæus kapitel 4. Jesus måtte -- som menneske -- afvise Satans vej, lære og bevise LYDIGHED mod GUDS REGERING -- for at han kan GENINDFØRE den på jorden!

Øjeblikkeligt, efter at Kristus havde KVALIFICERET sig til at genindføre GUDS REGERING på jorden, gik Jesus til Galilæa og forkyndte evangeliet om GUDS RIGE på jorden, han sagde: "Tiden er inde" (Markus 1:1, 14-15). Det var aldrig blevet opfyldt inden denne titaniske kamp, hvor Jesus modstod Satan, overvandt ham og viste sin ham sin OVERMAGT.

Læg nu mærke til noget du måske ikke har tænkt over før: Gentagne gange har jeg udtalt, at GUD IKKE FORSØGER AT FRELSE VERDEN PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT. Han kalder KUN NOGLE FÅ nu. Hvorfor? Hvorfor kalder Gud ikke alle mennesker på jorden NU?

Får de af os, der bliver kaldt NU, SÆRBEHANDLING?

Du kan selv dømme, hvis du tager følgende i betragtning: Vi, der bliver kaldet nu, skal modstå Satan som konstant BRUGER ALLE KNEB til at angribe og ØDELÆGGE os! Vær sikker på at han ikke lægger fingre imellem!

Alle andre driver med SATANS STRØM ALLIGEVEL. Vær forvisset om, at han transmitterer for at øve indflydelse med sine SELVCENTREREDE holdninger, der er stik imod Guds VEJE. Men hele verden følger allerede hans vej, og de af os der har omvendt sig fra hans vej strider konstant for at overvinde den og vandre GUDS vej -- VEJEN under GUDS REGERING -- og Satan HADER os for det. Han forsøger specielt at ødelægge OS! Kun under Guds beskyttelse og magt over Satan, kan vi gennemføre vor omvendelse!

Vi Skal Modstå Satan

Ikke mange, heller ikke bekendende kristne, forstår den vitale og YDERST VIGTIGE NØDVENDIGHED, det er konstant at være bevidst om Satans anstrengelser for at FÅ FAT I OS, der allerede har vendt sig imod hans vej og valgt at vandre GUDS REGERINGS VEJ.

Ikke mange udviser aktiv lydighed mod det Gud, igennem Paulus, sagde til efeserne: "I øvrigt, hent kraft fra HERREN OG HANS VÆLDIGE STYRKE! Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter I HIMMELRUMMET" (Efe. 6:10-12).

Der er en grund til, at Gud forlanger, at de, der er forudbestemt til at blive kaldet NU, skal modstå Satan og hans OPRØR IMOD GUDS REGERING.

Det er nødvendigt -- med henblik på at blive KVALIFICERET til at blive regenter (under Kristus) i GUDS RIGE -- at vi, IKKE ALENDE afviser Satans falske vej men også strider imod den indtil vi OVERVINDER DEN, og hele tiden stoler på at Gud vil give os kraft dertil.

Eftersom vi fra den tidligste barndom har erhvervet Satans natur, må vi ved omvendelse og modstand OVERVINDE og befri os af den, og i stedet tilegne den GUDDOMMELIGE NATUR. Peter skrev, at vi skulle "FÅ DEL I GUDDOMMELIG NATUR" (2. Pet. 1:4). Vi blev bestemt ikke født med den.

Lucifer ERHVERVEDE altså den sataniske natur efter eget valg og ræsonnement. Mennesker har TILEGNET sig Satans natur fra barndommen og kalder den "menneskelig natur." Men omvendte kristne, der afviser og OVERVINDER Satans vej, og vælger GUDS VEJ, TAGER DEL I -- dvs. TILEGNER SIG -- den GUDDOMMELIGE NATUR. Men for at opfylde Guds HENSIGT, er det nødvendigt, at vi først kender og fuldstændig AFVISER Satans vej og accepterer GUDS REGERING.

Når Gud begynder at KALDE ALLE MENNESKER PÅ JORDEN til åndelig frelse, vil Satan blive BUNDET i tusind år og ude af stand til at transmittere sine impulser og attituder. Verden vil få FRED! De kaldede vil da ikke længere skulle kæmpe som vi gør nu.

Men hvorfor? Der må være en grund til det!

At Kvalificere Sig til at Herske

Om dem der bliver kaldet nu siger Jesus: "Og den, der sejrer (overvinder Satan og sig selv) og til det sidste trofast gør mine gerninger, ham vil jeg give magt over folkeslagene; og 'med jernspir skal han vogte dem ... " (Åbenb. 2:26-27).

Når Kristus kommer for at HERSKE, som Konge over konger og Herre over herrer, vil vi der er kaldet nu regere sammen med og under ham, når han genindfører GUDS REGERING her på jorden.

Læs igen: "Den, der sejrer, ham vil jeg lade sidde sammen med mig på min trone, ligesom også jeg har sejret og taget sæde hos min Fader på hans trone" (Åbenb. 3:21). De, der skal regere SAMMEN med Kristus, når han kommer og genindfører GUDS REGERING, SKAL SEJRE (og det inkluderer at overvinde SATAN), LIGESOM JESUS GJORDE!

Gælder alt dette også for dem der vil blive omvendt i tusindårsriget efter at Kristus er kommet?

Svaret er NEJ! De to citater (overfor) er fra Jesu budskab til de syv KIRKER som også dækker vor KIRKE ÆRA! De gælder ikke for dem, der vil blive kaldet senere! Gælder de da kun for Tyatira og Laodikea? Nej, de gælder for ALLE kirke æraer. Disse syv budskaber GÆLDER for syv efter hinanden følgende kirke æraer, MEN de gælder også for HELE KIRKEN i ALLE æraer. Efesus kirkens karakteristik DOMINEREDE i den første æra, og Laodikea vil dominere den sidste, men NOGLE af disse karakteristikas findes i ENHVER æra. Budskaberne er gyldige for HELE kirken (og det har jeg sagt i over halvtreds år) men visse karaktertræk er fremherskende i flere æraer.

Forstå DETTE ALT AFGØRENDE PUNKT! Jesus måtte KVALIFICERE sig til at HERSKE på jorden. Guds HENSIGT MED DET HELE ER AT GENINDSÆTTE GUDS REGERING på jorden og indføre GUDS RIGE. Jesus måtte modstå og overvinde nogle meget specielle fristelser, som SATAN udsatte ham for. Skulle vi kunne regere uden at have opnået de samme kvalifikationer? Selvfølgelig ikke! De der skal regere sammen med og under Kristus når han genindsætter REGERINGEN på jorden SKAL KVALIFICERE SIG -- de skal forsage Satans VEJ OG VÆLGE GUDS VEJ dvs. GUDS REGERING. Vi skal udrydde Satans ATTITUDE og VEJE, og gøre det fuldstændig umuligt for Satan nogensinde at få tag i os igen -- gøre det UMULIGT AT SYNDE (1. Johs. 3:9).

Folk der kaldes til åndelig frelse efter Kristi genkomst skal ikke modstå Satan.

Guds Regering genindsat

Bemærk Mattæus 25 og Åbenbaringen 20:

Først Mattæus 25 fra vers 31: "Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da skal han sætte sig på sin herligheds trone." Kristus vil komme i ALMAGT og HERLIGHED som GUD Skaber! Han kommer og GENINDSÆTTER GUDS REGERING over HELE JORDEN -- over ALLE NATIONER! Én SUPER VERDENSREGERING! Han vil genoprette Davids trone i Jerusalem.

Fortsæt: "Og alle folkeslag skal samles foran ham" (vers 32). Han kommer som HERSKER OVER VERDEN -- og vil GENINDSÆTTE GUDS REGERING! Fundamentet i enhver regering er baseret på LOVE.

Guds lov ligner ikke menneske-gjorte love fra menneskenes regeringer. Den er en ÅNDELIG lov (Rom. 7:14). I modsætning til menneskenes love, regulerer den ikke alene dåd og gerninger MEN OGSÅ attituder og holdning over for Gud og mennesker, som leder til OPFØRSEL og HANDLING. Den er en HELLIG lov (Rom. 7:14). Den er en LIVSSTIL -- Guds livsstil! Når menneskene regeres igennem attitude og holdning, vil der blive FRED, LYKKE, GLÆDE og OVERFLOD!

Men denne grundlæggende LOV i GUDS REGERING er også den kristne LIVSSTIL -- VEJ. Synd -- åndelig synd -- er lovbrud (1. Johs. 3:4).

Kristus kommer også for at kalde ALLE MENNESKER til åndelig frelse og evigt liv. Først da vil Gud kalde og frelse HELE VERDEN -- IKKE FØR!

Læs videre: "Og alle folkeslag skal samles foran ham, og han skal skille dem fra hverandre, ligesom hyrden skiller fårene fra bukkene.

Forsæt: "Og han skal skille dem fra hverandre, ligesom hyrden skiller fårene fra bukkene. Og han skal stille fårene ved sin højre side og bukkene ved den venstre. Da skal Kongen sige til dem ved sin højre side: 'Kom hid, min Faders velsignede! Arv det rige, som har været jer beredt, fra verdens grundvold blev lagt" (Matt. 25:32-34).

Folkeslagene, der skal samles foran kongen på tronen, er denne verdens nationer. De der er blevet kaldet til frelse før (profeterne o.a.) og i vor kirke æra, er blevet genoplivet og har mødt Kristus i luften ved hans genkomst til jorden (1. Tess. 4:16-17). De, der allerede er blevet forandret til åndelige og udødelige personligheder, skal regere sammen med Kristus (Åbenb. 2:26-27; 3:21; 5:10). Tillige med Kristus vil de udgøre Guds Rige.

Regering og Kongedømme

Det er nødvendigt her at forklare forskellen mellem GUDS REGERING og GUDS RIGE. Gud indførte sin REGERING OVER ENGLENE I PREHISTORISK TID.

Men GUDS RIGE består af både Guds REGERING og Guds FAMILIE. De der nu bliver åndelig frelst vil, i opstandelsen ARVE Guds Rige. De vil da være blevet FØDT AF Gud -- født ind i Guds FAMILIE -- og viet til Kristus. I dette åndelige og guddommelige ægteskab vil der blive undfanget og født åndelige Guds børn i tusind år, der begynder med Kristi genkomst som KONGE.

Lad os nu læse i Åbenbaringens Bog kapitel 20, om det Johannes så i et syn: "Og jeg så en engel komme ned fra Himmelen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i sin hånd. Og han greb dragen, den gamle slange, det er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusind år" (vers 1-2).

Når Kristus kommer igen til jorden i ALMAGT og HERLIGHED, vil han allerede være blevet kronet med mange kroner. Kroningen vil finde sted i himlen (ved Gud Faders trone) før hans genkomst. Kristus vil da være fundet kvalificeret OG være indsat i embedet. Jeg har tidligere sagt, at Satan skal blive siddende og fortsat have magten over nationerne på sine vante betingelser, INDTIL hans efterfølger Kristus har både kvalificeret sig OG er blevet indsat i embedet. Ved Kristi genkomst vil Satan øjeblikkeligt blive BUNDET.

Fortsæt: "Og kastede ham i afgrunden og lukkede den over ham og satte segl for, så han ikke mere kunne forføre folkeslagene, før de tusind år var omme. Så skal han løses en lille tid" (vers 3).

De genopstandne skal da regere sammen med Kristus over alle nationer -- og tusind år med FRED vil følge.

Forestil dig hvordan det vil blive når Kristus og de genopstandne hellige, der udgør GUDS RIGE, indfører GUDS REGERING over alle overlevende mennesker. Satan vil blive afskåret fra at transmittere. Kristus vil regere ud fra Guds veje og livsstil.

Satan Løsladt

Bemærk nu vers 7: "Og når de tusind år er til ende, skal Satan blive løsladt af sit fængsel. Og han skal gå ud for at forføre folkeslagene ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, og samle dem til krig; de er talløse som havets sand" (versene 7-8).

Fattede du det! Disse folkeslag har levet i FRED! De er ikke indpodet den sataniske NATUR som vi nu kalder "den menneskelige natur" fra barnsben. De vil have levet lykkeligt i PERFEKT FRED. Men nu TRANSMITTERER Satan igen. Glem ikke at disse nationer stadig er MENNESKER. Satan er USYNLIG for dem. Men læg nøje mærke til den FORANDRING der kommer over dem lige så snart Satan er løsladt og igen er i stand til at beherske dem.

Vers 9: "Og de drog op over landets højslette og omringede de helliges lejr og den elskede stad ... " Den "menneskelige natur" indtog dem øjeblikkeligt! De blev øjeblikkelig fyldt med misundelse og jalousi imod Gud hellige, fulde af vrede og vold! MEN Gud vil ikke tillade ødelæggelse. De vil være blevet undervist og advaret imod Satan. "Da faldt der ild ned fra Himmelen fra Gud og fortærede dem. Og Djævelen, som havde forført dem, blev kastet i ild- og svovlsøen ... og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder."

Dommen Foran Den Store Hvide Trone

Derefter kommer dommen ved den "Store Hvide Trone" -- genopstandelse af alle mennesker der har levet fra Adam og til Kristi genkomst; alle der ikke var i den første genopstandelse eller var blevet kaldet af Gud. Ved denne domsundersøgelse vil "livets bog" blive åbnet, og det vil betyde at mange, måske de fleste, vil opnå åndelig frelse og evigt liv. Satan være BORTE under denne rettergang!

Op til dette punkt er det MEGET FÅ, Gud har kaldet til åndelig frelse. Dette er i strid med de generelle traditioner og opfattelser i den "kristne" verden!

Fra Adam til Noah -- ca. 1900 år -- nævnes kun Abel, Enok og Noah! Fra Noah til Kristus nævnes Abraham, Lot, Isak, Jakob og Josef før Israel blev ført ud af Egypten. Gud tilbød aldrig Det Gamle Testamentes Israel åndelig frelse (evigt liv), men kun til profeterne der blev kaldet til SPECIELLE OPGAVER.

Fra Adam til Kristus blev INGEN kaldet, ud over dem der skulle udføre SPECIELLE MISSIONER.

Fra Kristus til nu er det kun en MEGET LILLE PORTION af menneskeheden, der er blevet kaldet til at udføre SPECIELLE MISSIONER, en af dem var: "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple (UNDERVIS alle nationer som den engelske King James har det) (Matt. 28:19) og dem der skal være KONGER og PRÆSTER (Åbenb. 5:10) i Tusindårsriget.

Vi er blevet kaldet i denne "kirke æra" til at blive uddannet som regenter og til at genindsætte GUDS REGERING sammen med og under Kristus i Guds Rige -- med andre ord, til at udvikle Guds hellige og retfærdige KARAKTER. Det er VOR ANDEL i DEN STORE KOMMISSION som Gud har givet os til opgave, for at vi kan blive egnede til at regere sammen med og under Kristus her på jorden, når han kommer -- og det vil ikke vare længe nu!

Små Børn og Menneskelig Natur

Dette hæfte begyndte med at spørge, om søde små børn bliver født med en "ond natur". Lad mig nu, før jeg afslutter citere tre passager fra Biblen.

"De bar også deres spæde børn til ham, for at han skulle røre ved dem ... Jesus kalde dem til sig og sagde: 'Lad de små børn komme til mig; dem må I ikke hindre, thi Guds rige hører sådanne til" (Lukas 18:15-16). Den onde natur som nogle fejlagtigt har formodet var nedarvet, er i virkeligheden naturen i Satans rige, men Guds Rige hører "sådanne" til -- disse små børn er GUDS Rige.

"I den samme stund kom disciplene hen til Jesus og sagde: 'Hvem er mon den største i Himmeriget?' Da kaldte han på et lille barn, stillede det midt iblandt dem og sagde: 'Sandelig siger jeg eder: hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget" (Matt. 18:1-3).

"Da sagde Jesus: 'Lad de små børn være; I må ikke hindre dem i at komme til mig; thi Himmeriget hører sådanne til" (Matt. 19:14).

Vi mennesker starter livet på bedste måde, men vi begynder snart at indsuge og TILEGNE os den selviske holdning som Satan transmitterer. Og Satans engle -- der nu er dæmoner -- afslog GUDS REGERING -- derfor blev den fjernet fra jorden.

Gud skabte MENNESKER PÅ JORDEN med den HENSIGT, at de skulle udvikle GUDS egen hellige og retskafne karakter. Gud ønsker et folk, der vil AFVISE og overvinde Satans LIVSSTIL og acceptere GUDS REGERING -- det vil sige GUDS LIVSSTIL.

Det eneste sted på jorden hvor GUDS REGERING er aktiv i dag, er i den eneste sande Guds Kirke. Satan er vred. Han hader Kirken! Med spidsfindighed forsøger han at indgyde et fjendtligt og falsk billede af Guds KÆRLIGHEDSREGERING, og fremstiller den som en barsk, skånselsløs og grusom regering -- i virkeligheden beskrivelsen af Satans egen regering.

Men jeg gentager, LUCIFER blev skabt af Gud "fuldkommen var du i din færd, fra den dag du skabtes, indtil der fandtes brøde hos dig." Han tilegnede sig en oprørsk og ond natur ved forkert ræsonnement. Adam erhvervede den fra Satan. Efeserne (Efe. 2:1) fik den fra Satan -- ligesom hele menneskeheden, undtaget Jesus Kristus, har den fra ham. Men nu, I KRISTUS, ved hans nåde kan vi ERHVERVE den GUDDOMMELIGE NATUR (2. Pet. 1:4).

Den Almægtige Guds HENSIGT er, at GENINDSÆTTE GUDS REGERING her på jorden i og ved GUDS RIGE!

Ved Kristi nåde KAN vi FORANDRE "menneskenaturen", fuldstændig få den udryddet i os og erstatte den med den guddommelige natur!