Morgendagen… Vidunderlige Verden Hvordan vil den blive
Morgendagen… Vidunderlige Verden Hvordan vil den blive
Grunden til Alle Problemerne i Verden

Kapitel 3


Kast et blik i nutidens aviser og hvad ser du? Nyheder om krig. Stigende kriminalitet. Mord er hverdagshændelse. Frygtelige ulykker. Udbrud af uroligheder i mange nationer med mange dræbte, osv.

Vi vil nu kaste et blik på fremtidens avisoverskrifter, i den nye verden af i morgen, som vil komme i vor tid.

Og husk, der vil ikke blive utopi lige med det samme. (Det vil blive forklaret senere.)

Kast et Blik på i Morgen

Når Jesus Kristus som øverste hersker kommer igen til jorden, kronet som Konge over konger, med den Almægtige Guds grænseløse magt og herlighed, da vil de hedenske nationer gøre modstand. Men han kommer for at herske med guddommelig magt! Sikke en parodi at nationerne skal tvinges til at blive lykkelige, velstående og fysisk sunde og raske for at leve i overflod og glæde.

Hovedoverskrifterne som du vil kunne læse i fremtidens aviser kunne lyde således:

“Statistikkerne Falder til Nul.”

“Ingen Krige i Det Forløbne År. Tidligere Soldater er Hurtigt Blevet Beskæftiget i Fødevare Produktionen og Nye Industrier.”

“Sygdoms Epidemier Forsvundet. Millioner af Mennesker er Blevet Overnaturligt Helbredt fra Ildebefindende og Sygdom. Al Vaccination Afskaffet. Årsagen til Kræft, Hjertestop og Andre Fatale Lidelser Afsløret. Autoriteter Forudsiger, at Sådanne Sygdomme Forsvinder Indenfor det Kommende År, Ved at Undgå det der Forårsager dem.”

“Mange Tusinde Hospitaler sat til Salg. Sensationel Nedgang i Sygdom og Lidelse Frigør Tusindvis af Læger, Sygeplejersker, Opsynsmænd og Personale til Mere Glædesfyldt og Nødvendigt Arbejde. Kundskab om Årsag Skærer ned på Sygdomme og Lidelser. Mange Tusinde Lidende Mennesker Bliver nu Guddommeligt Helbredt.”

“Hurtig Forøgelse i Fødevare Produktionen. Alle Rekorder Nu Slået i Forøgelse af Fødevare Produktionen. Landbrugsorganisationerne Afslører Afskaffelse af Kunstig og Syntetisk Gødning, og Vender Tilbage til Naturens Love om Jordforbedring, der Ikke Alene Giver Kæmpe Udbytte men Også Komplet Forbedring i Kvalitet og Smag.”

Dette er bare en begyndelse!

Vi gentager, der er en årsag til enhver virkning.

Hvis kriminaliteten skal skæres væsentlig ned og efterhånden fuldstændig afskaffes, så vil der være noget, der forårsager det. Folk kan have meninger, gætterier og teorier om hvad årsager er, men det rigtige svar er – den menneskelige natur.

Hvad er årsagen til krige? Svaret er – den menneskelige natur. Hvorfor stjæler, myrder folk -- begår utroskab, hor og begærer det der ikke er deres? Menneskelig natur.

Utopi på jorden vil aldrig kunne indføres før end den menneskelige natur er blevet forandret. Du siger nok – “Mennesket kan ikke ændre sin natur.” Nej, men det kan Gud! Og det er præcis det den levende Kristus vil gøre, når han kommer igen for at regere alle nationerne på jorden.

Men Hvad er Menneskelig Natur?

Vi er blevet vænnet til at tro, at menneskelig natur er noget man bliver født med.

Men er den det? Stop op og overvej dette. Hvis der er en Skaber Gud, skabte han da det vi kalder “menneskelig natur” i mennesket? Eller, hvis man tror på evolutionsteorien, arvede mennesket den da fra laverestående arter af hvirveldyr, som det formodes at have udviklet sig fra? Der er tamme og vilde dyr. Men tag en ko f.eks. og en hund eller en abe. De har instinkter, der ikke er nedarvet i mennesket. Men hvad er menneskelig natur? Ja, hvad er det?

Jeg definerer den som forfængelighed, attrå og grådighed – jalousi, misundelse, fjendskab og bitterhed imod autoriteter. Biblen definerer det således: “Hjertet er svigefuldt frem for alt, det er sygt, hvo kender det” (Jer.17:9) – og: “Kødets attrå er jo fjendskab imod Gud, thi det bøjer sig ikke under Guds lov, og det kan heller ikke gøre det” (Rom. 8:7).

Det ville ikke være rigtigt at tillægge umælende dyr sådanne holdninger og natur. Giver det i det hele taget nogen mening at en kærlig og nådig Gud, fuld af udadgående omsorg for sin menneskefamilie, med vilje skulle have skabt os til at være fjendske imod vor skaber – til ikke at ville adlyde hans lov, til at være håbløst onde og uærlige?

Satan blev ikke Skabt med en Trodsig Natur

Lad os se på Biblens fortælling om menneskets skabelse. Adam havde endnu ikke truffet Satan. Gud “førte alle markens dyr og himmelens fugle” hen til Adam (1. Mose. 2:19), og bad ham give dem navne. Var Adam rebelsk? Sagde han, “Det kan du selv gøre?” Nægtede Adam at adlyde Guds påbud? Svaret er: “Adam gav da alt kvæget, alle himmelens fugle og alle markens dyr navne…” (vers 20). Adam adlød med det samme og gjorde som Gud instruerede ham.

Men fra og med 1. Mosebog kapitel tre og hele vejen igennem Biblen til sidste kapitel i Åbenbaringens Bog siges der meget om Satan. Esajas kapitel 14 identificerer ham som den tidligere ærkeengel Lucifer. Ezekiel 28 bekræfter, at “fuldkommen var du i din færd, fra den dag du skabtes, indtil der fandtes brøde hos dig.” Perfekt på alle måder indtil der, efter hans eget frie valg, blev fundet uretfærd i ham.

Den tidligere Lucifer gjorde oprør imod Gud og vendte sig til bedrag og svig, han blev listig, udspekuleret og håbløs ondskabsfuld. Han blev fuld af forfængelighed, begær, lyst og grådighed. Han adlød ikke længere Guds kærlighedsvej – som er udadgående omsorg og lyst til at hjælpe og dele, det er “at give vejen” i modsætning til Satans “jeg vil have” vej.

Kun To Grundlæggende Filosofier

Der er stort set kun to veje, eller holdninger, i livet: at give som er kærlighedsvejen; og at tage -- at ville have -- som er vejen fyldt med tomhed, selvoptagethed, fjendskab og bitterhed.

Adam, det første menneske valgte -- efter at Satan havde fundet vej til ham gennem hans hustru Eva -- “vil have” vejen.

Men vi har ikke arvet denne “jeg vil ha’” livsstil fra Adam fra fødslen. Adam blev ikke skabt med den – han modtog den fra Satan. Erhvervede egenskaber går ikke i arv. Den der bliver kaldet af Gud og bliver omvendte til tro på Kristus, får del i – eller erhverver – den guddommelige natur (2. Pet. 1:4). Men dennes børn vil ikke arve guddommelig natur fra deres omvendte forældre.

Da Adam og Eva valgte det forkerte træ, tilegnede de sig Satans holdninger. Alle deres børn – hele menneskefamilien, med Jesus Kristus som eneste undtagelse – har efter fødslen tilegnet sig de samme holdninger fra Satan.

Du vil sikkert spørge, hvad mener du?

Satan var stadig i nærheden da Jesus blev født. Satan forsøgte at få Kristus barnet myrdet. Han fristede Kristus uden held.

Satan var det også, da apostelen Paulus skrev sit inspirerede brev til Kirken i Korint. “Men jeg er bange for, at som slangen bedrog Eva ved sin træskhed, skal også jeres sind fordærves …” (2. Kor. 11:3).

Medlemmerne i Korint Kirken blev heller ikke født med dette korrupte sind – men de var i fare for at tilegne sig det.

Satan Transmitterer!

I Efeserbrevet 2:2 forklares det: “… overtrædelser og synder som I før hen vandrede i, ledede af denne verdens tidsånd og af herskeren over luftens rige, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn.” Satan er et åndeligt væsen – et meget magtfuldt væsen. Han er herskeren over “luftens rige.” Han “transmitterer.” Gennem luften! Hvordan kan han influere på menneskene?

Da Gud ville have Kong Kyros af Persien til at udstede en bekendtgørelse om at sende et kontingent af jøder tilbage til Jerusalem for at bygge det andet tempel, “vakte Herren … perserkongen Kyros’ ånd” (Ezra 1:1).

Fra fødselen har alle mennesker en ånd (i form af en essens – ikke en “sjæl” eller noget andet uvirkeligt) og ikke en “menneskelig natur” som meddeler den intellektuelle kraft til hjernen. Denne menneskeånd kan ikke se. Den fysiske hjerne ser gennem øjnene. Kundskab kommer ind i hjernen gennem sanserne – hørelsen, smagen, lugten og hændernes berøring. Men hjernen kan ikke se, høre, lugte, smage eller føle. Den er begrænset til fysisk og materiel kundskab.

Men al kundskab og viden der kommer ind i den fysiske hjerne bliver automatisk “programmeret” som i en computer, med øjeblikkelig genkaldelsesmulighed fra arkivet det gemmes i. Hjernen bruger denne øjeblikkelige genkaldelses evne i sine processer, såsom tanke, ræsonnement og beslutninger.

Menneskeånden tænker ikke – den sætter den fysiske hjerne i stand til at tænke. Menneskeånden tildeler ikke menneskeligt liv. Menneskeliv opstår når fysisk vejrtrækning giver liv til fysisk blod.

Just som Gud benyttede oldtidens Kong Kyros’ menneskeånd som et medium, igennem hvilken han transmitterede tanker ind i Kyros’ hjerne, der fik ham til at udsendte en bekendtgørelse – således transmitterer Satan igennem luften, udsender holdninger, impulser, tom forfængelighed, grådighed, jalousi og misundelse, konkurrence og oprør imod autoriteter.

Du Er på Satans Bølgelængde

Ånden i alle mennesker er automatisk indstillet på Satans bølgelængde. Selv efter at man er blevet omvendt. Jesu menneskeånd var således også åben for Satans bølgelængde – men Jesus var også, gennem den Hellige Ånd, på bølgelængde med Gud. Derfor afslog Jesus øjeblikkelig enhver fristelse til forfængelighed, selviskhed og oprørskhed imod Gud. Det samme kan og bør omvendte kristne gøre.

Satan har ingen magt til frihedsberøvelse. Han kan ikke tvinge noget menneske til at underkaste sig de holdninger han transmitterer. Alle mennesker er frie moralske agenter, ansvarlige for sine egne holdninger, valg og handlinger. Satan kan ikke transmittere i ord – kun i attituder. Hvis menneskesindet er villigt, vil det acceptere og give efter for Satans attituder, det vi i misforståelse kalder “menneskelig natur”!

Mennesket fødes ikke med Satans fjendske og selviske holdninger i sindet, men det bliver heller ikke født med Guddommelig Natur, som kun kan opnås af fuldstændig omvendte kristne. Men så snart tankeprocessen går i gang i barnets hjerne, da begynder Satans selviske attituder at blive transmitteret til det igennem dets menneskeånd. Jesus, og han alene, havde Helligånden i fuldt omfang fra fødslen som menneske. Alligevel blev selv han fristet på alle måder som alle andre – men han overgav sig aldrig (Heb. 4:15).

Eftersom det normale barnesind modtager disse sataniske attituders impulser meget tidligt, vil barnet, med mindre de modvirkes af forældrenes indflydelse og opdragelse, automatisk begynde at acceptere disse kødelige holdninger. De bliver vaner – igennem vanen tilegnes de som natur. Men, ligesom det omvendte menneske kan tilegne sig – kan blive del af – den guddommelige natur (2. Pet. 1:4), så kan personer, der ikke er på vagt, tilegne sig det vi kalder “menneskelig natur”!

Hvordan Vil Gud Ændre den Menneskelige Natur

Jeg har sagt, at vi aldrig vil opnå virkelig utopi på jorden indtil den menneskelige natur bliver ændret, og at den er skurken i alle verdens problemer. Jeg har også sagt, at mennesket ikke kan forandre sin natur, men Gud både kan og vil. Det er præcist det Kristus, den herliggjorte verdensregent, vil gøre, når han kommer igen til jorden i Guddommelig magt og herlighed.

Vi kan nu begynde at forstå sammenhængen.

Først vil vi tænke over hvordan den levende Kristus, der er vor Ypperste Præst, ændrer denne menneskelige natur i dem som Gud kalder til frelse i vore dage.

Ethvert individ er en fri moralsk agent, og Gud vil ikke ændre på denne ret! Alle skal af egen fri vilje angre og tro på Jesus Kristus. Det er vilkårene – de ændrer dog ikke den menneskelige natur. De er betingelserne Gud sætter. Men når vi af egen fri vilje accepterer disse vilkår, da begynder Gud omvendelsesprocessen i os.

Gud afskaffer ikke den menneskelige natur – ikke så længe vi er kød og blod. Men han giver os, efter at vi er blevet virkelig omvendte, sin værdifulde gave, Sin Hellige Ånd, der trænger ind i sindet på individet. Det er den Guddommelige Natur. Det er ikke den menneskelige natur – det er Guds Natur. Denne driver dog ikke den menneskelige natur ud eller eliminerer den, og Satan fortsætter med at transmittere – hvis man vil lytte.

Har man oprigtigt angret, og hvis man er fuldstændig omvendt, da vil man frivilligt ønske at lade sig lede af Guds Ånd. Og “alle, som drives (ledes) af Guds Ånd, er Guds børn” (Rom. 8:14). Hvis man bestemmer sig til at lade denne nye Guddommelige Natur lede sig og har Guds Ånd i sig, da vil Guds kraft og Kristi tro sætte vedkommende i stand til at overvinde sin menneskelige natur og i stedet følge den Guddommelige Natur. Efterhånden som den omvendte person modstår fristelserne fra den menneskelige natur, og i stedet lader sig lede af Guds Hellige Ånd i lydighed mod Guds veje, vil han vokse i åndelig karakter lige indtil opstandelsen, hvor hans menneskelige natur vil være forsvundet – kun den Guddommelig Natur vil blive tilbage.

Utopi Vil Komme!

Lad os se på detaljerne.

Hvordan vil morgendagens utopi blive indført? Glem ikke at denne vidunderlige verdensstat ikke vil blive indført på en gang.

Alle vigtige trin i disse kommende begivenheder bliver afsløret for vore øjne i Bibelens profetier.

Den samme Jesus Kristus, der vandrede over høje og dale i det Hellige Land og gennem Jerusalems stræder for over 1900 år siden, vil komme igen, han lovede at komme igen. Tre dage og tre nætter efter at han var blevet korsfæstet opvakte Gud ham fra de døde (Matt. 12:40; Ap. ger. 2:32; 1. Kor. 15:3-4). Han steg op til Guds Trone, Hovedkvarteret for Universets Regering (Ap. ger. 1:9-11; Heb. 1:3; 8:1; 10:12; Abenb. 3:21).

Han er i lignelsen manden “af fornem slægt”, der “drog” til “et fjernt land” -- til Guds Trone for at blive kronet som Konge over kongerne i alle nationerne – og som derefter vil komme tilbage til jorden (Lu.19:12-27).

Og i Ap.ger. 3:19-21 berettes, at: Han er i Himmelen indtil “genoprettelses tiderne”. Genoprettelse betyder at genindføre tidligere tilstande og betingelser. I dette tilfælde betyder det at restaurere Guds Regering her på jorden, det vil sige, genindførelse af verdensfred og utopiske tilstande.

Nuværende verdens oprør, eskalerende krige og stridigheder vil komme til et klimaks i værre verdensproblemer end hidtil set, og medmindre Gud griber ind, vil intet menneske (kød, i margenen) blive frelst (overleve) Mattæus 24:22. På højdepunktet i dette klimaks, hvor tøven ville resultere i fuldstændig ødelæggelse af al liv på planeten, lige netop da vil Jesus Kristus komme igen. Denne gang vil han komme som Guddommelig Gud. Han vil komme i magt og herlighed som Universets Hersker og Skaber. (Mat. 24:30; 25:31). Han vil komme som “Konge over konger og Herre over herrer” (Åbenb. 19:16), og etablerer sin verdensregering og hersker over alle nationer “med jernspir” Åbenb 19:15; 12:5).

Overvej dette. Den herliggjorte Kristus – der kommer i al glans og pragt, i overnaturlig magt og i Gud Almægtiges herlighed – han kommer for at frelse menneskeheden i live – han kommer for at standse krige, nuklear ødelæggelse, menneskelig smerte og lidelse – for at indføre fred, overflod, lykke og glæde til hele menneskeheden. Men vil nationerne byde ham velkommen?

Verdenskendte videnskabsmænd indrømmer nu, at det eneste håb for overlevelse på jorden er en overordnet verdensregering, der kontrollerer al militær magt. De indrømmer også at dette er umuligt for mennesker at indføre. Men Kristus vil netop indføre dette.

Men vil han blive budt velkommen?

Et kendt amerikansk ugemagasin gav følgende overraskende bud på menneskets eneste håb: Det eneste håb om en velordnet og stabil verden, amerikanere har at se frem til, sagde artiklen, visner bort. Udgifter på billioner af dollars har ikke været i stand til at skaffe stabilitet. Tilstandene er tvært imod forværret. Denne vurdering indikerer, og i regeringskredse vinder det synspunkt frem, at de spændte forhold og verdens problemer bliver værre og er umulige at løse, “med mindre en stærk hånd fra et eller andet sted griber ind.”

“Stærk hånd fra et eller andet sted.” Gud Almægtig vil sende en meget stærk hånd fra “et sted” der vil frelse menneskeheden!

Er Kristus Ikke velkommen?

Men vil menneskeheden byde ham velkommen med højlydt glæde, afsindig ekstase og entusiasme?

Det vil de ikke! Fordi Satans falske præster (2. Krø. 11:13-15) har forført dem, vil de tro, at han er Antikrist. Nationerne vil blive vrede over hans komme (Åbenb 11:15 med 11:18), og våbenstærke hære vil forsøge at bekæmpe og ødelægge ham (Åbenb. 17:14)!

Når Kristus kommer igen vil nationerne være engagerede i det afgørende slag ved fronten i Jerusalem i den kommende Tredje Verdenskrig (Zak. 14:1-2). Med overnaturlig magt vil han “stride mod disse folk” som bekæmper ham (vers 3). Han vil “sejre over dem” (Åbenb. 17:14). “På hin dag står hans fødder på Oliebjerget,” der ligger lige øst for Jerusalem (Zak. 14:4).

Hvordan vil Nationerne Underlægge sig

Når den herliggjorte Almægtige Kristus ankommer til jorden, vil nationerne blive vrede. Veludstyrede militære hære forsamlede i Jerusalem vil forsøge at bekæmpe ham! Jeg sagde “forsøge.” Men langt mere overlegne hærskarer kommer med Kristus fra himlen – alle de hellige engle (Åbenb. 19:14, identificerede i Matt. 25:31).

Læs beskrivelsen af dette slag – og hvad der vil ske med disse oprørske hære?

I Johannes Åbenbaring kapitel 17 refereres i vers 14 til hærene fra de Forenede Stater af Europa – det genopstandne Hellige Romerske Imperium -- nu under opbyggelse: “De skal føre krig mod Lammet (Kristus), og Lammet skal sejre over dem, fordi det er herrernes Herre og kongernes Konge…”

Men hvordan vil han besejre dem? Det kan vi læse i det 14. kapitel i Zakarias:

“Men dette skal være den plage Herren lader ramme alle de folkeslag, som drager i leding mod Jerusalem: han lader kødet rådne på dem i levende live, øjnene rådner i deres øjenhuler og tungen i deres mund” (vers 12).

Denne fordærvelse af kød der falder af skelettet vil finde sted næsten øjeblikkeligt – mens de stadig står på deres ben.

En guddommelig straf til hærene der bekæmper Kristus. En demonstration af den Guddommelige Magt som Kristus vil regere nationerne med. Oprør imod Gud Lov og Guds regering vil hurtigt blive nedlagt.

Forstår du nu, at al sorg og al den ondskab som menneskeheden er bebyrdet med er resultat af at bryde Guds Lov?

Havde ingen haft andre guder frem for Gud; hvis alle børn var blevet opdraget til at ære, respektere og adlyde deres forældre, og alle forældre havde opdraget deres børn i Guds veje; hvis ingen nogensinde havde tilladt den morderiske ånd i sit hjerte; hvis der ingen krige var, intet menneske der nogensinde havde slået et andet menneske ihjel; hvis alle ægteskaber var blevet vedligeholdt og lykkelige uden før eller efter ægteskabelige brud på kyskheden; hvis alle havde omsorg for næstens ve og vel og ingen ville stjæle – så vi kunne kaste alle låse og nøgler bort; hvis alle talte sandt – alle holdt sit ord – alle var ærlige; hvis ingen nogensinde begærede, det der ikke lovmæssigt var deres eget, og udviste udadgående omsorg for andre i handling og væremåde -- at det er mere velsignet at give end at modtage – hvilken lykkelig verden vi ville have!

I en sådan verden ville alle elske og tilbede Gud af hele deres hjerte og hele deres evne – alle ville have omsorg for næstens ve og vel på samme måde som for sig selv -- der ville ikke forekomme skilsmisser – ingen opløste hjem og familier, ingen ungdomskriminalitet, ingen kriminalitet, ingen arrester eller fængsler, politiets opgave ville være fredfyldt vejledning og opsyn til gode for os alle, ingen krige, intet militær. 

Desuden har Gud indført fysiske love i vor krop og sjæl, så vel som Sin åndelige Lov. De skulle afværge sygdom, smerte og lidelse og give energisk vibrerende godt helbred fuld af dynamisk interesse for livet, entusiastisk interesse for konstruktive aktiviteter som bringer lykke og glæde. Der skulle være renlighed, kraftig aktivitet, ingen slumkvarterer, ingen degenererede og tilbagestående racer eller områder på jorden.

Opstandne Hellige

Ligesom den genopstandne Kristus steg til himmelen i skyerne, skal han komme igen på samme måde (Ap.g. 1:9-10; Matt. 24:30). Ved hans genkomst (1. Tess. 4:14-17), skal de døde i Kristus – de der har modtaget og er blevet ledt af Guds Hellig Ånd (Rom, 8:11, 14) -- genopstå udødeliggjorte i en gigantisk opstandelse sammen med profeterne fra oldtiden (Luk. 13:28). De der endnu er levende og har Guds Ånd, skal forvandles i et nu, i et øjeblik, fra dødelighed til udødelighed (1. Kor.15:50-54) og sammen med de genopstandne skal de bortrykkes og møde den herliggjorte Kristus (1. Tess. 4:17) i skyerne i luften. De skal da altid være sammen med Herren, hvor han end færdes (Johs. 14:3). De skal – sammen med ham – komme ned fra skyerne og stå sammen med ham denne samme dag på Oliebjerget (Zak. 14:4-5).

De således forvandlede, omvendte og udødeliggjorte hellige, vil da regere nationerne – nationerne der består af dødelige mennesker – under Kristus (Dan. 7:22; Åbenb.2:26-27; 3:21).

Satan Endelig Fjernet!

Denne herligste begivenhed i hele jordens historie – den Almægtige herliggjorte Kristus der genkommer til jorden som overnaturlig majestæt i skyerne – vil endelig gøre en ende på Satans listige, svigefulde og usynlige regering.

Kristi genkomst i overnaturlig herlighed som Konge over konger og Herre over herrer er beskrevet i Åbenbaringen 19.

Men i Åbenbaringen kapitel 20:1-3 forudsiges følgende nyheder: “Og jeg så en engel komme ned fra Himmelen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i sin hånd. Og han greb dragen, den gamle slange, det er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusinde år og kastede ham i afgrunden og lukkede den over ham og satte segl for, så han ikke mere kunne forføre folkeslagene, før de tusinde år var omme. Så skal han løses en lille tid.”

Menneskets dag, behersket og vildført af Satan i 6000 år, vil være til ende.

Satan vil ikke længere være i stand til transmittere sine vildledelser ind i menneskeånden. Han vil ikke længere være i stand til at indsprøjte sin sataniske natur ind i uanende mennesker – som er blevet vildledt til at kalde hans natur for “menneskelig natur.”

Den Menneskelige Natur vil ikke forsvinde med det samme

Men det betyder dog ikke, at den tilegnede sataniske attitude vil forsvinde fra menneskesindet med det samme. Utallige mennesker vil have tilegnet sig denne attitude, så selv om Satan bliver afskåret fra at transmittere, så er den der allerede -- den er en vane, der ikke automatisk kan udslettes.

Men Gud skabte menneskene som frie moralske agenter og gav os kontrol over vor egen vilje, bort set fra at vi kunne blive forblændet af Satans tiltrækningskraft og hans onde bedrag.

Men jordens dødelige befolkning vil ikke mere blive forført! Den Almægtige Kristus og de udødeliggjorte hellige der hersker under ham, vil tage skællet der har forblændet menneskesindet

bort.

Det er grunden til, at jeg siger, at utopi ikke kan komme lige med det samme. Mange, mange mennesker vil stadig have en oprørsk holdning – med forfængelighed, begær og grådighed. Men ved Kristi ankomst vil rehabiliteringsprocessen straks blive sat i gang – med at åbne de vildledte sind – med undervisning og hjælp til frivillig anger.

Fra det øjeblik Kristus med overnaturlig magt har overtaget regeringen, når Satan er blevet bandlyst, da skal Guds Lov og den Eviges Ord gå ud fra Zion til hele verden (Isa.2:3).

Guds dom -- 6000 års afskæring af Adams verden -- vil være slut. Kristus vil begynde med at kalde alle dødelige på jorden til omvendelse og åndelig frelse! Guds Hellige Ånd skal flyde ud af Jerusalem (Zak. 14:8).

Hvor herligt! En ny dag er brudt frem. Fred vil snart komme. Mennesker skal vende sig bort fra deres “vil ha’ vej” til den “givende vej” – Guds kærlighedsvej. EN NY CIVILISATION skal snart gribe om sig på jorden!