Morgendagen… Vidunderlige Verden Hvordan vil den blive
Morgendagen… Vidunderlige Verden Hvordan vil den blive
Fremtidens Undervisning og Religion

Kapitel 5


Når Jesus Kristus kommer tilbage til jorden med Gud Skabers almagt og herlighed, kommer han for at frelse verden, åndeligt.

Når han har sat sig på sin herlighedstrone i Jerusalem, vil alle de forskellige folkeslag af kød og blod være foran ham. Han vil da begynde med at sortere ”sine får fra gederne.” Til fårene på sin højre side vil han sige: ”Kom hid, min Faders velsignede! Arv det rige, som har været jer beredt, fra verdens grundvold blev lagt” (Matt. 25:34).

De, der allerede på dette tidspunkt er omvendt, er arvinger. Vi vil arve Riget ved Kristi komme. De døde i Kristus skal genopstå først -- skal forandres til Åndelig udødelighed først. Vi, der da stadig er i live i Kristus, skal øjeblikkelig forandres til Åndelig udødelighed og vil blive løftet op sammen med de genopstandne for at møde den nedstigende Kristus i luften.

Udødelighed vil da adskille os fra dødelige mennesker på jorden.

Fra dette øjeblik vil vi altid opholde os sammen med Kristus, hvor han end måtte være. Hvor vil han være? Hans fødder skal samme dag stå på Oliebjerget (Zak. 14:4).

Dette vil ske, efter at han har adskilt fårene, (der er de der omvendes, tror og modtager Guds Hellige Ånd) fra gederne (billede på de der gør oprør). Denne adskillelse – denne uddannelse af omvendte kristne til Guds Rige – vil fortsætte i alle de tusinde år Kristus regerer på jorden.

Kristus vil give alle nationerne et nyt sprog: ”Thi da vil jeg give folkene rene læber, så de alle påkalder Herren og tjener ham endrægtigt” (Zef. 3:9).

Guds rene sandhed skal da forkyndes til alle folkeslag. Ingen skal vildledes længere, ”thi landet er fuldt af Herrens kundskab, som vandene dækker havets bund” (Esa. 11:9).

Kristus er ”Isajs rodskud” – Isaj var Davids bedstefar. Hedningerne vil da søge til Kristus, (Esa. 11:10). Kristus vil udrække sin hånd for at frelse hele Israel (vers 11). (Se også Rom 11:25-26.)

Men arbejdet med at forkynde evangeliet i hele verden – de gode nyheder om åndelig frelse til alle (som helhed, ikke nødvendigvis hvert eneste individ, men sikkert størstedelen) – vil også kræve ny undervisning.

Næsten halvdelen af jordens befolkning er i dag analfabeter. De er så uvidende, at de end ikke ville være i stand til at forstå det man kunne kalde det ”frelsende kundskab.” En mand i Central Afrika havde hørt programmet ”Morgendagens Verden” på Radio Elisabethville. Han lyttede konstant og modtog magasinet ”Den Rene Sandhed”. Han skrev breve til os. Han ønskede at repræsentere dette Guds Arbejde og bygge en kirke for sit folk. Vi sendte to præster, der var udstationerede i London ned til ham, for at lære ham at kende, og ved personlig kontakt at finde ud af hvad der kunne gøres. De fandt ud af, at han var den eneste mand med nogen dannelse, alle de andre var analfabeter. De var så uvidende, at det var umuligt for dem at forstå noget om Gud, om Kristus eller om frelse. Det var sørgeligt, men vore udsendte præster sagde, at sådanne folk skulle have elementær undervisning før Evangeliet kunne nå dem.

Omskoling af Verden

Men lad os nu se på folk i vore velstående og veluddannede nationer – De Forenede Stater, Storbritannien, Canada, Australien, Tyskland, Frankrig og mange andre.

Vi har her i bogen dækket en sektion af denne verdens hedenske, agnostiske, dekadente undervisning; det akademiske system grundlagt på Platons hedenske filosofi. Det har været hedensk lige fra starten, men er hen ad vejen blevet blandet med nyere germansk rationalisme og ateistisk evolutionsteori.

Evolution er ateistens forklaring på skabningen uden en Skaber, det er konceptet som moderne undervisning er opbygget på. Moderne undervisning er en blanding af sandhed og fejltagelse, fakta og fabler.

Denne verdens lærdom begyndte fra bunden, så vidt angår kundskab. Ved starten vidste den intet. Undervisningsprocessen går ud på at fylde kundskab på sindet. Det er en proces med udenad lære og hukommelse. Studenterne bliver undervist fra tekster. Tekstbøgerne anses for sande og autoritative. Studenten skal læse, studere, acceptere og lære udenad. Til eksamen får han karakter for, hvor nøjagtig han kan gengive det, der står i bogen. Han forventes ikke at stille spørgsmål, men at acceptere og tro.

Moderne undervisning har været baseret på falske, fejlagtige og usande fundamenter. De formodede lærde i denne verden – også de store hjerner – har tilegnet sig falsk kundskab. De er blevet oplært i en falsk tilgang til kundskab og viden. Så godt som altid er fejltagelser baseret på falske præmisser og hypoteser, der bliver taget for givet uden at stille spørgsmål – og endog på præmisser og hypoteser der ikke er beviste. De ”lærde” er blevet fyldte med sådanne falske hypoteser. De har fyldt deres sind med falske værdier.

For dem er sandheden fabler. Det der er fuldstændig galt og forkert synes for dem at være retfærd. Deres opfattelser har de tilegnet sig igennem evolutionens falske koncept.

Dette falske koncept holder deres hjerne fanget.

Vi har forklaret hvordan den naturlige kødelige hjerne, blottet for Guds åbenbarede sandhed, er begrænset til alene at kunne optage viden om det fysiske og det materielle. Denne tilgang til kundskab i den vestlige verden er blevet formet og tilslebet i udviklingsteoriens hypoteser – aldrig i Guds åbenbarede kundskab.

I Guds tusind års civilisation vil al kundskabsudvikling være baseret på åbenbaring. Lys vil erstatte mørke – sandhed vil erstatte fejltagelse. Forståelse vil erstatte rå materialisme. Sand kundskab vil erstatte intellektuel uvidenhed.

For mange år siden bad jeg en videnskabsmand om en udtalelse over en forholdsvis kort artikel, der modbeviste evolutionsteorien. Udtalelsen lød omtrent således: ”Mr. Armstrong, De synes at besidde en overnaturlig evne til at komme til træets stamme og rod, samtidig med at De undgår det krat af forslag, der alle er afhængige af stammen. De kløver stammen i småstykker, rykker rødderne op, og alle støttende kviste falder til joden. Jeg må indrømme, at De har væltet hele træet. Alligevel må jeg fortsætte med at tro på evolutionen. Hele mit liv har jeg viet til den videnskab og filosofi, der er baseret på evolution. Jeg har fuldendt uddannelser og doktorgrader ved nogle af vore mest anerkendte Universiteter. Jeg har konstant kontakt med videnskabsmænd og er fuldstændig absorberet i denne atmosfære.  Jeg er så gennemsyret af det, at jeg ville være komplet ude af stand til at tvivle om den evolutionære proces, selv om De har modbevist den.”

Rehabilitering af de formodede lærde, vil blive en af de største udfordringer den genkomne Kristus vil komme til at konfrontere. Disse hjerner – og de er uden tvivl verdens fineste og bedste hjerner – er blevet så fordrejede med falsk oplysning, at de ikke vil være i stand til at acceptere sandhed inden de har ”aflært” fejltagelserne. Og det er mindst ti gange vanskeligere af glemme fejltagelser, der er dybt forankrede i sindet, end det er at starte fra bunden og lære ny sandhed.

Det vil måske tage dem længere tid end analfabeterne i denne verden, at tilegne sig sandheden – at blive virkelig oplyst.

Guds inspirerede Ord, den Hellige Bibel, er kilden til kundskab. Men de er opdraget til at have en forudindtaget hånlig opfattelse af den.

Det er ganske vist, at omskoling og undervisning vil blive en af de vigtigste opgaver i Guds Rige. I dag følger folk falske og vildledende værdier. Hele deres ideologi vil kræve omskoling -- en ny retning.

En Hovedkirke

Vi har set at jorden, efter at denne tusind års periode er startet, vil blive fyldt med viden om Gud, ligesom Oceanerne er fulde af vand (Esa. 11:9). Hvordan kan det ske?

Profeten Mikah besvarer noget af spørgsmålet: ”Og det skal ske i de sidste dage, at Herrens huses bjerg, grundfæstet på bjergenes top, skal løfte sig over højene. Did skal folkeslag strømme” Mika 4:1).

I profetien er ”bjerg” symbolet på en større nation og ”høje” er symbolet på mindre nationer. Med andre ord vil Guds Rige -- Riget af udødelige genopstandne – det herskende Rige – blive etableret og have total autoritet over de større nationer (af dødelige). De vil blive eksempel for de mindre nationer – og folk vil strømme til Guds Rige. Fortsæt nu:

”… og talrige folk komme vandrende; ’Kom, lad os drage til Herrens bjerg, til Jakobs hus; os skal han lære sine veje, så vi kan lære hans stier; thi fra Zion (Kirken) udgår åbenbaring, fra Jerusalem Herrens ord. Da dømmer han (Kristus) mange folkeslag imellem, skifter ret mellem talrige, fjerne folk; deres sværd skal de smede til plovjern, deres spyd til vingårdsknive; folk skal ej løfte sværd mod folk, ej øve sig i våbenfærd mere” (versene 2-3).

Denne kundskab – denne undervisning – denne forståelse af Guds Lov – skal komme fra Kirken – fra Jerusalem, den nye verdens hovedstad.

Vi tilføjer endnu en kendsgerning åbenbaret i Apostlenes gerninger kapitel 15. Man havde misforstået visse doktrinære opgaver i Kirken i Antiokia. Dette var i begyndelsen af den Ny Testamente Guds Kirke. Her ser vi, at der var en Hovedkvarterkirke i Jerusalem. Apostlene Peter og Jakob, og andre top rangs præster befandt sig der. Derfor blev problemet taget til Hovedkvarterkirken til autoritativ instruktion.

I denne konference deltog Hovedkvarterets apostle, plus Paulus og de ældste. Der var skarp uenighed og megen diskussion. Da stod Peter, chef apostelen, op og afgjorde sagen under Guds inspiration. Kirken modtog sin lære fra apostlene. Men i Riget, vil det være Jesus Kristus selv, der leder Sin Hovedkvarterkirke. James var præst i Jerusalem. Og som et protokol anliggende, og for at gøre Peters afgørelse officiel, godkendte James det og skrev det op i et officielt autoritativt dokument.

Dette kapitel afslører mønstret i Kirkens fremgangsmåde.

Kristus vil selv herske fra Jerusalem. Sammen med Kristus -- og under Elias’ direktion -- vil de udødelige, som han har valgt til at udgøre Hovedkvarterkirken, befinde sig i Jerusalem. Åbenbaringen 3:12 indikerer, at de, der tilhører ”Filadelfia” æraen, vil blive søjler i Hovedkirken.

Dernæst, i denne vigtige Hovedkirkes organisation, vil Johannes Døberen arbejde sammen med og direkte under Elias. Han kom "i Elias’ ånd og kraft” (Luk. 1:17). Jesus sagde om ham, ”Sandelig siger jeg Eder; Blandt kvindefødte, er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber…” (Matt. 11.11). Han var den Elias, hvis komme var profeteret (Matt. 17:10-13; og 11:7-11).

Jesus sagde, at ingen mand nogensinde, var større en Johannes Døber. Alligevel vil den mindste i Himmeriget blive større end han (Matt. 11:11). Det er evident, at Johannes Døber vil blive placeret meget højt og lige under Elias.

I denne Hovedkvarterkirke i Jerusalem, i Kristi egen hovedstad, vil administrationen af den nye verdens undervisningssystem være at finde.

Det er også herfra, at undervisning i åndelig sandhed – det sande evangelium og den åndelige omvendelse -- vil udgå til hele verden -- fra Hovedkvarterkirken, med Elias under Kristi egen supervision.

Den vigtigste årsag til Kristi genkomst til jorden, er at udvikle Guds karakter i menneskeheden og frelse verden. De fleste religiøse mennesker, præster og evangelister (fundamentalister), er gået ud fra at denne tid, nu og her, er den eneste frelses dag. Skriftstedet de har det fra, er en forkert oversættelse af (2. Kor. 6:2). Der skulle stå ”… se, nu er det EN frelsens dag,” og ikke ”… se nu er det frelsens dag.” (Dette er citeret fra Esa. 49:8). Havde Kristus forsøgt at ”frelse” verden, da ville den være frelst. Men den er ikke blevet ”frelst.” Gud kan ikke bruge et babylonsk forvirret instrument, en uenig religiøs organisation, der er delt i hundreder af forskellige koncepter og teologiske doktriner.

Men den sande verdensforkyndelse vil blive administreret af denne Hovedkvarterkirke, der består af opstandne udødelige under direkte og personlig opsyn af Kristus selv. 

I denne tusindårige Hovedkvarterkirke vil der ikke eksistere doktrinære komiteer af intellektuelle ”skolastikere,” der skal afgøre, hvorvidt Kristi lære er sande doktriner.

En sådan komite fandtes heller ikke i det første århundrede i Jerusalems Hovedkvarterkirke. Al undervisning kom fra Kristus igennem apostlene – og nogle gange henvendte Kristus sig til apostlene igennem profeter (der er ingen profeter i Guds Kirke i dag – eftersom Biblen er skrevet færdig for vor tid). I dag modtager Guds Kirke, som i det første århundrede, sin lære fra den levende Kristus igennem en apostel, just som i 31 e. Kr.

En anden overordentlig vigtig organisation vil blive styret fra Hovedkvarterkirken – direktionen over hele verdens kirker. Disse kirker vil blive udgjort af dem, der bliver omvendt – de der bliver undfanget og modtager Guds Hellige Ånd – i deres dødelige liv.

Akkurat som de omvendte kristne i vor tid fortsat skal leve og overkomme, vokse og udvikle sig åndeligt (2. Pet. 3:18), således skal de også i Tusindårs Riget – ligesom de også skal have overvundet alle indlærte onde impulser, vaner og fristelser. Lykkelige er de der således vil have overvundet Satan.

Alt dette giver en indsigt i, hvordan verdensregeringen vil blive organiseret.

Det viser hvordan en super verdensregering kan og vil blive indført på jorden.

Er Overnaturlig Magt Nødvendig?

Verdens ledere er i dag så godt som enige i, at menneskets eneste håb om at overleve endnu en generation, afhænger af etableringen af en almægtig verdens regering. Men samtidig indrømmer de, at nationerne ikke på nogen måder er i stand til at frembringe den.

Sir Winston Churchill udtalte engang: ”Oprettelsen af en autoritativ verdensorden er den sidste udvej, som vi nu bør stræbe efter. Medmindre en effektiv verdensregering hurtigt kan indføres, er udsigterne for menneskelige fremskridt mørke og tvivlsomme.”

Clement Attlee, en tidligere britisk Statsminister sagde: ”Verden behøver, at vor opfattelse af verdensorganisation og verdenslove, bliver ændret, hvis civilisationen skal overleve!” Han sagde også, ”Vi har ikke megen tid at løbe på. Der er uhyggelig store mængder farligt ragelse i verden, og der er for mange skydegale tåber derude.”

Vi kunne finde mange citater fra både tidligere og nutidige verdensledere. Men alle ved, at mennesket er fuldstændig hjælpeløst og ude af stand til at indføre en sådan løsning.

Ville USA måske sige til andre nationale ledere, ”Vi er nu rede til at afstå fra al vor suverænitet og overlade vor store nation til absolut lederskab fra Rusland, Kina, Frankrig, Egypten og andre lande”? Ville regenterne i Kreml gå af og overgive deres magt til en regering ledet af USA og disse andre stater?

Men skulle mennesker alligevel gå hen og stifte en verdensregering med udøvende militær magt over nationerne, hvilken regeringsform skulle de da underlægges? Mændene i Kreml ville aldrig gå af og underkaste sig, medmindre denne verdensregering blev russisk kommunistisk – og selv da ville de insistere på at have al magten. Og de kinesiske kommunister ville ikke underlægge sig noget sådant – de ville forlange, at den nye verdensregering blev formet efter deres ideologi.

De fleste nationer ville aldrig acceptere demokratisk ideologi og USA ville aldrig anerkende noget andet i en verdensregering.

Kunne man forestille sig noget mere utænkeligt, end at verdens nationer enedes om en ny verdensregeringsform, hvortil alle overgav deres magt og suverænitet? 

Nej, og selv når Gud Almægtig, Skaber og Hersker over hele universet, overnaturligt griber ind og indfører sin verdensregering – Sin perfekte Regering – da vil nationerne blive vrede. De vil slås. Mennesker vil sige, ”Vi vil ikke have Gud til at regere os!”

Derfor vil Kristus komme i almagt og herlighed og med Guds overnaturlige kraft. Derfor vil han regere med jernspir. Mennesket vil aldrig frivilligt underlægge sig vejen, der fører til fred, velstand, lykke og et liv i overflod – det skal tvinges!

Forudbestemt for Længe Siden

Men Gud Almægtig har en hensigt med det der foregår hernede.

Og den Evige Gud har omhyggeligt udarbejdet en plan der skridt for skridt er blevet bragt mod fuldendelse.

Abraham fik det første løfte om det lykkelige land. Gud lovede Abraham og hans efterkommere hele jorden som evigt eje. Gud lovede også, at, igennem Abraham ville alle nationer på jorden blive velsignet.

På samme tid begyndte Gud også at sikre sig effektivitet og perfektion til Sin verdensregering, ved at træne og uddanne Abraham, Isak, Israel og Josef i nogle færdigheder – i deres levetid – der er nødvendige for folk i topposter i en perfekt regering.

Først og fremmest rigtige holdninger. Gud ser på hjertet – ånden – attituden. Det var det, han så på, da han valgte David som konge over Israel (1. Sam. 16:6-7, 11-12). Det er også det, han undersøger i dig og mig. Disse mænd blev trænede i ydmyghed overfor Gud og andre, der havde autoritet over dem. De lærte harmonisk samarbejde.

For det andet at lære sande værdier.

Derefter blev de uddannet til at omgås folk, lede folkehold med visdom og styre rigdom – uden at det steg dem til hovedet.

Kong David blev trænet og udviklede sig på samme måde.

Alle udødeliggjorte vil sidde i vigtige direktionsstillinger i den kommende verdensregering og vil være blevet uddannede med den hensigt. Alle vil være klar over, ikke alene Guds magt, men også hans visdom, kærlighed, hellighed og perfektion. Alle vil være overbeviste om, at hans veje er de rigtige – hans love rigtige og perfekte – og at hans Regering vil resultere i velsignelse for alle, der bliver regeret.

Den Evige Gud har på denne måde forberedt sit Rige. Han begyndte for længe siden at udvælge sig mænd med fremragende evner som var villige til fuldstændig at stole på ham. Han indskærpede troen i deres inderste væsen, ud fra principper og karakteristika der er grundlæggende i de fundamentale syv love, der er nødvendige for at opnå succes i livet:

Sammenlign med Nutidens Politikere

Og til sidst overvej følgende:

Tag nu alle disse fremragende mænd som hele livet er blevet oplært i denne attitude – trænet i at følge vejen til succes og perfektion -- og placer dem med de udødeliges fuldkommenhed i en opstandelse.

Vær klar over, at udødeligheden vil mangedoble deres talenter, evner og magt, måske mange millioner gange over det de tilegnede sig som mennesker, når de får andel i Guds magt og herlighed.

Det er Guds plan, og han udfører den efter sin egen timetabel.

Jeg har her beskrevet det overordnede udøvende personale, der skal administrere den nye verdensregering under Kristus.

Sammenlign det med de intrigerende, kompromissøgende og selvisk motiverede politikere der leder de fleste regeringer og andre vigtige områder i nutidens verden.

Fæst blikket på et billede af morgendagens verden som Guds Regering vil indføre – det er hvad vi nu vil gøre – og når du vender øjnene fra denne bog og igen betragter denne triste, grimme, syndige og syge verden fuld af korruption, vold og lidelse – da vil du være syg om hjertet.

Men får det dig ikke til at råbe højt af glæde, at en ny civilisation – en ny verden – er på vej?

Får det dig ikke til virkelig at lægge hjertet i dine bønner og indtrængende bede, “Almægtige Gud, lad dit Rige komme! Og at din vilje vil blive udført her på jorden, som den bliver det i himlen!”

Lige nogle almindelige betragtninger før vi forlader temaet om personale og organisation i det kommende Rige.

Man kan spørge; “Hvad da med sådanne mænd som Abel og Enok?” Du læste om dem i troskapitlet – Hebræerbrevet 11 – de var retsindige og troende (versene 4,5). Vi svarer: Gud har ikke afsløret, hvor de vil blive placeret. Vi har her kun nævnt de få, der virkelig synes at fremgå af indikationerne i skrifterne, og deres plads i Riget. Dette kapitel 11 i Hebræerbrevet indikerer, at, selvfølgelig vil skøgen Rahab, Gideon, Barak, Samson, Jefta og Samuel også være i Guds Rige. Vi kan ikke formode eller bestemme hvilke poster Kristus vil give dem. Og der er mange, mange andre.

Det er en af forventningens glæder, at vi i nær fremtid vil få at vide, hvor de vil være at finde.

Andre kunne spørge, “Hvad med kvinderne?” Jamen, der var fremragende kvinder – Sara, Rebekka, Rakel. Der var Miriam, Debora og andre. I Riget vil sex ikke eksistere – ingen forskel på mand og kvinde (Matt. 22:30). Kvinder vil blive det samme som mænd.

Sara nævnes som moder til retsindige kvinder i det Ny Testamente (1. Pet. 3:6). Debora var dommer og regerede en tid i Israel. Deres status i Riget vil blive den samme som mænds. Vi kan bestemt gå ud fra, at sådanne kvinder vil få høje embeder og nyde stor ære i Riget. Men vi påtager os ikke at foreslå deres fremtidige embede.