Hvem Eller Hvader Det Profetiske Dyr
Hvem Eller Hvader Det Profetiske Dyr
Dyrets MÆRKE … Det er her, NU!

Andel Del

Du må hellere finde ud af, om du har dette mærke! Uden det vil ingen være i stand til at handle, købe eller sælge! Uden det kan du endda risikere at blive tortureret til døde! Men med det, vil du komme til at gennemgå GUDS SYV SIDSTE PLAGER!

Før i tiden var der folk der mente at dette mystiske "mærke" var ansigterne på gamle tiører i USA. Under 2. Verdenskrig mente nogen, at det var Hitlers svastika. Under Depressionen sagde en del, at det var Roosevelts NRA!

Intet tema har været mere fascinerende og forvirrende i vor generation. Tusinde af prædikener er talt over det -- af professionelle præster og evangelister, som ikke selv vidste hvad det var! Mange har været nysgerrige.

De fleste prædikener over dette tema, tager kun ét skriftsted i betragtning!

Eneste Tekst der som Regel bruges

Dette er den eneste passage, der som regel citeres:

"Og det (det andet "dyr") får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande, for at ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller dets navns tal" (Åbenb 13:16-17).

Ud fra disse to vers, bruger taleren -- præsten -- sædvanligvis sin fantasi. Man ræsonnerer, at eftersom man ikke vil være i stand til at købe og sælge uden Dyrets Mærke, og da alle ønsker at kunne handle, da må man gøre alt hvad der står i ens magt, for at modtage dette mærke!

Men de glemmer følgende passage:

"Og jeg så et andet tegn i Himmelen, stort og underfuldt: Syv engle med de syv plager, som bliver de sidste; thi med dem er Guds harme fuldbyrdet … og de syv engle med de syv plager kom ud af templet … Og jeg hørte en høj røst fra templet sige til de syv engle: 'Gå hen og hæld Guds harmes syv skåle ud over jorden'. Og den første gik hen og hældte sin skål over jorden. Da kom der ondartede og slemme bylder på de mennesker, som havde dyrets mærke, og som tilbad dets billede" (Åbenb. 15:1,6 og 16:1-2).

Hvis du har "dyrets mærke," da vil de syv sidste plager gå ud over dig; og de vil blive ufattelig grufulde -- ud over al beskrivelse!

Hvordan Kan Man Vide HVAD Det Er?

Der er mange flere henvisninger til dette tema i Biblen. I stedet for kun at se på én passage, og derefter vende sig bort fra Guds egen åbenbaring af mysteriet, og anvende menneskelig fantasi og forestilling til at fremtrylle de mange latterlige konklusioner der bliver prakket på et vildført publikum, af personer der selv er blottet for forståelse, lad os da se hvad GUD siger, at MÆRKET virkelig er!

Tag ikke fejl, Gud fortæller os uden omsvøb, hvad det er! Det er umiskendeligt, klart afsløret og forklaret i Biblen! Men for at finde Guds svar, må vi have alle skriftstederne der handler om temaet foran os!

Fra teksten der som regel citeres (Åbenb. 13:16-17) notér først dette: "Mærket" er noget, der vil være meget populær -- noget som de fleste vil favorisere, vil søge -- og som vil blive accepteret som en god ting.

Alle ønsker at kunne "købe og sælge." Udtrykket "købe og sælge" som det bruges i skriftstedet skal forstås bogstaveligt, at være i stand til at købe -- ikke at forretninger eller andre man måtte ønske at indkøbe daglige nødvendigheder hos, vil afslå at modtage penge -- nej, det er den der nægter at bære "mærket," der ikke vil blive i stand til at handle eller tjene til livets ophold, tjene en løn eller engagere sig i handel.

"Dyrets mærke" har altså indflydelse på, om man er i stand til at handle, holde et job og tjene til livets ophold.

Men lad os undersøge alle kendsgerningerne Gud åbenbarer om temaet -- alle skriftsteder involveret.

Hvad er Dyret?

Først lad os se på "dyret." "Mærket" er "DYRETS" mærke. Det beskrives i det første vers af kapitel 13:

"Og jeg så et dyr stige op af havet; det havde ti horn og syv hoveder og på hornene ti kroner og på hovederne gudsbespottelige navne. Og dyret, som jeg så, lignede en panter, og det havde fødder som en bjørn og gab som en løve; og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor magt" (vers 1-2).

Dette mærkelige "dyr" beskrev vi i Første Del af dette hæfte.

Daniel 7 afslører, at disse "dyr" eller vilde dyr symboliserer civile REGERINGER eller verdensimperier. Daniels første "dyr" lignede en løve og repræsenterede det Kaldæiske Imperium, også kaldet Babylon, under Nebukadnezar. Det andet der lignede en bjørn, var billede på det Persiske Imperium; det tredje med fire hoveder lignede en panter og repræsenterede Aleksanders Græsk-makedonske Imperium og de fire divisioner, der fulgte efter hans død; og det fjerde, der ikke lignede noget andet eksisterende vildt dyr, var det Romerske Imperium, der opslugte alle de andre og var udtryk for de stærkeste fysiske og militære karakteristika fra alle dens forgængere.

Dette "dyr" i Åbenbaringen 13 havde munden, den stærkeste del af løven; fødderne, den stærkeste del af bjørnen; og kroppen var en panters. Indeholdt i dette ENE imperium var styrken fra ALLE Daniels "dyr". Det er det ROMERSKE IMPERIUM.

Hvis Mærke?

Bemærk dette vel! "Mærket" er DYRETS -- og "dyret" er det ROMERSKE IMPERIUM. I Åbenbaringen 17, beskrives vilde dyr i en senere fase af dette samme afbillede, og her sidder en "kvinde" -- en stor KIRKE -- på dyret. Hun rider det, leder det og regerer over det. Men MÆRKET er det ROMERSKE IMPERIUMS -- det er ikke den Romersk Katolske Kirkes.

Dette er kendsgerning nummer et. Husk det.

I vers 11 (Åbenb. 13) er et andet "dyr" illustreret. Dette dyr havde to horn ligesom et lam, men talte som en drage.

Dette andet dyr i Åbenbaringen 13 er også illustreret i kapitel 17 med en skøge som rytter. Denne faldne kvinde er forskellig fra alle andre kirker i én henseende. Hun er organiseret som en civil regering, såvel som en gejstlig kirke. Verdens nationer sender deres ambassadører til hende, ligesom til andre nationers hovedstæder.

Denne kirke -- ligesom en kvinde der rider et dyr også leder og dirigerer det, som f.eks. en kvinde der rider en hest -- overtog (red), udøvede kontrol og brugte al magten fra det første dyr -- det Romerske Imperium. Efter 554 e. Kr. fortsatte kirken som overhoved over staten i 1260 år, som det var profeteret!

Bemærk nu videre i Åbenbaringen 13:15-16:

"Og det (dyret) fik magt til at give dyrets billede livsånde, så dyrets billede endog kunne tale og lade alle dræbe, som ikke ville tilbede dyrets billede. Og det får alle … til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande."

Her er en vildledt kirke -- vildledt og brugt af djævelen til at vildlede sig selv og verden. Bemærk at denne kirke dræbte ikke martyrerne -- men hun foranledigede deres død. Og hun var også den der FORANLEDIGEDE, at alle under hendes domæne skulle bære dyrets MÆRKE.

Roms Mærke

Læg nu omhyggeligt mærke til det ovenstående tekst fortæller os:

 1. "Han" -- lederen der indførte menneskenes civile regering i kirken, en efterligning af det Romerske Imperium.

 2. han "foranledigede," at alle modtog dette mærke. Det er kirken og ikke den civile regering, der tvinger mærket på folk.

 3. Det var denne samme magt, der forårsagede de helliges martyrdom.

 4. Den mærker folk med "dyrets" mærke -- det er det Romerske Imperiums mærke ikke kirkens.

 5. Mærket gives på den højre hånd og på panden.

Så, MÆRKET er altså det Romerske Imperiums mærke, hvilket denne KIRKE foranledigede og igen vil foranledige folk i den vestlige verdens til at ville modtage.

TO Martyrforfølgelser

Bemærk nu hvornår disse hellige var blevet slået ihjel. Det vil vise os hvornår dyrets mærke blev gennemtvunget.

"Og da det (Lammet) brød det femte segl, så jeg neden under alteret deres sjæle, som var myrdede for Guds ords skyld og for dets vidnesbyrds skyld, som de holdt fast ved. Og de råbte med høj røst og sagde: 'Hvor længe, Herre, du hellige og sanddru! Vil du tøve med at dømme og hævne vort blod på dem, der bor på jorden?'" (Åbenb. 6:9-10).

Her finder vi martyrer fra Middelalderen illustreret. I synet var de døde -- men Johannes var i synet projiceret frem i tiden, til en tid meget tæt på vor nutid. De døde vidste, at "Hævnen er MIN, siger Herren." De vidste, at Guds straf over denne forfølgende, vildledende falske kirke beskrevet i Åbenbaringen 18 ville blive de syv sidste plager, der hældes ud "for Lammets øjne" ved Kristi genkomst. Læs det i Åbenbaringen 18. Disse hellige døde råber højt og spørger "HVOR LÆNGE", før Kristus vil komme igen, og inden de syv plager skal hævne deres martyrdom. Historien fortæller os, at i Middelalderen blev over halv tres MILLIONER mennesker myrdet, mange for deres trofasthed mod BIBLENS ORD og for lydighed mod Gud i stedet for mod menneskenes kirkeregeringer inspireret af djævelen, Satan. Læg nøje mærke til hvad der igen skal ske før end de syv sidste plager og Kristus kommer igen!

"Og hver af dem blev der givet en lang hvid klædning (symbol på retfærd og renhed), og der blev sagt til dem, at de skulle hvile endnu en liden stund, indtil tallet blev fuldt på deres medtjenere og deres brødre, der skulle ihjelslås ligesom de" (Åbenb. 6:11).

Kristus vil ikke komme og hævne sig over denne store falske kirke, FØR END en anden stor martyrforfølgelse har fundet sted!

Bemærk det vel! Det var én martyrdom. Disse hellige var allerede blevet slået ihjel. Deres genopstandelse vil finde sted NÅR Jesus kommer igen til jorden -- NÅR HANS straf bliver hældt ud over dette falske BABYLON og hendes kirkedøtre! Men der mangler stadig en anden universal forfølgelse og martyrdom imod de hellige, der vil finde sted lige før Kristi genkomst -- når han kommer med straf til de onde magter! Der er TO universale martyrdomme!

Denne fremtidige martyrforfølgelse er DEN STORE TRÆNGSEL -- FORFØLGELSE (Matt. 24:9, 21-22). Denne trængsel er ikke Guds vrede -- de sidste syv plager. Det er Satans vrede (Åbenb. 12:12), som HANS frafaldne kirke befaler "De Forenede Stater i Europa" at udføre imod Guds sande folk! Det er en forfølgelse -- tortur -- og martyrdød for Guds hellige -- den udvalgte gruppe som ikke kan forføres (Matt 24:24). Undtagen den store trængsels dage bliver afkortet, ville intet menneske (kød) overleve. Men, for GUDS FORFULGTE HELLIGES SKYLD, skal disse dage afkortes.

Gud vil gribe ind. Kristus vil "komme snart."

MÆRKET Dengang og Nu

Sammenlign nu disse skriftsteder:

I Åbenbaringen 17 beskrives denne samme kirke som kvinden der rider dyret, Johannes skriver: "Og jeg så kvinden beruset af de helliges blod, af Jesu vidners blod" (vers 6).

Igen i Åbenbaringen 20:4: "Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og der blev givet dem magt til at dømme. Og jeg så deres sjæle, som var blevet halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og jeg så dem, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke havde taget dets mærke på deres pande og på deres hånd; de blev levende og blev konger med Kristus i tusinde år."

Nu kan vi se HVORFOR disse mange millioner var blevet og vil blive, dømt til martyrdøden! Det var fordi de nægtede at modtage dyrets mærke -- de nægtede at tilbede sammen med denne kirke og Imperiet! De adlød Gud og ikke mennesker! De efterlevede Guds love og regering. De var blevet kaldet ud af denne verden -- de havde ikke længere part eller del i denne verden. De var børn og arvinger og fremtidige borgere i GUDS RIGE og ikke i menneskenes rige. Men -- og notér dig det nøje -- de var, som Gud befaler det, underlagt MENNESKENES regering. De gjorde ingen modstand -- de overgav sig til straffen. De blev tortureret -- de blev myrdet! Men de adlød Guds regering og love. Og når Kristus kommer og regerer som KONGE over konger, skal de alle blive præster og konger og regere verden under HAM!

Ser du det, der klart er åbenbaret her? For flere tusind år siden blev disse martyrer myrdet, FORDI de ikke ville tilbede kirken, tilpasse sig dens afgudsdyrkelse og hedenske skikke eller tilbede det såkaldte "Hellige Romerske Imperium" -- og FORDI de nægtede at modtage dyrets MÆRKE!

Dette betyder, at dyrets MÆRKE var noget, der under dødsdom blev påtvunget folk for flere tusind år siden! Dyrets MÆRKE blev i oldtiden påført og håndhævet!

MEN, da det er dem, der bærer dyrets mærke, der skal lide de syv sidste plager ved Kristi genkomst, vil dette frygtmærke igen blive påtvunget! Og dem der nægter at modtage det, skal lide MARTYRDØDEN i dens STORE TRÆNGSEL!

Nu kastes der endelig lys over dette forvirrende spørgsmål!

Den Tredje Engels Advarsel

Snart vil der lægge sig et åndeligt mørke over denne jord -- en tid hvor intet menneske vil kunne forkynde Kristi sande Evangelium. Vi må arbejde imens det er dag -- natten nærmer sig hurtigt, hvor intet menneske kan udføre Guds arbejde.

Til den tid vil Gud sende engle med en sidste advarsel og vidnesbyrd imod disse frafaldne nationer under denne store falske kirkes herredømme. Sådanne tre engle med budskaber er beskrevet i Åbenbaringen 14. Bemærk den tredje engels sidste advarsel:

"Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin" -- de sidste syv plager i fuld omfang uden nåde (Åbenb. 14:9-10)!

Dette viser, at MÆRKET, der var blevet indprentet på alle på nær martyrerne for flere tusinde år siden, STADIG bæres af traditionel Kristendom af i dag, og at det ATTER IGEN vil blive påtvunget. Igen vil de som nægter at bære det lide martyrdøden. Men de der modtager det vil uden barmhjertighed lide Guds vrede i fuld omfang!

Det er dig, der snart må vælge, hvem du vil adlyde -- det kommende Romerske Imperium genoplivet som De Forenede Stater i EUROPA underlagt traditionel Kristendom -- eller om du vil ADLYDE GUD!

Et Lydighedsmærke

Vi kan nu se, at dyrets MÆRKE er forbundet med LYDIGHED -- om vi skal ADLYDE GUD, eller afvise Guds Bud og adlyde MENNESKENES regering.

Det har altså noget med GUDS BUD at gøre!

Generelt er der to grupper -- den ene har MÆRKET og den anden forsmår det og bliver martyr. Bemærk nu beskrivelsen af de der afslår dette onde MÆRKE:

"Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus" (Åbenb. 14:12).

Der står det skrevet! I versene 9-11 i dette kapitel, advarer den tredje engel dem der har dyrets mærke, de vil blive straffet med Guds plager. I det næste vers, det tolvte, omtales de hellige, der ikke har dyrets mærke, og som HOLDER GUDS BUD. De der har mærket, er dem der nægter at adlyde Guds bud. Dyrets mærke er derfor forbundet med at kassere GUDS BUD, eller ét af dem, for hvis vi bryder et bud, er vi skyldige i alle (Jakob 2:10).

Den ene gruppe accepter altså dyrets MÆRKE.

Den anden gruppe holder Guds bud.

Et Ulydighedsmærke

Derfor hvad end dyrets mærke måtte være, da er det forbundet med ulydighed mod GUDS regering -- Guds Bud.

Yderligere bevis har vi her, fra dem der vil sejre over dette mærke:

Åbenbaringen 15:2-3: "Og jeg så noget ligesom et glarhav, isprængt med ild. Og jeg så dem, som var gået sejrende ud af kampen med dyret og dets billede og dets navns tal, stå ved glarhavet med Guds harper i deres hænder. Og de sang Moses', Guds tjeners, sang og Lammets sang: 'Store og underfulde er dine gerninger, Herre vor Gud, du Almægtige! Retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge."

Dette svarer til Israels børn, da de blev befriet af Moses fra slaveriet i Egypten. Moses var modstykke til Kristus. Farao var modstykke og forløber for dyret. Plagerne God hældte ud over Egypten var antitype på de sidste plager, der vil blive hældt ud over Babylon. Israels børn stod på stranden ved det Røde Hav og Gud befriede dem på mirakuløs måde. Her ser vi de hellige beskrevet på dette symbolske glarhav -- hav af glas.

De synger Moses' sang og Lammets (Kristi) sang. Moses er billede på lov og Guds bud; Lammet (Kristus) er billede på tro og frelse fra synd.

Glem ikke, at dyret er djævelens menneskelige civile organisation. I Åbenbaringen 12 får vi at vide, at Satans harme er stor "fordi han ved, hans tid er kort" (vers 12). Derfor FORFØLGER han -- stor TRÆNGSEL imod den SANDE KIRKE -- Guds hellige. Alt dette sker lige før Kristi Genkomst (vers 10). Læg nu mærke til hvem Satans vrede er rettet imod:

"Og dragen (Satan) vrededes på kvinden (Kirke) og gik bort for at føre krig mod de andre af hendes slægt (sidste generation), dem der holder Guds bud og bevarer Jesu vidnesbyrd (Biblen)" (vers 17).

Der er det igen! De der holder Guds BUD -- de der underlægger sig Guds REGERING og lever efter Guds Ord, Biblen, som er Jesu Kristi skrevne vidnesbyrd -- det er dem djævelen vil forfølge og slå ihjel igennem sin falske kirke og sit genoplivede Imperium!

Og Satan kender sine. Han vil mærke sine egne med et mærke, så de ikke bliver forfulgt og ihjelslået, ligesom Gud satte et tegn (mærke) på syndefulde Kain, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel (se 1. Mose. 4:15). Men de der ikke modtager Satans mærke -- DYRETS MÆRKE -- vil lide Satans vrede i Trængselen.

Gud ske tak og lov, at disse dage skal forkortes for de udvalgtes skyld!

Gruppen som Plagerne vil Falde på

Der er to grupper af folk. Én af dem modtager dyrets MÆRKE og på dem vil GUDS PLAGER falde. Hvis vi kan identificere den gruppe af mennesker, som GUDS VREDE skal overgå, og finde ud af hvorfor Gud vil straffe dem, da vil vi bedre forstå, hvad dette mærke egentlig er.

I Eferserbrevet kapitel 5 formaner Paulus de kristne til at holde sig fra utugt, havesyge og afgudsdyrkelse -- brud på de TI BUD. Så siger han: "thi for sådanne synders skyld kommer GUDS VREDE over ulydighedens børn" (Efe.5:6).

Kan det siges tydeligere? Guds vrede -- de syv sidste plager -- kommer over dem der er ULYDIGE imod Gud. Plagerne falder på dem, der har dyrets mærke!

Plagerne overgår dem der bryder Guds bud og som bærer MÆRKET! Det fremgår mere og mere tydeligt, at dyrets mærke har de der BRYDER BUDENE.

Se det igen i Kolossenserne 3:5-6: "Så overgiv da til døden de lemmer, der hører jorden til: utugt, urenhed, begær, ond lyst, også havesygen, som jo er afgudsdyrkelse (brud på nogle af de ti bud); for disse synders skyld kommer Guds vrede."

Det står også i profetierne i det Gamle Testamente: "Nær er Herrens dag, den store, den er nær og kommer hastigt … Den dag er en vredens dag (Guds vrede -- de sidste plager) en trængselens og nødens dag … Over menneskene bringer jeg (Gud) trængsel; som blinde vanker de om (plagerne -- men hvorfor) fordi de synded mod Herren … " (Zef. 1:14-17).

Hvad er synd?

" … synd er lovbrud" (1. Johs. 3:4) -- brud på budene

SANDHEDEN Kommer Frem

Las os nu resumere! Sandheden er blevet mere klar!

 1. Mærket kan vi nu se, indebærer afvisning og ulydighed mod Guds Bud. I Jakob 2:10-11 siger Gud, at den der snubler (bryder budene) på ét punkt, er skyldig i at overtræde hele loven.

 2. Det Romerske Imperium er mærkets virkelige ophavsmand. Det er DYRETS mærke -- ikke kvindens der red dyret.

 3. Kirken forledte folk til at modtaget dette mærke.

 4. Det Romerske Imperium fik sæde og autoritet overdraget af Satan -- det er Satans politiske instrument, hvor igennem han forfører verden.

 5. De der nægter at modtage dette mærke vil få forbud mod at "købe og sælge" -- mod at engagere sig i forretning, handel og mod at have et job.

 6. Mange af dem der nægtede at tage dette mærke, led, og flere vil igen lide martyrdøden -- fordi de holder Guds Bud!

 7. Derfor er den uundgåelige og klare konklusion, at mærket er noget som har oprindelse i det Romerske Imperiums hedenskab, og at det påtvinges af kirken. Noget en listig djævel kunne bruge til at narre folk til at bryde Guds Ti Bud, og det er direkte forbundet med at kunne passe et arbejde -- handel og vandel -- og tjene til livets ophold.

Satan er klog -- listig -- han er forfører. Han laver efterligninger, der ser ud som ægte! Han vil naturligvis vælge det eneste af Guds Bud, som han kan efterligne -- et der i menneskelig ræsonnement ikke ville have særlig betydning. Han ville vælge det, der i menneskelig forstand ikke synes vigtigt!

Han ville ikke forsøge at forføre mennesker til afgudsdyrkelse, blasfemi, eller at stjæle, lyve og slå ihjel, utroskab -- skønt han har ledt folk ind i alt dette.

HVILKET af budene kunne det være -- hvilket bud har indflydelse på job og forretning?

Der er kun ét muligt bud -- det der af de fleste opfattes som det "MINDSTE" af dem alle -- og det er det fjerde bud: "Kom Sabbatten i hu, at du holder den hellig … Den syvende dag er Herren din Guds dag."

Intet menneske kan, uden Guds specielle åbenbaring gennem sit Ord, forstå, hvad forskel det kan gøre, om man holder den ene eller den anden dag.

HVOR STAMMER SØNDAGEN OPRINDELIGT FRA? Ikke fra kirken, men fra det hedenske Romerske Imperium! Det er dagen hvor oldtidens hedninger samledes ved solopgang med ansigtet mod øst (som de gør Påske søndag og Pinse søndag morgen den dag i dag) og tilbeder den opgående SOL. Det var Kejser Konstantin, ikke en pave, der gjorde SØNDAG til den officielle såkaldte "kristne hviledag." Men den var påtvunget -- folk blev af KIRKEN tvunget til at acceptere den universelt!

Hvorfor Blev De Hellige Forfulgt

Det var fordi de overholdt Guds FJERDE Bud -- de holdt sabbatten -- derfor blev millioner slået ihjel. Den lokale regering i Laodikea vedtog en lov i ca. 363 e. Kr. som lød: "Kristne må ikke følge jødiske skikke og hvile på Sabbatten. De skal arbejde på denne dag og hvile om søndagen. Hvis nogen hviler på jødernes dag, da lad dem blive erklæret forbandet af Kristus."

Kirken foranledigede deres martyrdom. Når kirken erklærede en person for "forbandet" (kætter), begyndte Imperiets politi at torturere ham eller hende. Hvis han ikke kaldte sine ord tilbage, blev han tortureret til døde!

Lovene var så strenge at intet menneske kunne gøre forretninger, hvis man ikke arbejdede på lørdagen og hvilede om søndagen. Og verden vil igen blive indrettet på en sådan måde, at det vil blive nærmest umuligt at "købe og sælge", hvis man ikke har DYRETS MÆRKE!

Dette er det ENESTE AF BUDENE, som det Romerske Imperium har forandret. I Daniel 7:25 læser vi profetien om dette DYR og det lille horn (kirkens politiske regering) der kom frem, og som skal sætte sig for at "ændre tider og love." Det vil sige ændre Guds LOV om TID -- her tidspunktet for Sabbatten, Guds hviledag!

Hvad er Et Mærke?

Hvad er et "mærke" da? Som Biblen bruger ordet, er det synonymt med "tegn" og i et par tilfælde bruges det skiftevis. Den eneste forskel er, at et "mærke" er en påtvunget identifikation. Opdrættere brænder eller sætter mærker på deres dyr -- deres mærke. Et "tegn" er også et KENDETEGN, men det er frivilligt accepteret. En apoteker hænger et skilt udenfor sin forretning. Det kunne sige "Hansens Apotek." Det identificerer forretningen. Fortæller hvilken slags forretning og hvem der ejer den.

Dette dyr fra oldtiden, brugte, i samarbejde med kirken, MAGT til at mærke den vestlige verden med deres mærke. De der adlød Gud og overholdt hans Sabbat led martyrdøden. De kunne ikke "købe og sælge." Men Gud tvinger ikke nogen. Gud lader os selv bestemme, om vi vil adlyde ham, acceptere Kristus og blive hans lydige børn.

Men er Sabbatten da Guds TEGN på, at vi er kristne, og at vi tilhører ham?

Guds TEGN

Ja, uden mindste tvivl!

Det var efter at Gud havde oprettet og ratificeret pagten med Israel. Den Gamle Pagt var selvfølgelig midlertidig og er nu udskiftet med den Ny. Men enhver pagt indgået efter at denne var blevet ratificeret med blod, var ikke en del af den Gamle Pagt.

Det var fyrre dage senere, efter ratifikationen, at Gud indgik en ny, adskilt og anderledes pagt mellem sig selv og alle de, der skulle blive hans folk. Den skulle gælde for evigt. Dette var ikke en midlertidig pagt, men den skulle være gyldig for alle generationer -- FOR EVIGT.

Den findes i 2. Mosebog 31:12-17:

"Herren talede fremdeles til Moses og sagde: … Frem for alt skal I holde mine sabbater, thi sabbatten er et tegn mellem mig og eder fra slægt til slægt." Israels generationer fortsætter stadig i dag!

HVORFOR er det et tegn? IDENTIFICERE det Gud for os? Identificerer det os som HANS ejendom? " … for at I skal kende at jeg Herren er den, der helliger eder."

Få den stærke betydning af disse ord! Det er et TEGN på, at vi skal FORSTÅ, at Herren er den sande Gud. Det identificerer Gud. Hvordan? Se vers 17: "Den skal være et tegn … Thi i seks dage gjorde Herren himmelen og jorden, men på den syvende hvilede han og vederkvægede sig." Sabbatten er mindesmærket over at Gud hvilede fra SKABERVÆRKET. Over alt i Biblen identificerer Gud sig som SKABER. Hvordan kan vi kende forskel på den SANDE Gud og alle de falske guder?

Den sande Gud skabte alle ting, også det som folk har gjort sig falske guder af. Nogle tilbad solen, men den Evige sande Gud skabte solen og hersker over den. Nogle tilbeder idoler skåret ud af træ, sten eller marmor. Men den sande Gud skabte disse materialer og endog menneskene, der laver dem. Sabbatten er GUDS Sabbat og ikke jødernes. Ikke én eneste gang kalder Biblen den for "jødisk Sabbat." Den identificerer GUD som SKABEREN.

Sabbatten blev skabt FOR MENNESKET. Det siger Jesus i Markus 2:27. Den blev skabt DA mennesket blev til (1. Mose. 2:1-3). Den blev SKABT -- og det var Kristus, Yaveh eller Den Evige -- der skabte den! Derfor er HAN Herre over Sabbatten! Den blev skabt for at indprente menneskene den sande kundskab om den sande Guds IDENTITET, og afholde dem fra afgudstilbedelse! Og historien beviser, at enhver nation, der IKKE holdt Guds Sabbat, tilbad falske guder og havde ingen kendskab til den sande Gud! Da Israel holdt op med at overholde Guds Sabbat, begyndte de også at tilbede afguder (Eze. 20:5, 11-13, 17-21).

ISRAEL OG JUDA BLEV SENDT I LANDFLYGTIGHED, FORDI DE IKKE OVERHOLDT SABBATTEN!

Tilbage til 2. Mosebog 31:17-18. Det er også tegnet, der identificerer os som GUDS ejendom. Vi TILHØRER, den vi adlyder -- som vi kan læse i Romerbrevet 6:16! Det er tegnet på, at vi er klar over, at han er den Evige … "den der helliger DIG." At hellige betyder, at man bliver adskilt fra andre i en åndelig hensigt. SABBATTEN adskiller én fra verden -- og det har den altid gjort -- fordi man er lydig mod Gud og ejet af ham. Kan du forestille dig NOGEN SOM HELST ANDEN GRUND til at overholde Sabbatten, ud over at ADLYDE GUDS BEFALING? Ville noget individ trodse menneskelige traditioner, udsætte sig for forfølgelse og blive anset for adskilt -- for mindre begavet -- på grund af menneskelige ræsonnementer? Kunne en ateist overholde Sabbatten? SABBATTEN IDENTIFICERER GUDS FOLK!

Guds folk er identificeret, som vi har set, som dem der HOLDER BUDENE. Verden anerkender alle de andre ni bud. Det eneste bud verden afviser er det fjerde. Det eneste bud der sætter én til side, -- udskiller én fra verden -- budet der IDENTIFICERER én som tilhørende GUD -- det er SABBATTEN, Guds tegn.

Bemærk vers 16, det er en "EVIG GYLDIG PAGT." Det er en PAGT! Det er ikke en del af den Gamle Pagt -- ikke en del af Moses' lov! Den blev indgået med Israel senere end disse og er en separat og evig gyldig PAGT.

Læs nu vers 17: "Den skal være et tegn TIL ALLE TIDER mellem mig og israelitterne." Der står det sort på hvidt! Det er en PAGT. Den er EVIG!

Da det fysiske, menneskefødte Israel fik denne pagt oprettet, var der dødsstraf for brud på TEGNET. Eftersom Levitternes og Dommernes administration ikke udføres nu om dage (2. Kor. 3:7-8), og eftersom alle troende fra alle nationer, det være israelitter eller hedning, er indpodet i det åndelige Israel (Rom. 11:24), er der dødsstraf for forsætlig afvisning af tegnet -- denne straf er den anden død.

"Den, der har brudt Mose lov, må uden barmhjertighed dø 'på to eller tre vidners udsagn'; hvor meget hårdere straf mener I da ikke den fortjener, som har trådt Guds Søn under fod … ?" (Hebr. 10:28-29).

På Højre Hånd og i Panden

Gud erklærede DØDSSTRAF for at SYNDE! Synd er lovbrud. Hvis vi bryder ét eneste af budene er vi hjemfalden til DØDSSTRAF!

Den Romerske Kirke sørgede for, at folk modtog det hedenske ROMS MÆRKE -- det var søndagen som det hedenske Romerske Imperium holdt hellig -- ulydighed mod at overholde den var ensbetydende med DØDSSTRAF! Historiebøgerne oplyser, at halvtreds millioner mennesker blev slået ihjel.

Hviledagsbuddet er det ENESTE bud, som menneskene ikke vil accepter, hverken INTELLEKTUELT eller i SINDET (panden) og ADLYDE (daglig handlinger i arbejde og hviletider med HÅNDEN). Det er ud fra overholdelse af dette ENESTE bud, at man kan skelne imellem de, der har DYRETS MÆRKE og de der har GUDS TEGN.

Åbenbaringens bog består for det meste af symboler. Den højre hånd symboliserer arbejde og virke, -- og panden (hjernen) er intellektets og sindets sæde. Det drejer sig om det vi TROR PÅ, det er i sindet, og det vi ADLYDER viser vi med håndens gerninger.

HVAD DA MED GUDS TEGN? Det blev også modtaget i panden og i hånden!

Med hensyn til en af Guds årlige Sabbatter læser vi: "Det skal være dig som et tegn på din hånd og et erindringsmærke på din pande, for at Herrens lov må være i din mund" (2. Mose. 13:9).

5. Mosebog 6:1, 6-8: "Dette er BUDENE … Disse bud, som jeg pålægger dig i dag, skal du tage dig til hjerte … du skal binde dem som et TEGN om din hånd, de skal være som et erindringsmærke på din pande."

5. Mosebog 11:18: "I skal lægge Eder disse mine ord på hjerte og sinde, binde dem som et TEGN om Eders hånd og lade dem være et ERINDRINGSMÆRKE Eders pande."

Læs også Ordsprogene 7:2-3 og Åbenbaringen 7:3-4; 14:1.

Det er det endegyldige bevis, sandheden er fuldstændig klar!

Sabbatten er Guds TEGN, og det står for LYDIGHED mere end nogen af de resterende bud. Symbolsk sad det på hånden og i panden, ligesom DYRETS MÆRKE -- den hedenske SØNDAG -- sad på den højre HÅND og i PANDEN!

Overholdelse af SØNDAG -- Jul, Nytår, Påske osv. -- disse er DYRETS MÆRKER!

I Middelalderen sørgede Kirken for, at alle i det "Hellige Romerske Imperium" fik dette mærke. Ikke alene blev aktive kirkemedlemmer tvunget til at overholde søndag i stedet for SABBAT, men det blev påbudt universelt i hele den vestlige verden -- uanset religiøs opfattelse eller tro skulle man overholde søndag som hviledag i stedet for LØRDAG. Det har lige siden været almindeligt i den vestlige verden undtaget for judaismen, islam og nogle få kristne sekter, tilligemed de forholdsvis få som Gud har kaldet ind i sin sande Kirke.

Har hun forandret sig?

Netop nu har hun ikke MAGT til at tvinge dette mærke på alle. Men i De Forenende Stater i Europa -- en sammenslutning af ti nationer, vil KIRKE OG STAT IGEN BLIVE FORENET -- og kirken vil atter ride "DYRET."

Læs nu i Daniel 7:21-22: 2: "Jeg havde skuet, hvorledes dette horn (PAVEDØMMET) førte krig mod de hellige og overvandt dem, indtil den gamle af dage kom (Kristi genkomst) og retten blev givet den Højestes Hellige og tiden kom, da de hellige tog riget i eje."

Ja, DYRETS MÆRKE vil atter blive tvunget på folk! Ingen vil være i stand til at holde et job eller deltage i forretningsverdenen uden. De der afslår, vil igen blive forfulgt og tortureret til døde -- muligvis af den politiske stats hemmelige politi -- men på kirkens befaling!

I dag er ALLE NATIONER vildledte af denne hedenske kirke, der arbejder maskeret under navnet "Kristendom."

Amerika, Canada og De Britisk-israelitiske nationer der nedstammer fra de såkaldte forsvundne ti stammer, følger alle dette "BABYLONS" veje nu om dage.

Guds sidste advarsel lyder: "DRAG UD af hende, mit folk! For at I ikke skal gøre jer delagtige i hendes synder og rammes af HENDES PLAGER" (Åbenb. 18:4)!

Hvis du har dette MÆRKE, og afviser Guds TEGN i din pande og på din hånd, vil du blive tortureret af Guds plager uden medlidenhed! Ja, DU!

Men hvis du ADLYDER GUD -- hvis du våger og beder til enhver tid -- vil du blive fundet værdig til at UNDFLY -- og komme under GUDS BESKYTTELSE (Luk 21:36).