Hvem Eller Hvader Det Profetiske Dyr
Hvem Eller Hvader Det Profetiske Dyr

Første Del


Biblens profetier afslører begivenheder i vor tid og kommende rystende tildragelser i verden, der snart vil forandre hverdagen.

En kolossal og rystende verdensbegivenhed, der er forudsagt i symbolsk sprog, beskrives som et mystisk verdensdominerende dyr.

Biblen er en historiebog med profetier og åbenbaret viden om Guds mesterplan for menneskeheden fra dens begyndelse og i al evighed. Men Biblen er primært en bog om Israel, Guds udvalgte nation, og om andre nationer kun i det omfang, de kommer i direkte berøring med Israel.

Det er ikke meget vi ved om tiden før Syndfloden -- om jorden dengang i det hele taget var opdelt i nationer. Men snart efter Syndfloden grundlagde Nimrod bystaterne Babylon, Nineve og andre. Efterhånden udvikledes nationer som Egypten, Assyrien, Babylon, de Aramæiske stater, Israel, Fønikien og andre lande i Mellemøsten. I slutningen af det syvende århundrede f. Kr. havde Kong Nebukadnezar samlet det første verdens imperium eller forenede stater. Fra dette tidspunkt afslører Biblen profetier og systemer, der begynder med Nebukadnezars verdens Imperium og helt frem til Kristi genkomst, såvel som historie og fremtidige profetier om Israel. Dette hæfte vil handle om den sande betydning af disse to nationale systemer (Babylon og Israel), og hvilken betydning det har for os i dag lige såvel som profetier for den nærmeste fremtid.

Hvem er da dette mystiske "dyr" i Åbenbaringens Bog kapitel 13 og 17? Hvis du bærer dets mærke, da må du gennemgå de syv sidste PLAGER! Er han en mystisk fremtidig supermand og verdens diktator? … Er han Antikrist? … eller en regering? … eller en kirke?

Det er nutidens vigtigste spørgsmål: Hvad eller hvem er DYRET, BILLEDET af dyret og dets MÆRKE, der omtales i Åbenbaringens Bog?

Hvad end dette mærkelige dyr -- hvad end dette forvirrende billede eller det mystiske mærke er, så er det til vor eget bedste, at vi finder ud af det!

Det er folk fra vor nuværende generation, der vil komme til at tilbede dette dyr og dets billede og som vil have modtaget dets mærke; og de vil komme til at gennemgå ulidelig tortur i de sidste syv plager!

Uvidenhed er ingen undskyldning! "Mit folk skal gå til grunde, fordi det er uden kundskab," siger den Almægtige i Hoseas 4:6. Og Ezekiels vægter illustrerer, at selv om folket ikke aner uråd, fordi de ikke er blevet advaret, vil de alligevel lide døden (Eze. 33:6; og 3:18). Gud forlanger, at hans folks åndelige ledere skal advare dem, skal være HANS "vægtere" (Eze 33:7).

Tiden er nær! Plagerne fra Guds vrede vil snart blive udgydt i fuld kraft, over en ligegyldig og Guds fornægtende verden -- en ubetænksom og lunken og middelmådig kristendom!

Hvem Skal Lide Under PLAGERNE?

Lyt! I Åbenbaringens Bog beskriver Johannes det sidste advarende budskab: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger" (Åbenb. 14:9-10). Denne uhyre vigtige forudsigelse afslører hændelser, der vil finde sted i nærmeste fremtid.

Og igen!

Johannes, der i et syn var transporteret til den forfærdelige "Herrens Dag" var tilskuer ved disse plagers begyndelse! "Og de syv engle med de syv plager kom ud af templet … Og den første gik hen og hældte sin skål over jorden. Da kom der ondartede og slemme bylder på de mennesker, som havde dyrets mærke, og som tilbad dets billede" (Åbenb. 15:6 og 16:2).

Alle tegnene viser os, at disse ting vil ske -- de vil styrte verden ind i de mest afsindige og hektiske kvaler nogensinde set, og det vil ske indenfor får år!

De der vil komme til at lide under den Almægtige Guds vrede, beskrives som de der tilbeder dyret, hans billede og har hans mærke.

Forsøg på at forestille sig, som så mange gør, hvad dette mærke går ud på, er nyttesløst. Disse og andre profetier har aldrig været forstået før nu. Kirker, teologer og evangelister har generelt overset profetierne og især de umiddelbart forestående. Mange forsøger med egne spekulationer og fantasier. Men Gud siger, "Thi mine tanker er ej Eders, og Eders veje ej mine, lyder det fra Herren" (Esa. 55:8).

Vi kan ikke selv finde løsningen. Vi må se i øjnene, at dette er barsk virkelighed og ikke fantastiske eventyr! Der er kun én måde vi kan få sandheden frem. Kun ved omhyggeligt bibelstudie og med et åbent sind at bede om den Hellige Ånds vejledning til at blive ledt til alle skriftsteder der kan belyse disse spørgsmål.

Vi kan ikke bestemme hvad dyrets mærke er, før vi har forstået hvad eller hvem dyret er!

For mærket er selvfølgelig dyrets mærke. Hvem er da dette dyr?

Biblens BESKRIVELSE af DYRET

Dyret, billedet af dyret og dyrets mærke beskrives primært i Åbenbaringens Bog kapitel 13. Mærk dig Biblens beskrivelse. Apostelen Johannes modtog dette budskab, som i virkeligheden er for dig og mig i vore dage. I synet så han "et dyr stige op af havet; det havde ti horn og syv hoveder og på hornene ti kroner og på hovedet gudsbespottelige navne."

"Og dyret som jeg så, lignede en panter, og det havde fødder som en bjørn og gab som en løve; og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor magt" (Åbenb. 13:1-2).'

De fleste der underviser og prædiker for andre omkring dette tema, overseer fuldstændig denne beskrivelse -- og det er den der IDENTIFICERER dyret.

Hvis dyret er en mystisk supermand eller antikrist, der snart vil dukke op som verdensdiktator, vil han virkelig se mærkelig ud, for han vil have syv hoveder og ti horn! Har du nogensinde set en mand med syv hoveder og på et af dem ti horn! Og har du nogensinde set en mand der lignede en panter, og kan du forestille dig, at der vil komme en supermand med bjørne fødder og mund som en løves? Og vil han komme op fra et eller andet ocean?

Disse er selvfølgelig symboler. Ordet dyr er symbolsk. Vort problem er at få disse symboler forklaret, for de har en betydning, men mennesker kan ikke fortolke bibelske symboler. Når vi ved hvad disse hoveder og horn, bjørne fødder og løvemunden står for og hvad sammenligningen med panteren betyder, da kan vi forstå hvad eller hvem dyret virkelig er!

Biblen Fortolker sine Egne Symboler

Vi understreger dette punkt. Biblen fortolker sine egne symboler! Hvis vi vil kende sandheden, må vi lade Biblen lede os til sine fortolkninger og ikke menneskers forklaringer og fantasier.

Og Biblen afslører det, de forestiller!

I det syvende kapitel af Daniels Bog finder vi nøjagtig de samme symboler beskrevet. Her er der også dyr, syv hoveder, ti horn og løven, bjørnen og panteren, og her forklarer Biblen hvad disse symboler forestiller.

I drømme og syner havde Gud givet forståelse til Daniel (Dan. 1:17). Og i et drømmesyn (Dan.7:1) så han fire store dyr (vers 3) stige op af havet. Som i Åbenbaringen kom dyret op af havet.

Det første så ud som en "løve" (vers 4) det andet så som en bjørn (vers 5), det tredje lignede en "panter" (vers 6) og det fjerde dyr var frygteligt og umådelig stærkt. Det lignede ikke noget andet af de vilde dyr på jorden(vers 7)!

Her havde løven kun ét hoved, bjørnen ét og ligeledes det fjerde dyr -- men det tredje dyr, panteren, havde fire hoveder og i alt havde de fire dyr syv hoveder! Men ud af det frygtelige, skrækkelige fjerde dyrs hoved voksede ti horn!

Bemærk nu vers 16 sidste sætning: Her kommer fortolkningen! Spørgsmålet er, om vi vil acceptere Biblens fortolkning af de syv hoveder, de ti horn, løven, bjørnen og panteren?

"Disse fire store dyr betyder, at fire konger skal fremstå af jorden," forklarer vers 17.

Ordet konge er synonymt med kongerige eller rige, og bruges kun i forbindelse med at kongen repræsenterer det kongerige han er hersker over, for i vers 23 læser vi, "Det fjerde dyr betyder, at et fjerde rige skal fremstå på jorden." Bemærk at ordet rige også bruges i forklaringerne i versene 18, 22, 24 og 27.

Hvad repræsenterer hornene da? Læs vers 24: "Og de ti horn betyder, at der af dette rige skal fremstå ti konger." Noter dig, at de ti horn eller de ti efter hinanden følgende riger eller regeringer OPSTÅR AF ET RIGE, de opstår ikke fra et menneske. Dette alene gør det klart, at det ikke drejer sig om nogen mystisk person eller supermand; dyret er heller ikke er en kirke som nogle påstår, for der er aldrig kommet og vil aldrig komme ti nationer ud af en kirke. Eftersom "konge" i disse profetier kun står for det kongerige han repræsenterer, og eftersom ordene benyttes skiftevis, er det logisk, at disse to horn er ti efter hinanden følgende riger, der udløber af det fjerde rige, der skulle regere jorden!

Rigerne Bliver Identificeret

Disse samme fire hedenske verdensregeringer beskrives i Daniels andet kapitel. Kong Nebukadnezar i det Kaldæiske Rige, der havde taget jøderne til fange, havde en drøm som Gud åbenbarede betydningen af for Daniel.

Drømmen beskrives i versene 31 -- 35. Kongen så en stor billedstøtte. Dens hoved var af guld, bryst og arme af sølv, bug og lænder af kobber, benene af jern og fødderne halvt jern og halvt ler. Pludselig blev en sten revet løs, ikke af menneskehænder, men på overnaturlig vis, og ramte billedstøttens jern og lerfødder og knuste dem … de blev som avner fra sommerens tærskepladser, og vinden bar dem sporløst bort; men stenen, som ramte billedstøtten, blev som et stort bjerg, der fyldte hele jorden.

"Således var drømmen," siger Daniel i vers 36, "og nu vil vi tyde kongen den:"

" … du er hovedet, som var af guld. Men efter dig skal der komme et andet rige, ringere end dit, og derpå atter et tredje rige, som er af kobber, og hvis herredømme skal strække sig over hele jorden. Siden skal der kommer et fjerde rige, så stærkt som jern; thi jern knuser og søndrer alt; og som jern sønderslår, skal det knuse og sønderslå alle hine riger " (versene 36-40).

Stenen der knuste billedstøttens tæer fortolkes i vers 44:

"Men i hine kongers dage vil Himmelens Gud oprette et rige, som aldrig i evighed skal forgå, og herredømmet skal ikke gå over til noget andet folk; det skal knuse og tilintetgøre alle hine riger, men selv stå i al evighed." Stenen er Kristus og Hans verdensregerende kongerige. Forklaringen på stenen findes mange steder i Biblen. "Jesus Kristus af Nazaret … Denne Jesus er 'stenen, som blev agtet for intet' af jer bygmestre, men som 'er blevet hovedhjørnestenen'" (Apo.g.4:10-11).

Vi ser altså her fire universale verdensregerende hedenske kongeriger. Det første er det Kaldæiske Imperium, der førte jøderne til Babylon som fanger.

Gud havde lovet oldtidens Israel, at hvis de ville holde hans bud og være hans lydige nation, da ville de formere sig og blive til mange nationer -- eller imperier -- der skulle dominere hele jorden. Men ulydighed ville føre dem til landsforvisning og fangenskab i hedenske nationer (3. Mose. 26 og andre profetier). Oldtidens Israel var blevet sat på prøve i mange generationer og århundreder, de fik mange chancer, men de havde været ulydige. Nu var de så blevet ført i fangenskab af Nebukadnezar, der havde formet verdens første imperium. Men som Daniel fik åbenbaret i kapitel 2, var det Gud, der havde givet verdensdominans til denne række af hedenske imperier. De følger efter hinanden i fire store universale kongeriger, og af det fjerde udspringer ti regeringer, som vil vare ved til Kristi genkomst, hvor han vil indføre Guds Rige, der skal dække hele jorden for evigt.

Det Fjerde Dyr

Her i Daniel 2 er det ganske klart de samme fire verdensregerende hedenske magter der er beskrevet med Daniels fire dyr, og drømmebillederne identificerer dem. Det første var Nebukadnezars kongerige, det Kaldæiske Imperium, kaldet "Babylon" efter dets hovedstad fra 625-539 B.C.

Det efterfølgende kongerige var, som vi kender det fra historien, det Persiske Imperium 558-330 B.C. der ofte kaldes Medo-Persia, idet det var sammensat af medere og persere.

Historie studerende ved, at det tredje verdensrige var Grækenland, eller Makedonien under Aleksander den Store, der erobrede det store Persiske Imperium i 333-330 B.C. Men Aleksander levede knap et år efter sine erobringer og derefter delte hans fire generaler hans store rige i fire regioner: Makedonien og Grækenland, Trakien og Lilleasien, Syrien og territoriet øst for Indus floden og Egypten. Disse var således de fire hoveder på det tredje dyr i Daniel 7.

Og det FJERDE KONGERIGE udviklede sig fra Rom, spredte sig og opslugte lidt efter lidt alle de foregående fire divisioner -- "stærk som jern … det skal knuse og sønderslå alle hine riger", det var det ROMERSKE IMPERIUM fra 31 f. Kr. til 476 e. Kr.

Rom opslugte alle de andre, besatte deres områder og var større og stærkere end dem alle. Det udfoldede samme royale pragt, der havde kendetegnet oldtidens Babylon symboliseret af hovedet, den stærkeste del af løven. Det havde de samme magtfulde, massive og talløse hære, som det Persiske Imperium -- symboliseret med benene, bjørnens stærkeste legemsdel -- havde rådet over. Det var den største krigsmaskine, verden nogensinde havde set, og som også var i besiddelse af Aleksanders hurtige mobilitet, listighed og grusomhed, som panteren symboliserede.

Dette fjerde dyr var således helt forskellig fra noget andet vildt dyr på jorden. Det var stærkere, større og mere grusom end noget andet dyr.

Men i Åbenbaringen 13 ser John ikke fire men kun et dyr. Ikke en panter, men et dyr med dens karakteristiske listighed, grusomhed og hurtighed; men også dominerende karaktertræk fra de to andre magtfulde dyr -- bjørnens fødder og løvens gab. Daniels fjerde dyr, det Romerske Imperium, havde opslugt de tre forrige dyr, og de var derfor blevet en del af det. Dermed var alle syv hoveder del af Rom. Johannes' dyr havde også syv hoveder. Det var kun Daniels fjerde dyr, der ligesom Johannes' havde ti horn.

Hvis vi vil lade os lede af Biblens egen beskrivelse af dette "dyr" og lader Biblen fortolke symbolerne der beskriver det, kommer vi til den uundgåelige konklusion, at dyret i Åbenbaringens Bog kapitel 13 er det Romerske Imperium fra 31 f. Kr. til 476 e. Kr.! Det er klart, at mange af menneskenes forestillinger, der er vidt udbredt i undervisning og bekendtgørelser, udlægges på en ganske anden måde -- nogle mener, at det er en kirke, andre at det er en mystisk supermands fremtidige tilsynekomst. Men disse teorier kan ikke bestå prøve, når man tager Biblens fortolkning af symbolerne, der beskriver dyret, i betragtning.

Nebukadnezars billedstøttes to ben, beskriver opdelingen af det Romerske Imperium i året 330 e. Kr., den vestlige del med hovedstad i Rom og den østlige med hovedsæde i Constantinopel.

Johannes beskriver også dette dyr -- ikke som en kirke eller som et individ -- men som en magtfuld regering med en stor hær. " … de tilbad også dyret og sagde: 'Hvem er dyrets ligemand? Og hvem formår at kæmpe mod det? (Åbenb. 13:4).

Hornenes Symbolisme

Lad os nu undersøge symbolismen i det fjerde dyrs horn i Daniel 7 og hornene på dyret i Åbenbaringen 13.

De ti horn i de to kapitler symboliserer den samme ting, nemlig de ti regeringer der tager over efter det Romerske Imperiums fald i 476 e. Kr. De ti horn "der skal fremstå af dette rige" (det fjerde -- det Romerske Imperium fra år 31 f. Kr. til 476 e. Kr.) "Og de ti horn betyder, at der af dette rige skal fremstå ti konger … Men riget og herredømmet og storheden, som tilhørte alle rigerne under himmelen" (ikke i himlen) "skal gives den Højestes helliges folk" (Dan. 7:24, 27).

De ti horn vil altså overtage det, der var det Romerske Imperium.

De ti horn er således ti kongeriger der fremstår -- vokser ud af -- af det fjerde kongerige, som er det Romerske Imperium. Disse konger, også kaldet kongeriger, fortsætter fra 476 e. Kr. til Stenen, som er Kristus og han Rige, smadrer billedstøttens tæer, og riget overdrages til de hellige. Derfor, eftersom der i historien aldrig har været ti samtidige kongeriger udsprunget af det Romerske Imperium -- og eftersom der har været ni efter hinanden følgende riger, der herskede dette territorium, som vi vil forklare, fra 476 til vore dage -- derfor ved vi, at rigerne der repræsenteres af hornene er i rækkefølge og ikke samtidig.

Dødshugget

Lad os nu gå tilbage til beskrivelsen af Dyret i Åbenbaringen 13.

"Og jeg så, at et af dets hoveder var som såret til døden, men dets dødshug blev lægt. Og hele jorderig fulgte undrende efter dyret.

"Og de tilbad dragen, fordi den havde givet dyret magten; de tilbad også dyret og sagde: 'Hvem er dyrets ligemand? Og hvem formår at kæmpe mod det?

"Og der blev givet det mund til at tale store ord og bespottelser, og der blev givet det magt til at virke i to og fyrretyve måneder" (Åbenb. 13:3-5).

Dyret symboliseret her, var det, der besad royal pragt og kongelig magt -- det var Babylon, som løvens gab repræsenterede; den tunge magt i bjørne fødderne var billede på Medo-Persien; den hurtige, listige og grusomme panter var billede på Grækenland. Eftersom forklaringen på disse symboler findes i Daniel 7, og eftersom det fjerde dyr havde ti horn, er Biblens fortolkning af dyret i Åbenbaringen 13 det samme som det fjerde dyr i Daniel 7 -- det Romerske Imperium fra 31 f. Kr. til 476 e. Kr. Dyret Johannes beskrev i Åbenbaringen 13 havde 7 hoveder. Men det eneste hoved der eksisterede, da Johannes så dette ubestemmelige dyr (der besad de mest iøjnefaldende karakteristika af alle dyrene og var symbol på sine forgængere) var det fjerde dyr i Daniel, der havde det syvende hoved, og også de ti horn. Så, "dette ene af dets hoveder" der var såret til døde (Åbenb. 13:3), var det syvende hoved i det Romerske Imperium -- hovedet hvor de ti horn var vokset ud. De ti horn, som Daniel forklarer, repræsenterede ti successive regeringer, der kom ud af det Romerske Imperium, og som skulle fortsætte lige til oprettelsen af Guds Rige ved Kristi Genkomst. (Se diagram på side 29.)

Det dødelige sår var således, det der overgik det Romerske Imperium, da barbarerne til sidst besatte det og gjorde ende på regeringen i 476 e. Kr.

Bemærk nu, at dragen gav sin magt til Dyret. Hvem er dragen?

Nogen har ment, at det er "det hedenske Rom." Men hvis vi vil lade Biblen fortolke sine egne symboler, da vil vi se, at dragen er symbolet på djævelen Satan. Se Åbenbaringen 12. "Den store drage … den gamle slange som kaldes Djævelen og Satan … han blev nedstyrtet på jorden … Djævelen er kommen ned til jer; hans harme er stor … Og da dragen så, at den var nedstyrtet til jorden … " (versene 9, 12-13). "Og han greb dragen, den gamle slange, det er Djævelen og Satan … " (Åbenb. 20:2).

De tilbad dyret (Åbenb. 13:4). Fra denne eneste erklæring er der nogen der antager, at dyret er pavedømmet, fordi de ikke er klar over, at folk i oldtiden tilbad det Romerske Imperium og dets Kejsere! Læg mærke til hvordan de tilbad dyret: "Hvem formår at kæmpe mod det?" Det Romerske Imperium var den største krigsførende magt verden nogensinde have set. Dette dyr slog folk ihjel med sværdet (vers 10).

Historien beretter om tilbedelsen af de romerske kejsere, for hedenskab var statsreligionen. Følgende er fra Robinsons Medieval and Modern Times, en gammel lærebog på Universiteterne, side 7:

"Tilbedelsen af kejseren: Den Romerske regering var ikke alene vidunderlig organiseret … alle var pålagt at tilbede kejseren, fordi han stod som majestæten over herredømmet og var højt æret … alle var tvunget som gode borgere, til at deltage i de offentlige offerfester til statsoverhovedet, der blev tilbedt som en gud."

Men da det syvende hoved på dette store dyr fik sit dødbringende sår i 476 e. Kr., var det da dets endeligt? Profetien siger nej, "men dets dødshug blev lægt … og der blev givet det magt til at virke i to og fyrretyve måneder" (versene 3, 5). De ti horn repræsenterer ti på hinanden efterfølgende kongeriger, der ville følge efter dette rige. Således vil de ti horn der voksede ud af dyrets hoved (det Romerske Imperium fra 31 f. Kr. til 476 e: Kr.) fortsætte til Kristi Genkomst; for de ti horn er en del af dyret.

Teksten siger, at et af hans hoveder var såret til døden. De syv hoveder og de ti horn var del af dyret. I synet ser Johannes dyret i det syvende hoveds dage, det var under det Romerske Imperium. Men da dette hoved fik dødshugget, blev det lægt -- hvorefter hornene regerede ét efter ét.

Det Romerske Imperium i Nord Afrika blev besejret af Vandalerne, og de plyndrede Rom i 455. Odoacer satte sin regering op i Rom i 476, og er kendt under navnet Herulierne. Men de lægte ikke dødshugget, for de var regeringer af udenlandske barbarer i Rom -- og ikke romerske regeringer.

Derefter følger Ostrogoternes kongerige 493 -- 554. De var også udenlandske folk, der regerede territoriet. De blev drevet ud af Italien og er forsvundet.

Disse tre kongeriger, der fejede hen over det romanske territorium udfyldte den periode der i historien er kendt som "Overgangstiden" (se Myers Ancient History, side 571). Det vil sige overgangen imellem dødshugget og helbredelsen.

Nu så Daniel et "lille horn" skyde op mellem de ti, og "tre af de tidligere horn oprykkedes for at skaffe det plads" (Dan. 7:8). Derefter skulle der komme 7 horn. Om det lille horn, siger Daniel 7, "det talte store ord og var større at se til end de andre" (vers 20). Pavedømmet dominerede fuldstændig de følgende horn.

Dødshugget Lægt

Det var det fjerde kongerige -- symboliseret med det fjerde horn, der fulgte efter Romerrigets fald i 475 -- der LÆGTE dødshugget og restaurerede Imperiet. I 554 e. Kr. indsatte Kejser Justinian, der regerede fra Konstantinopel, sin regering i legationskontoret i Ravenna i Italien, og startede dermed det der i historien er kendt som "Imperiets Restaurering".

Se nu Åbenbaringen 13:5. Dyret fik magt, efter at det var lægt, til at "VIRKE I TO OG FYRRETYVE MÅNEDER." I profetierne om længden af Israels straf, repræsenterer hver dag et år i opfyldelsen (Eze 4:4-6, 4. Mose 14:34). Det vil sige, at dyret der blev lægt skal fortsætte i 1260 år.

Efter dyrets lægedom i 554, kom Frankernes kongerige (franskmændene), derefter det Hellige Romanske Imperium (Tyskland, dengang Østrig Hapsburg) og endelig Napoleons kongerige (fransk). Men da Napoleon blev slået i 1814, var det lægte dyrs tid forbi. "Således sluttede en regering, der var begyndt med Cæsar Augustus i 31 f. Kr. Det forsvandt i afgrunden!

Og fra 554 til 1814, tidsrummet hvor det lægte dyr skulle virke, var nøjagtig 1260 år!

På dette tidspunkt var otte af hornene kommet og gået, og dyret selv forsvandt i en "ikke-eksisterende" tilstand, der i Åbenbaringen 17:8 symboliseres med "afgrunden." Men i året 1870 havde Garibaldi genforenet de mange små opdelinger til nationen Italien, og kongeriget, der dermed blev etableret, blev begyndelsen på det niende horns virke, som kulminerede med Mussolinis fascistiske regering.

"Hovederne" Kvinden Red På

Vi skal senere, i denne forbindelse, beskæftige os mere specifikt med det 17. kapitel i Åbenbaringen. Men lad os nu lægge mærke til, at kvinden der omtales i dette kapitel ikke red på nogen anden del af dyret i Åbenbaringen 13, men kun på dets sidste 7 horn! Kvinden er det "lille horn" i Daniel 7, "der talte store ord, og som var større at se til end de andre", og som havde forårsaget de tre horns fald. Og eftersom kvinden red på alle syv af dyrets hoveder i Åbenbaringen 17, og da hun kun red på de sidste syv horn på dyret i det 13. kapitel, er det klart, at de syv horn på det "lægte dyr i kapitel 13 udgør de syv hoveder på dyret i det 17. kapitel!

Læg mærke til, at da Johannes så dyret, er fem allerede faldet, den ene er der, den anden er endnu ikke kommet (Åbenb. 17:10). De fem der er faldet, er de fem i løbet af de 1260 år, hvor magten blev overdraget til det lægte dyr. Den ene der "er der" er kongeriget, der begyndte med Garibaldi og endte med Mussolinis fald. Det var på ingen måde på højde med det magtfulde Romerske Imperium fra oldtiden, så under det 9. horns udfoldelse (Åbenb. 13) eller det 6. hoved (Åbenb. 17) omtaler Johannes det "som dyret som har været og ikke er mere" og som skal rejse sig af afgrunden en sidste gang.

Det syvende hoved med dets ti horn, vil blive, som det er forklaret i det 17. kapitel, dyrets genoplivning, det Romerske Imperium der "vil komme op fra afgrunden" og forme "De Forenede Stater i Europa" eller en federation med 10 europæiske nationer, hvis territorier ligger indenfor grænserne af det, der i sin tid udgjorde Oldtidens Romerske Imperium (Åbenb. 17:12-18). Dette finder faktisk sted nu i vore dage!

Hele dyret i Åbenbaringen 17 -- er genoplivningerne af det Romerske Imperium -- det er del "af de syv" hoveder i Åbenbaringen 13 og Daniel 7, fordi det udgør de sidste 7 horn. Men det genoplivede Romerske Imperium er "det ottende" system, som er forskellig fra de foregående syv (Åbenb. 17:11). Se diagram side 29 for lettere forståelse.

"Dyrets" Nummer -- 666 -- Hvis Nummer Er Det?

Hvor kan vi finde dette mystiske nummer 666? Har Paven det på sin krone, som nogle påstår, og identificerer det ham som dyret i Åbenbaringen 13? Eller skal vi lede andre steder?

Her er alle skriftsteder der direkte omtaler dette nummer:

"Og ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller dets navns tal. Her gælder det at have visdom. Lad den, der har forstand, udregne dyrets tal; thi det er et menneskes tal, og dets tal er 666" (Åbenb. 13:17-18).

"Og jeg så noget ligesom et glarhav, isprængt med ild. Og jeg så dem, som var gået sejrende ud af kampen med dyret og dets billede og dets navns tal, stå ved glarhavet med Guds harper i deres hænder" (Åbenb. 15:2).

Notér Disse Punkter

I disse skriftsteder har vi de følgende klare punkter:

 1. Dyret har et nummer og kan blive identificeret med dette nummer, hvis vi er vise.

 2. Nummeret er 666.

 3. Vi får bud om at tælle dette nummer. Det vil sig, at lægge tallene sammen. Det samme græske ord forekommer kun ét andet sted i Lukas 14:28: " … og regner ud, hvad det vil koste."

 4. Nummeret 666 er dyrets nummer. Den eneste fortolkning Biblen giver af symbolet -- "dyret" -- er, at det er et kongerige eller en herskende konge, og derfor er han kongeriget (Dan 7:17-18, 22-24, 27). Derfor må 666 være tallet på et KONGERIGE, en REGERING eller et IMPERIUM såvel som tallet på den konge, der grundlægger og regerer det.

 5. Udtrykket "dyrets navn eller dets navns tal" gør det klart at nummeret 666 er navnet på riget eller imperiet.

 6. Udtrykket "thi det er et menneskes tal" viser, at dette samme nummer også skal passe på kongen eller regenten over det kongerig, der er identificeret som "dyret".

Dyret er Ikke Kvinden

I det 17. kapitel af Åbenbaringen finder vi et dyr og en kvinde -- en magtfuld og meget rig men falden kvinde -- der red dyret. Biblen beskriver symbolet "kvinde" til at betyde en kirke (se 2. Kor. 11:2; Åbenb. 19:7; Efe. 5:22-27). Men "dyret" er symbol på et kongerige eller et imperium.

Vi må være konsekvente. Dyret i Åbenbaringen 13 er ikke kvinden, der red på dyret -- dyret er regeringen og kvinden er en kirke.

Dyret i Åbenbaringen 13 er Det Romerske Imperium!

Dette dyr blev dødelig såret (Åbenb. 13:3). Det betød, at dyret ophørte med at eksistere eller fungere på den måde det havde gjort siden 31 f. Kr. Dødshugget blev senere lægt, hvorefter det (vers 5) fortsatte sin eksistens i andre 1260 år!

De der mener at dyret er en kirke siger at dødshugget skete i 1798. Men kirken ophørte ikke i dette år. Napoleons kontrovers med Paven i 1798 kunne på ingen måde kaldes et dødshug. De der lærer dette, forventer heller ikke at denne kirke vil bestå i andre 1260 år.

Roms Grundlægger

Grundlæggeren og den første konge i Rom var Romulus. Det Romerske Imperium blev opkaldt efter ham. Hans navn er et mandsnavn og navnet på et kongerige. Og alle indbyggerne i kongeriget bærer det samme navn -- romere.

Da Johannes skrev Åbenbaringens Bog på græsk, sagde han, at vi skulle tælle dyrets tal. Derfor skal vi lede efter navnet og nummeret 666 i det græske sprog -- der er anerkendt i Biblen -- og ikke på latin.

Vi kender alle romertallene, hvor bogstaver står for tal. Alle forstår at I er 1, V er 5, X er 10 osv. Men ikke mange er klar over, at det græske sprog, som Biblen er skrevet på, også bruger bogstaver som tal.

I det andet århundrede e. Kr. da Åbenbaringens Bog blev skrevet på græsk, blev dette navn oprindeligt stavet som Lateinos. Det betyder "Latin mand" eller "Latium" -- regionen romerne og deres sprog stammede fra. Ordet betyder også "romer." På græsk L er 30, A er 1, T er 300, E er 5, I er 10, N er 50, O er 70, S er 200. Sammenlagt giver det nøjagtig 666!

Det er på ingen måde et tilfælde, at kongerigets navn og det grundlægger og første konges navn alle sammenlagt giver 666.

Dyret er hermed identificeret!

Også Mussolini

Men det samme nummer -- 666 -- var på latin også mærket på manden, der dominerede det svage sjette hoved på det symbolske dyr.

Mussolini kaldte sig selv "Il Duce." Italienerne råbte "Viva Il Duce!" som betyder "længe leve chefen." Over alt i Italien så man tegnet, "vv il duce." "VV" er forkortelsen for "Viva." Et V bliver ofte brugt i stedet for "U". Selv om dette er en hilsen eller titel, brugte Mussolini i virkeligheden "Il Duce" som et navn. Det er latinsk. Læg det sammen.

V er 5, V er 5, I er 1, L er 50, D er 500, V er 5, c er 100, E har intet nummer. Læg nu sammen og der er nøjagtig 666!

Således er dette nummer uudsletteligt forbundet med det Romerske Imperium!

Men, anvendes dette nummer ikke på Paven? Vil nogle spørge. Det er blevet påstået at ordene "Vicarius Filii Dei" står på Pavens tredobbelte krone. Paven bærer ved nogle anledninger en tredobbelt krone, men disse ord står ikke på den! Vi bør kunne bevise al ting.

Endvidere er disse ord på Latin, som ikke er et Bibelsprog. Dette er ikke et navn men en titel, og det er dyrets navn, ikke et menneskes navn, vi er sat til at tælle. Ydermere kan denne latinske titel ikke overføres på noget kongerige eller imperium, men ene og alene på en mand.

Således er nummeret 666 mærket på det Romerske Imperium, på grundlæggeren og den første konge over latinerne, på alle romere og endda på Mussolini.

Kunne noget være mere afgørende?

Det "To-hornede Dyr"

Satan har sin egen civile regering på jorden. Han gav den "sin magt, sit sæde og stor autoritet."

Han har også organiseret religionen, hvormed han vildleder verden, til at være sit instrument. I 2. Korinterbrev 11:14, finder vi, at Satan udgiver sig for at være en "lysets engel." I overensstemmelse med Åbenbaringen 12:9 og 20:3, har han forført hele verden. Hvordan?

I 2. Korinterbrev 11:13-15 skriver Paulus, at Satan har sine egne præster. De udgiver sig for at være sandheds apostle, men i virkeligheden er de svigagtige arbejdere, der giver sig skin af at være Kristi apostle. De påstår at være kristne præster. Det er de mange, ikke de få, fordi alle profetier siger, at det er de mange og ikke de få, der er blevet vildledte. Satans hovedbeskæftigelse har i seks tusinde år været at vildlede hele verden.

Se nu Åbenbaringen 13 og lad os begynde med vers 11:

"Og jeg så et andet dyr stige op af jorden, og det havde to horn ligesom et lam, men talte som en drage."

Hvem er dette "dyr"?

Der er folk der siger, at det er De Forenede Stater stillet på linie med pavedømmet. Nogle tror, at det er en federation af protestantiske kirker. De fleste kirkeorganisationer ignorer dette vitale emne fuldstændigt, eller siger lige ud, "vi ved det ikke!"

Hvorfor denne uvidenhed, når svaret er så enkelt? Ja, hvorfor?

Biblens Fortolkning

Først må vi huske på, at Biblen fortolker selv sine symboler! Når mennesker lægger deres egne formodninger i Bibelsymbolerne, er konklusionerne altid falske!

Efter at Johannes så et dyr, som vi har bevist var det Romerske Imperium, ser han nu ET ANDET -- et forskelligt -- dyr fremstå. Vi har set at "dyr" er symbol på et kongerige eller en civil regering (Dan. 7:17, 23) og at det repræsentere riget eller dets leder alt efter situationen (Dan. 7:17, 23).

Dette andet dyr med de to horn er altså symbolet på et andet kongerige eller regering. Gud beskriver hedenske regeringer med vilde dyrs karaktertræk i disse profetier. Dette to-hornede dyr lignede et lam. Men det talte som en drage -- dets sande karakter -- for "Hvad hjertet er fuld af, løber munden over med" (Matt 12:34).

Hvad symboliserer ordet "lam" i Biblen? Svaret er, Kristus (Johs. 1:29; Åbenb. 17:14). Og "drage" er symbolet på djævelen (Åbenb. 12:9, 20:2).

Så her er der et kongerige, der ser ud som om det er Kristi eller Guds Rige.

Kristus indførte ikke en regering (kongerige) da han kom til jorden første gang. Efter hans genopstandelse spurgte disciplene ham, om tiden nu var kommet, da han ville genoprette riget (Apo.g. 1:6); men det gjorde han ikke. Kirken er ikke Riget. Nogle troede at det var, fordi Jesus i lignelsen i Lukas 19:11-27 talte om en mand, der måtte drage til sin Faders trone i himmelen og der modtage royal magt og blive Konge over konger og indføre Guds Verdensregerende Kongerige. Men Satan er ærkeforføreren og han har vildledt verden til at tro, at hans (Satans) kirkesystemer er Guds Rige.

Læg nu nøje mærke til Åbenbaringen 13:12:

"Og det (dyret) udøver det første dyrs hele magt for dets øjne."

Det første dyr var det Romerske Imperium. Her er en anden regering der foregiver at være Kristi, Guds Rige, og det tager, udøver, bruger, udnytter al den samme magt som det første kongerige.

Hvornår? "Det (dyret) udøver det første dyrs hele magt for dets øjne og får jorden og alle dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, hvis dødshug blev lægt" (vers 12). Det var altså efter at dødshugget (i 476 e. Kr.) blev lægt. Det blev lægt da Justinian restaurerede Imperiet i vest i 554 e. Kr. Derfor udøvede denne religiøse regering magten efter 554 e. Kr., efter at det Romerske Imperium var blevet restaureret.

Her har vi altså billedet på en regering -- en religiøs regering -- der optræder som Kristi regering og er maskeret som Guds Rige, og som faktisk regerede det civile Romerske Imperium fra 554 e. Kr.

Dengang var læren, at Kristi Genkomst var opfyldt i den person, der ledede kirken på daværende tidspunkt. Tusindårsriget var begyndt.

I 1260 år anerkendte kejserne kirkens overordnede religiøse magt. Kirken var organiseret som en regering -- som en tosidig regering (symboliseret ved dets to horn eller kongeriger -- for "horn" symboliserer også kongeriger -- se Dan. 7:24). Det symboliserede kirkeregeringen samtidig med at det var en stats- og civilregering, der ejede et territorium af en vis størrelse, som den alene herskede over -- den var en selvstændig og suveræn stat -- desuden regerede den over det enorme civile kongerige kaldet det Hellige Romerske Imperium. Det er stadig en separat, selvstændig og suveræn stat i vore dage.

Bemærk, at dette andet dyr ville få magt over hele jorden, fordi det ville forårsage, at alle de der bor på jorden skulle tilbede det første dyr, "hvis dødshug blev lægt" -- efter 554.

I de fleste leksika under "Tusindårsriget" vil man finde beretningen om denne begivenhed -- da det "Hellige Romerske Imperium" blev kaldet "Guds Rige på jorden."

De påstod at tusindårsriget var ankommet!

Læg mærke til Åbenbaringen 13:14: "Og det (dyret) forfører dem, der bor på jorden, ved de tegn, som det fik magt til at gøre for dyrets øjne." Vers 13 siger at "det gør store tegn."

Noter disse tre punkter:

 1. Dette dyr udfører mirakler.

 2. Det gør det "for øjnene af" det Hellige Romerske Imperium, det vil sige det første dyr.

 3. Med miraklerne forfører det alle nationerne.

Alle Nationerne Forførte

Hvor ellers i Biblen finde vi identiske kendsgerninger?

Notér først Åbenbaringen 17. Her beskrives en kvinde. I 2. Korinterbrev 11:2, Efeserbrevet 5:22-27 og andre steder får vi at vide, at "kvinde" er symbolet på kirke. Denne kvinde er en falden kvinde -- en frafalden kirke -- der beskrives som herskende over mange nationer (Åbenb. 17:1, 15).

I vers 3 beskrives denne falske kirke som siddende på et dyr "som har de syv hoveder og de ti horn." En kvinde der rider en hest, leder og har kontrol over den. Hun styrer den.

Bemærk i vers 18, hun "er den store by, som har herredømmet over jordens konger." Notér vers 2, jordens indbyggere er blevet forførte af denne efterligning af kristendommen. Åbenb. 18:3 viser, at hun også har vildledt alle nationer.

Bemærk dernæst i 2. Tessalonika 2:3-4. Kristus vil ikke komme igen, før et frafald har fundet sted og "lovløshedens menneske" er blevet åbenbaret. Han ophøjer sig over alt, der hedder Gud. Som Gud tager han sæde i et tempel, der hævdes at være Guds tempel, og vildleder folk til at acceptere sig som Gud. Gud er vor hellige Fader. Denne sidste mand i et religiøst højsæde, vil gøre krav på samme titel. Denne onde mand vil blive tilintetgjort af Kristus ved Hans genkomst (vers 8). Se versene 9 og 10: "Og han skal komme i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere og med al uretfærdighedens forførelse."

Her har vi altså en vigtig religiøs skikkelse, der forudsiges af ville udføre mirakler og falske undere, og som vil vildlede mennesker overalt.

I Armageddon

Denne forførende religiøse regent vil være i fuld aktivitet lige op til Armageddon og Kristi Andet Komme! I Åbenbaringen 16:13-16 beskrives tre urene ånder. De udgår fra dragen som er djævelen; fra dyret, som er den civile Romerske hersker; og fra den falske profets mund, som er i forbund med ham. Fortsæt i vers 14: "De er nemlig dæmoners ånder, som GØR TEGN; og de går ud til kongerne på hele jorderige for at samle dem til krigen på Guds, den Almægtiges, store dag." Og de vil blive samlet i Armageddon! Notér det! En fremtidig Romersk hersker vil igen indføre det Romerske Imperium i samarbejde med en stor religiøs leder -- alle med magt og indflydelse fra djævelen! De vil udføre mirakler! Alle profetier der omhandler dem viser, at disse magter har én og samme tanke!

Bemærk nu det sidste slag på "Gud den Almægtiges store dag." I Åbenbaringen 19:19-20 beskrives et dyr -- " … og sammen med det den falske profet, som for dets øjne havde gjort tegnene, hvormed han havde forført dem, der tog dyrets mærke på sig, og dem, der tilbad dets billede."

Sammenlign med det to-hornede dyr i Åbenbaringen 13:11-17:

 1. Begge udførte mirakler.

 2. Begge udfører dem for øjnene af dyret.

 3. Sammen med dem forfører både den falske profet og det to-hornede dyr dem til at modtage dette mærke (Åbenb. 13:16).

Det er klart, at dette to-hornede dyr, den falske profet som er syndens mand, og kvinden der red på dyret, alle er symboler på en falsk kristendom.

Forførte det to-hornede dyr alle til at modtage dyrets mærke? Det gjorde han! Fortsæt i Åbenbaringen 13:

"Og det forfører dem, der bor på jorden" -- hvordan? " … det opfordrer dem, der bor på jorden, til at lave et billede af dyret, der har sværdhugget, men atter kom til live. Og det fik magt til at give dyrets billede livsånde, så dyrets billede endog kunne tale og lade alle dræbe, som ikke ville tilbede dyrets billede. Og det får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande, for at ingen skal kunne købe og sælge (gøre forretninger, tjene en løn, have et arbejde) uden den, som har mærket; dyrets navn eller dets navns tal" (versene 14-17).

Notér: Dette to-hornede dyr fik ikke alene folk til at modtage dyrets mærke (sammenlign med Åbenb. 19:20), det fik også rejst et billede som bevirkede de helliges martyrdom. Alle der nægtede at tilbede dette billede blev slået ihjel. Den falske kirke slog dem ikke ihjel -- men hun foranledigede deres død. Historien fortæller, at den civile regering myrdede mange millioner; de blev erklæret "forbandelse fra Kristus" eller "kættere."

Sammenlign med kvinden der red på dyret i Åbenbaringen 17: "Og jeg så kvinden beruset af de helliges blod, af Jesu vidners blod" (vers 6).

Det er ganske vist -- disse er én og samme.

Denne gejstlige organisation, som er en dobbeltsidig regering, forførte folket ved at sige, at de skulle lave sig et billede af dyret. Se det i Åbenb. 13:14 -- dermed forførte de folket. Hvad er et billede? Ordbøger definerer det som "lighed," eller "kopi, repræsentation, model, skin eller modstykke." Så her er en kirke som siger, "Lad os lave en model, eller et modstykke til den civile Romanske regering" -- for det er netop hvad dyret er.

Jesus Kristus forkyndte Kongeriget, eller Guds regering -- guddommelig regering efter Guds vilje og Guds lov -- ikke en hedensk menneskeforfattet regering efter menneskers vilje og love. Hans Kirke inkluderer alle åndeligt undfangede hellige, som bliver ledt af Guds Hellige Ånd. Kristus er Kirkens eneste Overhoved og Hans Rige er ikke af denne verden!

Hvor stammer menneskenes nuværende regeringsform da fra? "Den første egentlige pave var Leo I (440-461 e. Kr.)," siger Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature, 7. bind side 629. Han var meget betaget af regeringsformen i det Romerske Imperium, derfor overførte han dets principper til kirken, organiserede kirken som en regering og skabte dermed pavedømmet.

Denne kirkeregering eller organisation er dyrets billede.

Myers Ancient History: "Under Leo I regering, indførte Kirken, indenfor det Romerske Imperium, en gejstlig stat (regering) som i dens konstitution og administration efterlignede den imperialistiske model." Denne kirkeregering er, ifølge denne historiske autoritet, i virkeligheden en model, et modstykke, et billede af dyret -- af det Romerske Imperiums regering.

Encyclopedia Britannica kalder det et gejstligt verdens imperium!

Dette billede, denne regering -- designet og ledet af mennesker -- tvang folk til at tilbede kirken! Og eftersom kirken var organiseret som en verdslig regering, var det tilbedelse af billedet, og det er falsk tilbedelse -- afgudsdyrkelse!

Men denne kirke blev moder, og døtrene forlod hende i "protest" og kaldte sig "Protestanter." De bibeholdt dog alle den verdslige og politiske regeringsform i deres kirker. "Og på hendes pande var der skrevet et navn, en hemmelighed: 'Babylon, den store moder til jordens skøger og vederstyggeligheder'" (Åbenb. 17:5). Hendes døtre kaldes "skøger". Tilsammen bærer de navnet "Babylon." De er hedenske og lærer hedenske doktriner og traditioner forklædt som Kristendom! Og alle nationer er vildledte!

Ja, menneskeorganiseret kirkelighed, ikke Bibeldesignet åndelig regering, det er dyrets billede. Det er en hedensk-politisk efterligning af Guds regering.

"Drag ud af hende," siger Gud (Åbenb. 18:4). Hjælp os Gud, til at adlyde!