Sandheden Om Helbredelse
Sandheden Om Helbredelse

Kapitel 4

Hvad er tro

Du kan blive helbredt! Det sagde Jesus! Men han sagde også, “Det skal ske jer, som I tror” (Matt. 9:29).

Er du sikker på, at du ved hvad tro er? Det er der ikke mange der gør. Alligevel siger Hebræerbrevet 11:6: "Men uden tro er det umuligt at have hans velbehag: thi den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham”.

Jesus sagde, med henblik på vor tid i slutningen af det tyvende og begyndelsen af det en og tyvende århundrede: “Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden” (Lukas 18:8)? Det er nødvendigt at have tro for at kunne blive frelst! Hvordan kan man få tro? Det er ikke noget man selv kan oparbejde. Alligevel, hvis du ikke har tro til at kunne blive helbredt, hvordan kan du da have tro til at blive frelst? Gud siger: “Thi af nåden er I frelst ved tro …” (Efe.2:8).

Jesus forudså, at i vor tid ville der være en næsten total mangel på tro. Meget få ved i dag hvad tro er, og hvorfor de ikke har den!

Det er uomtvisteligt, at nutidens verden har mistet kendskabet til virkelig TRO. Det er ikke mærkeligt, at så få tror på noget - ikke så mærkeligt, at mange siger, “Min tro er ikke særlig stærk”, eller ” det er umuligt for mig at oparbejde tro.” Nutidsmennesket ved ikke hvad tro er, eller hvorfor de ikke har den. Men fakta er, at uden TRO kan ingen blive frelst!

Jesus havde tro

Da Jesus vandrede på jorden som menneske, var han i besiddelse af tro!

Han sagde ligeud, “Jeg kan SLET INTET gøre af mig selv” (Johs. 5:30).

Kun meget få er klar over, at miraklerne Jesus udførte, ikke var ved en overnaturlig kraft han selv besad. Alt det han gjorde, hvert mirakel han udførte var ved TRO, og dermed gav han os et vidunderligt eksempel.

Hvordan kunne han da udføre miraklerne. Hans guddommelige arbejde?

”… Faderen, som bliver (lever) i mig, gør sine gerninger”, forklarede Jesus (Johs. 14:10).

Vi kan, ligesom Jesus, også blive fyldte af Guds Hellige Ånd - Guds dynamiske overnaturlige KRAFT! Denne kraft fra Den Almægtige Gud, Skaberen, der reelt var i Jesus, denne samme kraft fra denne samme levende Gud, kan vi også blive opfyldte af, her og nu!

Apostlene og evangelisterne i det første århundrede af Guds Sande Kirke, gjorde mirakler ligesom Jesus havde gjort. Ja, endog skyggen af Peter, når den faldt på syge og lidende, gjorde, at de blev helbredte!

Peter, Stefan, Filip, Paulus - alle almindelig, ydmyge og sædvanlige mænd - havde denne kraft, identisk med kraften Jesus brugte; fordi de levede i TÆT KONTAKT MED GUD og blev derfor opfyldt af Den Hellige Ånd!

Vi synes IKKE AT HAVE DENNE KRAFT nu om dage. Ikke at Gud formener os denne kraft, men fordi vi er så opslugt af den moderne, materialistiske verden - vort sind er opfyldt af materiel inteesse for denne livsstil; vore tanker og vort hjerte er langt fra Gud. Vi har ingen kontakt med Gud, fordi vi ikke tilbringer tid nok med at studere Hans Ord. Der er en mangel på hengivelse, undergivelse, dybfølt og sønderknust BØN - derfor besidder vi ikke Den Hellige Ånd som giver os Guds kraft!

Lad os nu stille to spørgsmål:

Først, hvad er tro?

Det andet, hvordan kan vi få tro -- og hvordan få den til at vokse?

Hvad er tro

Tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting, man ikke ser (Hebr. 11:1). Så TRO kommer FØR besiddelse.

Når man har overtaget besiddelsen, da er det ikke mere et håb. Men før du modtager det, har du substansen, indholdet; du har også den faste tillid til, at du skal få det - det er tro.

Tro er et BEVIS - “beviset for ting man ikke har set.” Tro går først, før modtagelse af det du beder om. Og tro er BEVISET, du skal være i besiddelse af, FØR du SER det lovede. Det er beviset for ting, som man endnu ikke har set - ting man ikke har - ting som man ikke kan se eller røre. Tro er beviset man har, eller skal have. Tro er den faste tillid til, at man vil få det man stadig HÅBER på.

Bevis på helbredelse

Jeg beder dig lægge mærke til, at når du håber på ting eller beder Gud om noget, er der en SANDSYNLIGHED, et bevis -- fordi, hvor Gud er involveret, er Hans sandsynlighed beviset på, at du vil få det, du bad om. Hvad er dette bevis, denne sandsynlighed? Er det modtagelsen eller svaret, som du kan se, mærke eller høre? Nej!

Antag f.eks. at du var syg - fik en lidelse. Nuvel, Jesus helbredte de syge hele tiden. Han sagde, at det arbejde han gjorde - helbredelse var en del af det - det skulle vi også gøre. Hvis du nu bad Gud helbrede dig, så vil du naturligvis gerne have et bevis på, at du vil blive rask.

Hvad er dette bevis? Er det , at smerterne går væk, eller at hævelsen forsvinder - noget du kan mærke og se? Jeg kendte en mand som sagde, “Når jeg ser een der bliver helbredt, så vil jeg tro på det.” Denne mand sagde, at han gerne ville TRO på det - han ønskede at få TILLID til det! Han ledte efter et BEVIS som han kunne tage og føle på, og han døde uden nogensinde at få det!

Det vi kan SE - det vi kan FØLE - er ikke sande BEVISER. At have tingen - at se og føle den - er ikke tro. Tro går før besiddelse, for TRO er fast tillid og SIKKERHED, for at du vil få det.

Det naturlige menneskelige sind kan kun få VIDEN og KUNDSKAB igennem de fem sanser. Det er de eneste kanaler, der er i stand til, igennem en naturlig proces, at transmittere kundskab til den menneskelige hjerne: Sanserne til at se, høre, lugte, smage og føle.

Tro er åndelig

Ingen af sanserne kan bringe dig tro! TRO er åndelig substans, og det har intet at gøre med de fem sanser, de er fysiske.

Bøn er et åndeligt anliggende. Gud er ÅND! Når vi f. eks. beder om helbredelse, da har vi et positivt bevis -- en sandsynlighed -- for at vi vil blive raske; men denne sandsynlighed er ikke noget man kan føle eller høre - det er ikke en fysisk sandsynlighed eller bevis for TRO. TRO er vort bevis.

Vi må finde ud af, hvor vor menneskelige natur har trukket mørke ned over emnet og forrådt os. I 2. Mosebog kapitel 15 fortalte Gud os, at Han er vor Helbreder - vor Gud-helbreder - det er et af Hans navne, og Guds navne dækker over han egenskaber, over det han gør. Gud sendte sin Søn til jorden for at blive pisket til ukendelighed, til, i vort sted, at lide straffen for vore overtrædelser af naturens love (som Gud indstiftede). Hans krop blev nedbrudt for os, og ved hans flænsede legeme bliver vi helbredte! Gud gav sit ord på, at Han vil helbrede os. Han bød os tilkalde menighedens ældste (Jakob 5:14-15), hvilket vi gør. Han lovede at helbrede os. Men Gud har også gjort det til en del af en kontrakt, nedfældet i Hans Ord, “det skal ske dig som du troede!” - det er Kristi egne ord!

TRO er beviset på, at Gud vil holde sine løfter. Man kan ikke se tro - man kan ikke føle tro. Det man kan se og føle har intet at gøre med tro. Pointet, som vor menneskelige natur under Satans indflydelse vil have os til at overse, er, at Gud ikke har sagt noget om, HVORNÅR og HVORDAN Han vil læge os!

Tålmodighedstræning

Guds hensigt med vort liv er, at vi skal forandre os, fra det vi er og har været, til at være i Hans Søns billede, til at ligne Jesus - og opøve Guds egen karakter. Del af Guds karakter er TÅLMODIGHED, og i Jakobs brev 1:3 belærer Gud os om, at prøvelse af vor tro giver tålmodighed som karaktertræk. Gud åbenbarer i dette og mange andre vers, at Han ind imellem vil forsinke helbredelsen, for at man kan TESTE sin tro og lære tålmodighed! Vor helbredelse vil blive i overensstemmelse med vor tro.

Tro er tillid til Gud, til at Han vil gøre det han endnu ikke har udført. Når helbredelse har fundet sted, behøver man ikke mere udøve tro. Tro er den ingrediens man må have indtil Gud gør os raske - indtil man kan se og føle at man er helbredt. Det er det samme med åndelig frelse. Vi er ikke i Guds Rige endnu, men de mennesker der er i Kristus har SIKKERHEDEN - troen på - at de vil komme der. Efter at Gud har helbredt, behøver man ikke længere at have TRO på det. Men man må trofast vente og forblive i troen, være tålmodig, lige meget hvad man ser og føler, indtil Han virkelig helbreder os, som han har lovet.

Vor menneskelige natur - påvirket af Satan - vil overbevis os om, at tro er noget man tænker på i 30 sekunder, når man beder, og hvis Gud så ikke har opfyldt løfterne, så hurtigt som vi forventer, beskylder vi Ham for at lyve. I det samme øjeblik man overgiver sig til Satans indflydelse over vor menneskelige natur og bedømmer Gud til ikke at holde sine løfter, i dette samme øjeblik har du kaldt Gud for en løgner -  og du mister TROEN. Dermed har du overtrådt din del af kontrakten, som var at stole på Gud og fortsat have tiltro til ham, INDTIL han udfører det Han har lovet.

Ukompliceret tillid til Gud

Tro er en enkel og klar tiltro til Guds Ord. Det er beviset for, hvad du ikke kan se eller føle. Derfor kalder Kristus dig til at udvise tålmodighed - til at vedblive med at have TILLID til Gud, indtil han helbreder dig, for Han vil helbrede dig!

Du skal bedømme ud fra beviset.

Hvad er da beviset som du tror på? Er det de synlige, ofte grumsede og vildledende fysiske tegn, eller er det din tro på, at Guds Ord er sandhed, at Hans løfter er sikre, og at det er umuligt for Gud at lyve?

Hvis du TROR dette sidste åndelige bevis og afviser de fysiske “tag og føl” tegn, da har du med dette udsagn afsagt kendelsen, at Hans Ord er SANDHED. Du vil da blive BEFRIET fra din lidelse og Hans løfter vil blive opfyldt.

Men hvis du vælger de fysiske tegn “se og føl” som mere pålidelige end Gud Den Almægtiges Ord, og afviser Hans Ord og løfter - afviser med andre ord at godtage og tro på den øjensynlige TILLID indtil Gud udfører det - da har du selv afsagt kendelsen “IKKE HELBREDELSE”, og du vil ikke blive rask!

Du må forstå, at Gud lover hverken helbredelse eller noget andet, medmindre vi TROR. Det skal ske dig, som du TROEDE, sagde Jesus. Og husk, at TRO kommer først og er derfor en betingelse for at opnå det, vi beder om.

En person udtrykte det virkelig godt: “Tro er fuld tillid til, at det Gud har sagt i sit Ord er sandhed og at Han vil handle i overensstemmelse dermed. Denne tillid, denne tro på Guds Ord, denne overbevisning, det er TRO!” Dette er den sande bibelske definition. på Guds arbejde, som vi udfører, og det er bygget på at føre denne overbevisning ud i praksis.

At lære Guds vilje

Gud siger: “Derfor, vær ikke uforstandige, men forstå, hvad der er Herrens vilje” (Efe. 5:17).Husk altid, at hvad du end beder om og forventer svar på, da gå først til Biblen og find ud af, om det er Guds VILJE (Efe. 5:7; 2.Tim. 3:14-17).

Biblen afslører Guds vilje. Udsagn som, “Jeg ved, at Gud kan helbrede mig, HVIS DET ER HANS VILJE”, er der aldrig behov for. Du kan kende Hans vilje; og når det drejer sig om helbredelse, kan jeg fortælle dig, at Hans Ord klart og tydeligt understreger, at det er Hans vilje at helbrede os. Biblen er fuld af løfter - virkelig FULD af dem. Hvis du behøver noget, undersøg da i Biblen om det er et behov som dækkes af Guds løfter, og hvis det er, KAN HAN IKKE BRYDE SIT LØFTE!

At gøre krav på et løfte

For mange år siden kom mine to sønner og bad om noget, jeg skulle gøre for dem - jeg husker ikke hvad det var. De var omkring 7 og 9 år. Hvad jeg husker er, at jeg ikke ville.

“Jamen far, du LOVEDE OS,” sagde de, “OG DU SKAL HOLDE DINE LØFTER”.

Da huskede jeg, at jeg havde lovet dem det. Hvad mener du? Mener du at jeg kunne bryde mit løfte, når mine drenge kom og præsenterede det på denne måde? Selvfølgelig ikke! Hvis du med samme frimodige sind kommer foran Gud og fortæller ham, at han har lovet det, og KRÆVER at løftet bliver indfriet og desuden HAR TILLID til, at Gud vil tage sig af sagen, hold da op med at bekymre dig om det - prøv ikke at oparbejde tro - SLAP AF og lad Gud overtage sagen - overlad det til Ham - lad Ham gøre det - Han vil hver gang!

Jeg ved hvad jeg taler om, for jeg har bevist det ved at bruge fremgangsmåden, ikke een men mange gange, ja hundrede og tusinde af gange, og Gud har aldrig brudt sine løfter. Jeg har set svaret komme så ofte, at jeg forventer svar når jeg beder!

Gud har lovet at sørge for alle vore behov - hvis vi først søger Hans Rige og Hans RETFÆRDIGHED, som betyder at gøre det rigtige, da vil han sørge for alle vore fysiske behov (Matt 6:33).

Arbejdet er et levende eksempel

Hvorfor er dette Arbejde vi udfører et direkte svar på bøn. Arbejdet udført af Den Verdensvide Guds Kirke - radioudsendelserneMorgendagens Verden, magasinet Den Rene Sandhed og AMBASSADOR COLLEGE, som har udviklet sig og er vokset til national og international størrelse og indflydelse - det begyndte alt sammen så småt som noget overhovedet - ja, nærmest fra INTET.

Det var fra starten baseret 100% på TRO, som vi måtte lære, før det kunne begynde.

Hvad er grunden til at folk ikke tror

Ja, HVORFOR TROR vi ikke, hvordan kan vi komme til at tro og hvordan kan vi øge vor tro? Mange siger: ” Jamen, jeg har ingen fornemmelse - jeg føler ikke … jeg er ikke overbevist om, at jeg vil få et svar.”

De ønsker at vente, indtil de får en vis OVERBEVISNING, en vis FØLELSE, en slags SIKKERHED som de kan MÆRKE, før de tør tro på, at de vil få svar.

Men DETTE er ikke tro!

Dette er FØLELSE!

Dine følelser, dine overbevisninger og dine fornemmelser har absolut intet at gøre med TRO.

TRO HAR ENE OG ALENE AT GØRE MED GUDS ORD! Så spørgsmålet der skal stilles er, har Gud lovet det i Biblen? Hvis Han har, da har muligvis, måske, følelser, overbevisninger, fornemmelser intet overhovedet at gøre med sagen. Gud har tusinder af forskellige måder, som vi ikke kender, hvorpå han svarer og opfylder alt, hvad Han har lovet. Vi har ikke behov for at se HVORDAN eller hvornår Han gør det!

Der er også en anden side af sagen: Gud gør næsten aldrig tingene, på den MÅDE vi forventer. Derfor er det omsonst at forsøge at finde ud af, hvordan det er muligt for Gud, at udføre det han gør. Du stoler på OVERNATURLIG KRAFT! Gud udarbejder sine mirakler og vidundere på mystisk vis. Det Han har lovet vil Han holde og opfylde; men Han vil gøre det på sin egen måde og til den tid Han bestemmer. Overlad det til Gud og STOL PÅ HAM. Hav tillid til Hans Ord.

Guds gave

Vi skal huske på, at TRO er en GAVE FRA GUD.

Mange tror, at alt andet (end tro) kommer som gaver fra Gud; men at TROEN, DER ER NØDVENDIG for at modtage dem (gaverne), er noget vi selv, på en eller anden måde, må oparbejde eller stride og stræbe for. Men det eneste vi skal, er at slappe af og STOLE på Gud, så vil vi også få den TRO, ved hvilken vi modtager alt det andet! (Efe. 2:8.)

I Åbenbaringens Bog kapitel 14:12, er der en beskrivelse af Den Sande Kirke som også findes i dag. De der er medlemmer af denne kirke, har samme slags TRO som Jesus BESAD. De ikke blot tror, at Jesus kom og gik iblandt os, de tror også på budskabet han forkyndte. De har den samme tro, Jesu tro, ved hvilken han udførte sine mirakler - denne tro har vi i os og den arbejder i os.

Hvordan kan du få den slags tro? Ved at nærme dig Gud. Ved at lære Ham at kende, underlægge dig fuldstændig og gøre Hans vilje. Og BED. Du kommer til at kende Gud igennem BØN. Vi er for opslugte af materielle ting. Igennem BØN, meget mere bøn, kan du komme i kontakt med Gud og åndelighed. Du vil opleve det som en glædelig og lykkelig erfaring, når du er kommet så langt.

Frelse opnås gennem tro

Intet emne, der omhandler den kristne frelse, er mere misforstået end den omkring den frelsende TRO.

Du skal bare “TRO på Herren Jesus Kristus, og I vil blive frelst”. Det er den populære lære i dag. Og denne konstatering er absolut sand - hvis man forstår, hvilken slags TRO der er tale om.

Desværre bliver mange millioner vildledte - vildledte til at stole på en tro der aldrig vil kunne frelse én eneste sjæl - af en den populære og uhyre falske opfattelse der råder.

Som regel citerer man kun DELE af bibelvers, der handler om dette tema - og læser falsk mening ind i dem - derfor, igennem halve sandheder og populær lære, er største delen af kristendommen lænket til åndelig blindhed og bedrag.

Modsiger disse skriftsteder hinanden?

Gud åbenbare som regel ikke hele sandheden om et emne i eet eneste kapitel. “Hvem vil han belære, hvem tyder han syner? … ” I 1907 oversættelsen af Den Danske Bibel, fortsætter det: “Thi der er Bud på Bud, Bud på Bud, Regel på Regel, Regel på Regel, Lidet her, Lidet der” (Esa. 28:9-10). For at kunne forstå et hvilket som helst emne i Biblen, er det nødvendigt at gennemgå alle skriftsteder der vedrører det. Vi må ikke læse vore arvede forestillinger eller vore ønskeopfattelser ind i enkelte vers, fordi: “Og dette skal I først og fremmest vide, at ingen profeti i skriften lader sig tyde egenmægtigt” (2. Peter 1:20), men at hvert afsnit skal forstås i lyset af andre tekster.

Det er f.eks. populært at citere Romerbrevet 3:20 ”… thi i hans øjne vil intet menneske blive retfærdiggjort af lovgerninger …” og ud fra denne del af et vers, går man ud fra, at frelse kommer ved tro uden behov for at adlyde Guds love! De der bruger dette vers på denne måde fortæller aldrig, at i Romerbrevet 2:13 blev samme apostel Paulus inspireret til at skrive: ”… ikke lovens hørere er retfærdige for Gud, men lovens GØRERE skal retfærdiggøres.”

Er der en selvmodsigelse her? Hvis den ene skrift er for at åbenbare, at vi ikke skal gøre os anstrengelser for at adlyde Guds love, for at kunne blive retfærdiggjorte og frelste - men at vi bliver frelste uden at adlyde Guds love - da er det rigtigt, at Gud modsiger sig selv i sit Ord! Hvis du ønsker at Romerbrevet 3:2 betyder dette, da må du følgelig vedkende, at der er selvmodsigelser i skrifterne; hvis dette er sandt, da har du ingen basis for din tro!

Der er ingen selvmodsigelser her

Igen til Efeserbrevet 2:8-9: “Thi af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven; det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig.” Men de der så frit citerer denne tekst for at lære doktrinen uden gerninger, fortæller aldrig, at det samme inspirerede skriftsted også siger: “Thi hans værk er vi, skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud lagde tilrette, for at vi skulle vandre i dem” (vers 10).

“Hvad nytter det, mine brødre! Om en siger, han har tro, når han ikke har gerninger? Kan troen måske frelse ham? …Sådan er det også med troen; hvis den ikke har gerninger, er den i sig selv død … jeg vil gennem mine GERNINGER vise dig min tro. Du tror, at Gud er én; deri gør du ret; det tror de onde ånder også - og skælver. Men ønsker du, tankeløse menneske, bevis for, at tro uden gerninger er GOLD? (Jakob 2;14-20.)

Der er ingen selvmodsigelse her!

Tvært imod, når man sætter alle skriftstederne der handler om emnet sammen, da finder man ud af, at der er TO SLAGS tro, og at den slags der blindt bliver fulgt i dag, er intet andet end GOLD tro - en GOLD tro, der aldrig vil kunne frelse en eneste sjæl! BEMÆRK Jakob 2:20: ”… tro uden gerninger er GOLD” - just DØD tro.

Jakob fortsætter: “Blev ikke vor fader Abraham retfærdiggjort af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Du ser altså, at troen virkede sammen med hans gerninger, og VED GERNINGERNE NÅEDE TROEN SIN FULDENDELSE … I ser altså, at det ER AF GERNINGER, ET MENNESKE BLIVER RETFÆRDIGGJORT, og ikke af tro alene” (Jakob 2:21-24). Bliver vi da frelste ved gerninger i stedet for ved tro? Nej, ALDRIG! Vi bliver frelste ved TRO! Men tro virker sammen med vor gerning og VED GERNINGER bliver vor TRO gjort fuldkommen! Det er LEVENDE TRO!

Hvorfor er Frelse Nødvendig

Hvorfor behøver vi egentlig at blive frelste? Fordi vi har SYNDET, og straffen for synd er DØD!

Hvordan har vi syndet? Hvad er i det hele taget synd? Synd er er LOVBRUD - det er Guds eget svar (1.Johs. 3:4).

“Ja,” svarer ofrene for moderne fabler, “men vi er ikke under loven i dag, men UNDER NÅDE!” Hvad svarer Paulus: “Hvad da? Skal vi synde (imod loven), fordi vi ikke er under lov, men under nåde? NEJ, LANGTFRA” (Rom. 6:15). Og igen, ”…skal vi blive i SYNDEN (brud på loven), for at nåden kan blive større? NEJ LANGTFRA! Vi som jo er døde fra synden, hvordan kan vi stadig leve i den?” (Rom. 6:1-2.)

Loven indebærer en straf - DØDEN. Den kræver lovbryderens liv. Loven har magt til at kræve dødsdom. Derfor har loven mere magt end synderen - den er OVER synderen, idet den har krav på dennes liv. Det er SYNDEREN der er UNDER loven. Men når synderen ANGRER sit lovbrud og accepterer, at Kristus betalte lovens straf for ham, da får han TILGIVELSE - UNDER NÅDE - da er loven ikke længere OVER ham og kan ikke kræve hans liv. De der fortsætter med at synde er stadig UNDER loven! Men de der ved anger, lydighed og TRO, har omvendt sig og trofast OVERHOLDER loven, de er UNDER NÅDE!

Guds Åndelige Spejl

Vi må forstå det! ”…thi i hans øjne vil intet menneske blive retfærdiggjort af lovgerninger …” Selvfølgelig ikke! Dette vers er 100% sand, og der er ingen selvmodsigelse! Du kan ikke blive retfærdiggjort AF lovlige handlinger - overhovedet ikke!

Hvorfor? Sidste halvdel af verset giver svaret. Hvorfor bliver det næsten aldrig citeret? ”…ved loven når man nemlig kun at erkende sin synd (Rom. 3:20). DERFOR!

Det er ikke lovens opgave at tilgive, retfærdiggøre, bortvaske, rense. Det er KUN KRISTI BLOD der har denne evne! Formålet med loven er at vise det, der er synd - definere og AFSLØRE synd - så vi kan undgå den. Synd er lovbrud - det er hvad synd ER.

Kvinder skulle kunne forstå dette. Alle kvinder har et lille spejl i tasken. De ved hvad det er til. Hvert andet øjeblik tager de spejlet frem og kaster et blik på ansigtet. Somme tider vil spejlet vise lidt snavs, men alle ved, at fordi spejlet afslører snavset, så vasker det jo ikke ansigtet rent. Kaster hun da spejlet væk? Selvfølgelig ikke - så dumt spørgsmålet lyder når det drejer sig om MATERIELLE ting! Og hvis du spørger, HVORFOR bliver ansigtet ikke rent ved at se i spejlet, da svarer du: “Fordi spejlet giver dig kun VIDEN OM SNAVSET.”

Guds lov er Hans åndelige spejl. Vi ser i spejlet og opdager snavs i vort hjerte! Men ved blot at forstå og overholde loven bliver intet snavs vasket bort fra vort sind - kun Kristi BLOD kan . Ved loven kommer KUNDSKAB og VIDEN OM SYND!

Læs hvordan Jakob forklarer det! “Og vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. Thi hvis nogen er ordets hører og ikke dets gører, så ligner han en mand, der betragter sit eget ansigt i et spejl: når han har betragtet sig selv, går han bort og glemmer straks, hvordan han så ud. Men den, som skuer ind i frihedens fuldkomne lov og bliver ved dermed, så han ikke er en glemsom hører, men en gerningens gører, han skal være salig i sin gerning” (Jakob 1:22-24).

Tro Skaber Lov

“Men,” argumenterer de der vildleder til at tro, at der ikke er nogen lov, “intet menneske kan overholde lovene. Det er ikke menneskeligt muligt. Eftersom vi nu har TRO, skal vi ikke holde nogen lov … troen har gjort loven VIRKNINGSLØS.”

Således er det, at ”…Satan selv giver sig jo skin af at være en lysets engel. Derfor er der ikke noget mærkeligt i, at også hans tjenere giver sig skin af at være retfærdigheds tjenere … Thi den slags mennesker er falske apostle, svigagtige arbejdere, der giver sig skin af at være Kristi apostle” (2. Kor. 11:14-15, 13).

“Sætter vi da loven ud af kraft ved troen? NEJ, LANGTFRA! Vi STADFÆSTER LOVEN” (Rom. 3:31).

Ja, tro stadfæster loven! Ved at adlyde loven bliver tro gjort FULDKOMMEN!

Kan vi da overholde loven? Er det muligt? Satans ikke-lov vildledere siger NEJ! Hvad er DEN ENKLE SANDHED? Der kom en mand til Jesus og bad om at blive frelst. Frelseren svarede ham, ”… Men vil du gå ind til livet, så hold budene” (Matt. 19:17). “Da disciplene hørte det, blev de dybt rystede og sagde: Hvem kan da blive frelst? Da så Jesus på dem og sagde: ’For mennesker er dette umuligt, men for Gud er alle ting mulige’” (versene 25-26).

Dette er Kristi eget svar på spørgsmålet! For mennesker er det umuligt -fuldstændig umuligt - virkelig at OVERHOLDE Guds Bud. Men - her er den velsignede sandhed - FOR Gud er selv det at overholde budene muligt! Begynder du at forstå? DER SKAL TRO TIL - tro på Guds magt! Ligesom dine egne omhyggelige anstrengelser forenet med tro gør troen fuldkommen, således giver tro forenet med dine anstrengelser FULDKOMMEN LYDIGHED! De to går hånd i hånd, og du kan ikke besidde den ene uden også at have den anden.

DEN LEVENDE TRO, den eneste slags tro der kan FRELSE os, er en aktiv tro - en tillid til at Gud har evnen til at give os viljen til at ADLYDE Ham - hvis vi lever et sandt kristent liv og ADLYDER hans velsignede bud!

Tænk over dette! Ville en retfærdig Gud forlange, at menneskene skulle gøre det UMULIGE? Eller kan vi forestille os Jesus som en vigtigper, der vidste mere end hans Fader og derfor afskaffede sin Faders bud? Det er absurd! Alligevel er det den populære opfattelse nu om dage.

Loven er eviggyldig

Guds lov er ikke et forfærdeligt monstrum! Retfærdige og gode love frygtes alene af kriminelle - lovene er lavet for at BESKYTTE de gode! Guds lov er FULDKOMMEN (Sal. 19:8). Det er en ÅNDELIG lov (Rom. 7:14), HELLIG, retfærdig og god (Rom. 7:12). ALLE hans bud er til at LIDE på og de står I AL EVIGHED (Sal. 111;7-8). Tro det ikke, hvis nogen siger noget andet!

Guds lov er simpelt hen KÆRLIGHED! Det er den perfekte livsholdning. Alle aspekter af menneskelig lidelse, ulykke, elendighed og død kommer fra overtrædelse af Guds love. Det var Guds hensigt, at menneskene skulle være LYKKELIGE, og hans love er den eneste livsfilosofi, der kan tilbyde det. Lovene blev givet af en KÆRLIGHEDSGUD, og KÆRLIGHED er lovens opfyldelse (Rom 13:10).

Det er dog ikke vor egen naturlige kærlighed, der er tale om. ”…thi Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved HELLIGÅNDEN … (Rom. 5:5). Gud besidder den kærlighed, der skal til for af opfylde Hans lov, og han ønsker at dele den med os. Med den er det muligt, igennem TROEN og GAVEN - af Guds Hellige Ånd - for mennesker at overholde Hans Bud! Alle der påstår det modsatte bliver af Gud kaldt LØGNERE (1. Johs. 2:4).

Tro er Nødvendig for at kunne Adlyde

Den der virkelig overholder budene er tvunget til at tro på Gud, ellers er han ikke i stand til at udvise lydighed. Således afskaffer troen ikke loven men grundfæster den! For at overholde loven kræves TRO!

Et gribende eksempel af den evindelige sandhed finder vi i Daniels bog. Nebukadnezar, konge i Babylon, rejste en vældig guldbilledstøtte.

“Så råbte en herold med høj røst: ’Det tilkendegives eder, I folk, stammer og tungemål: Når I hører horn, fløjter, citre, harper, hakkebrætter, sækkepiber og allehånde andre instrumenter klinge, skal I falde ned og tilbede guldbilledstøtten, som kong Nebukadnezar har ladet opstille … (Dan. 3:4-5). Og den, som ikke falder ned og tilbeder, skal øjeblikkeligt kastes i den gloende ovn” (vers 6).

Daniels tre unge jødiske venner, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego var sat til at styre landsdelen Babel. Et af Den Evige Guds bud forbyder at tilbede sådanne afbilleder.

Hvad ville du have gjort i deres sted? Ville du have sagt: “Nåh, jeg må hellere falde ned for denne statue, eller bliver jeg jo slået ihjel!” “Måske ville du undskylde dig selv og tænke, at Gud ikke ville være fair, hvis han straffede dig for det, især når Han ved, at du er tvunget til det. Og han siger da også, at vi skal underlægge os statens magt!” Ja, det er nemt at finde på undskyldninger til at være ulydig imod Gud. Men Gud er ikke ude efter at få os straffet - men er tvært imod ude efter lejlighed til at FRELSE OS VED VOR TRO - AT FRELSE OS FRA SYNDENS DÅRSKAB og de sørgelige konsekvenser af vore egne handlinger!

Gud gav os lovene for at beskytte os fra lidelse. Det vi sår skal vi høste. Det er ikke Gud der straffer os når vi gør fejltagelser, det er vore egne handlinger der slår tilbage på os som en boomerang!

Disse tre unge jøder kendte sandheden - at man skal ADLYDE Gud og ikke mennesker, og dette er kun muligt ved TRO på Gud. Da de stod fast på deres beslutning om ikke at falde ned og tilbede kongens billedstøtte, befalede Nebukadnezar i vrede og harme dem bragt for sig (vers 13).

Lyt nu til det rolige, troende, og modige svar disse unge mænd gav: ”…Det har vi ikke nødig at svare dig på … vor Gud, som vi dyrker, [vil] fri os fra den gloende ovn …” (vers 16-17).

En prøve på tro

Til tider prøver Gud vor tro. Her prøvede Han deres tro. Du mener måske at han svigtede dem? Nej, men han tillod deres tro at blive sat på prøve.

“Da opfyldtes Nebukadnezar af harme, og hans ansigtsudtryk ændredes over for Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego; han tog til orde og sagde, at ovnen skulle gøre syv gange hedere end ellers … så blev mændene bundet i deres kapper, underklæder, huer og andre klædningsstykker” - ville den Gud de troede på nu frelse dem? Der var ingen synlige tegn på, at Gud overhovedet havde hørt dem! - “og kastet i den gloende ovn” (versene 19-21).

Ovnen var så ophedet … “at luen brændte de mænd ihjel, som bragte Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego op på ovnen.” Og de tre “faldt bundne ned i den gloende ovn” (versene 22-23).

Gud tillod, at de virkelig blev smidt ned i ovnen! Var det fordi han ikke bekymrede sig for dem, der var fuld af tillid til, at Han kunne gøre det muligt for dem at adlyde Hans bud? Nej, langt fra!

Kongen så ind i ovnen og sagde: “Var det ikke tre mænd, vi kastede bundne i ilden?” “Men jeg ser fire mænd gå frit om i ilden, og de har ingen skade taget; og den fjerde ser ud som en gudesøn” (vers 25). Da trådte Nebukadnezar hen til den gloende ovns dør og råbte: “Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, I, den højeste Guds tjenere, kom ud!” Da gik Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ud af ilden. Disse mænd, over hvis krop ilden ikke havde magt, og ikke et hår på deres hoved var svedet, ej heller var deres klæder forandrede eller lugtede af ilden de kom ud fra. Da talte Nebukadnezar og sagde: “Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, der sendte sin engel og FRIEDE sine tjenere som i TILLID til ham …” (versene 26-28).

Dette er et eksempel på levende TRO -- TILLIDEN til at Gud også sørger for, at det er muligt at adlyde Hans bud! Ja, MED Gud kan man adlyde budene. Tillad ikke noget menneske at vildlede dig til at tro noget andet.

Tilbedelse der er forgæves

Når Guds Ord siger; ”…Tro på Herren Jesus, så skal du blive frelst …” (Apo. Ger. 16:31), da er det ikke den DØDE tro, som er populær nu om dage, der er tale om. Den almindelige lære i dag forvrænger troen til kun at omfatte Kristi eksistens, Hans offer og Hans frelsergerning. Man skal blot acceptere disse fakta og acceptere Ham - uden at det er nødvendigt at adlyde Guds love! Men dæmonerne tror også disse ting og SKÆLVER - men det frelser dem ikke!

Kristus var budbringer, han kom med den nye pagt - han var en budbringer, der var blevet sendt af Gud. Man kan ikke TRO på en guddommelig budbringer medmindre man tror og adlyder BUDSKABET han bragte. ”… Men vil du gå ind til livet, så hold budene” (Matt.19:17).

“OMVEND JER” INSPIREREDE Gud Peter til at skrive, “og … så skal I få Helligånden som gave” (Apo. Ger. 2:28) Gud giver sin hellige ånd alene til den der ADLYDER HAM (Apo. Ger 5:32). Hans Hellige Ånd er den KÆRLIGHED som Gud giver os, så vi kan opfylde og holde Hans bud. Det kommer alt sammen MED TRO!

Kristus kom for at frelse os FRA og ikke i vor synd. At BEFRI os fra syndens slaveri, fra ulykke og ødelæggelse som synd pålægger os - ikke for at give os frihed til at synde.

Er det muligt at TRO på Kristus - at tilbede ham på den nuværende gængse måde - og alligevel gå fortabt? Kristus siger JA! “Ikke enhver, der siger til mig; ’Herre, Herre!’ skal komme ind i Himmeriget, men den der gør min himmelske Faders vilje” (Matt. 7:21).

Og igen! “Det er forgæves, de dyrker mig, når de fører lærdomme, som kun er menneskebud. I sætter Guds bud til side og holder fast ved menneskebud” (Markus 7:7-8).

Der står det! Det kommer fra Jesu egne læber.” Noget sådan er død tro - FORGÆVES TILBEDELSE! De der tror på det og på de mennesker, sekt eller kirke der underviser det, DE ER FORTABTE! Des tidligere de bliver klar over det desto bedre.

Guds sande hensigt

Guds HENSIGT med frelse er at redde menneskene fra SYND, og den ulykke, elendighed og død der stammer derfra. At OMVENDE SIG er det første skridt. Derefter vil KRISTI BLOD , efter at man har accepteret og lært at tro, rense alle tidligere synder, og VED TRO bliver vi afholdt fra at synde i fremtiden. Dette er retfærdighed, som er resultat af TRO - retfærdighed tildelt af Gud.

Vi bliver ikke kun retfærdiggjorte VED LOVEN - vi bliver retfærdiggjorte ved Jesu Kristi blod. Denne retfærdiggørelse vil dog kun blive givet på betingelse af, at vi OMVENDER OS fra at bryde Guds lov. Så det bliver kun LOVENS GØRERE, DER VIL BLIVE retfærdiggjorte (Rom.2:13).

Hvor ligetil og hvor smuk er dog Guds Sandhed!