Sandheden Om Helbredelse
Sandheden Om Helbredelse

Kapitel 5

Er det altid Guds vilje at helbrede?

Som det blev forklaret i kapitel et, er der folk der mener, at Gud skabte lægevidenskaben til vor tid. Andre tror, at Gud kan helbrede, men de ved ikke om Han vil. Hvad siger Gud selv? For at få svar på disse spørgsmål, gik vi til BIBLEN.

Jesu præsteskab havde en dobbelt mission. Han gik fra den ene by til den anden i Judæa og Galilæa og forkyndte det gode budskab om det kommende Guds Rige; men han helbredte også de syge iblandt tilhørerne, efterhånden som han mødte dem.

Han underviste og instruerede apostlene der gik sammen med ham, og de fortsatte derefter det samme tosidige præsteskab. Guds Kirke blev stiftet på Pinsedag i år 31 e.Kr.

Der opstod hurtigt en indædt, voldsom og organiseret forfølgelse. Efter år 33 e.Kr. tilegnede den Babylonske Mysterium Religion sig navnet Kristendom og forkyndte en falsk Kristus. Omkring år 59 blev forkyndelsen af Kristi evangelium bevidst FORTRÆNGT! Et andet og falskt evangelium var blevet accepteret (Gal. 1:6-7)

Hverken budskabet om GUDS RIGE eller helbredelse af de syge var længere en del af det, der fremover blev traditionel Kristendom. I 1900 år har verden ikke hørt Kristi evangelium, men er blevet bedraget med et falsk budskab om en falsk Jesus.

Kristi sande evangelium og mirakuløse helbredelse er i dag igen gjort levende i Guds sande Kirke, med den forskel, at nu foregår helbredelsen indenfor Kirken - ikke offentlig, som Jesus og apostlene udførte det i det første århundrede e.Kr.

I kapitel to var den bedste måde jeg kunne forklare denne sandhed til mine læsere, ved at fortælle mine egne personlige ERFARINGER, da jeg opdage sandheden om helbredelse.

Det skete meget kort tid efter, at jeg var blevet omvendt, døbt og havde modtaget Guds hellige ånd. Det var i foråret 1927. Samme år i august måned oplevede vi den mirakuløse helbredelse, som min hustru blev udsat for da hun blev rask efter fire samtidige sygdomme. Da FORSTOD jeg, at Gud helbreder de syge; derfra lod jeg den levende Kristus undervise mig, til jeg fik den FULDE FORSTÅELSE ud fra Hans skrevne Ord omkring dette vitale emne. Mange hundrede er siden da blevet helbredte, efter at jeg har bedt for dem.

Kapitel tre dækkede den bibelske åbenbaring om Guds sandhed fra Det Gamle og Det ny Testamente. Kapitel fire dækkede emnet TRO.

Hvad er da Medicin?

Nu vil vi undersøge, hvad medicin er?

Først lad os kortfatte gennemgå læren om Nadveren, som apostelen Paulus gav til Kirken i Korint.

Når det drejer sig om brødet - symbol på Kristi legeme der blev pisket og flænset for at betale vor straf for overtrædelse af lovene, der regulerer det fysiske helbred - da er den inspirerede undervisning: “For den, som spiser og drikker uden at ænse, at der er Herrens legeme” - dvs. ikke forstår, at hans legeme blev sønderbrudt og flænset ved piskningen, og at han dermed betalte for den straf vi lider når, vi er syge og svage - “spiser og drikker sig selv en dom til. Derfor er mange svage og syge iblandt jer, og adskillige sover hen” (1.Kor. 11:29-30).

Der var nogen i Kirken, der ikke TROEDE på, at Kristus betalte straffen for sygdom og lidelse - de troede ikke engang på den første død.

Dette er meget vigtigt; FORSTÅ meningen af hvad der står skrevet her! At modtage det brudte usyrede brød betyder, at vi ACCEPTERER Kristi piskede og brudte legeme (før han blev hængt på korset) for at VI KAN BLIVE HELBREDTE. Hvordan kan hans brudte legeme gøre helbredelse muligt?

FORSTÅELSEN af dette spørgsmål er af yderste VIGTIGHED - fordi der er folk, der underviser i den falske opfattelse, at der ikke er noget der hedder fysisk synd. 1.Johannes brev 3:4, står det: ”…synd er lovbrud.” Det er ikke de ti bud, der er tale om her, de er åndelige love. Alligevel er det brud på LOVE, DER ER INDSTIFTEDE AF GUD og ikke menneskegjorte regler.

Som det er forklaret i kapitel 3, skabte Gud mennesket af materien (1. Mose. 2:7). Gud designede vort fysiske legeme til at fungere efter definitive FYSISKE LOVE. Der er f.eks. fordøjelsessystemet, tarmfunktionen, kredsløbssystemet, alle bestemt til at fungere sammen, og denne funktion er NATURENS LOV-en fysisk LOV. Spiser man usundt og fordøjelsessystemet fungerer dårligt, eller forurener man sine lunger med tobaksrøg, da forhindrer man disse love i at fungere perfekt; man bryder lovene som Gud satte i motion til at operere i den menneskelige krop. Med andre ord DET ER ET DEFINITIVT BRUD PÅ FYSISKE LOVE! Det er love God indstiftede og gjorde gældende. Det er LOVBRUD, i overensstemmelse med Guds definition (1. Johs. 3:4). Det er fysisk SYND! Straffen er sygdom, lidelse og svaghed.

Tilbage til det vigtige spørgsmål - selv om det blev klarlagt i kapitel 3: Hvordan kan Kristi brudte legeme gøre det muligt for os at blive helbredte? Lad mig stille et modspørgsmål: Hvordan kan Kristi blod - hans DØD - muliggøre tilgivelse af åndelig synd - brud på De Ti Bud, den åndelige lov? Fordi Han BETALTE (AFSONEDE) STRAFFEN FOR OS - vi pådrog os straf ved at overtræde lovene - HAN BETALTE for os. Hans brudte (piskede) legeme betalte STRAFFEN for os; straffen der overgår os, når vi bryder de fysiske love og derfor bliver syge og svage osv. - og ofte fører til den første død!

Udtalelsen, at der ikke er noget der hedder fysisk synd, som selvbestaltede intellektuelle påstår, er IKKE intellektuel overhovedet - det er slet og ret DUMHED, UVIDENHED eller VILJEFULD PERVERSIFISERING AF DEN ENKLE OG SIMPLE SANDHED!

Mangel på Tro

Det vigtige punkt her er imidlertid, at nogen af medlemmerne i Korint Kirken ikke var stærke i troen og derfor blev de ikke helbredte - eller måske modtog det brudte brød i nadveren på uværdig vis.

Og HVAD VAR RESULTATET? De var fysisk svage og syge eller var døde. DET VAR STRAFFEN. De modtog ikke Kristi brudte legeme med tillid og tro på, at det var betaling for straffen. Hvis de havde troet, ville de være blevet HELBREDT ved Guds mirakel.

Det er vigtigt nu, at vi lægger mærke til, at RESULTATET (sygdom) af denne mangel på tro, bevirkede ikke BORTVISNING fra kirken. Udvisning af kirken er straffen for de der volder splittelse og fører mennesker til fald (Rom. 16:17-18). Dette er vigtigt!

Hvis man ikke har den TRO man burde have, er det IKKE grund til bortvisning. Straffen er, at man stadig SELV BETALER SIN STRAF i form af sygdom, lidelse og endda død. Det er sørgeligt, for Kristus har allerede betalt FOR OS. De skal hjælpes til at modtage tro - og ikke bortvises.

Ost og Kiks Diæt

Dengang i 1927 eller 1928, da jeg lige var begyndt at lære Sandheden om Guds helbredelse, hørte jeg et virkelig godt eksempel.

Dengang kunne man ikke krydse Atlanten i flyvemaskiner. Der var en mand fra Europa på vej til Amerika på et dampskib. Han mente, at måltiderne om bord var for dyre, så han pakkede en kuffert fuld af kiks og ost. Efter tre dages forløb var han led og ked af ost og kiks. En tjener ombord havde lagt mærke til, at denne passager aldrig kom i spisestuen og spurgte ham hvorfor.

“Jeg har ikke råd til at spise der inde,” svarede han. Da fik han at vide, at MÅLTIDERNE VAR INKLUDERET i billetprisen - ingen ekstra betaling!

Hvor mange er på ost og kiks diæt i Guds Kirke i dag, selv om HELBREDELSE ER INKLUDERET? JESUS KRISTUS BETALTE FOR VOR HELBREDELSE!

Hvorfor fortsætter DU med at BETALE STRAFFEN eller betale LÆGEREGNINGER eller muligvis BEGGE, når Jesus Kristus har betalt FOR dig?

De svage i Troen hjælpes, de bliver ikke fordømt

Der er en vigtig lære i Romerbrevet 14.

“Den, som er skrøbelig i troen, skal I tage jer af (ikke udvise ham) uden at sætte jer til doms over hans meninger.”

Vers 2: “En er i troen overbevist om, at han kan spise hvad som helst (kød), men den skrøbelige (i troen) spiser kun grøntsager”. At han endnu ikke har modtaget FULD TRO fra Gud, udelukker ham ikke fra Guds Kirke. Tværtimod lærer dette kapitel i Romerbrevet, at “I skal TAGE JER AF ham” - hjælpe den svage i troen. Præsterne skal lære ham mere om VEJEN til at opnå mere tro.

Medlemmer i Guds Kirke -- der endnu ikke har opnået fuld TRO til at STOLE PÅ GUDS LØFTER om fysisk helbredelse -- burde have denne faste tillid - de må da selv betale straffen for sygdom og lidelse, i mangel af tro på, at Kristus allerede har betalt for dem - i mangel af tillid til at sole på GUDS LØFTE om helbredelse.

Hvis medlemmer i Guds Kirke ikke er vokset så meget i DEN FULDE KRISTI TRO, at han MED SIKKERHED VED, at han kan stole på Guds LØFTE om helbredelse - og hvis de da tilkalder en læge eller går til den medicinske videnskab for at hente hjælp, da fordømmer Guds Kirke dem ikke - men Guds præster bør opfordre dem til at VOKSE I TRO indtil de lærer at stole på Gud og ikke på MENNESKER.

Lad os gentage spørgsmålet: Skabte Gud lægevidenskaben for vore dage?

EFTERTRYKKELIGT NEJ!

Husk nu, at Adam af Gud blev dømt til at være AFSKÅRET fra Ham i 6000 år, som nu snart er gået. Gud sagde: “Du Adam har taget er valg, der gælder for alle dine menneskelige efterkommere. Du har FORKASTET mig. GÅ derfor og skab dine egne former for regeringer, dine egne religioner, dine egne menneskelige koncepter af de guder du vil tjene og tilbede - udvikle dit eget fond af kundskab og viden.” Gud tog imidlertid det forbehold, at han ville kalde nogle få udvalgte til at udføre specielle missioner hen ad vejen.

For dem, som Gud har kaldet, har Han I SIT ORD åbenbaret, at HAN er Yahweh-Rapha - deres HELBREDENDE Gud - Gud der helbreder de troende.

Hvad er Den Medicinske Profession?

Hvad er da den medicinske profession? Husk nu, at det kun er en af de såkaldte

helbredelses kunstarter MENNESKET HAR UDVIKLET. Da jeg var ung, brugte mine forældre en homøopatisk læge. Der er osteopiater - som nu også medicinerer, idet de er blevet accepteret af lægerne. Der er kiropraktorer - jeg kendte personligt stifteren af kiropraktikken, B.J. Palmer fra Davenport, Iowa.

Lægesamfundet er dog langt det største i antal. De har ydet en meget stor sum af penge til lobby virksomhed i Washington, D.C., for at have indflydelse på lovgivningen. Det er efterhånden blevet så magtfuld, at en tituleret læge kan sætte selve præsidenten af De Forenede Stater i karantæne og faktisk tvinge ham i arrest i Det Hvide Hus. I et sådant tilfælde, har de professionelle læger MERE MAGT end selve præsidenten.

Vi må FORSTÅ at det professionelle lægesamfund har REGERINGEN på deres side!

En ærlig bibeltroende mand og hans kone (ikke medlemmer i Guds Verdensvide Kirke) havde en dreng på 11 år med sukkersyge. Han havde fået insulin ordineret af lægen. Så kom der en “guddommelig heler” ind i billedet. Jeg kender ikke troværdigheden af denne heler, ud over hvad jeg læste i avisen - han var bestemt ikke en præst fra Guds Verdensvide Kirke.

Denne “guddommelige heler” salvede og bad for drengen, og forældrene stoppede med insulinen. Aviserne oplyste, at forældrene var stærke i troen - men da drengen ikke fik insulin mere, døde ham. Forældrene blev arresteret og sat i fængsel beskyldt for drab. Jeg fik ikke slutningen på historien, om hvad der skete under retssagen.

Jeg citerer imidlertid dette som en ADVARSEL! Det skal siges her, at insulin ikke er en medicin eller stoffer, men en substans eller hormon, som kroppen normalt selv genererer,

I tilfælde af et barns sygdom, Gud helbreder, ja - men husk at Jesus sagde, “Som du TROR lad det blive .” Hvis troen mangler - eller hvis barnet dør - løber forældrene risikoen for at blive retsforfulgt, hvis de ikke har tilkaldt en læge.

Jeg kender ikke detaljerne i det ovenstående tilfælde. Pressen oplyste at forældrene havde “stærk tro.” Var healeren en selvbestaltet eller falsk heler der ikke havde kontakt med Gud?

Gud siger: “Og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, der er ham velbehageligt” (1. Johs. 3:22). Denne avis historie kunne tyde på, at forældrene ikke var “overholdere af budene”. På den anden side siger Gud: “Altså når man ved, hvad der er det rigtige, og ikke gør det, er man skyldig i synd” (Jakob 4:17). Hvis forældrene ikke kendte loven om at adlyde Guds bud, da ville Gud ikke have holdt denne uvidenhed imod dem. Man kan også stille spørgsmålstegn i tilfælde af insulinadministration, hvorvidt det er ret i Guds øjne, at det bliver indtaget - eftersom det er en substans som kroppen normalt selv burde supplere.

Jeg dømmer ikke i en sag som denne - for jeg har ikke alle detaljerne. Det er KUN EN ADVARSEL TIL LÆSEREN: Hvis et sygt barn dør, uden at en læge har været tilkaldt, kan forældrene komme i konflikt med landets love!

Hvad er Guds Vilje?

Guds Kirke hverken dømmer eller fordømmer folk, der på grund af manglende tro, benytter hjælp fra læge videnskaben. Guds Kirke siger kun, at HELBREDELSE ER INKLUDERET - Kristus har allerede BETALT gælden - det er et LØFTE som Gud har givet (men som er betinget af lydighed og tro), og at det er en af FORDELENE, der er INKLUDERET i Guds Nådegaver!

Jeg erindrer en oplevelse jeg havde i forbindelse med FORDELE. Jeg var blevet kaldt til en ældre kvindes sygeleje, hun havde bedt mig komme for at salve og bede om helbredelse for hende.

“Hvis jeg salver dig o beder Gud helbrede dig, vil du da tro - vil du da være sikker på, at du bliver helbredt?” Jeg ville være sikker på, at hun TROEDE PÅ GUD.

“Ja, jeg ved at Gud kan helbrede mig -- hvis det er hans vilje - men jeg kan jo ikke være sikker på, at det er Hans vilje”, svarede hun.

“Det er en skam, at du ikke er sikker på, at det er Guds vilje at tilgive dig alle dine synder, så du kan blive frelst.”

“Jo, jeg ved at det er Hans vilje at tilgive mine synder og frelse mig,” skyndte hun sig at svare.

“Så ved du, at du kan stole på Salme 103”, fortsatte jeg, “som jeg vil læse: ’Min sjæl, lov Herren og glem ikke alle hans velgerninger: Han som tilgiver alle dine misgerninger…’ Du KENDER hans vilje fra dette skriftsted, ikke sandt?”

“Jo, jeg stoler fuldt og fast på dette løfte!”

“Jamen,” blev jeg ved, “vil du så med dine egne øjne læse resten af dette SAMME vers.” Jeg rakte min Bibel, der var slået op på Salme 103 vers 3, over til hende, og hun læste højt: “Han som tilgiver alle dine misgerninger og læger alle dine sygdomme!”

“Hvordan kan det være,” spurgte jeg smilende, “at du tror på den første halvdel af verset og ikke på resten?”

“Ja, jeg gætter på,” sagde hun, “at jeg aldrig har bemærket, at Guds løfte om HELBREDELSE blev givet sammen med løftet om tilgivelse af vore synder.”

Kvinden troede da og blev helbredt

En af Guds Velgerninger

Husk, HELBREDELSE er en af Guds VELGERNINGER, som han giver os sammen med frelse. Det er som med måltiderne ombord på dampskibet, DE ER INKLUDERET - ingen ekstra betaling. Jesus har allerede BETALT FOR DEM!

Gud vil, at Hans folk skal lære at stole på ham!

En intellektuel person skrev om helbredelse, “Det er tydeligt, at Gud ikke helbreder nu om dage, som i første Ny-testamentelig tid.”

Denne intellektuelle person er simpelt hen IGNORANT, han kender ikke Gud Ord, eller magt og vilje! Han havde ingen erfaring med helbredelse. Han studerede emnet ud fra en menneskelig, rationel og videnskabelig synsvinkel - en som Job, der sagde, “Derfor; jeg talte uden forstand om noget, som var mig for underfuldt, og som jeg ej kendte til … Jeg havde kun hørt et rygte om dig” - Job var ikke kommet til virkelig at KENDE Herren (Job 42:3,5). Men da Gud åbenbarede sig for ham, sagde Job, ”…jeg tager det derfor tilbage, og angrer i støv og aske” (Job 41:6).

Denne videnskabelige og falske opfattelse fortsætter, “Det er ligeså evident, at den psykologiske og medicinske ekspertise i det tyvende århundrede er den fra midten af det første århundrede langt overlegen.”

Ovenstående skrivelse blev sendt ud til vore præster UDEN bemyndigelse. Det var et forsøg på, under kraftig indflydelse af Satan, at UNDERGRAVE DE GRUNDLÆGGENDE SANDHEDER JESUS KRISTUS HAVDE SKÆNKET GUDS KIRKE! Det blev sendt ud med den UAUTORISEREDE besked, at dette SKULLE PRÆDIKES i kirkerne og at det skulle erstatte al tidligere undervisning og forståelse, som Jesus Kristus, DET LEVENDE OVERHOVED i Guds Kirke, gennem sin apostel havde gjort til den FUNDAMENTALE LÆRE i Guds KIRKE!

Dette var en del af en fuldstændig ny, fejlagtig og korrupt lære, der opfordrede til tiltro til MENNESKER og tvivle på Gud (Rom. 14:23) - det var spidsfindigt udtænkt og omdelt til præster uden Kristi apostels viden - selv om det blev fremstillet, som om det havde hans bifald. Den ansvarlige, for denne omfattende anstrengelse for at udskifte KRI STUS og GUDS SANDHED med menneskelig, pedantisk videnskab og FALSK LÆRE, er blevet udvist af kirken -- og hele denne uautoriserede lære er blevet erklæret ugyldig af JESUS KRISTUS igennem sin apostel!

GUD sidder stadig på sin trone med Jesus Kristus ved sin side - og DE vil ikke lade GUDS SANDE KIRKE i stikken!

Som det er beskrevet ovenfor, var HELE INDFALDSVINKELEN til denne falske lære et verdsligt og menneskeligt koncept om, at måske har Gud, ligesom professorer emeritus, engang gjort fantastiske gerninger, men er nu blevet gammel og senil og har mistet sin magt. Stakkels Gud!

Gud Forandrer Sig Ikke!

Gud fortæller mig, at HAN ER DEN SAMME, i går, i dag og for evigt! Han er i dag DEN SAMME GUD, med den samme magt han havde i det første århundrede - og har haft i evighedernes evighed.

Kristus leder ikke sin apostel eller nogen anden i Guds Kirke til i flæng og ukritisk at helbrede folk - ikke som Jesus og de første apostle gjorde det, indtil de blev fortrængt af de verdslige magter.

Den store opgave Guds Kirke har i dag, findes beskrevet af Jesus i Mattæus 24:14: “Og dette evangelium om Riget skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så skal enden (af denne æra) komme.” Forkyndelsen af Kristi RIGE over hele verden var tegnet Jesus gav, på at enden på denne nuværende verdensorden var nær; men han sagde intet om, at helbredelse skulle være tilgængelig for publikum generelt!

Vi finder derimod i Jakob 5:14-15: “Er nogen iblandt jer syg, skal han kalde menighedens ældste til sig, og de skal bede over ham, efter at de i Herrens navn har salvet ham med olie. Så vil troens bøn frelse den syge, og Herren skal rejse ham fra sygelejet, og har han begået synder, skal det tilgives ham.”

Guds Udtrykkelige Vilje

Den videnskabelige og falske opfattelse udgivet i det Systematiske Teologiske Projekt, der allerede er omtalt, prøvede at benægte det letforståelige LØFTE fra Gud om helbredelse indenfor Guds Kirke. Under Satans listige indflydelse, var det udtænkt til at så TVIVL om ben virkelige betydning i GUDS ORD: “Selv om skrivelsen syntes at være skrevet uden nærmere bestemmelse, var tvivlen af ’hvis det er Guds vilje’ stiltiende underforstået.”

Da jeg læste det, blev jeg fuldstændig paf! INTET STED I BIBLEN SIGER GUD, “Hvis det er Guds vilje!” Alle versene jeg har nævnt UDTRYKKER netop, at DET ER Guds vilje!

Læg grundigt mærke til ordet HVIS. Det er satanisk! I sit største forsøg på at overvinde Jesus, i ’fristelsen på bjerget’ - efter at Jesus havde fastet 40 dage og nætter - FRISTEDE Satan Ham to gange, “HVIS du er Guds Søn…” Det lille ord HVIS er næsten det største ord i sproget! Det blev brugt til at så TVIVL om GUDS ORD. Satan brugte det i forsøget på at overvinde Kristus, og han inspirerede også det Systematiske Teologiske Projekt, hvorved han forsøgte at svække troen hos Guds præsteskab - og i Guds Kirke!

Med al den kraft jeg besidder, FORDØMMER jeg denne lære - og den der er ansvarlig for at udlevere det til Guds præster (selv om han sikkert ikke selv skrev det) er udvist og er ikke mere MEDLEM af Guds Kirke.

Guds Løfte

Denne djævelske lære omkring Jakob 5:14-15 fortjener at blive fuldstændig modbevist - for at den sande forståelse efter Guds mening bliver klar og uden TVIVL.

Resultatet af dette lumske forsøg på at kaste TVIVL på Guds Ord var, at mange har sagt. “Dette Teologiske Projekt siger, at Jakob 5:14-15 IKKE ER ET LØFTE!”

MEN DET ER ET DEFINITIV OG KLART løfte fra Gud! Jeg beder Gud være nådig imod de, der har tilladt Satan inspirere dem til at kaste TVIVL på det HELLIGE GUDS ORD!

Se igen på ordene. “Så vil troens bøn frelse den syge, og Herren skal rejse ham fra sygelejet, og har han begået synder, skal det tilgives ham.”

Hvis dette ikke er et LØFTE da har vi INGEN LØFTER om tilgivelse af synder eller om frelse og evigt liv!

Tro er en Betingelse

Ja, der er betingelser, det er sandt - men HVILKE betingelser? I Jakob 5:15 står der, ”…TROENS bøn …”. TRO er en betingelse.

I nogle af de tilfælde, hvor Jesus helbredte, havde den syge TRO … f.eks. kvinden der havde spenderet alt det hun ejede på lægerne og var kun blevet mere syg. Jesus sagde til hende, “Datter! DIN TRO har frelst dig (helbredt dig)” (Mark 5:34). Og et andet sted sagde Han: “Lad det ske dig efter din tro.”

I andre tilfælde, hvor den helbredte ikke selv kom med tro, havde Jesus troen! Hvad fortæller det os? At helbredelse er definitivt betinget af TRO, enten hos den der har behov for helbredelse eller hos den præst i Guds Kirke, der salver og beder for den syge.

Jeg har salvet og bedt for hundreder, og mange mirakuløse helbredelser har været resultatet. Folk med avanceret cancer er blevet HELBREDTE - andre i de sidste faser af denne alvorlige sygdom er blevet befriet for intense smerter, selv om de døde og først vil blive helbredte i OPSTANDELSEN. Mere om dette senere. En kvinde der lå på hospitalet -- med tuber i anklerne til blodtransfusion og det frygtelige syn af tuber i næsen -- ville tilsyneladende ikke kunne leve ud over de følgende 24 timer - blev omgående helbredt efter at jeg salvede og bad for hende (efter at jeg havde bedt alle sygeplejersker om at forlade stuen). Hun forlod hospitalet dagen efter.

På den anden side, så har jeg også bedt for andre i samme tro, uden at de blev raske - fordi de ikke troede.

Jakob 5:14-15, giver betingelsen: ”…troens bøn”.

Hold Hans Bud

Også 1. Johannes brev 3:22, som vi har nævnt tidligere: “Og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, der er ham velbehageligt.”

Jeg kendte en mand personligt, som ønskede helbredelse, men som stædigt nægtede at adlyde Guds bud. Han blev IKKE helbredt.

Ja, der er betingelser - og det er Gud der sætter dem. Men INGEN STEDER siger Biblen, “Hvis det er Guds vilje.” ALDRIG! Derimod siger Guds Ord: Vær ikke uforstandige, men FORSTÅ hvad der er Herrens vilje (Efe. 5:17). Biblen er Hans Ord, der fortæller han det, der er hans vilje!

Med hensyn til GUDS LØFTER … da er Biblen fuld af dem, og Gud forventer at vi TROR på dem.

Måske er det bedste eksempel det løfte, som DIN og MIN frelse afhænger af.

Bemærk: ”…for de omskårne (jøderne) er Kristus blevet tjener for Guds sanddruheds skyld, for at stadfæste forjættelserne (løfterne) til fædrene” (Rom 15:8).

Hvem var fædrene som fik disse løfter? ”..Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, vore fædres Gud …” (Apo. Ger. 3:13).

VOR FRELSE afhænger af disse LØFTER, der blev givet til Abraham, Isak og Jakob! Læg dog mærke til: “I tro døde alle disse uden at haver opnået, hvad der var forjættelse …” (Hev. 11:13).

Guds Løfter er Troværdige

JAMEN VENT! Vil det sige, at Gud IKKE HOLDER SINE LØFTER? I dette kapitel i Biblen om tro og tillid, læser vi om Abrahams TRO, Noahs TRO, Moses’ TRO, ja selv skøgen Rahabs TRO er nævnt. “Og skønt alle disse fik godt lov for deres tro, oplevede de ikke at se forjættelsen opfyldt. Thi Gud havde for vor skyld noget bedre for øje, så de ikke skulle nå til fuldendelsen, uden at vi var med” (versene 39-40).

Med andre ord, GUD ER TROFAST! Guds LØFTER STÅR FAST - de betyder det de siger. Fædrene vil få løfterne opfyldte I OPSTANDELSEN - samtidig med os der er født tusinder af år senere!

GUDS LØFTER STÅR FAST, ER SIKRE!

Selv om jeg allerede har skrevet om dette, da lad mig gentage her, hvordan jeg lærte at TRO.

Jeg var blevet omvendt og døbt i foråret 1927, og i 1933 var jeg stærk i troen - der havde været mange mirakuløse svar på bøn! Da fik min far et slagtilfælde. Jeg bad for hans helbredelse. Jeg salvede ham. JEG TROEDE! HAN TROEDE! Jeg bad hele natten - men han døde klokken 9.40 næste morgen.

Dette var er frygtelig CHOK for min tro - det ødelagde den dog ikke. Men jeg måtte FORSTÅ! Jeg havde gjort krav på GUDS LØFTER i Jakobs brev 5:14-15 og ANDRE LØFTER for hans helbredelse. For at FORSTÅ begyndte jeg ikke at drage menneskelige fornuftsslutninger, der var grundlaget for det allerede omtalte Teologiske Projekt. Jeg slog op på kapitlet om tro i Biblen, for at finde FORSTÅELSE.

Og der fandt jeg det, forklaringen som jeg har givet i ovenstående. GUD BRØD IKKE SINE LØFTER! Hans løfter står fast - er ubrydelige og lige så sikre, som at solen står op og går ned i morgen. I Hebræerbrevet 11 viste Gud mig, at Hans LØFTE OM AT HELBREDE MIN FAR STADIG STÅR FAST! Min far døde, ligesom Abraham og fædrene FØR END DE FIK INDFRIET LØFTET. Løftet er ikke brudt - det er stadig SIKKERT - og det er ikke et spørgsmål om det er GUDS VILJE.

Der er ET LIV EFTER dette.

Og et sekund efter, i den menneskelige bevidsthed, at have draget det sidste åndedræt og er sovet ind, da skal vi VÅGNE IGEN I OPSTANDELSEN. Det er Guds design, at der skal være et interval af BEVISTLØSHED - NÆSTEN SOM IKKE EKSISTERENDE - INDTIL vi lever I OPSTANDELSEN! Jeg venter tålmodigt - og TROR. Min faders helbredelse vil komme, den er SIKKER! Han vil modtage Guds LØFTE OM HELBREDELSE!

Stol på Gud

Gud har ikke lovet, at vi, ved fortsat helbredelse, ikke nogensinde skal dø. Som i Adam alle skal dø - “Og så vist som det er menneskenes lod én gang at dø og derefter dømmes” (Heb. 9:27).

Gud har bogstaveligt LOVET at helbrede, men han stiller betingelserne - LYDIGHED og TRO. Men Gud har ikke fortalt os, hvor hurtigt eller hvornår Han vil helbrede. HAN FORVENTER AT VI STOLER PÅ HAM også i den forbindelse!

Dette burde på ingen måde ødelægge vor tro, DET BØR DERIMOD GØRE VOR TRO MERE SIKKER!

I denne, af Satan forledte og onde verden, synes den værste ting der kan ske, at være døden. Mennesker, der ikke kender Gud, tror, at døden er ENDEN på alt. Derfor begår nogen selvmord - de tror at døden SÆTTER EN STOPPER på deres problemer. Men i realiteten våger de op, i det samme øjeblik som de mister bevidstheden i døden - de vågner op til DOMMENS DAG - deres problemer er ikke forbi - og nu har de yderligere pådraget sig anklagen for mord og selvdestruktion, som de skal stå til ansvar for.

Vore forfædre, Abraham, Isak og Jakob døde alle i TROEN! Min egen menneskelige fader døde i TROEN. Guds LØFTER til dem er stadig GÆLDENDE.

I stedet for at miste troen, skulle denne vidunderlige viden STYRKE vor tro - vi ved, at vi kan lægge vort liv i GUDS HÆNDER og STOLE på, at Han helbreder os. Bemærkelsesværdige og utrolige helbredelser har jeg oplevet, som resultat af mine egne bønner, efter at min far døde. Gud tillod ikke, at min farders død svækkede min TRO PÅ GUD OG HANS LØFTER!

Kun Gud Helbreder

Ærlig talt har jeg været fyldt af indignation og harme over denne falske, trossplittende lære, som denne formodentligt videnskabelige teologiske opslagsbog, hvor præster bogstaveligt talt blev instruerede i at opfordre Guds folk til at STOLE PÅ MENNESKER - stole på den “avancerede ekspertise” i lægevidenskaben - og søge at hindre dem i at stole på Gud. Jeg er klar over, at Satan er den virkelige skyldige, og at de, der skrev denne manual, ikke havde i sinde at gøre fortræd - de var vildledte og narret til at ro, at det var sandhed de underviste i.

Jesus Kristus underviser sine præster, igennem sine apostle, i at OPFORDRE FOLK TIL AT STOLE PÅ DEN LEVENDE KRISTUS og ikke på mennesker.

Lægevidenskaben er sikkert det bedste, som det kødelige menneske der er afskåret fra Gud og Hans åbenbarede sandhed, har kunnet præstere i 6000 års historie.

Har vi aldrig brug for doktoren? Jo, det har vi - men Guds folk behøver dem ikke til at konkurrere med Gud som vor HELBREDENDE GUD. (Et af Guds navne er Yaweh-Rapha - vor GUD-HELBREDER)! Gud er nidkær og tillader ikke andre at gøre det, som kun Han kan gøre - HELBREDE!

I vore degenererede moderne tider har vi brug for en læge ved fødsler. En læge er også til stor hjælp ved en brækket arm eller ben - men selv i disse tilfælde, er det GUD der helbreder, selv om det er lægen, der sætter det brækkede sammen og forbinder det.

Hvad med forgreninger af sygdomme og lidelser? Som allerede sagt, da er lægevidenskaben det bedste MENNESKENE har kunnet præstere. Hvis et kirkemedlem mangler tro på, at den levende Kristus kan helbrede ham -- hvis han har mere tiltro til lægevidenskabens ekspertise end til Gud og Guds løfter - da vil Guds Kirke ikke dømme eller fordømme ham, hvis han vælger lægebehandling. Hvis det er det bedste han tror på, da lad ham få den hjælp som MENNESKER kan give, DET ER BEDRE END SLET INGEN HJÆLP!

Helbredelse er et Mirakel

Guds præster bør IKKE lægge pres imod lægehjælp - men de bør definitivt opfordre kristne til at opbygge og modtage TRO i den levende KRISTUS.

Guds folk bør vide, at helbredelse er et MIRAKKEL som ikke må tages for let. Definitionen på mirakler er: “En hændelse hævet over kraften i enhver kendt fysisk lov; en overnaturlig hændelse udført af Guds kraft.”

Helbredelse er så afgjort et MIRAKKEL. Vi må aldrig glemme, at vor Gud gør MIRAKLER! Han er den overnaturlige GUD - Han er ikke menneske. Alligevel var det hans mening, at menneskene skulle have direkte og intim kontakt med Ham igennem Kristus. De, der bliver kaldet, er Hans avlede børn, og gennem udvikling i nåde, Kristi kundskab og åndelig karakter bliver de udsete til at FØDES, ved en opstandelse, IND I GUDS EGEN FAMILIE. Det menneskelige potentiale er, at VI skal BLIVE GUDS BØRN - ligesom Kristus - førstefødte af mange brødre - allerede ER!

De mennesker som Han har kaldet til at blive medlemmer af sin egen familie, må huske, at “uden tro er det umuligt at have hans velbehag; thi den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham” (Heb. 11:6); og at Han er TROENS GIVER.