Tidernes Mysterium
Tidernes Mysterium

Forfatterens forord


HVORFOR SKREV JEG DENNE BOG? Jeg har levet et langt, aktivt og interessant liv som begyndte først i halvfemserne i det 19. århundrede plus den del af det 20. der er gået op til nu.

Jeg har oplevet tiden med hest og vogn, bilens og  industriens tidsalder, luftfarts-, atom- og rumalder, og vi er nu nået langt i universets udforskning. Jeg så Amerika da landmanden sang glad og tilfreds bag hest og plov… efterfulgt af vor urbane tidsalder, hvor amerikanske landmænd fra Midtvesten sukker og strider for at opnå større tilskud fra regeringen der skal afværge landmandslivets endeligt.

Jeg har set udviklingen i det tyvende århundrede præget af imponerende fremskridt og præstationer i industri og teknologi. Paradoksalt nok har jeg samtidig set en alarmerende optrapning i frygtelige problemer såsom kriminalitet og vold; ligesom afgørende nuklear krigsførelse er

vii


blevet en trussel mod menneskehedens overlevelse. Disse tilstande og kendsgerninger er ubesvarede mysterier, som behøver en forklaring.

Jeg har rejst over det meste af denne klode vi kalder Jorden. Jeg har haft omgang med de rige, de fattige og dem ind imellem. Jeg har besøgt ledere i industrien, kejsere, konger, præsidenter og statsministre. Jeg har også været i nær kontakt med og kender fattigdomsramte analfabeter. Personligt har jeg set denne verden på nærmere hold end de fleste.

Igennem dette lange, pulserende og oplevelsesrige liv har jeg ofte undret mig og stillet mig selv spørgsmål, som var dybe mysterier for mig… spørgsmål om uopklarede mysterier som mennesker aldrig har fået svar på.

Da jeg var fem år gammel, sagde min far, at jeg ville blive sagfører i Philadelphia når jeg blev stor, for jeg stillede altid spørgsmål om alverdens ting. Jeg ville FORSTÅ. Jeg krævede FORSTÅELSE. Kong Salomon, den viseste mand der nogensinde har levet, ønskede sig visdom, og Gud gav ham den ypperste visdom som ingen anden nogensinde… nu, i min høje alder er det gået op for mig, at den samme Gud har åbenbaret mig FORSTÅELSE for livets dybeste mysterier, som stadig er en gåde for de fleste. 

Hvordan er det gået til? Jeg blev opdraget i en protestantisk kirke indtil jeg var 18 år, men jeg havde aldrig hørt disse besværlige spørgsmål stillet eller forklaret i kirken. Hvis Biblen har svaret, hvorfor er der da så mange forskellige kristne retninger og stor uenighed om det den siger?

Hvem kan forstå Biblen? Jeg havde bestemt aldrig forstået den. Og selv om man forstår den, kan man da tro på Biblen? Taler Biblen med autoritet? Disse vanskelige spørgsmål spekulerede jeg meget på, og det er dette mysterium denne bog vil

viii


opklare. Historien om hvordan jeg kom til at forstå, begyndte da jeg var 34 år gammel i 1926. Men det var kun en begyndelse. Den endelige krystalklare forklaring, der har tilskyndet mig til at skrive denne bog, stod ikke klart for mig inden december 1984. Det var en rystende opdagelse – sandheden det hele drejer sig om – og som klart vil fremgå af denne bog.

I sommeren 1926 begyndte jeg dog at forstå noget af sandheden som bogen her handler om.

Jeg spurgte mig selv: “Hvem er jeg? Hvad er jeg? Hvorfor er jeg til?” Jeg forsøgte at argumentere mig frem til svarene, men det lykkedes ikke. Det var et mysterium. Samme efterår blev jeg stillet overfor en sindsoprivende udfordring, det var spørgsmålet om evolutionsteorien stillet i forhold til Biblens lære. Dette resulterede i, at jeg fik øje på overraskende perspektiver og dybder i kundskab og forståelse.

Det hele startede med spørgsmålet om evolutionsteorien og det religiøse spørgsmål om overholdelse af søndagen.

Jeg vidste at Biblen var verdens mest solgte bog, og alligevel havde den altid været mig en gåde. Jeg forstod den ikke.

Jeg sagde, “Biblen siger at du skal holde søndag hellig.” Jeg blev spurgt om, hvordan jeg vidste det? Havde jeg læst det i Biblen?

Jeg svarede, at jeg vidste det, fordi alle kirkerne holdt søndagen hellig, og jeg gik ud fra, at grundlaget for deres undervisning var Bibelen.

Mit ægteskab var i fare over dette spørgsmål. Jeg blev tvunget til at begynde en indgående undersøgelse og et grundigt studium af Biblen og af evolutionsteorien, som den gang var på hurtigt fremtogt i de lærdes kredse. 

Under mine dybtgående studier af Darwins, Huxley’s og Haeckel’s værker, blev jeg selv forledt til at stille tvivlende spørgsmålstegn ved Biblens autoritet og Guds eksistens.

ix


Disse intellektuelle tænkere var blevet opmærksomme på den voksende forståelse af universet. Denne omfattende nye viden kunne de ikke få til at harmonere med datidens religionsundervisning. Undersøgelsen, jeg foretog af de evolutionære teoriers grundlæggere, mindede mig om det jeg engang læste i ottende kapitel af Salmernes Bog – hvordan Kong David, monark i en af oldtidens nationer, vendte blikket mod himlen, mod det uendelige univers og undrede sig. Han undrede sig over sig selv? Hvad er mennesket i dette uendelige univers? Jeg fandt ud af, at denne oldtidskonge aldrig fik svar på det der plagede hans sind. Senere i studieforløbet skulle jeg dog finde det endelige svar, som det er åbenbaret for apostelen Paulus i det 2. kapitel i Brevet til Hebræerne. Jeg var opsat på at finde det absolutte bevis for Guds eksistens og Biblens autoritet eller at forkaste dem begge. Det gik også op for mig, at de fleste mennesker accepterer eller forkaster anskuelser på skødesløse antagelser, og bygger på hvad som helst de har hørt, lært eller tager for givet uden bevis. Jeg ville forstå og jeg ønskede at bygge på positive beviser. Jeg ville ikke stole på tilfældige antagelser eller ønsketænkning.

Efter mange måneders intense studier der stod på næsten i døgndrift, blev svarene åbenbaret med absolutte og positive beviser.

Guds eksistens tog jeg ikke længere skødesløst for givet, fordi jeg altid havde hørt og lært det. Jeg fandt absolutte og positive beviser for den Allerhøjeste Gud Skabers eksistens og også for den Hellige Bibels absolutte autoritet som Guds Ord – det åbenbarede budskab fra Gud og kundskaben om Ham -- bestemt for menneskeheden.

Jeg forstod at Biblen var en kodet bog, og at den indeholdt svarene på de altoverskyggende mysterier, som menneskeheden står overfor.

Åbenbaringen af disse mysterier var gået tabt, også i

x


Guds Kirke, selv om de hele tiden havde været åbenbaret i Biblens skrifter. Hvad er da grunden til, at verden ikke har kunnet forstå dem? Fordi Biblen er en kodet bog, der ikke har været bestemt til at skulle kunne forstås før vore dage, nu i den sidste halvdel af det tyvende århundrede. I mine daglige og natlige studier fandt jeg ud af, hvorfor Biblen er den mest misforståede bog, selv om den er verdens bestseller. Det er fordi den fulde forklaring eller sandhed om et specifikt tema, sjældent findes i eet sammenhæng. Andre portioner, fakta eller fraser om temaet findes som regel i en eller flere andre passager i både Det Gamle og Det Ny Testamente. Den sande og fulde forståelse af et tema er kun mulig, når disse og måske mange andre passager, der er spredt i hele Biblen, bliver set i sammenhæng.

Forskellige aspekter i kundskab og forståelse af livet, som hidtil havde været det dybeste mysterium for de fleste mennesker, blev til min store overraskelse åbenbaret for mig. Men i Biblen står det, at i vore dage, i denne generations levetid, vil disse mysterier blive opklaret. Og det blev de, skal jeg love for, til min store overraskelse.

Jeg opdagede, at Biblen er som et puslespil – tusinde småstykker der skal sættes sammen – og at brikkerne kun passer sammen på én bestemt måde. Når brikkerne er på plads kommer hele billedet krystal klart frem, for den der er villig til at tro det Gud vor Skaber siger.

Denne bogs eneste opgave er at sætte brikkerne i dette store puslespil på plads, så de former billedet alle kan forstå.

Efterhånden som du læser bogen her igen og igen, sammenlign da hele tiden med din Bibel. Se disse sandheder med egne øjne i din Bibel, og vær villig til at lade Gud lede dig til Hans SANDHED, efterhånden som du kommer frem. Det vil give mere mening end noget andet nogensinde har gjort.

xi


Tiden vil måske komme til at bevise, at bogen her er den vigtigste der er skrevet i de sidste 1900 år. Ikke for sin litterære fortrinlighed eller sit videnskabelige og blomstrende sprog, hvilket med vilje er undgået; men fordi den taler et jævnt og ligefremt sprog, der oplyser den vigtigste kundskab, der til dato er blevet åbenbaret fra den Højestes kilde til forståelse af det, der fra Adams skabelse har været et mysterium.

Menneskeheden har været blind for hvem, hvad og hvorfor mennesket er til – hvordan mennesket blev sat på jorden. Mennesker har undret sig over, at de ikke evner at løse deres egne problemer og ikke har kunnet finde svarene på disse perplekse spørgsmål. Spørgsmålet om menneskeheden og den verden den bebor, har udviklet sig til et dybt mysterium.

Disse mysterier blev for længe siden åbenbaret af den eneste og højeste autoritet over al kundskab, men budskabet var kodet og forudbestemt til ikke at skulle åbenbares før nu.

I det første århundrede e. Kr. blev Kirken infiltreret af et andet evangelium. Mange falske lærere og falske kirker opstod med navne de tog fra “traditionel Kristendom”. Som Gud siger i Åbenbaringens bog 12:9 blev hele verden forført. Disse grundlæggende sandheder er blevet hyllet i mystik. Endog oprigtige og velmenende teologer er blevet undervist af andre som igen har fået deres viden fra overleveringerne i kirkernes traditioner. Disse falske læresætninger er blevet antaget for bibelske sandheder. I stedet for at sætte puslespillets brikker rigtigt og fornuftigt sammen, er det blevet skik og brug, at læse en allerede tilstedeværende falsk opfattelse ind i skriftsteder, der oven i købet bliver brugt ude af sammenhæng. Eller sagt med andre ord, skriftstederne udlægges til at betyde det teologerne er uddannede til at tro. Biblen har ikke behov for forklaring, den forklarer sig selv. Det finder man ud af når alle skriftstederne,

xii


der omhandler de forskellige temaer, bliver sat rigtigt sammen. Som Bibelen siger: “Thi det er bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, lidet her, lidet der” (Esa. 28:10, Den Danske Bibel 1907 oversættelse). Endog den traditionelle Kristendom er blevet forledt.

Jeg har ofte sagt at det er meget vanskeligere at aflægge en fejlagtig opfattelse af formodet sandhed, end det er at lære ny sandhed. I de forløbne 58 år havde jeg heller ikke fuldt ud forstået betydningen af den kendsgerning, der er åbenbaret i 1. Mosebog 3:22-24 – at Gud har lukket adgangen til Helligånden og evigt liv for menneskeheden som helhed, indtil Satan ved Kristi genkomst bliver afsat. Traditionel kristen lære har altid antaget, at der foregår en kamp imellem Gud og Satan – at Gud kæmper en desperat kamp for at “frelse verden”, og at Satan i denne store strid indtil videre har været den stærkeste. At Gud med andre ord sendte Jesus Kristus første gang for at forsøge at vinde denne stående kamp imod Satan. Traditionel kristendom har lært at “hvem som helst der vil, kan komme” og “blive frelst” ved Jesus.

I flere år forstod jeg kun delvist denne fejlagtige antagelse, men den fulde sandhed om dette punkt er først gået krystalklart op for mig for nylig. Denne sandhed er virkelig overvældende. Den klarlægger alt det, der har været hyllet i et mysterium.

Det er at håbe at denne bog -- der er skrevet netop nu, fordi Guds tid for den er inde -- hos mange vil åbne forståelsen for sandheden om disse mysterier, der har været skjult så længe.

I mit tre og halvfemsindstyvende år før mit oplevelsesrige liv slutter er jeg blevet ledt til at skrive denne bog, for at dele svarene på disse spørgsmål, som den Almægtige Gud åbenbarer i sit Ord, med alle de der tager sig tid og er villige til at forstå dette Ord.

xiii