Tidernes Mysterium
Tidernes Mysterium
Mysteriet om Guds Rige

Kapitel 7


Hvad betyder egentlig “Guds Rige”? Også dette har været et uløst mysterium, ikke alene for verden som helhed, men også for verdens kirker, teologer og “Bibel lærde”.

Mysteriet er faktisk forbundet med mysteriet om Jesu Kristi evangelium.

Hvorfor er kirkesamfundene uenige om “Jesu Kristi evangelium” egentlige indhold? I de første 20 – 30 år efter Kirkens indstiftelse i år 31, opstod der voldsom strid om hvad “Jesu evangelium” egentlig var. Derefter kom perioden på 100 år, hvor hele den nytestamentlige Kirkes historie blev tilintetgjort. Denne periode har fået navnet “Kirkehistoriens tabte århundrede”. Da tæppet igen gik op omkring midten af det 2. århundrede, var det en hel anden kirke, der kom til syne. Den kaldte sig kristen, men prædikede hovedsageligt sit eget evangelium OM Kristus, men ikke

293


Kristi evangelium. Kristi evangelium var det budskab Kristus forkyndte. Jesus var budbringer af et budskab fra Gud og dette budskab handlede om GUDS RIGE. Kristi budskab var Kristi evangelium, og det var ikke blevet forkyndt i verden indtil den første uge i 1953. Da blev det sendt ud over verdens kraftigste radiostation, Radio Luxembourg i Europa, for første gang i 1900 år – efter hundrede tids cyklus. 

Tilsyneladende har alle vor tids kirkesamfund mistet Jesu Kristi evangelium. De prædiker først og fremmest deres eget evangelium OM Jesus Kristus.

Jesus Kristus kom og forkyndte evangeliet om Guds Rige, men i dag er det kun få der forkynder Guds Rige, for de har mistet alt kendskab til det! Er der overhovedet nogen udover Guds sande Kirke der i dag forkynder det sande evangelium om Guds Rige?

En fremtrædende evangelist udtalte over radio til en verdensomspændende lytterkreds, at evangeliet om Guds Rige ikke er for os i dag. Nogle kirkesamfund prædiker “nådens evangelium”; andre kalder det “frelsens evangelium”; de fleste forkynder et evangelium OM Kristus; andre prædiker et socialt evangelium, og endelig er der dem der forkynder “Sindets Videnskab” eller “Religiøs Videnskab”.

Ingen af Dem Har Ret

Nogle kirkesamfund påstår, at deres specielle samfund eller “Kristendommen” som helhed udgør Guds Rige. En kendt fjernsyns evangelist sagde: “Guds Rige er inden i dig”. Andre har citeret Lukas 17:21: “Guds Rige er inden i jer”, men i fodnoten er det korrigeret til “Gud Rige er midt iblandt jer”. Dvs. at Jesus Kristus var midt iblandt dem. Han er Kongen i det fremtidige Guds Rige, og i Daniel 7 og andre

294


steder i Biblen bruges konge og kongedømme skiftevis fordi kongen repræsenterer det rige han hersker over.

Ingen af dem har ret! Er det ikke utroligt? Jo, og for dem der er opdraget i denne verdens ideer, er det endnu mere utroligt! Det er i virkeligheden DEN KLARE SANDHED om Guds Plan og Guds Rige!

Sandheden er ikke alene overraskende, den er chokerende – forbløffende! Den er et stort mysterium! Alligevel er sandheden GODE NYHEDER – de mest storartede GODE NYHEDER der nogensinde er kommet til menneskenes bevidsthed!

Kristi Evangelium

Hvad er da det eneste ene Kristi evangelium? VERDEN VED DET IKKE! Det er ikke blevet forkyndt i 1900 år, hvor besynderligt det end kan lyde. Slå op i Biblen. Undersøg det helt fra begyndelsen!

I Markus 1:1 læser vi: “Jesu Kristi, Guds Søns, evangeliums begyndelse var” og videre i vers 14-15 “Men efter at Johannes var kastet i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds Riges evangelium og sagde: ’Tiden er fuldkommen og Guds Rige er nær; omvender eder og tro evangeliet’” (Markus 1:14-15 1907 oversættelsen).

For at blive frelst er det nødvendigt at tro EVANGELIET! Og hvordan kan man tro det, hvis man ikke kender det? I 1900 år kendte verden det ikke. Evangeliet var undertrykt og udskiftet med menneskers evangelium OM Kristus.

Jesus drog ud overalt og forkyndte de GODE NYHEDER om GUDS RIGE. Han underviste om GUDS RIGE i lignelser. Han sendte 70 mænd ud og bød dem forkynde GUDS RIGE (Lukas 10:9). Han sendte apostlene, på hvem Guds Kirke er baseret, ud for at prædike GUDS RIGE

295


(Lukas 9:1-2). Efter opstandelsen, før himmelfarten, underviste Jesus apostlene om Guds Rige (Apo.G. 1:3).

Er det ikke forbløffende, at verden har MISTET kendskab til alt dette?

Apostlen Paulus forkyndte GUDS RIGE (Apo.G. 19:8; 20:25; 28:23, 31). Gennem Paulus udtalte Gud en dobbelt forbandelse på mennesker eller engle som ville VOVE at prædike et andet evangelium (Gal 1:8-9)!

Hvor VOVER da så mange at forkynde andre evangelier? Du må forstå og TRO de GODE NYHEDER OM GUDS RIGE for at blive frelst! Det sagde Jesus Kristus! Så du må hellere finde ud af, hvad det er!

Dette evangelium – Guds Rige – er temaet i dette kapitel. Det kommer lige efter kapitlet om Kirkens mysterium, fordi Guds Rige kommer efter Kirken. Formålet med Kirken er at oplære de “udkaldte” til at undervise og styre i Guds Rige, må du huske på.

Daniel havde denne Viden

Du har måske hørt folk omtale Guds Rige som noget i retning af: “Når kristne samarbejder over hele jorden for verdensfred, tolerance og broderkærlighed, vil Guds Rige måske til sidst tage indpas i menneskenes hjerter.”

Da man forkastede Kristi evangelium for 1900 år siden, måtte verden finde noget andet at sætte i stedet. Man opfandt en forfalskning! Derfor har vi hørt Guds Rige omtalt som en smuk banalitet – en sødmefyldt stemning i menneskenes hjerter – og dermed reduceret det til et luftigt, uvirkeligt INGENTING! Andre har udlagt Guds Rige som værende identisk med “KIRKEN”. Andre forveksler det med tusindårsriget. Og så er der dem, der tidligere

296


i dette århundrede har påstået, at det britiske imperium var Guds Rige -- noget ingen mere vil påstå. Hvor FORFØRT KAN DENNE VERDEN BLIVE!

Profeten Daniel der levede 600 år før Kristus vidste, at Guds Rige var et virkeligt rige – en regering der hersker over et bogstaveligt FOLK på denne jord.

Jesus Kristus bragte yderligere kendskab om Riget, som Daniel sikkert ikke havde. Alligevel vidste Daniel, at der skulle komme et reelt, bogstaveligt Guds Rige på jorden.

Daniel var en af fire usædvanlig intelligente og højt begavede unge jødiske mænd i det jødiske fangenskab. Disse fire blev overført til Kong Nebukadnezar’ palads i det kaldæiske verdensrige. Der blev de trænede til at håndtere ansvarsfulde opgaver i det babylonske styre. Daniel var en profet som i syner og drømme fik åbenbaret speciel forståelse (Dan 1:17).

Nebukadnezar var den første virkelige verdenshersker. Han havde erobret et umådeligt imperium der omfattede nationen Juda. Denne konge havde en imponerende drøm, der bekymrede ham – den gjorde ham svært ængstelig. Han forlangte af sine spåmænd, stjernetydere og troldmænd, at de skulle fortælle ham, hvad han havde drømt og drømmens betydning. Det kunne de ikke. De var forbløffet. Så blev Daniel ført frem for kongen.

Daniel nægtede at have større evner til at tyde drømmen end de kaldæiske troldmænd. “Men”, sagde han, “der er en Gud i himlen som åbenbarer hemmeligheder, og han har kundgjort kong Nebukadnezar, hvad der skal ske i de sidste dage” (Dan. 2:28).

For det første var det Guds hensigt at åbenbare for denne verdenshersker, denne menneske konge, at der er en GUD i himmelen – at GUD er SUVERÆN HERSKER over alle nationer, regeringer og konger – at Gud STYRER UNIVERSET!

297


Det var Gud der placerede keruben Lucifer på jordens trone. Lucifer, der er blevet djævelen Satan, sidder fortsat på jordens trone, men kun fordi Gud tillader det, og kun indtil Gud sender Jesus Kristus for at overtage tronen og fjerne Satan. Denne kaldæiske konge kendte kun de mange hedenske djævleguder. Han vidste intet om den sande, levende, ALMÆGTIGE Gud. Ligesom andre folk og regenter, selv i vore dage, vidste han ikke at GUD er den levende, VIRKELIGE, HERSKENDE og STYRENDE PERSONLIGHED, der rent bogstaveligt styrer, ikke alene det der er på jorden, men HELE UNIVERSET!

Hensigten med denne DRØM var at åbenbare GUDS REGERING – det faktum at Gud STYRER – sandheden om GDS RIGE – det som JESU KRISTI SANDE EVANGELIUM ene og alene handler om! Og for det andet, at åbenbare det der er bevaret i skrifterne for os I DAG – det der skal ske “i de sidste dage” – faktisk indenfor de næste to årtier – I DEN SIDSTE HALVDEL AF DET 20. ÅRHUNDREDE!

For Os I Dag!

Dette er ikke en tør, kedelig og død beretning om et folk der levede for 2500 år siden. Det er LEVENDE, FANTASTISKE STORE NYHEDER for VORE DAGE! Det er forhåndsnyheder til os NU! Nyheder der bliver oplyst før de indtræffer -- de allerstørste begivenheder i hele verdenshistorien som helt sikkert vil ske i din levetid – i løbet af de nærmeste år!

Dette er DET SANDE evangelium! Det er selve det evangelium Kristus forkyndte! Det er møntet på dig og mig i DAG! Det er livsvigtigt at du FORSTÅR det!

Læs Daniel 2:28-35 i din egen Bibel. I drømmen havde denne konge set en vældig billedstøtte – større end noget billede eller statue nogensinde – så enorm, at den var frygtindgydende selv i drømmen. Hovedet var af fint guld, bryst og arme af sølv,

298


bug og lænder af kobber, benene af jern og fødderne en blanding af jern og ler.

Et tids element var involveret. Nebukadnezar betragtede det, indtil en overnaturlig STEN kom fra himlen og ramte billedstøttens jern- og lerfødder og knuste dem. På én gang knustes jern, ler, kobber, sølv og guld og blev som avner, der blev blæst bort af vinden – det forsvandt sporløst! STENEN blev hurtigt til et stort BJERG – så stort at det fyldte hele jorden!

Hvad betød det? Havde det overhovedet nogen betydning? Ja, for det var Gud der stod bag. I modsætning til almindelige drømme, var denne forårsaget af Gud for at bringe Nebukadnezar et budskab om Guds suverænitet – og fordi det er en del af Guds skrevne Ord til os i dag – for at åbenbare vigtige fakta om det SANDE EVANGELIUM!

Daniel sagde: “Således var drømmen, og nu vil vi tyde kongen den” (vers 36).

Dette er altså GUDS fortolkning. Det er afgjort ikke Herbert W. Armstrongs fortolkning. Mennesker må aldrig fortolke Biblen. Biblen giver GUDS EGEN FORTOLKNING! Her er den:

“Du, o konge, kongernes konge” – han var den første virkelige VERDENSHERSKER over et verdens imperium! --“hvem Himmelens Gud gav kongedømme, magt, styrke og ære.” Gud åbenbarede sig for denne menneskelige verdensdiktator som den HØJESTE Regent over alle.

Ligesom denne kaldæiske konge synes folk i dag ikke at tænke på Gud som HERSKER – som Den Allerhøjeste Hersker – som REGERINGS OVERHOVEDET. Den Evige åbenbarede sig gennem Daniel til Nebukadnezar og til os I DAG gennem Biblen – som SUVERÆN, ALMÆGTIG, REGERENDE GUD som skal adlydes!

“… Du er hovedet af guld”, fortalte Daniel videre til denne kejser.

299


“Men efter dig skal der komme et andet RIGE ringere end dit, og derpå atter et tredje RIGE, som er af kobber og hvis herredømme skal strække sig over hele jorden” (versene 37-39).
Hvad Er et Kongerige?

Læg mærke til at der tale om KONGERIGER. Der er tale om Kongeriger som hersker over folk på denne jord. Der er tale om Regeringer! Det er ikke æteriske stemninger “sat op i menneskenes hjerter”, det drejer sig om. Det er ikke kirker der er tale om. Det handler om den slags REGERINGER der HERSKER og har AUTORITET over nationer og FOLKESLAG her på jorden. Det er bogstaveligt. Der kan ikke være nogen misforståelser om, hvad der menes med ordet kongerige.

Der er ingen misforståelser i fortolkningen. GUD giver sin egen fortolkning igennem profeten Daniel. Den store metal billedstøtte repræsenterede nationale og internationale REGERINGER – virkelige og bogstavelige KONGEDØMMER.

Den repræsenterede en række efter hinanden følgende verdens regeringer. Først var det hovedet af guld. Det repræsenterede Nebukadnezar og has kongerige – det KALDÆISKE imperium. Efter ham – senere i tids rækkefølgen – skulle der komme et andet, og så et tredje rige “hvis herredømme skal strække sig over hele jorden” – et verdens imperium!

Således repræsenterede, vers 40, benene af jern et fjerde verdensrige. Det ville blive stærkt, ligesom jern er stærkt – militært stærkere end forgængerne. Men som sølv er af minde værdi end guld, kobber end sølv, jern end kobber, selv om hvert metal blev hårdere og stærkere, ville de forringes moralsk og åndeligt. De to ben betød, at det fjerde verdensrige ville blive delt.

Efter Kaldæerriget kom det endnu større

300


Perserrige, derefter det græsk-makedoniske rige og Romerriget som det fjerde. Det blev delt i to med hovedstæder i Rom og Konstantinopel.

Og så vers 44! Læs det! Få Biblen frem. Se det med dine egne øjne i din Bibel. Her i KLAR OG UTVETYDIG TALE, Guds egen forklaring på hvad GUDS RIGE er:

“Men i hine kongers dage… ” der er her tale om de ti tæer af delvis jern og skrøbelig ler. Sammenholdt med Daniel 7 og Åbenbaringen 13 og 17, er det tydeligt, at dette henviser til EUROPAS FORENEDE STATER, der nu, som udløber af Fællesmarkedet, er under opbygning for øjnene af os! Åbenbaringen 17:12 gør det klart, at der vil blive en sammenslutning af TI KONGER eller KONGERIGER som (Åbenb 17:8) vil genoplive det gamle ROMERSKE IMPERIUM.

Læg nøje mærke til tidselementet! ” I disse kongers dage” – i dagene da disse ti lande eller grupper af lande kortvarigt i vor tid vil genoprette Romerriget – læg mærke til hvad der da skal ske:

“… vil Himmelens Gud oprette et rige, som aldrig i evighed skal forgå, og herredømmet skal ikke gå over til noget andet folk; det skal knuse og tilintetgøre alle hine riger, men selv stå i al evighed”!

Ja, i Vor Tid!

Vi har nu beskrevet FIRE verdens imperier – de eneste fire der nogensinde har eksisteret! Åbenbaringen 13 og 17 viser, at efter det oprindelige Romerriges fald, skulle der blive ti genoplivelser, hvoraf de SYV ville blive styret af en hedensk KIRKE – en “datter” af det gamle BABYLON – en kirke der hævder at være kristen, men som Gud faktisk kalder “EN HEMMELIGHED, BABYLON, den store” – eller endnu tydeligere: DE BABYLONSKE MYSTERIER!

301


Seks af dem er kommet og gået. Den syvende er nu under udvikling – Romerrigets sidste og kortvarige genrejsning med ti europæiske lande eller grupper af lande. De er åbenbaret i Daniel 2 som ti tæer af jern blandet med ler.

I deres dage – de skal kun bestå en meget kort tid, antagelig ikke mere end to til tre og et halvt år – skal HIMMELENS GUD OPREJSE ET KONGERIGE som aldrig vil forgå.

Og det vil altså være GUDS RIGE!

Sammenlign med Åbenbaringen 17.  Her beskrives en kirke. Ikke en lille kirke, men en STOR kirke. Hun hersker over “mange vande” (vers 1) der i vers 15 beskrives som forskellige folk, der taler forskellige sprog. Hun optræder som GUDS Kirke – der, som Skriften siger (Efe. 5:23; Åbenb. 19:7; Matt. 25:1-10 m.fl.) er KRISTI trolovede “brud” der skal VIES åndeligt til ham ved hans GENKOMST.

Men hun har bedrevet hor. Hvordan? Ved direkte politisk samkvem med DENNE VERDENS MENNESKELIGE REGERINGER! Hun “sad på” (Åbenb. 17:3) alle Romerrigets syv genoplivelser – Romerriget der er kendt under navnet “Det Hellige Romerske Imperium”. Hun REGEREDE OVER menneskenes riger – ligesom en ugift “hustru” i et papirløst ”ægteskab” styrer sin “elskovs-ægtemand” – et fuldkomment unaturligt og ugudeligt forhold.

Hun kommer derfor også til at “sidde” på det sidste af “dyrets hoveder” – den sidste genoplivelse af Romerriget. Det vil blive en forening af kirke og stat. Det skal kun bestå en meget kort stund. Det vil KÆMPE IMOD KRISTUS VED HANS GENKOMST! Og det vil komme til sit ENDELIGT.

Vi ser det under udvikling nu. (Medlemmerne i det nuværende europæiske fællesmarked, vil sandsynligvis ikke være de samme ti som vil genoprejse

302


Romerriget.) Vi er derfor NÆR ved Kristi genkomst! Vi er meget nær på ENDEN af denne verdens civilation!
Kristus Skal Styre Alle Nationer

Når Kristus kommer, kommer han som KONGE over konger, og han skal regere hele jorden (Åbenb. 19:11-16); og HANS KONGEDØMME – GUDS RIGE – skal gøre en ende på alle disse verdslige riger, sagde Daniel.

Åbenbaringen 11:15 siger det med ordene: “VERDENSHERREDØMMET er nu blevet vor HERRES OG HANS SALVEDES, og han skal være konge i evighedernes evigheder.”

Dette er GUDS RIGE. Det er AFSLUTNINGEN på de nuværende regeringer – ja, også på USA og de Britiske nationer. De vil blive vor Herre JESU KRISTI kongeriger og REGERINGER – Herren JESUS KRISTUS vil da blive kongernes KONGE over hele jorden.

Dette gør den kendsgerning HELT KLAR, at GUDS RIGE er en bogstavelig REGERING. Ligesom det Kaldæiske Imperium var et RIGE, og det Romanske Imperium var et RIGE, således er også GUDS RIGE en regering, der skal overtage STYRET over ALLE VERDENS NATIONER.

Jesus Kristus blev født til at være KONGE – HERSKER!

Da han stod anklaget foran Pilatus og hans liv var på spil, sagde Pilatus: “Så er du altså en konge?” Jesus svarede: “Du har ret, jeg er en konge. Dertil er jeg født, og dertil er jeg kommet til verden.” Men Jesus sagde også til Pilatus: “Mit rige er ikke af denne verden” – (Johs. 18:37,36). Hvor utroligt og hvilken tragedie det er, at man i dag ved gudstjenester og evangeliske møder sjældent eller aldrig hører om Kristus som kommende Konge og Verdenshersker. Åndelige magter og myndigheder af ondskab (Efe. 6:12) hersker vor verden af i dag. Det

303


er disse Satans jordiske regeringer, der vil blive udslettede og erstattet af Kristus ved hans genkomst. Kristi Rige er MORGENDAGENS VERDEN!

Har du ikke læst det englen bekendtgjorde for Maria, Jesu moder, før han blev født? Jesus fortalte Pilatus at han var født til at blive KONGE. Guds engel sagde til Maria: “… du skal undfange og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, hans faders, trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans kongedømme” (Luk. 1:31-33).

Hvorfor nævner denne verdens kirker aldrig disse skriftsteder? Millioner har gået i kirke hele deres liv uden nogensinde at have hørt skriftstederne om at Kristus skal blive konge, eller om det kommende Guds Rige.

Disse skriftsteder fortæller KLART, at GUD er den højeste HERSKER. De fortæller i letforståeligt sprog, at Jesus blev født til at være KONGE – at han vil komme og STYRE ALLE NATIONER – at hans regering skal bestå for evigt.

Men alt dette er bare en del af den fantastiske, forbløffende og faktisk RYSTENDE SANDHED om GUDS RIGE.

GUDS RIGE vil herske over folkeslagene og nationerne på jorden. Men disse dødelige folkeslag vil IKKE udgøre riget, de vil ikke engang være i Guds Rige. De skal ene og alene STYRES AF DET!

Hvordan Utopi Vil Komme

Men lad os nu blive specifikke.

Lad os se nøjagtig hvordan morgendagens utopi vil blive indført. Husk, denne vidunderlige verdensstat ikke vil blive opnået straks.

304


Alle større skridt frem mod disse snart kommende begivenheder bliver afsløret for vore øjne i bibelprofetierne.

Den samme Jesus som vandrede over bakker og dale i det hellige land og i Jerusalems gader for over 1900 år siden, kommer igen. Han sagde, at han ville komme igen. Efter at han var korsfæstet oprejste Gud ham tre døgn senere fra de døde (Matt 12:40; Apo.G. 2:32; 1. Kor. 15:3-5). Han steg op til Guds trone, hovedkvarteret hvor verden regeres fra (Apo.G. 1:9-11; Hebr. 1:3; 8:1; 10:12; Åbenb. 3:21).

Han er “manden af fornem slægt” i lignelsen, der drog til Guds Trone -- et “fjernt land” – for at blive kronet som Konge over kongerne i alle nationerne, og derefter vende tilbage til jorden (Lukas 19:12-27).

Han er i himmelen indtil “genoprettelsestiderne” (Apo.G. 3:19-21). At genoprette betyder at sætte i samme tilstand som før. I dette tilfælde er det genoprettelse af Guds regering på jorden, indførelse af verdensfred og utopiske tilstande.

De nuværende uroligheder med optrapning af krige og stridigheder vil stige til klimaks i en verdenskrise så stor, at intet menneske ville overleve, hvis ikke Gud greb ind (Matt. 24:22). Netop under dette klimaks, hvor alt liv ville være blevet sprængt væk fra denne planet og total udslettelse ville være blevet resultatet, vil Jesus Kristus komme igen. Denne gang vil han komme som guddommelig Gud. Han vil komme i den verdensherskende Skabers almagt og herlighed (Matt 24:30, 25:31). Han vil komme som “kongernes Konge og herrernes Herre” (Åbenb 19:16), og etablere verdens super-regering der styrer alle nationer med “jernspir” (Åbenb. 19:15; 12:5). Hvorfor undlader de bekendende kristne kirker alle disse skriftsteder om Kristi komme og om hans styre på jorden? Jesu evangelium handlede netop om

305


Guds Rige som han vil oprette på jorden. Millioner af kirkegængere har aldrig hørt disse skriftsteder eller Jesu Kristi sande evangelium.

Tænk på det. Den herliggjorte Kristus kommer i Gud Den Almægtiges fulde magt, i overnaturlig kraft og herlighed – han kommer for at redde menneskeheden – for at standse de konstant optrappede krige, kærnefysiske masseødelæggelser, menneskelig smerte og lidelse – han kommer for at indføre fred, overstrømmende velvære, lykke og glæde for hele menneskeheden. Vil nationerne hilse ham velkommen?

Verdenskendte forskere siger nu lige ud, at det eneste håb for at overleve på jorden, er en overordnet verdensregering der kontrollerer al militærmagt. De indrømmer, at dette er umuligt at opnå for mennesker. Men Kristus kommer for at indføre netop dette.

Men vil han blive hilst velkommen?

En ledende amerikansk ugeavis gav følgende overraskende vurdering af mennesket eneste håb: Amerikanernes engang så optimistiske håb, sagde artiklen, om en velordnet og stabil verden, svinder hen. Udlæg på nær tusind milliarder dollars har ikke bragt stabilitet. Tvært imod er forholdene blevet forværret. Denne vurdering antyder, at det fremherskende syn hos myndighederne er, at spændingsforholdene og verdensproblemerne er i så stærk udvikling og af så alvorlig karakter, at det eneste der kan løse dem er “en stærk hånd fra ét eller andet sted”.

“En stærk hånd fra ét eller andet sted”. Gud den Almægtige vil sende en virkelig stærk hånd “fra ét sted” for at frelse menneskeheden!

Kristus Uvelkommen?

Vil menneskeheden juble af fryd og hilse ham velkommen i afsindig ekstase og begejstring? Vil kirkesamfundene i den traditionelle Kristendom juble?

Det vil de ikke! De vil tro, fordi Satans falske

306


præster (2. Kor.11:13-15) har vildledt dem, at han er Antikrist. Kirkerne og nationerne vil blive vrede når han kommer (Åbenb.11:15, 11:18), og militærmagterne vil faktisk forsøge at bekæmpe og ødelægge ham (Åbenb. 17:14)!

Nationerne vil være engagerede i den kommende tredje Verdenskrigs kulminerende slag med frontlinje ved Jerusalem (Zak.14:1-2), da kommer Kristus tilbage. Med overnaturlig kraft vil han “stride mod disse folk” som kæmper imod ham (vers 3) og slå dem totalt! (Åbenb. 17:14). “På hin dag står hans fødder på Oliebjerget” lige uden for Jerusalems  østlige side (Zak. 14:4).

Hvordan Folkeslagene vil Underkaste sig

I begyndelsen af den herliggjorte almægtige Kristi genkomst til jorden, vil nationerne være vrede. De samlede hære ved Jerusalem vil forsøge at bekæmpe ham! Jeg sagde “forsøge”. Men langt mægtigere himmelske hære er i Kristi følge – alle de hellige engle (Åbenb. 19:14, identificeret i Matt. 25:31).

Vil du se en beskrivelse af slaget – og disse fjendtlige menneskelige armeers endeligt?

I Åbenbaringen 17 er hærene fra Europas Forenede Stater -- en genoplivning af Romerriget nu under udvikling – omtalt i vers 14: “De skal føre krig mod Lammet (Kristus), og Lammet skal sejre over dem, fordi det er herrernes Herres og kongernes Konge…”

Men hvordan vil han besejre dem? Det finder vi i Zakarias’ Bog:

“Men dette skal være den plage, Herren lader ramme alle de folkeslag, som drager i leding mod Jerusalem: han lader kødet rådne på dem i levende live, øjnene rådner

307


i deres øjenhuler og tungen i deres mund” (Zak. 14:12).

Måske er det endnu mere klart i oversættelsen fra 1907: “Og det skal være den plage, med hvilken Herren skal slå alle folkene, som have stridt imod Jerusalem: han skal lade deres kød tæres hen, medens de endnu står på deres fødder. Og deres øjne skulle tæres hen i deres hulninger, og deres tunge skal tæres hen i deres mund.”

Denne forrådnelse af kødet på deres krop vil ske nærmest øjeblikkelig – imens de stadig står på deres fødder.

Hvilken guddommelig gengældelse mod hærene der vil forsøge at kæmpe imod Kristus! Hvilken demonstration af guddommelig magt som den herliggjorte Kristus vil styre nationerne med. Oprørskhed imod Guds love og Guds regering skal og vil hurtigt blive slået ned.

Kan du nu indse, at al sorg og alt det onde der er tilfaldet menneskeheden, har været resultat af brud på Guds love?

Hvis ingen nogensinde havde haft andre guder frem for den sande Gud; hvis alle børn var blevet opdraget til at ære, respektere og adlyde deres forældre, og alle forældre havde opdraget børnene indenfor Guds rammer; hvis ingen nogensinde tillod sig morderiske tanker; hvis der ingen krige var, ingen mennesker der dræber andre mennesker; hvis alle ægteskaber forblev lykkelige uden at bryde troskabsløftet før og efter ægteskabets indgåelse; hvis alle brød sig så meget om andres ve og vel at ingen ville stjæle – og vi kunne afskaffe lås og slå, nøgler og pengeskabe; hvis alle talte sandt – alles ord var til at stole på – alle var ærlige; hvis ingen nogensinde begærede det der ikke retmæssigt tilkom dem, men var så optaget af andres ve og vel og virkelig troede, at det er mere velsignet at give end at modtage – hvilken lykkelig verden vi da ville leve i!

I en sådan verden, hvor alle elskede og dyrkede Gud

308


af helt hjerte, sind og styrke – hvor alle var optaget af andres ve og vel ligeså meget som sit eget – ville der ikke eksistere skilsmisser – ingen ødelagte hjem eller familier, ingen ungdomsforbrydelser, ingen kriminalitet, ingen fængsler eller tvangslejre, intet politi bortset fra fredelig dirigering og overvågning som en offentlig tjeneste for alle; ingen krige og ingen militære enheder.

Men mere end det. Gud har sat fysiske såvel som åndelige love i kraft, der virker på krop og sind. Der vil ikke mere eksistere sygdomme, dårlige helbred, smerter eller lidelser. Tværtimod vil der blive livligt sprudlende helbred fyldt af dynamik og interesse for livet og entusiastisk interesse for opbyggende aktiviteter som giver lykke og glæde. Der vil blive renlighed, energiske aktiviteter, virkelig fremgang, ingen slum, ingen degenererede tilbagestående racer eller områder på jorden.

Genopstandne Helgener

Ligesom den opstandne Kristus fór til himmelen i skyer, skal han komme tilbage i skyer (Apo.G. 1:9-11; Matt 24:30). Netop når han kommer tilbage (1. Tess. 4:14-17) vil de døde i Kristus – de som har modtaget og er blevet ledt af Guds Hellige Ånd (Rom. 8:11,14) – opstå i en gigantisk opstandelse, udødeliggjorte – sammen med alle profeterne fra gammel tid (Luk. 13:28). De som har Guds Ånd og som da lever, skal i ét nu forvandles fra dødelige til udødelige (1. Kor. 15:50-54) og skal stige op sammen med de opstandne for at mødes med den nedstigende, herliggjorte Kristus (1. Tess. 4:17) i skyerne.

De skal være sammen med ham, hvor han end befinder sig i al evighed (Johs.14:3). Sammen med ham skal de komme ned fra skyerne og stå ved hans side på Oliebjerget den selv samme dag (Zak 14:4-5).

Disse forvandlede, omvendte hellige som da er gjort

309


udødelige, skal regere folkeslagene – nationer af dødelige – under Kristus (Dan. 7:22; Åbenb. 2:26-27; 3:21).
Satan Endelig Fjernet

Denne mest overvældende begivenhed i hele jordens historie, når den herliggjorte, almægtige Kristus overnaturligt og majestætisk kommer ned til jorden i skyerne, vil sætte en endelig stopper for Satans listige, forføriske og usynlige styre.

Kristi komme, i suveræn herlighed som kongernes Konge og herrernes Herre, er beskrevet i Åbenbaringen 19. Men hvilken anden begivenhed skal overstås før der kan blive fred, LYKKE og GLÆDE på jorden? Djævelen SATAN skal fjernes fra jordens trone.

Åbenbaringen 20:1-3 beretter følgende forhåndsnyheder: “Og jeg så en engel komme ned fra Himmelen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i sin hånd. Og han greb dragen, den gamle slange, det er Djævelen og Satan og bandt ham for tusinde år og kastede ham i afgrunden og lukkede den over ham og satte segl for, så han ikke mere kunne forføre folkeslagene, før de tusinde år var til omme. Så skal han løses en lille tid.”

Menneskenes æra, påvirket, forført og vildledt af Satan igennem 6000 år, vil være slut.

Satan vil ikke længere være i stand til igennem æteren, at påvirke menneskenes sind eller indgyde sin sataniske natur – den natur vi er blevet forledt til at kalde “den menneskelige natur” – ind i en intetanende menneskehed.

Den Menneskelige Natur vil ikke Straks Forsvinde

Dette betyder dog ikke, at den tilegnede sataniske holdning straks vil forsvinde fra menneskenes sind.

310


Utallige millioner vil have tilegnet sig den. Og selv om Satan til den tid vil være forhindret i fortsat at influere folk, så vil de indlærte vaner ikke forsvinde automatisk.

Men Gud gav os moralsk handlefrihed. Gud har givet os kontrol over vort eget sind, bortset fra det omfang Satans onde forførelse har gjort os blinde.

Men jordens dødelige mennesker vil ikke mere blive forførte! Nu vil den almægtige Kristus og de udødelige hellige som regerer under ham, begynde at fjerne sløret der har holdt menneskesindet i blindhed.

Det er årsagen til, at jeg siger, at fuldkommen utopi ikke kan blive indført øjeblikkeligt. Mange millioner mennesker vil fortsat fastholde en oprørsk holdning – fyldt af forfængelighed, lyst og begær. Men ved Kristi komme vil en omskolings proces begynde, hvor de forførte sind vil blive åbnet, ledt ud af forførelsen og bragt til frivillig omvendelse.

Fra det øjeblik hvor Kristus overnaturligt overtager og forviser Satan, skal Guds lov og Den Eviges ord gå ud fra Zion og spredes over hele jorden (Esa. 2:3).

Dommen på 6000 års forvisning, som Gud lagde på Adams verden ved at afskære den fra Gud, vil være til ende. Kristus vil begynde at kalde alle dødelige på jorden til omvendelse og åndelig frelse! Guds Hellige Ånd skal strømme ud fra Jerusalem (Zak. 14:8).

Hvilken herlighed! En ny dag vil gry. Fred vil hurtigt komme. Mennesker vil vende sig bort fra “jeg vil have” vejen til “give” vejen – Guds kærlighedsvej.

EN NY CIVILISATION vil omspænde jorden!

Men hvilken slags ny verden af i morgen vil da blive udviklet? I Esa. 2:2-4 og Mikas 4:1-3 står der: “Og det skal ske i de sidste dage, at Herrens huses bjerg, grundfæstet

311


på bjergenes top, skal løfte sig op over højene. Did skal folkeslag strømme og talrige folk komme vandrende: ’Kom lad os drage til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus; os skal han lære sine veje, så vi kan gå på han stier; thi fra Zion udgår åbenbaring, fra Jerusalem Herrens ord’. Da dømmer han mange folkeslag imellem, skifter ret mellem talrige fjerne folk; deres sværd skal de smede til plovjern, deres spyd til vingårdsknive; folk skal ej løfte sværd mod folk, ej øve sig i våbenfærd mere.”

Tænk over det! Ikke flere krige. Ingen frygt for mennesker eller dyr. Endelig verdensfred. Der vil være en årsag til denne fred. Guds lov, som en bekendende “kristendom” påstår, er sat ud af kraft, skal udgå fra Jerusalem, og jorden skal blive fyldt af kundskab om Guds vej, som havenes dyb er fyldt af vand.

Selv de vilde dyr skal blive tamme og leve i fred. “Og ulven skal gå hos lammet, panteren hvile hos kiddet, kalven og ungløven græsse sammen, dem driver en lille dreng. Kvien og bjørnen bliver venner, deres unger ligger side om side, og løven æder strå som oksen; den spæde skal lege ved øglens hul, den afvante række sin hånd til giftslangens rede. Der gøres ej ondt og voldes ej mén i hele mit hellige bjergland; thi landet er fuldt af Herrens kundskab, som vandene dækker havenes bund” (Esa. 11:6-9).

Forestil dig de ændrede forhold!

Se på de løste problemer!

Se et glimt af en verden uden analfabetisme, uden fattigdom, uden sult og hungersnød. Se ind i en verden hvor kriminalitet er under hastigt tilbagetog, hvor folk lærer ærlighed, moralsk renhed,

312


venlighed og lykke – en verden med fred, fremgang og overstrømmende velvære.
Befolkningseksplosionen ikke længere et Problem

Gud forudsiger store forandringer overalt i den herlige, utopiske tidsalder, som han siger snart vil bryde frem på denne jord.

Kan du forestille dig det? En verden som med store fremskridtsspring løser alle de kritiske problemer menneskene står overfor.

I dag er befolkningseksplosionen det største og mest frygtindgydende problem af alle. De voksende befolkninger i alle lande udkonkurrerer hurtigt verdens evne til at føde dem.

Og områderne med den største befolkningseksplosion er de underudviklede dele af verden – underudviklede, fattige lande, med analfabetisme, sygdom og overtro. Glem ikke, at kun 10 procent af jordens overflade er dyrkbar og kan pløjes. De sidste FN statistikker peger på, at verdensbefolkningen vil fordobles på ca. 34 korte år. (Red.: Bogen her er skrevet i 1985.) 

Det daglige ildevarslende befolkningspres er i sandhed et af vore dages mest uoverskuelige problemer.

Men Gud har løsningen, og den er ganske enkel. Simpelthen gøre det meste af jorden dyrkbar. Indskrænk de sneklædte og forrevne bjerge, løft nogle af de dybe golde ørkendale. Omlæg verdens vejrmønstre. Gør alle ørkener grønne og frugtbare. Opdyrk kæmpeområder såsom Kalahari ørkenen, Tsjadsø bækkenet og Sahara i Afrika, Gobi ørkenen i Asien og de store amerikanske ørkener. Gør de vidtstrakte øde strækninger i Mongoliet, Sibirien, Saudi Arabien og mange af vest staterne i USA grønne og frodige.

Optø de dybe ismasser og snedriver, permafrosten og tundraen i de vidtstrakte, næsten grænseløse strækninger i Antarktis, Nordamerika, Grønland, Nordeuropa og Sibirien. Udjævn den frygtindgydende

313


Pamir gruppe med kæmpegiganterne: Himalaya, Atlasbjergene, Taurusbjergene, Pyrenæerne, Rocky Mountains, Sierra Bjergene og Hindu Kush. Udjævn de enorme strækninger i Andes Bjergene og alle de andre menneskefjendske, himmelstræbende og nærmest ubeboelige bjergegne på denne jord.

Derefter sørg for god, blidt faldende regn i passende mængder og til rette årstid.

Hvad sker der så?

Mange, mange billioner hektar af utrolig frugtbar, produktivt herlig landbrugsland bliver pludselig tilgængelig – land der kun venter på at blive opdaget og opdyrket.

Umuligt?

Ja for menneskehænder -- selvfølgelig.

Men se nu hvad Gud lover: “Frygt ikke, Jakob, du orm, Israel, du kryb! Jeg hjælper dig, lyder det fra Herren, din genløser er Israels Hellige.

“Se jeg gør dig til tærskeslæde, en ny med mange tænder; du skal tærske og knuse bjerge, og høje skal du gøre til avner; du kaster dem, vinden tager dem, stormen hvirvler dem bort. Men du skal juble i Herren, rose dig af Israels Hellige.

“Forgæves søger de arme og fattige vand, deres tunge brænder af tørst, jeg, Herren, vil bønhøre dem, dem svigter ej Israels Gud. Fra nøgne høje sender jeg floder og kilder midt i dale; ørkenen gør jeg vanddrag, det tørre land til væld.

“I ørkenen giver jeg cedre, akacier, myrter, oliven; i ødemark sætter jeg cypresser tillige med elm og gran, at de må se og kende,

314


mærke sig det og indse, at Herrens hånd har gjort det, Israels Hellige skabt det” (Esa. 41:14-20).
Rent vand – Frugtbare Ørkener

Kan du forestille dig en så fabelagtig scene? Ørkener bliver grønne, frugtbare havelandskaber med træer, buske, klukkende kilder og bække; udjævnede bjergegne gjort beboelige!

Se nu hvordan Gud beskriver disse tilstande mange andre steder i Biblen.

“Da springer den halte som hjort, den stummes tunge jubler; thi vand vælder frem i ørkenen, bække i ødemarken; det glødende sand bliver vanddrag, til kildevæld tørstig land. I sjakalers bo holder hjorde rast, på strudsenes enemærker gror rør og siv” (Esa. 35:6-7.

Læs hele kapitlet i Esajas 35.

Gud siger: ”Ørken og hede skal fryde sig, ødemark juble og blomstre, blomstre frodigt som rosen og juble, ja, juble med fryd… ” (versene 1-2).

For nogle år siden var der et mindre jordskælv i en tør, støvet og smal dal begravet langt inde i bjergemassen imellem Bakersfield og Los Angeles, Californien. Ejerne, af et dengang næsten fuldstændig glemt lille feriested, som næsten altid var forladt på grund af egnens afsvedne område, overvejede at lukke forretningen og flytte derfra.

Pludselig fór der et buldrende, rystende jordskælv igennem de golde bjerge. Ikke længe efter at jorden havde stønnet og vredet sig under deres fødder, hørte de en svag rislende lyd. De løb til det tørre, støvede bækleje

315


der slyngede sig igennem deres ejendom – og blev yderst forbavsede over at se vandet risle raskt af sted. Da bækken lidt efter lidt var blevet renset opdagede de, at det var krystalklart og rent vand – fersk og forfriskende at drikke.

Det er vel overflødigt at sige, at forretningen blomstrede op igen.

På en ellen anden måde havde jordskælvet brudt en underjordisk vandåre der forårsagede, at vandet vældede op i kaskader på ejendommen.

Tænk på de vidtstrakte øde områder på denne jord. Lyder det utroligt at Gud skulle kunne få dem til at blomstre med roser og liljer? Hvorfor skulle det egentlig være så utroligt?

Bjergene blev dannet. Enorme kræfter førte til gigantiske foldninger eller kæmpesprækker og forskydninger i jordskorpen. Massive granitblokke tårnede sig op mod himlen – medens jorden rystede og slingrede under fødselsveerne fra det største jordskælv i dens historie. Bjergene blev dannet – de blev ikke til ved en tilfældighed.

Almagtens Gud, der formede højene og bjergene (Amos 4:13; Sal. 90:2), vil omdanne dem og omforme jordens overflade.

Læs om de kæmpestore jordskælv der vil komme, og som direkte vil forårsage meget af genskabelsen på jordens overflade. (Se Åbenb. 16:18; Zak. 14:4). Gud siger: “Bjergene skælver for ham, højene står og svajer…” (Nah.1:5).

Land Under Havoverfladen Genvindes

Menneskene er klar over, at megen af verdens rigdomme ligger på havenes bund. Olie, guld, sølv og dusinvis af forskellige mineraler – alle utilgængelige og uberørte ligger de under de vidtstrakte oceaner. Desuden indeholder havvand en del guld ligesom størstedelen af verdens guldforekomster findes i havbunden.

Mange områder på jorden hærges af tidevandet – af brændingens uophørlige slag der

316


gradvis tager mere og mere land med sig. De lavtliggende områder i Europa, specielt Holland, består for en stor del af genindvundet land fra havet.

Forstil dig de mange flere millioner hektarer der vil blive tilgængelige, hvis verdenshavenes størrelse bliver reducerede. Gud siger, at de vil blive formindskede! Esajas 11:15: “Herren udtørrer Ægypterhavets vig og svinger hånden mod floden i sin Ånds vælde; han kløver den i syv bække, så man kan gå over med sko”.

Det lyder utroligt – men det er sandt!

Og når Kristus bliver jordens store Hersker, vil han bruge denne magt! I et syn så Johannes englene prise Kristus ved hans komme.

De sagde: “Vi takker dig Herre, almægtige Gud du som er, og som var, fordi du har overtaget din store magt og tiltrådt dit kongedømme” (Åbenb. 11:17).

Den rette undervisning forenet med virkelig godt helbred, helbredelse af al sygdom og omvendelse fra synd, vil betyde fuldkommen utopisk helbred.

Læs Guds beskrivelse:

“Nej, der træder Herrens bæk for os i floders sted; der kan ej åreskib gå, ej vældige langskibe sejle. Thi Herren er vor dommer, Herren er vor hersker, Herren er vor konge, han bringer os frelse.

“Ingen indbygger siger: ’Jeg er syg!’ Folket der har sin synd forladt” (Esa.33:21-22, 24).

Lyt til dette vidunderlige løfte: “Styrk de slappe hænder, lad de vaklende knæ blive faste, sig til de ængstede hjerter: Vær stærke, vær uden frygt!

317


Se eders Gud! Han kommer med hævn, gengæld kommer fra Gud; han kommer og frelser eder. Da åbnes de blindes øjne, de døves ører lukkes op; da springer den halte som hjort, den stummes tunge jubler…” (Esa. 36:3-6).

Gud beskriver lønnen for lydighed mod hans nådes og kærligheds love. Læg mærke til Esajas 58:8: “Som morgenrøden bryder dit lys da frem, da læges hastigt dit sår…”

Lykke i Sundhed

Når Gud beskriver forholdene med godt helbred og velstand, der skal vælde ind over jorden, siger han: “Thi jeg heler dig, læger dine sår…” (Jer 30:17).

“De kommer til Zions bjerg og jubler over Herrens fylde, over korn og most og olie og over lam og kalve. Deres sjæl er som en vandrig have, de skal aldrig vansmægte mere.

“Da fryde sig jomfru i dans, yngling og olding tilsammen. Jeg vender deres kummer til fryd, giver trøst og glæde efter sorgen. Jeg kvæger præsterne med fedt, mit flok skal mættes med min fylde, lyder det fra Herren” (Jer. 31:12-14).

Og hvorfor ikke have et godt helbred?

Hvorfor være villig til at tro, at en perfekt tilstand med godt helse og fryd skulle være umulig? Hvorfor bliver alle disse skriftsteder ignoreret i de bekendende kristnes forkyndelse? I stedet forestiller de sig, at de vil komme i himmelen med lediggang og magelighed uden at udføre noget.

318


Overholdelse af helbredslovene giver velsignelser -- absolut garanteret godt helbred vil blive resultatet – sygdom og smitte overført til 3. og 4. generation, vil høre fortiden til.

Læs nu hvad Gud lover sit folk: “Men dersom du adlyder Herren din Guds røst og handler efter alle hans bud, som jeg pålægger dig... alle disse velsignelser vil komme over dig og nå dig, dersom du adlyder Herren din Guds røst.

“Velsignet skal du være i staden og velsignet skal du være på marken. Velsignet dit livs, din jords og dit kvægs frugt, både tillægget af dine okser og dit småkvægs yngel. Velsignet din kurv og dit dejtrug” (5. Mose. 28:1-5).

Gud viser også, hvordan de forskellige racer vender tilbage til deres lande og befolker dem: "På hin dag skal Jakob slå rod, Israel skyde og blomstre og fylde verden med frugt” (Esa. 27:6).

Gud siger at ruinerne skal genopbygges.

“Thi se, jeg kommer og vender mig til eder, og I skal dyrkes og tilsås; jeg gør mennesker, alt Israels hus, mangfoldige på eder, byerne skal bebos og ruinerne genopbygges; jeg gør mennesker og dyr mangfoldige på eder, ja de skal blive mangfoldige og frugtbare; jeg lader eder bebos som i fordums tider…” (Eze. 36:9-11).


Læs hele kapitlet 36 i Ezekiel. Gud siger “… jeg lader byerne bebo, og ruinerne skal genopbygges… Det land som var ødelagt, er blevet som Edens have, og byerne som var omstyrtet, ødelagt og nedrevet, er befæstet og beboet” (versene 33,35).

319


Hvad med alle de andre nationer?

Læs det selv: “På hin dag skal der gå en banet vej fra Ægypten (som stadig vil eksistere) til Assyrien, (mange assyrere emigrerede for et par tusinde år siden til den nordlige del af central Europa, til nutidens Tyskland) og Assyrien skal komme til Ægypten og Ægypten til Assyrien, og Ægypten skal tjene Herren sammen med Assyrien. På hin dag skal Israel selv-tredje, sammen med Ægypten og Assyrien, være en velsignelse midt på jorden som Hærskarers Herre velsigner med de ord: ’Velsignet være Ægypten, mit folk, og Assyrien, mine hænders værk, og Israel, min arvelod!’” (Esa. 19:23-25).

Ingen Analfabeter

Forestil dig hvor utrolig stort fremskridt det ville være, hvis alle lande og folk talte, læste og skrev det samme sprog.

Men i dag har store dele af jorden ikke engang et skriftsprog. Mange millioner er analfabeter – kan hverken læse eller skrive, ikke engang sit eget navn.

Efter at Kristus har overtaget denne jord, vil han indføre komplet læsekyndighed, total uddannelse og give verden et nyt rent sprog.

Dette emne alene kræver en hel bog. Hele jordens skrevne litterære produktion bliver forandret. I dag er alle sprog korrupte. De er bogstavelig talt fulde af hedenske, ukristne vendinger, overtro, vrangbetydninger, undtagelser fra regler og sproglige mærkeværdigheder.

Gud siger: “Thi da vil jeg give folkene rene læber, så de alle påkalder Herren og tjener ham endrægtigt” (Zef. 3:9).

Tænk på den nye tid med god litteratur, god musik og alt det dobbeltarbejde der kan undgås, misforståelser på grund af sprogvanskeligheder og tusindvis af

320


timer med samvittighedsfuld oversættelse. Hvilken tidsalder det vil blive når hele verden bliver rigtig oplyst – og taler samme sprog.
Hvad med den Økonomiske Struktur?

Gud viser at Jerusalem vil blive jordens hovedstad, både åndeligt og finansielt.

Om den nyopførte stad siger Gud: “… da stråler dit øje af glæde, dit hjerte banker og svulmer; thi havets skatte (det meste af verdens guld og sølvreserver ligger under oceanerne) bliver dine, til dig kommer folkenes rigdom” (Esa 60:5).

Men, som vi allerede har læst, siger Gud den Almægtige, at han vil hæve mange af de steder der nu er dækket af havene; han vil gøre store områder tilgængelige. Forskerne ved allerede nu, at det meste af jordens råmateriale ligger i jordlagene under havenes dyb. 

Gud siger, at denne uendelige rigdom vil blive tilgængelig for brug under Kristi regering her på jorden.

Gud siger, at centeret for verdens rigdomme vil blive i Jerusalem, og at de umådelige genopbygningsprogrammer, rehabiliteringsprocesser og den nye tidsalders pionerarbejde der skal udføres, vil blive bakket op af denne rigdom.

“… Endnu en gang om en liden stund vil jeg ryste himmel og jord, hav og tørt land, og jeg vil ryste alle folkene, og da skal alle folkenes skatte komme hid, og jeg fylder dette hus med herlighed, siger Hærskarers Herre. Mit er sølvet, og mit er guldet, lyder det fra Hærskarers Herre” (Hag. 2:6-8). Men Guds store skattekammer vil stå til det offentliges rådighed. Ingen guldbarrer deponeret i dybe underjordiske hvælvinger – fuldstændig til ingen nytte bortset fra deres betydning – ingen frygt for tyveri eller plyndring. Templet i sin betagende skønhed,

321


hovedbygningen i hovedstaden, vil blive Kristi regeringspalads.

En fast standard vil blive etableret og værdierne vil aldrig svinge. Ikke flere spekulationer eller hasardspil med andres evner.

Aldrig mere skal nogen blive rige ved at investere i andres arbejde og kreative evner. Ingen aktiemarkeder, verdensbanker, finanscentre, forsikringsselskaber, kreditforeninger, låneagenter og afbetalingskontrakter.

Under Guds overstrømmende styre vil folk kun købe det de har behov for, når de har råd og kontanter til at betale med. Ingen rentepålæg. Ingen skatter.

Tiende Systemet

Tiendesystemet vil blive universelt. Vore dages regeringer forlanger op til 40, 50, ja, endog 90 procent i arveafgifter, indkomstskatter, indirekte skatter; stats-, amts- og kommuneskat, skoleafgifter og byskat.

Men Gud forlanger kun ti procent. Og med disse ti procent vil hele jordens statsstyre, uddannelse og åndelige lederskab blive finansieret.

“Skal et menneske bedrage Gud? I bedrager mig jo! Og I spørger: ’Hvorved har vi bedraget dig?’ (Og Gud svarer) Med tienden og offerydelsen. I trues af forbandelse og bedrager dog mig, ja, hele folket gør det! Bring hele tienden til forrådshuset, så der kan være mad i mit hus; sæt mig på prøve dermed, siger Hærskarers Herre, om jeg da ikke åbner eder himmelens sluser og udøser velsignelse over eder i overmål” (Mal. 3:8-10). Denne profeti er for vore dage.

322


Og hvilken velsignelse dette vil blive. Ingen finansielle byrder som de fleste folk er plaget af i dag.

Gud siger at finansielle velsignelser vil blive dagens orden.

Afskaffelse af ulykker, naturkatastrofer, rust, forrådnelse og sygdom, tyverier og røverier fra fabrikker, lagre og produktionsanstalter, ville gøre det muligt at sælge varerne meget billigere og endda med større fortjeneste.

Vejrmønstret

Afskaf vejrproblemer, insektskader og plantesygdomme – tab igennem regeringens priskontrol og oversvømmede markeder – hvordan ville det ændre bøndernes vilkår?

Gud vil gennemføre alt dette. Vor Gud er vor mangemilliardær himmelske Fader. “Mit er sølvet, og mit er guldet,” siger han i Haggajs Bog 2:8.

Og Gud vil, at hvert eneste af hans børn skal have virkelig fremgang. “Du elskede! Jeg ønsker at du i alle måder må have det godt og være rask…” (3. Johs. 2) Kristus sagde, “Jeg er kommet for at de skal have liv og have overflod” (Johs.10:10).

Gud vil, at enhver skal leve i fulde drag og i overflod. Men se på de materielle “succeser” du har kendskab til. Var de virkelig lykkelige? Som J. Paul Getty, en af verdens rigeste mænd skulle have sagt: “Jeg ville give alle mine millioner for bare ét lykkeligt ægteskab!”

I Guds Rige vil Guds bud blive adlydt. De vil blive standard for handel, finans- og forretningsliv og hele verdensøkonomiens struktur vil blive reguleret efter dem.

Alt vil blive på basis af “at give”. Kristus sagde: “Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfuldt mål

323


skal de give i jeres skød; thi det mål I måler med, med det skal I selv få tilmålt igen” (Luk. 6:38).

Denne “givende” standard vil blive grundlæggende i Guds regering på jorden – ikke chikaneriet med at kradse til sig og se igennem fingrene med midlerne – stræbe og føre bag lyset i smug og i hemmelighed, groft og sjofelt at bedrage og lyve -- som er så normalt i dagens forretningsverden.

Men når Gud omvender den oprørske menneskehed ved at vise sin vældige magt – når han lader sine løfter gå i opfyldelse: “Så sandt jeg lever, siger Herren, for mig skal hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal lovprise Gud” (Rom.14:11), når han ydmyger menneskenes forfængelighed og stolte ånd – da bliver menneskene villige til at “give”.

Men indtil Gud bryder menneskenes arrogante ånd (Esa 2:10-12, 17) – vil folk på jorden ikke være rede til at godkende en så vidunderlig, kærlig, generøs og ærlig “give standard” der skal gælde for hele økonomien.

Det ville kræve en tyk bog bare at begynde beskrivelsen af de herlige tilstande som kunne herske på jorden – og som til slut vil herske -- når menneskesindet er blevet ydmyget, omvendt og har modtaget Guds egen natur og karakter (2. Pet. 1:4).

Aldrig mere vil nogen bygge et hus han ikke har råd til eller brug for, for at leje det ud til lejere som så hjælper ham med at betale det. Ingen renter. Gud siger det er synd at udlåne penge for ”åger” eller renter.

En gang hvert halvtredsindstyvende år vil al gæld, offentlig såvel som privat, blive totalt slettet.

Verdensøkonomien Saneres

Eftersom regeringerne vil ligge i hænderne på Guds åndelige familie og blive delvis administreret af menneskelige ledere direkte underlagt den store regerende Gud familie – og eftersom der ikke vil eksistere enorme direktorater med overopsyn over

324


andre direktorater, der mistænksomt overvåger hinanden; ingen militære organisationer; ingen efterretningstjenester, ingen spionagecentraler eller medlemmer af Interpol; ingen kæmpekarteller, monopoler, fagforbund eller gigantiske regeringsfinansierede projekter – da vil verdensøkonomien igen blive sund.

Tænk over det. Ingen udlandshjælp mere – ingen tabte milliarder for at købe “elskere” (allierede) (Eze. 23:9, 22; 1:2, 19; Eze. 16) som alligevel vender dig ryggen og svigter dig senere. Ikke flere statsgarantier med strenge vilkår for industri, videnskab og rumteknologi, til skoler og forskningsinstitutter.

I stedet for vil hver eneste nødvendige industri, undervisningsinstitution og forretningsforetagende have sunde finansielle forhold. Sikke en vidunderlig verden det vil blive!

Strukturen i Morgendagens Verdensregering

Læg nu mærke til hvordan den nye verdensregering vil virke de næste tusinde år. Det vil ikke blive et såkaldt demokrati. Det vil ikke blive socialisme, ikke kommunisme eller fascisme. Det vil ikke blive et menneske-kongedømme, oligarki eller plutokrati. Det vil ikke blive menneskers regering over mennesker. Mennesket har bevist hvor aldeles uegnet det er til at styre sig selv.

Det vil blive en guddommelig regering – et teokrati – Guds regering over mennesker. Det vil ikke blive styret nedenfra og opad. Folket vil ikke have stemmeret. Det vil ikke blive regering fra eller af folket – men det vil blive en regering for folket. Det vil blive en regering fra toppen (Gud den Almægtige) og ned. Hierarkisk regeringsform.

Der vil ikke blive holdt valgkampagner, ingen dyre middage for at rejse midler til valgkampagner. Ingen beskidte politiske kampagner, hvor kandidaterne søger at fremstille sig selv bedst muligt, ved at bagtale, fordømme og

325


mistænkeliggør modstandere. Der vil ikke blive brugt tid på at søle andre til for at tilfredsstille eget magtbegær.

Intet menneske vil få regeringsposter. Alle i regeringen vil være guddommelige åndelige væsener fra Guds Rige – fra Gud Familien.

Alle embedsmænd vil blive udnævnt af den guddommelige Kristus; han læser og kender menneskenes hjerte, deres inderste karakter, evner eller mangel på evner. En beskrivelse af Kristi overnaturlige indsigt i andres inderste karakter kan du finde i Esajas 11:2-5.

Bemærk nu: “Og Herrens Ånd skal hvile over ham, visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, Herrens kundskabs og frygts Ånd. Hans hu står til Herrens frygt; han dømmer ej efter, hvad øjnene ser, skønner ej efter, hvad ørerne hører (sladder). Han dømmer de ringe med retfærd, fælder redelig dom over landets arme…” (Esa.11: 2-4).

Husk på, at Gud er Den Højeste Høje og han er kærlighed – han giver -- han styrer med udadvendt omsorg de regerede. Han vil regere for at opnå det højest mulige gode for folket. De dygtigste, mest retfærdige, de bedst egnede til tjenesten vil blive indsat i embeder med ansvar og magt.

Til den tid vil der være to slags væsener på jorden – mennesker, der regeres af de der er gjort guddommelige. Nogle opstandne hellige vil herske over ti byer, andre over fem (Luk. 19:17-19).

Tænk på det – ingen penge kastes bort på politiske kampagner. Ingen splittelse i politiske partier med skænderier og had. Ingen politiske partier overhovedet!

Hvad Er Den Nye Pagt?

Under den Nye Pagt som Kristus

326


kommer og indfører, vil vi kort sagt få lykke, fred, overflod og retfærdighed til alle på jorden. Har du nogensinde sat dig ind i denne Nye Pagt, og hvad den indeholder? Regnede du med at den ville afskaffe Guds lov? Det er lige modsat: “Thi dette er den pagt (som Kristus vil oprette når han kommer), jeg i dagene herefter vil oprette med Israels hus… jeg vil give mine love i deres sind, og på deres hjerter vil jeg skrive dem…” (Hebr. 8:10).

Når Guds love er i vore hjerter – når vi elsker Guds veje, og af hele hjertet ønsker at leve efter dem, vil den menneskelige natur blive undertvunget – folk vil ønske at leve efter den eneste vej der fører til fred, glæde, overflod og lykkeligt velvære!

Men husk på, at de resterende mennesker på jorden efter Kristi genkomst – de vil blive ledet af Kristus, de genopstandne og de der blev forvandlet til udødelighed – vil stadig have den menneskelige natur. De vil stadig være uomvendte.

To Handlingsmåder

Kristus og Guds regerende Rige som da er indført som den regerende familie, vil frembringe den kommende utopi igennem to fundamentale handlemåder.

Læg først mærke til, hvordan de sociale og religiøse skikke vil blive ændrede med guddommelig magt.

Gud gav syv årlige fester og helligdage, som han påbød skulle overholdes. De indeholdt stor og meningsfuld betydning. De skulle være billedet på Guds mesterplan til udarbejdelse af hans hensigt med menneskeheden. De blev indstiftet for altid. Jesus holdt dem og gav os dermed sit eget eksempel. Apostlene holdt dem (Apo.G. 18:21; 20:6,

327


16; 1. Kor. 5:8: 16:8). Den sande Oprindelige Kirke, inklusiv de omvendte hedninger, holdt dem.

De var Guds vej – Guds skikke for hans folk. Men folk forkastede Guds veje og skikke, de fulgte de hedenske religioners traditioner i stedet. Folk gjorde hvad de selv anså for at være ret. Og lige siden har menneskesindet i denne verden været fjendtligt indstillet imod Gud (Rom. 8:7), fjendtlige attituder imod Guds livsmønster har fået overhånd. De veje menneskene anser for ret, har været modsat vejene der fører til fred, lykke og overstrømmende liv. Disse gale veje bliver i dag accepteret som rette af de fleste mennesker! Vi er klar over at de fleste der læser dette, også vil anse dem for at være de rette.

Kan vi fatte og forstå, at “Mangen vej synes manden ret, og så er dens ende dog dødens veje” (Ordsp. 14:12). Og hvis vi bladrer til Ordsprogenes Bog 16:25 vil vi se, at det er gentaget: “Mangen vej synes manden ret, og så er dens ende dog dødens veje.”

Igennem Moses sagde Gud: “I må ikke bære jer ad som I nu for tiden gør her, hvor enhver gør, hvad han finder for godt” (5. Mose. 12:8). Og igen: “Så vogt dig for at lade dig lokke til at gå i deres fodspor, efter at de er udryddet foran dig, og for at spørge dig for angående deres guder, idet du siger: ’Hvorledes plejede disse folkeslag at dyrke deres guder? Således vil også jeg bære mig ad.’ Således må du ikke bære dig ad over for Herren din Gud; thi alt, hvad der er Herren en vederstyggelighed, alt, hvad han hader, har de gjort over for deres guder…” (5. Mose. 12:30-31).

Nu om dage forkaster den bekendende kristne verden Guds helligdage; de der er hellige for ham, men som en forført “Kristendom” hader. I stedet holder de hedenske dage --Jul, Nytår, traditionel Påske og flere -- “som Gud hader”! Mange ved udmærket godt og indrømmer også

328


at de er hedenske; men, påstår de, “vi holder dem ikke for at dyrke de hedenske guder, vi bruger deres skikke for at dyrke Kristus og den sande Gud.”

Det er vejen som folk “synes er ret”. De mener sikkert ikke noget galt med det. De er forført. En forført person ved ikke selv, at han tager fejl. Han tror han har ret. Han kan være lige så oprigtig, som de der har fundet Guds vej og følger den. Men Gud siger, at han ikke vil godtage den slags ihukommelse eller dyrkelse. Det er Gud en vederstyggelighed – “som han hader”.

Men det er dem som har været forførte, hvis øjne Gud vil åbne til at forstå hans sandhed, når Kristus vender tilbage for at regere alle dødelige folkeslag, der fortsat er i live

Alle Vil Holde Guds Højtider

Folk vil ikke længere være forblændet og forført med hensyn til Guds love og veje. Han vil da ikke længere tolerere ulydighed mod sine bud. 

Gå nu til Zakarias 14. kapitel:

“Men alle de, der bliver tilbage af alle folkene, som kommer imod Jerusalem (dvs. de der ikke var imellem hærene, der på overnaturlig måde blev tilintetgjort) skal år efter år drage derop for at tilbede kongen, Hærskarers Herre, og fejre løvhyttefest” (vers 16).

Løvhyttefesten er en af de syv årlige højtider som Gud påbød sit folk at overholde. Men oldtidens Israel gjorde oprør. De forkastede Guds højtider og vendte sig til de hedenske højtider. Jøderne, efter Ezra og Nehemias, overholdt dem. Men falske “kristne” præster lærte at Guds højtider var “del af det gamle mosaiske system og ikke for os i dag”. Præsteskabet forførte folk og fyldte dem med fordomme. Folk blev forført til at tro, at jul, nytårsfest, traditionel påske osv. var indstiftet af Kristus.

329


Men Kristus kommer tilbage til jorden for at genoprette Guds veje og Guds højtider. De der trodsigt nægter at overholde højtiderne – de som fnyser ad dem med bidende foragt – vil komme til at overholde dem, når Kristus kommer. Læg mærke til følgende skriftsted:

“Og dersom nogen af jordens slægter (også de hedenske nationer) ikke drager op til Jerusalem for at tilbede kongen, Hærskarers Herre, skal der ikke falde regn hos dem. Og dersom Ægyptens slægt ikke drager derop og komme derhen, så skal de rammes af den plage, Herren lader ramme folkene. Det er straffen over ægypterne og alle de folk som ikke drager op for at fejre løvhyttefest” (Zak. 14:17-19).

Disse passager viser metoderne Kristus vil anvende til at “herske med jernspir” – hvordan han vil bruge overnaturlig magt for at få folk fra alle nationer ind på sine rette veje – veje der fører til sande velsignelser.

Den Perfekte Regering

Ja, Jesus Kristus vil meget snart vende tilbage til denne jord. Han vil komme i magt og herlighed. Han kommer for at regere alle nationerne!

Men han vil ikke regere og overvåge alene. Han vil opstille en verdensregering. Det bliver en højest velorganiseret regering, med mange vigtige embeder.

Her er det på sin plads at forklare hvordan denne perfekte regeringsform vil komme til at virke.

Det er først og fremmest Guds regering – ikke en regering af mennesker. Mennesker vil stadig ikke erkende det, men mennesket har gennem 6000 år af ineffektive, forkludrede og spildte anstrengelser vist, at dødelige mennesker er fuldstændig ude af stand til at styre sig selv på rette vis.

330


Når det drejer sig om menneskets evne til at styre og regere, siger Gud om vore dages statstjenestemænd: “Med ret kalder ingen til doms eller fører ærligt sin sag. Man stoler på tomt, taler falsk, man undfanger kval, føder uret… deres fødder haster til ondt, til at udgyde skyldfrit blod; deres tanker er ulykkestanker; hvor de færdes, er vold og våde; de kender ej fredens veje, der er ingen ret i deres spor; de gør sig krogede stier; fred kender ingen, som træder dem” (Esa 59:4, 7-8).

Og så siger folk under dette menneskelige vanstyre: “Derfor er ret os fjern, og retfærd når os ikke; vi bier på lys (løsning på samfundsmæssige, personlige, nationale og internationale problemer) – se, mørke, på dagningen, men vandrer i mulm; vi famler os langs væggen som blinde, famler, som savned vi øjne, vi snubler ved middag som i skumring, er som døde i vor kraftigste alder” (versene 9-10).

Og derefter, i dette kapitel der forudsiger vor tid, får vi den endelige løsning: “En genløser kommer fra Zion…” (Vers 20). Og videre: “Gør dig rede, bliv lys, thi dit lys er kommet, Herrens herlighed er oprundet over dig” (Esa. 60:1).

Det eneste håb om retfærdighed, om fred, sandhed og sande løsninger på alle problemerne i denne verden, er Kristi komme i magt og herlighed for at etablere en verdensregering – den rette regering – Guds Regering.

I denne og mange andre passager viser Gud i sit ord til menneskeheden, hvor aldeles hjælpeløs den er til at styre sig selv og sine. Nu har 6000 år med menneskenes eksperimenter bragt os til randen af kosmisk selvmord.

331


Med andre ord vil det sige, at i de første 6000 år, af Guds 7000-års plan, fik Satan tilladelse til at forføre verden, derefter kommer 1000 år (en tusindårs dag), hvor Satan ikke vil blive tilladt at udføre sit forføriske “værk”. Sagt på en anden måde, Gud afsatte seks tusindårs dage, hvori mennesket kunne hengive sig til åndeligt slaveri under synden, efterfulgt af tusind år med åndelig hvile under Guds påtvungne Regering.
Regeringen Planlagt fra Begyndelsen

Og nu kommer den vidunderlige sandhed. Nu kommer vi til den åbenbarede indsigt i den fantastiske planlægning, forberedelse og organisation af Guds perfekte regering.

Der vil ikke forekomme uegnede og egoistiske, ambitiøse politikere, der forsøger at lægge deres begærlige hænder på regeringsmagtens tøjler ved hjælp af denne verdens vildledende politiske metoder. I dag bliver man opfordret til at stemme på kandidater man ikke kender ret meget til – folk hvis kvalifikationer stort set er fremstillet ukorrekt. I Guds snart kommende Regering, vil alle embedsmænd med ansvar være blevet prøvet og testet, trænet og have opnået erfaring; de skal også have kvalificeret sig efter Guds målestok. Dette faktum illustrerer nødvendigheden og hensigten med Kirken. Kirkens opgave er ikke blot at omvende “førstegrøden” – ikke blot at frelse de der specielt bliver kaldet ud af verden og ind i Kirken, men også at forberede og træne dem til disse lederstillinger i Riget, når frelse skal gøres tilgængelig for alle der lever.

Gud var forudseende i sin planlægning, ikke kun for sin egen regering der skulle regere på jorden. Han sagde faktisk til Adam: “Gå nu, planlæg dine egne menneskelige regeringsformer, skab dine egne guder og religioner efter din egen opfindsomhed, udvikl dine egne kundskaber og undervisningsstrukturer,

332


planlæg dine egne sociale systemer (kort sagt, organiser din egen menneske civilisation).”

Men idet Gud dømte menneskeheden til at være afskåret fra sig i 6000 år, forbeholdte han sig samtidig ret til at indkalde nogle til særopgaver, og til nærkontakt med dem han ville vælge hen ad vejen til disse formål. I løbet af denne “menneskets dag” har Gud sideløbende forberedt sin egen tusindårige civilisation på alle områder – med statsstyre, undervisning, religion – hele Guds civilisation.

Det begyndte med Abraham. På den tid var han den eneste mand på jorden med en stærk karakter, samtidig med at han var ydmyg og underkastede sig Gud i fuldstændig lydighed – lydighed mod Guds love, anvisninger og lederskab. Abraham var en sådan mand.

Med Abraham begyndte Gud at træne mænd til ansvarsfulde topstillinger i den kommende verden. Abraham levede i den mest “avancerede” civilisation – den mest udviklede og, som folk dengang troede, det bedste sted at være.

Gud sagde til Abraham (der da hed Abram), “Drag ud af dit land, fra din slægt og din faders hus til det land jeg vil vise dig” (1. Mose. 12:1).

Abraham argumenterede ikke med Gud. Han sagde ikke, “Jamen hvorfor? Hvorfor skal jeg forlade alle glæderne her i denne civilisation – opgive familie og venner?” Abraham modsagde og nølede ikke.

Der står ganske enkelt skrevet: “Og Abram gik… ” (vers 4).

Abraham blev sat på alvorlige prøvelser. Men efter hans død sagde Gud: “Abraham adlød mine ord og holdt mine forskrifter efterrettelig, mine bud, anordninger og love” (1. Mose. 26:5).

Abraham var under optræning til en høj placering i

333


Guds Regering, der nu snart vil styre verden. Han var troende, han var lydig og loyal mod Guds Regering – dens forskrifter og love.

Abraham fik de løfter som hvert eneste menneskes frelse i Kristus hviler på. Han bliver kaldt de (menneskelige) troendes fader (Gal.3:7). Til hedningerne i Galatien skrev apostlen Paulus: “Men når I hører Kristus til, da er I (hedninger) jo Abrahams afkom, arvinger i kraft af forjættelse” (Gal.3:29). I vers 16 havde han sagt: ” Nu blev forjættelserne tilsagt Abraham og hans afkom (Kristus)…”

Med Abraham begyndte Gud at forberede sit rige og uddanne topfolk til embederne i sin kommende civilisation. Da Abraham viste sig lydig, velsignede Gud hans arbejde og lod ham blive rig. Gud gav ham erfaring i at håndtere store rigdomme med klogskab og i at dirigere en stor styrke af mænd under sig.

Isak blev opdraget i Guds veje og i lydighed mod Guds Regering af den gudfrygtige og lydige Abraham. Han blev medarving sammen med sin fader Abraham. Også han var blevet trænet i lydighed, og i at lede og dirigere andre.

Derefter blev Jakob, der var født til denne rige arv, uddannet til at følge de samme mønstre som Abraham og Isak have lært. Selv om hans svigerfar snød ham og holdt ham nede, blev Jakob også meget velhavende. Han var dog menneskelig – som Abraham og Isak og alle mennesker. Han begik fejl. Men han overvandt dem. Han angrede. Han holdt ud med Gud. Han gav aldrig op! Han udviklede kvaliteter og karakter til lederskab. Han blev faderen til de tolv største af fremtidens nationer i den snart kommende verden af i morgen.

Mønsteret i Regerings Organisationen

Gud har ikke brugt mange ord på at forklare detaljeret og præcist hvordan hans

334


kommende verdensregering vil blive organiseret. Alligevel har han givet os hovedmønstret i store træk. Han har fortalt præcist hvor 14 højt placerede udøvende myndigheder (inklusiv Kristus) vil passe ind. Ud fra dem kan vi slutte os til en stor del af den resterende regeringsstruktur. Meget af den kommende regeringsstruktur er i hvert fald stærkt indikeret ud fra det, der er klart åbenbaret.

Vi ved, at det vil blive Guds Regering. Gud den Almægtige – Jesu Kristi Fader – er den Øverste Lovgiver, og Hoved over Kristus og alt hvad der er til. Vi ved, at Jesus Kristus skal være Konge over konger og Herre over herrer – over stat og kirke forenet i ham.

Vi ved, at Kong David fra oldtidens Israel (detaljer senere) vil blive konge over de tolv store nationer som består af bogstavelige efterkommere fra Israels tolv stammer. Vi ved, at hver af de tolv apostle vil blive konger og sidde på troner, hvorfra de skal regere over én af de store nationer, der nedstammer fra Israels stammer.

Vi ved, at det vil blive regering ovenfra og ned. Det vil blive en entydig autoritetskæde. Ingen vil blive valgt af folket. Dødelige mennesker har bevist, at de ikke forstår hvordan kvalifikationer skal bedømmes, og at de ikke kender menneskers indre sind og hjerter, intentioner og evner. Alle vil blive udpegede på guddommelig vis. Alle embeder med regeringsansvar og autoritet vil blive besat af genopstandne udødelige, genfødt af Gud – ikke længere mennesker af kød og blod.

Med dette i erindring – at Abraham er (den menneskelige) fader til alle som er af Kristus, og som er arvinger til frelsen -- bliver det klart, at Abraham vil få et højere embede i Guds Rige end David, og at han vil være over både israelitter og hedninger. Han er “far” til såvel omvendte hedninger som israelitter.

335


Endvidere bruger Biblen mange gange udtrykket “Abraham, Isak og Jakob” grupperet sammen som et team og kalder dem tilsammen “fædrene”. For løfterne blev gentaget også til Isak og Jakob, hvis navn blev ændret til Israel. Det der klart er åbenbaret indikerer derfor at Abraham, Isak og Jakob vil fungere som et team på topplan, med Abraham som “formand” umiddelbart under Kristus i Guds kommende verdensregering.

Jesus sagde selv, at Abraham, Isak og Jakob vil være i dette herlige og herliggjorte rige (Luk. 13:28).

Josef kvalificerede sig på en ganske særskilt måde. Vi kommer tilbage til ham lidt senere.

Både Stat og Kirke

Et andet princip bliver gjort klar i Guds Ord: Kirke og stat vil blive forenet under Kristus. Der vil blive én regering over alle nationerne. Der vil blive én Kirke – én Gud—én religion – ét undervisningssystem – én social orden. Og efter Guds oprindelige mønster i det gamle Israel, vil de være forenede.

Tre mænd – Peter, Jakob og Johannes der var imellem de oprindelige tolv apostle – fik det privilegium at se Guds Rige i et syn (Matt. 17:9). I dette syn, blev Jesus, som i virkeligheden var personligt tilstede, forvandlet – og så ud som den herliggjorte Kristus. Hans ansigt blev lyst og skinnede som solen, hans klæder hvide som lyset. To andre blev set sammen med ham i synet – dette glimt ind i Guds kommende Rige – det var Moses og Elias. Disse to, i synet, repræsenterede ledelsen for stat og kirke med og under Kristus, som det vil blive i Guds Rige. Både Moses og Elias kvalificerede sig i løbet af deres levetid som mennesker til meget høje embeder i Guds Rige. Moses var den

336


ved hvem Kristus (ja, Kristus var Gud i Det Gamle Testamente, som mange skriftsteder bekræfter) gav lovene og regeringsforskrifterne til nationen Israel. Moses blev trænet som søn af farao (konge af Egypten). Hans træning og erfaringer stammede fra hedningerne såvel som fra Israels børn.

Elias er frem for alle andre fremstillet i skrifterne, den profet der genoprettede tilbedelsen af den sande Gud og lydighed mod hans bud. Da Elias gav Kong Akab ordre til at samle “hele Israel” på Karmels bjerg (1. Kong. 18:19-21) sammen med Baals og Asjeras' (der på engelsk er Easter og på tysk Oster, navnet for – traditionel Påske – kommer fra Asjera!) profeter, sagde han: “Hvor længe vil I blive ved at halte til begge sider? Er Herren Gud, så hold eder til ham, og er Baal Gud, så hold eder til ham…” (vers 21). Og da ilden, efter Elias’ bøn på 18 sekunder (vers 36-37), ved et mirakel faldt ned fra himlen og fortærede Elias’ offer, faldt folket på deres ansigter og sagde: “Herren er Gud, Herren er Gud” (vers 39).

Synet med Jesu forklarelse (Matt. 16:27 til 17:9) gav apostlene Peter, Jakob og Johannes en forsmag på Kristi genkomst i sit rige – sådan som han vil komme. Dette indikerer derfor, at Moses og Elias repræsenterede ledelser under Kristus -- over den statslige og nationale verdensregering (under Moses) og kirken og den religiøse aktivitet (under Elias).

Disse to mænd vil, ligesom “fædrene” Abraham, Isak og Israel, blive genoplivet til udødelighed i magt og herlighed.  Visse indikationer peger også hen imod, at under Kristus som Konge over konger og “fædrene” som er Kristi topteam – vil Moses stå over al organiseret national og international statsstyrelse; og Elias over al organiseret kirke-, religions- og uddannelsesmæssig aktivitet.

Faktisk er evangeliet og den religiøse udvikling ene og alene åndelig uddannelse. Det er af stor betydning, at Elias havde organiseret og ledet tre skoler eller

337


læreanstalter (2. Konge 2:3-5; 4:38 – i Betel, Jeriko og Gilgal), der underviste i Guds sandhed, i en verden der var fordærvet af falsk hedensk uddannelse.
På Det Nationale Plan

Vi vil nu vinde yderligere indsigt i organisationen i Guds kommende verdensregering. På det nationale plan vil nationerne, der nedstammer fra Efraim og Manasse (Josefs æt), blive de to ledende i verden (Jer 30:16-18; 31: 4-11, 18-20; Esa. 14:1-2; 5. Mose. 28:13).

Men næst efter dem kommer folkene fra resten af Israels stammer. Og derefter kommer hedningerne, som også er blevet overstrømmet med overflod og velsignelser.

Den opstandne og udødeliggjorte Kong David vil blive konge over Israels tolv nationer under Moses (Jer. 30:9; Eze. 34:23-24; 37:24-25). Alle de oprindelige apostle vil blive konger under David i en af disse superrige nationer (Matt. 19:28).

Under apostlene, der nu alle er blevet konger over et stort folk, vil der være regenter over distrikter, stater, amter, kommuner, og over byer.

Men i hvert eneste tilfælde vil alle disse konger og regenter være opstandne udødelige væsener, der er blevet genfødt ind i Guds Rige (familie) som åndelige personer – ikke længere dødelige af kød og blod. Og i hvert eneste tilfælde vil de have kvalificeret sig, ikke alene ved omvendelse, men ved overvindelse, åndelig karakter opbygning og udvikling i Kristi kundskab -- trænede i at adlyde Guds love og regering, såvel som de vil have lært at styre andre.

Lignelsen om pundene (Luk. 19:11-27) og talenterne (Matt. 25:14-30) gør dette meget klart. Den der

338


tidoblede sine åndelige evner, vil styre ti byer. Men den som kun udviklede halv så meget af Guds karakter og evner, vil få overdraget fem byer. Lignelsen med talenterne viser det samme, men også at vi skal dømmes ud fra, hvor godt vi udnyttede det vi fik tildelt. Dvs. at mindre evnerige vil blive bedømt efter motivering, flid, iver og udholdenhed i forhold til evnerne. Der vil blive forlangt meget af den der arvede store naturlige evner og åndelige gaver. Den som har mindre evner, har lige så stor mulighed for at få løn i Guds Rige som den med de store evner – hvis han prøver ligeså hårdt.

Hvad med alle hedninge folkeslagene? Hvem vil få topstillingerne over dem?

Der er stærke antydninger -- selv om intet direkte udsagn findes – der, i henhold til principper og direkte åbenbarede opgaver, peger på, at profeten Daniel vil blive konge over dem alle direkte under Moses. Hvilken anden profet – hvilken Guds mand – lod Gud træne til højeste autoritet i verdens allerførste Imperiums regering? Og hvem nægtede at følge de hedenske skikke og traditioner på trods af at være næst efter kongen i autoritet? Hvem viste sig at være loyal mod Gud, dyrke og adlyde Guds love – samtidig med at være ansat på topplan i det første verdensrige?

Ene og alene profeten Daniel. Umiddelbart kunne man tænke sig, at Kristus ville sætte apostlen Paulus som leder – under Moses og under Kristus – over alle hedningefolkene. Og sandt nok kvalificerede Paulus sig til et højt embede over hedningerne.

Men Daniel var tvunget til næsten daglig kontakt med kongen af verdens første verdensregering. Og selv om det var et menneskeligt styre, udviste Daniel

339


fuldstændig loyalitet mod Gud og Guds styre. Han blev brugt til at åbenbare for Kong Nebukadnezar og hans nærmeste stormænd, at det er Gud der regerer over alle kongeriger. Daniel frabad sig kongens overdådige mad og delikatesser -- som også bestod af det der er urent i overensstemmelse med Guds helbredslove. Han bad til Gud tre gange om dagen, selv om det betød at blive kastet i løvekulen. Han stolede på, at Gud ville beskytte og befri ham fra løverne. Han vandt viden og visdom i statssager og i statens regeringsadministration over mange folkeslag.

Da Gud igennem profeten Ezekiel nævnte tre af de mest retfærdige mænd der nogensinde havde levet, var Daniel en af dem. De andre to var Noah og Job (Eze. 14:14, 20). Og det er tydeligt, at Gud vil tilskrive Noah og Job højtstående embeder. Mere om det senere.

I sit Ord gav Gud Daniel forsikring om, at han vil komme med i Guds Rige når opstandelsen indtræffer (Dan. 12:13).

I forbifarten er det en interessant mulighed at forestille sig, at Daniels tre kollegaer der også var ansatte i Kaldæerriget, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego vil arbejde som et team med og under Daniel, ligesom de tre “fædre” sandsynligvis vil tjene under Kristus selv. Faktisk er der flere af den slags mulige teams.

Men hvad med Paulus? På samme måde som de tolv oprindelige apostle blev sendt til det “forsvundne” Israels hus, blev apostlen Paulus sendt til hedningerne. Dette er nøglen. Kristus sagde selv udtrykkeligt, at alle tolv apostle skal blive konger over hver sin nation i Israel. Det er utænkeligt at Paulus kun skulle blive sat over én hedensk nation. Det kan endog tænkes, at Paulus rangerer lidt højere i evner og opnåede større resultater end nogen af de andre

340


tolv apostle. Desuden vil de hedenske nationer ikke blive så store som de israelske nationer.

Alt tyder derfor på, at Paulus vil få et embede over alle hedningefolkene men under Daniel.

Kristus selv vil naturligvis udvælge konger til hver hedensk nation. Og distriktsregenter under dem, samt regenter over byer. Der er ingen antydninger om hvem disse vil blive, udover apostle og evangelister der arbejdede sammen med og direkte under Paulus – Barnabas, Silas, Timoteus, Titus, Lukas, Markus, Filemon osv. – uden tvivl vil de få vigtige embeder. Hvad med de hellige fra Kirkens første blomstrende år, da medlemstallet nærmest eksploderede og øgedes med mangfoldige omvendte mennesker? Og hvad med de mange som senere og helt op til vore dage er blevet omvendte?

Det Internationale Niveau

Ud over disse udnævnelser til at styre lande og grupper af lande på det nationale plan som er åbenbaret og antydet, vil der blive mange højtstående stillinger på det internationale plan med videnskabelige og sociale funktioner. Og der er indikationer på det, nogle af disse foretagender vil indeholde, og de mulige – for ikke at sige de sandsynlige – personer der vil beklæde dem.

Eftersom Noah levede først lad os begynde med ham. I Noahs dage var hovedårsagen til verdenstilstandens vold og kaos at finde i racehad, blandede ægteskaber og raceoptøjer forårsaget af menneskenes anstrengelser for at integrere og sammensmelte racerne i strid med Guds love. Gud satte grænser imellem folkeslag og racer fra begyndelsen (5. Mose. 32:8-9; 

341


Apo.G. 17:26). Men menneskene nægtede at blive i landene Gud havde givet dem. Det var grunden til den fordærvelse og vold, der førte til endeligt af datidens verden.

I mere end 100 år havde Noah forkyndt Guds veje for folket – men de agtede ikke derpå.

Dengang som nu stod verden over for en befolkningseksplosion. Det var en tid da “menneskene begyndte at blive talrige på jorden” (1. Mose.6:1). Jesus sagde om vor nutid. “Thi ligesom i Noahs dage, således skal det gå ved Menneskesønnens komme” (Matt. 24:37) – eller som i Lukas 17:26, “Og som det gik i Noahs dage, sådan skal det også gå i Menneskesønnens dage”. Det vil sige dagene lige før Kristi genkomst. I dag er racekrige, racehad, raceopstandelser og raceproblemer iblandt verdens største sociale vanskeligheder

Noah prædikede kun til folk i løbet af sin levetid. Men i opstandelsen, udødeliggjort, i magt og herlighed, vil Noah få magt til at påtvinge folk Guds veje, hvad race angår.

Det synes klart, at den opstandne Noah vil blive leder af et kæmpeprojekt med på ny at forflytte racer indenfor de grænser Gud satte fra begyndelsen, til deres eget bedste, deres lykke og rigeste velsignelser. Det vil blive en overordentlig stor operation. Det vil kræve en stor udstrakt organisation, iklædt med magt til at flytte hele folkesalg og racer. Denne gang vil folk og nationer flytte til de områder Gud har planlagt for dem, og trods vil ikke blive tolereret.

Hvilket paradoks at folk skal tvinges til at blive glade, til at holde fred og finde frem til et overstrømmende lykkeligt liv!

Vi har lovet tidligere at komme tilbage til Josef, søn af Israel og Abrahams oldebarn.

Josef blev administrator for fødevareforsyningen i Egypten, datidens

342


største rige på jorden. Josef var ensbetydende med “rigdom”. “Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham… og Herren lod alt hvad han foretog sig, lykkes for ham” (1. Mose. 39:2-3). Han blev af farao gjort til egentlig regent i verdens største nation. Hans speciale var økonomi med fremgang i. Og alt hvad han gjorde, gjorde han efter Guds principper.

Det synes derfor klart at Josef vil blive direktør for verdensøkonomien -- landbrug, industri, teknologi og handel – såvel som finanser og pengesystem. Systemer der vil blive internationale og ens i alle nationer.

Josef vil utvivlsomt udvikle en stor og effektiv organisation af perfekte udødelige, der vil arbejde sammen med og under ham i denne kæmpeadministration. En administration der vil afskaffe hungersnød, sult og fattigdom; ikke flere ludfattige slumkvarterer. Velstand vil blive universel.

Et andet kæmpeprojekt med verdensomfang vil bestå i at genopbygge de ødelagte steder og konstruere de større byer, strukturer og anlæg som Kristus har brug for, i den nye verden han vil skabe. “De skal bygge på ældgamle tomter, rejse fortidsruiner, genopbygge nedbrudte byer, der fra slægt til slægt lå i grus” (Esa. 61:4).

Job var den rigeste og største mand i Østen (Job 1:3) og en kendt bygmester. (Sammenlign Job 3:13-14 med Guds udfordring i Job 38:4-6.) Han var så retskaffen og fuldkommen, at Gud endda turde udfordre Satan til at finde en brist i hans karakter. Der var faktisk én frygtelig synd i hans liv – det var selvretfærdighed. Men Gud bragte ham til

343


omvendelse (se kap. 38 og 42). Da først denne mand -- der besad så stor selvbeherskelse at han ved egen styrke havde udviklet sin retskaffenhed -- var blevet ydmyget, bragt til at stole på Gud og fyldt af Guds Ånd – ja, da er der vel intet andet menneske, der nogensinde har levet, der kan måle sig med ham som ingeniør over vidtstrakte, vældige verdens projekter.

Der er derfor stor sandsynlighed for, at Job vil blive direktør for en verdensomfattende by- og regionsfornyelse, idet han vil komme til at stå for genopbygningen af de øde steder og tilintetgjorte byer, ikke som de er nu, men efter Guds mønster; kæmpemæssige ingeniørprojekter, såsom dæmninger og kraftværker – eller hvad som helst den regerende Kristus vil forordne.

Der er i hvert fald én anden mand, der er antydet som top assisterende i denne vidtstrakte administration. Det er Zerubbabel (Haggai og Zak. 4).

Det er vor viden om den nye verdens super civilisation på national og international plan.

Vi kommer nu til morgendagens verden på det individuelle plan – Kirkeen – religionen – undervisningssystemet.

Undervisning og Religion i Morgendagens Verden

Når Kristus kommer tilbage til jorden i Gud Skabers suveræne magt og herlighed, kommer han denne gang for at frelse verden åndeligt.

Når han sidder på sin herligheds trone i Jerusalem, vil alle folkeslagene -- dødelige af kød og blod -- være der foran ham. Han vil begynde med at skille “fårene fra gederne”. Til fårene på sin højre hånd vil han sige, “Kom hid, min Faders velsignede! Arv det rige, som har været jer beredt fra verdens grundvold blev lagt” (Matt.25:34).

De omvendte er arvinger. Vi skal arve Riget ved Kristi komme. De døde i Kristus

344


skal genopvækkes, opstå først – forvandles til udødelig ånd. De af os som lever i Kristus vil øjeblikkelig blive forandret til åndelig udødelighed og sammen med de opstandne rykkes op for at møde den nedstigende Kristus i skyerne.

Udødelige mennesker vil da være adskilte fra de dødelige på jorden.

Hvor end Jesus befinder sig fra dette øjeblik, vil vi altid være sammen med ham. Hvor vil han være? Den selv samme dag skal han stå med fødderne på Oliebjerget (Zak. 14:4).

Det er derefter, at han skiller fårene (de som angrer, tror og modtager hans Hellige Ånd) fra gederne (de som gør oprør). Denne opdeling -- denne uddannelse de omvendte gennemgår for at komme i Guds Rige -- vil fortsætte i hele Kristi tusindårige regering her på jorden.

Kristus vil give alle nationer et nyt og rent sprog: “Thi da vil jeg give folkene rene læber, så de påkalder Herren og tjener ham endrægtigt” (Zef. 3:9).

Guds rene sandhed vil blive forkyndt for alle folkeslag. Ingen skal mere forføres. “Thi landet er fuldt af Herrens kundskab som vandene dækker havets bund” (Esa 11:9).

Kristus er “Isajs (Davids far) rodskud”. Det er altså til Kristus, hedningerne vil søge (Esa 11.10). Kristus vil række sin hånd ud for at vinde (frelse) hele Israel (vers 11). (Se også Rom 11:25-26.)

Men hele dette arbejde med verdensforkyndelse – med verdens åndelig frelse (som helhed, ikke nødvendigvis hvert enkelt individ, men ganske sikkert et flertal) – nødvendiggør samtidig en omskoling på verdensplan.

Et af de store problemer den tilbagevendte, herliggjorte Kristus vil stå overfor, vil være at omskole denne verdens anerkendte lærde. Disse hjerner – og de er

345


faktisk verdens skarpeste og bedste hjerner – er blevet så fordærvede af falsk lære, at de ikke vil være i stand til at anerkende sandheden, før de har aflært fejltagelserne. Og det er mindst ti gange sværere at frasige sig fejlantagelser som har rodfæstet sig i sindet, end at lære ny sandhed fra bunden.

Det kan faktisk komme til at tage dem længere tid at nå til erkendelse af sandheden – til at blive virkelig uddannede – end det vil tage for verdens analfabeter. Guds inspirerede Ord, Bibelen, er grundlaget for viden. Men de er blevet opdraget til at opfatte dette sande grundlag med forudfattet foragt.

Ja, undervisning og omskoling af denne verden vil i sandhed blive en af de vigtigste opgaver Guds Rige vil få efter at Kristus er kommet tilbage for at regere. I dag følger folk falske og forføriske værdier. Hele deres tankegang vil kræve en omskoling – er retningsændring.

Et Kirke Hovedkvarter

Vi har set at jorden, efter at denne tusindårs periode er begyndt, vil blive fyldt af den sande kundskab fra Gud, ligesom vandene dækker havets bund (Isa.11:9). Hvordan kan dette ske?

Profeten Mika giver en del af svaret: “Og det skal ske i de sidste dage, at Herrens Huses bjerg, grundfæstet på bjergenes top, skal løfte sig over højene. Did skal folkeslag strømme” (Mik. 4:1).

Profetierne bruger ordet “bjerg” som symbol for en større nation og “høje” som symbol på mindre lande. Det vil med andre ord sige, at Guds Rige, Riget der består af opstandne udødelige personer – det regerende Rige – vil blive etableret med fuldstændig autoritet over de større nationer (af dødelige) og stå højt over de små lande –

346


og folk vil strømme til Guds Rige. Fortsæt nu:

” Og talrige folk komme vandrende: ’Kom lad os drage til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus; os skal han lære sine veje, så vi kan gå på hans stier; thi fra Zion udgår åbenbaring, fra Jerusalem Herrens ord.’ Da dømmer han mange folkeslag imellem, skifter ret mellem talrige, fjerne folk; deres sværd skal de smede til plovjern, deres spyd til vingårdsknive; folk skal ej løfte sværd mod folk, ej øve sig i våbenfærd mer” (versene 2-3).

Denne kundskab – denne oplæring – selve kendskabet til Guds lov – skal udgå fra Kirken – og fra Jerusalem, hovedstaden i den nye verden.

Kristus selv vil regere fra Jerusalem. Det er tilkendegivet, at de udødelige som er udvalgt af Kristus til at udgøre Hovedkvarterets Kirke under direkte ledelse af Elias, vil være stationeret der sammen med Kristus. Åbenbaringen 3:12 bebuder, at de som tilhører “Filadelfia perioden” vil blive søjler i hovedkvarterets Kirke.

Dernæst synes det som om den opstandne Johannes Døber vil være til stede i dette overordentlige vigtige Hovedkvarters Kirkeorganisation, i samarbejde med og direkte under Elias. Han kom “i Elias’ ånd og kraft” (Luk. 1:17). Jesus sagde om ham: “Sandelig, sandelig siger jeg eder: blandt kvindefødte, er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber…” (Matt. 11:11). Han var den Elias der var forudsagt skulle komme (Matt:7-11).

Jesus sagde, at intet menneske som nogensinde havde levet var større end Johannes Døber. Og dog, selv den mindste i det opstandne Rige vil være større (Matt. 11:11). Det er

347


tydeligt at Johannes Døber vil blive tildelt en høj stilling. Det ville være logisk om han skulle placeres sammen med, eller umiddelbart under Elias.
Elias, der Skal Komme i Vore Dage

Husk nu igen på Guds dobbeltprincip. Som Jesus sagde i Mattæus, var profetien i Malakias 3:1 møntet på Johannes Døber som forbillede. Men læser du videre til vers 5, bliver det ganske klart, at profetien omtaler en der skulle forberede vejen for Kristi genkomst. Johannes Døber var den røst som råbte i den fysiske ørken ved floden Jordan og beredte vejen for Kristi første komme som fysisk menneske til sit fysiske tempel i Jerusalem og til Judas fysiske folk, for at forkynde den glædelige forhåndskundgørelse om Guds Rige, der ville blive grundlagt i fremtiden. Men Elias var også et forbillede på en budbringer, som skulle berede vejen for Kristi genkomst. Han skulle være en røst, der skulle råbe ud i den verdensomspændende åndelige ørken af religiøs forvirring og berede vejen for den åndelige herliggjorte kongernes Konge og herrernes Herre, der i Guds højeste almagt og ære kommer til sit åndelige tempel som er Kirken (Efe. 2:21), for at etablere Guds Rige.

Mattæus 17:1-8 fortæller om Peter, Jakob og Johannes der i et syn så Moses, Elias og Kristus herliggjort i Guds Rige. Da spørger disciplene Jesus i vers 10: “Hvorledes kan da de skriftkloge sige, at Elias først må komme?” Glem ikke at Johannes Døber havde endt sin gerning og var fængslet før Jesus begyndte sin gerning. Og da disciplene kom med dette spørgsmål, var Johannes Døber allerede henrettet. Men Jesus svarede alligevel, idet han talte om fremtiden: “Elias skal komme og genoprette alt” (vers 11).

348


Dette kan umuligt referere til Johannes Døber. Johannes Døber genoprettede ikke noget; han opfordrede folk til at omvende sig som en forberedelse til Jesu første komme som fysisk menneske. I den nytestamentlige Kirkes første år blev Jesu sande evangelium undertrykt og erstattet med et falskt evangelium. Det var ikke mere Kristi budskab om Guds Rige, men var ændret til menneskers falske budskab om en Kristus, der ophævede sin Faders bud.

Også Malakias 4:5-6 skildrer den Elias der skal komme i slutningen af Kirkens tidsalder – da ville Kristus komme og tilintetgøre jorden fuldstændig, hvis ikke dette budskab om "de sidste tider" var blevet forkyndt.           

Undervisning i Morgendagens Verden

Kirkens hovedkvarter i Kristi egen verdenshovedstad, Jerusalem, vil da uden tvivl få til opgave at administrere verdens nye undervisningssystem.

Det er også indikeret, at undervisningen i de åndelige sandheder – det sande evangelium, verdens åndelige omvendelse – vil udgå fra Kirkens hovedkvarteret med Elias under Kristi direkte, altoverskyggende opsyn.

Hovedformålet med Kristi genkomst til jorden er at udvikle åndelig, guddommelig karakter i menneskeheden og at frelse verden. De fleste religiøse mennesker, præster og evangelister (fundamentalister) har antaget, at denne tid -- nu -- er den eneste frelsens dag. Skriftstedet de støtter sig til (2. Kor. 6:2), er forkert oversat. Det bør oversættes til “en frelsens dag”, ikke “frelsens dag” (citeret fra Esa. 49:8, hvor den engelske bibel oversætter det korrekt til “en frelsens dag” – i de skandinaviske oversættelser er ordet “en” også fejlagtig udeladt). Hvis Kristus havde forsøgt at “frelse verden”, ville han

349


have frelst den. Den blev ikke “frelst”. Gud bruger ikke en babylonsk forvirring af indbyrdes uenige religiøse organisationer, opdelt i mange hundrede retninger med forskellige doktriner.

Men den sande verdensforkyndelse vil blive administreret fra hovedkvarterets Kirke, der består af opstandne udødelige under Kristi direkte og personlige opsyn.

Én ting der ikke vil være at finde i tusindårsrigets hovedkvarter, er en doktrinkomite af intellektuelle “lærde” der skal afgøre om Kristi lære udgør korrekte doktriner.

Sådanne komiteer fandtes ikke i Kirkens hovedkvarter i Jerusalem i det 1. århundrede. Al lære kom fra Kristus igennem apostlene – og nogle få gange kommunikerede Kristus med apostlene via profeter (som der ikke findes nogen af i Guds Kirke i dag, idet Biblen for vor tid er komplet.) Ligesom i det 1. århundrede modtager Guds Kirke i dag sin lære fra den levende Kristus igennem en apostel, akkurat som i året 31 e. Kr.

Også en anden vigtig organisations funktion vil blive dirigeret fra hovedkvarterets Kirke – ledelsen af hele verdens Kirker. Disse Kirker vil bestå af omvendte individer – undfanget af Gud der har givet dem sin Hellige Ånd -- men som forsat er dødelige.

Tusindårig Vækst i Kundskab og Overvindelse

På samme måde som omvendte kristne i vor tid vil fortsætte med at leve livet med overvindelse, åndelig vækst og udvikling (2: Pet. 3:18), sådan vil de fortsætte i tusindårsriget. Men de behøver lykkeligvis ikke at overvinde Satan. Men de må overvinde alle onde indskydelser, vaner og fristelser som er en del af dem selv.

Der vil blive mange Kirker i alle byer og spredt ud over landet, de vil alle have én religion, én tro.

350


Der vil blive distriktsinspektører over områderne, og præster, ældste, mandlige og kvindelige diakoner i hver lokal menighed.

Dette giver indblik i, hvordan verden vil blive organiseret. Det viser hvordan en overordnet verdensregering kan og vil blive etableret på jorden.

Den egentlige hensigt med Kirken i vor tid er at være Guds læreanstalt eller Seminarium, der skal sørge for at uddanne lærere med åndelig kundskab, der kan undervise efter at de selv har fået guddommelig karakter, og at de straks kan udfylde alle embederne i Kristi vidunderlige tusindårsrige regering her på jorden.

Ved slutningen af tusindårsriget under Kristi styre her på jorden, kommer den endelige dom.

Jeg har her i bogen nævnt, at da den første Adam syndede, afskar Gud menneskeheden som helhed adgangen til “livets træ”, der symboliserede Den Hellige Ånds gave fra Gud og undfangelse til udødeligt Gud-liv, indtil Kristus, den anden Adam, har erstattet Satan på jordens trone, hvorfra han vil regere alle nationer på jorden.

Vi har forklaret, hvordan profeterne sideløbende forberedte fundamentet til Guds Kirke. Apostelen Peter nævnte (1. Pet. 4:17) at DOMMEN var begyndt i Kirken. De som Gud har kaldet til sig igennem Jesus Kristus i løbet af denne Kirke æra, er blevet dømt her og nu i løbet af dette liv. Men dommen er endnu ikke nået til verden.

Betyder det at verden har lov til at synde? Overhovedet ikke. Gud lader folk synde, og de bliver ikke dømt for deres synder endnu.

Efter Tusindårsriget

Efter Kristi og Kirkens tusindårige regering på jorden kommer tiden, hvor Gud

351


vil DØMME verden. En forbryder kan have begået alvorlig kriminalitet – måske mord. Men indtil han bliver fanget, arresteret og stillet for retten, bliver han ikke tiltalt eller dømt.

I den endelige dom vil Kristus sidde som Dommer, og alle mennesker som har levet i denne verden skal genoplives (Åbenb. 20:11-12). De skal da stå til regnskab for synderne de begik i deres første liv.

De der døde i Kristus skal ved Jesu genkomst blive genoplivet til udødeligt Gud-liv. De der stadig er i live og som er I KRISTUS når han kommer, og som er ledt af Hans Hellige Ånd, de skal blive forandrede i et nu til udødeligt Gud-liv. De skal herske og undervise sammen med og under Kristus i tusind år. Men alle andre som er døde kommer ikke til live igen før i slutningen af tusindårsriget (Åbenb. 20:5).

Ezekiel 37 fortæller også om opstandelsen på dommens tid. Det er profetien om “de tørre ben”. Biblen tolker selv disse tørre ben i vers 11, hvor den siger, at de er Israels hus: “… Se, de siger: Vore ben er tørre, vort håb er svundet…” Som profetien siger: “Profeter over disse ben og sig til dem: I tørre ben, hør Herrens ord! Så siger den Herre Herren til disse ben: Se, jeg bringer ånd i eder, så I bliver levende. Jeg lægger sener om eder, lader kød vokse frem på eder, overtrækker eder med hud og indgiver eder ånd, så I bliver levende; og I skal kende, at jeg er Herren” (versene 4-6).

Derefter beretter denne profeti om dommen ved den store hvide trone, da hele Israels hus, som syndede så grelt imod Gud, skal genoplives.

Profetien fortsætter: “Så profeterede jeg, som mig var pålagt, og der hørtes en lyd, da jeg profeterede, og

352


se der hørtes raslen, og benene nærmede sig hverandre. Og jeg skuede, og se, der kom sener på dem, kød voksede frem, og de blev overtrukne med hud, men der var ingen ånd i dem. Så sagde han til mig: ’Profeter og tal til ånden, profeter, du menneskesøn, og sig til den: Så siger den Herre Herren: Ånd, kom fra de fire verdenshjørner og blæs på disse dræbte, at de må blive levende!’”

“Da profeterede jeg, som han bød mig, og ånden kom i dem, og de blev levende og rejste sig på deres fødder, en såre, såre stor hær” (versene 7-10). Dette er dem der bliver bragt tilbage til dødeligt liv og igen vil trække vejret som i deres oprindelige eksistens. Dvs. tilbage til uomvendt og dødeligt liv. Da siger Gud, “Se, jeg åbner eders grave og fører eder ud af dem, mit folk, og bringer eder til Israels land” (vers 12). Dette er opstandelsen til den store hvide trones dom. Alle oldtidens israelitter og hedninger er her opstanden til dødelighed, nøjagtig som i deres første liv. Hvad følger så? “Og I skal kende, at jeg er Herren når jeg åbner eders grave og fører eder ud af dem, mit folk. Jeg indgiver eder min Ånd, så I bliver levende, og jeg bosætter eder i eders land; og I skal kende, at jeg er Herren: jeg har talet, og jeg fuldbyrder det, lyder det fra Herren” (versene 13-14).

Det gammeltestamentlige Israel vil med andre ord opstå til den store hvide trones dom efter tusind år. Da skal de komme til at “kende Herren”, dvs. Guds kundskab vil komme til dem. De opstandne vil da læse dette: “Der skal I ihukomme eders veje og alle de gerninger, I gjorde eder urene med, så I ledes ved eder selv for alt det onde, I øvede. Og I skal kende, at jeg er Herren, når jeg gør således med eder for mit navns skyld, ikke efter eders

353


onde veje og skændige gerninger, Israels hus, lyder det fra den Herre Herren” (Eze. 20:43-44).

Derefter, efter denne omvendelse, bemærk Ezekiel 37:14: “Jeg indgiver eder min Ånd, så I bliver levende, og jeg bosætter eder i eders land; og I skal kende, at jeg er Herren; jeg har talet, og jeg fuldbyrder det, lyder det fra Herren.”

I den store hvide trones dom vil de få at vide, at Frelseren Kristus kom og døde for dem. Når de da angrer, vil de modtage den Hellige Ånd tillige med frelse og evigt liv.

Alle som havde levet uden tidligere at være blevet dømt, ikke alene Israel, men alle folk vil blive genoprejst til DØDELIGE fysiske liv ligesom det de havde før de døde. De som er i denne dom er alle dødelige. De skal da stå til regnskab og blive dømt. Om den store hvide trones dom sagde Jesus: “Mænd fra Nineve skal stå op ved dommen sammen med denne slægt og bringe fordømmelse over den; thi de omvendte sig ved Jonas’ prædiken; og se, her er mere end Jonas. Dronningen fra Syden skal ved dommen rejse sig sammen med denne slægt og bringe fordømmelse over den; thi hun kom fra jordens fjerneste egne for at høre Salomons visdom; og se, her er mere end Salomon” (Matt 12:41- 42: og Luk 11:31-32). Også: “Jeg siger jer: det skal gå Sodoma tåleligere på hin dag end den by… Men det skal gå Tyrus og Zidon tåleligere ved dommen end jer” (Luk.10:12,14). Der vil blive straf. De som har syndet lidt vil få færre slag, men de der har syndet stort, selv om de kendte Guds vilje, vil få mange slag (Luk. 12:46-48).

Men syndens straf er DØDEN i den endelige

354


dom. Eftersom alle har syndet, vil alle blive kendt skyldige og dømt. Men de vil da få at vide, at Jesus Kristus har afsonet straffen for dem. Og de der omvender sig i ord og handling, vil få chancen til at vælge LIVET og blive udødelige.

Hvor stor er dog Gud vor Skaber, hans Nåde mod os er “høj som himlen er over jorden”. Og han er i stand til at fjerne vore synder så langt bort fra os “som østen er fra vesten (Sal. 103:12).

MEN DER KOMMER MERE! MEGET MERE!

Menneskets Ufattelige Potentiale Afsløres

I Hebræerbrevet læser vi: “Thi det var ikke engle han underlagde den kommende verden, som vi taler om” (Hebr.2:5). Temaet er her “den kommende verden".

Der findes kun én jord, men Biblen taler om tre verdener, tidsaldre eller civilisationer på jorden: “den verden som da var” (før syndfloden, fra Adam til Noah), den nuværende onde verden” (fra syndfloden til Kristi genkomst engang i fremtiden), og “den kommende verden” (som begynder når Kristus vender tilbage og opretter Guds Rige).

Disse vers omtaler engle, som om verden var blevet underlagt engle; men i Hebræerbrevet kapitel et, bliver forholdet imellem Kristus og englene og englenes forhold til mennesker omtalt. Det har vi forklaret i kapitel 2 her i bogen.

Men husk at det generelle emne, i sammenhængen her, er “den kommende verden”, som vi taler om, ikke vor nutid der er stærkt på vej mod enden! Fortsæt i vers 6: “Men der er en, der et sted har vidnet og sagt…” og derefter følger citeret de første 6 vers af Salme 8.

355


Dette åbenbarede kendskab til Guds hensigt med menneskeheden – menneskets ufattelige store mulighed, får det til at svimle for ens fantasi. Videnskaben ved intet om dette – ingen religioner fortæller om det, så vidt jeg ved – og alle former for højere uddannelser er bestemt også uvidende om det.

Ikke desto mindre er det Guds eget udsagn, om det han har forberedt, til dem der elsker ham (1. Kor. 2:9-10).

Jeg har tidligere nævnt at Gud åbenbarede den nødvendige kundskab for vore første forfædre, men de troede ikke, det han sagde! Omtrent 4000 år senere kom så Jesus Kristus, den anden Adam, til jorden med et budskab direkte fra Gud Fader i himmelen og åbenbarede den samme nødvendige kundskab som vore forfædre havde fået. Men kun en håndfuld, 120, troede det han sagde, selv om mange foregav at “tro på ham” (som i Johs. 8:30-31, 37-38, 40, 45-46).

Selv i dag tror videnskaben, religionerne og pædagogerne ikke på DET HAN SAGDE.

Lad os nu se på dette afsnit af Hebræerbrevet. Vi kan begynde hvor citatet fra Salme 8 slutter: “Alt lagde du under hans (menneskets) fødder.  Når han (Gud) ’lagde alt under ham (mennesket)’ undtog han (Gud) jo INTET fra at være ham underlagt” (Hebr. 2:8).

Er det muligt at Gud virkelig mente hvad han sagde om “alt”? Er intet undtaget?

I kapitel 1 gengiver Mofatts engelske oversættelse af Biblen det græske ord der er oversat til “alt” og “alle ting” til “universet” (vers 8).

356


Med andre ord: Til dem der er villige til at tro Gud, siger han, at han har forordnet, at hele universet med alle dets galakser, utallige sole og planeter – alt – vil blive underlagt mennesket.

Men vent et øjeblik! Før du forkaster det læs da videre i samme vers 8: “Vel ser vi endnu ikke, at alt (det endeløse univers) er ham (mennesket) underlagt.” Husk (vers 5) at der er tale om “den kommende verden” – altså ikke nutidens verden. Hvad er det vi ser nu, i dag? “men han, som en ’kort tid var blevet gjort ringere end englene’ (eller, “for en stund gjort ringere”), Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, ’kronet med herlighed og ære.” Bortset fra Kristus er mennesket ENDNU IKKE “kronet med herlighed og ære.”

Forstå det, Kristus er allerede nu kronet med herlighed og ære. Fortsæt: “Thi når han, for hvis skyld alt (hele universet) er til, og ved hvem alt er blevet til, ville føre mange sønner til herlighed, sømmede det sig for ham at føre deres frelses banebryder til fuldendelse gennem lidelser… derfor skammer han (Kristus) sig ikke ved at kalde dem brødre” (versene 10-11).

Kristne, der har Guds Ånd, er med andre ord medarvinger med Kristus og vil også ARVE alt det Kristus allerede har arvet. Han er nu i herlighed! Han har allerede arvet hele universet. Han opretholder det ved sin magt. Hvis et menneske er omvendt og har fået Guds Hellige Ånd (Rom. 8-9) er han endnu kun ARVING – en arving der endnu ikke har modtaget arven.

Men se nu hvordan Kristus allerede er blevet kronet med herlighed og ære, hvordan han allerede har modtaget arven. Begynd i Hebræerbrevet 1:

“Gud… har nu ved dagenes ende talt til os ved sin Søn, hvem han har indsat som arving til alle ting (hele universet), ved hvem han også har skabt verden. Han er hans herligheds afglans og bærer (opretholder) alt

357


(hele universet) med sit mægtige ord…” (Hebr. 1:1-3).

Den levende Kristus opretholder allerede hele universet med sin grænseløse guddommelige kraft. Skriftstedet viser endvidere, hvor meget større han er end englene. Han er Guds undfangede og fødte Søn, mens englene kun er individuelt skabte væsener. Englene er tjenende ånder (usynlige for os) som ser efter os – os der nu har lavere status end englene -- men som er arvinger til frelsen, som vi vil modtage når vi som Kristus bliver fødte Guds sønner (Hebr. 1:4-14).

Det Ydre Rum – Planeterne Der Nu Er Uden Liv

Kombiner dette med åbenbaringen i Romerbrevet 8.

Her omtales Kristus som Guds Søn: “… så han kan være den førstefødte blandt mange brødre” (vers 29). Mennesker med Guds Hellige Ånd er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Kristus er det eneste menneske der allerede er født som Guds Søn ved en opstandelse fra de døde (Rom 1:4). Han er den FØRSTE af menneskefamilien der er født ind i Guds familie – ind i Guds Rige. Han er foregangsmanden, han er pioneren der er gået foran os. Vi skal følge efter ham ved de retfærdiges opstandelse, når Kristus komme tilbage til jorden i magt og herlighed.

Romerbrevet 8:9 siger, at hvis Guds Hellige Ånd bor i os da er vi hans undfangede børn. Men hvis vi ikke har hans Ånd, da hører vi ham ikke til og er ikke kristne overhovedet. Men i vers 11 står det, at hvis Guds Hellige Ånd vokser i os og leder os, da skal vi blive oprejst fra de døde ved hans Ånd. (Og lever vi når Kristus kommer, da skal vi blive forvandlede fra dødelige til udødelige.)

Læs nu videre: “Thi alle, som drives af Guds Ånd,

358


er Guds børn… Ånden selv vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt vi lider med ham, så vi også kan herliggøres med ham. Thi jeg holder for, at det, vi lider her i tiden, ikke er værd at regne i sammenligning med den herlighed, som skal åbenbares på os” (Rom 8:14-18).

“Thi skabningen venter i inderlig længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen (alle solene, planeterne, stjernerne, månerne) blev jo underlagt forgængeligheden – ikke frivilligt, men efter hans vilje, som lagde den derunder – dog med håb, thi også skabningen selv skal engang fries fra den forkrænkelighed, hvorunder den træller, og nå til den frihed, som Guds børn skal have i herligheden. Vi ved jo, at hele skabningen (jorden, stjerner, sole, måner, hele universet der nu er i forgængelighed og forfald) tilsammen sukker og er i veer endnu i denne stund. Og ikke skabningen alene men også vi (mennesker undfangede af Helligånden) selv, der har Ånden som førstegrøde, (de meget FÅ der nu bliver kaldet til frelse er “førstegrøden”), også vi sukker ved os selv, idet vi bier på barnekår (vor fødsel), vort legemes forløsning” (versene 19-23).

Hvilken forbløffende og vidunderlig åbenbaring! Noget mere forbløffende, ærefrygtindgydende og oplysende kunne vel ikke tænkes!

Det er så ufatteligt, at man ikke forstår det fuldt ud ved kun at læse det én gang.

Jeg citerede først fra Romerbrevet 8:29 og der hedder det, at Jesus VAR den førstefødte af MANGE BRØDRE.

I Hebræerbrevet 1 ser vi at Kristus, det første menneske der blev født ind i Guds familie ved opstandelse fra de døde, nu er blevet herliggjort og opretholder hele universet. Han er vor pioner, den der er gået forud. Når han kommer tilbage til jorden i magt og herlighed, skal de der er blevet omvendte og som har modtaget Guds Hellige Ånd, blive fødte ind i Gud

359


Familien ved en opstandelse. Og derefter bliver hele universet UNDERLAGT dem!

Derefter siger Romerbrevet 8, at hvis vi har Guds Hellige Ånd og ledes af den, da skal vi ophøjes til åndelige væsener og blive udødelige i Gud familien, ligesom Kristus blev det i år 31 e. Kr. da han opstod fra de døde.

Igen i vers 19: “For skabningen venter i inderlig længsel på, at Guds børn skal åbenbares”.  Dette vil ske efter opstandelsen, når de der er mennesker virkelig bliver Guds børn – ved en opstandelse eller øjeblikkelig forvandling fra dødeligt kød og blod til åndelig udødelighed.

Forbløffende? – Hele Universet Skal Fornyes

Forstå nu dette: Hvorfor skulle hele universet – skaberværket -- længes og sukke efter at alle disse Guds børn skulle komme og blive født ind i Gud familien? De følgende vers skildrer et univers fyldt med planeter i forfald og til ingen nytte – dog er universet underlagt denne døde tilstand i håb! “I håb om at også skabningen (universet som på nuværende ikke har betingelserne til at opretholde liv) skal blive frigjort fra forgængeligheden (forfaldets) trældom og modtage Guds børns herligheds frihed.”

Hvordan faldt alle planeterne under forfaldets trældom? Gud kan da ikke have skabt dem i den tilstand!

Forfald indebærer en tilstand eller situation opstået ved degeneration og opløsning fra en perfekt tilstand. Gud skabte altså disse planeter i UFORFALDEN tilstand.

Noget forårsagede dette forfald.

Hvad kunne have været årsagen til denne “forfaldets trældom”?

Det kan ikke være den tilstand som Gud skabte dem i! Vi læser i Guds åbenbarede Ord om hans

360


skaberværk, at det var perfekt. Jorden blev oprindelig skabt som et fuldkomment skaberværk i strålende skønhed.

Vi har set, at englene boede på jorden før mennesket blev skabt. Englene, som var fuldkomne fra den dag de blev skabt til der blev fundet uret eller lovløshed i dem, forårsagede at hele jordens overflade blev bragt i en tilstand af forfald, forvirring og tomhed. Dette gennemgik vi i kapitel 2 her i bogen.

Kunne hele universet med sine myriader af andre planeter være blevet skabt i den hensigt engang at skulle opretholde liv? Vi får det ikke direkte åbenbaret i Guds Ord, om dette var hensigten eller ej, men det vi får at vide, kaster yderligere lys over spørgsmålet om, hvorfor Gud skabte mennesket!

Læs videre i Romerbrevet 8:22: “Vi ved jo, at hele skabningen (universet) tilsammen sukker og er i veer (fødselsveer norsk 1978 overs.) endnu i denne stund”. Læg mærke til at skabningen sammenlignes med en mor som skal til at føde sit barn. Skabningen beskrives som stønnende i fødselsveer i håb (vers 20-21), imens den venter på at Guds børn skal blive født i en opstandelse til udødelighed. Det er som om skabningen (universet) er moderen og Gud er faderen. I alle tilfælde er pointet i dette afsnit, at når vi (omvendte mennesker) er født af Gud, -- vil vi have modtaget Guds magt og ære – da skal vi gøre det, som Gud gjorde ved jorden, da den var ”øde og tom” – hebr. tohu og bohu (1. Mose. 1:2). Kristus som “fornyede jordens åsyn” (sal. 104:30), fornyede det der var blevet ødelagt af de syndige engles oprør.

Det disse vidunderlige skriftsteder indebærer og antyder, går langt ud over det direkte åbenbarede.

Dette afsnit indikerer nøjagtigt det alle astronomer og forskningsresultater peger på, nemlig at solene er ildkugler der afgiver lys og varme, mens planeterne bortset fra vor jord, er i en tilstand af død, forfald og

361


forgængelighed. Men ikke for altid. De venter på at omvendte mennesker bliver GENFØDTE som Guds børn, født ind i selve Guds guddommelige familie, der udgør Guds Rige.

Jesu evangelium handlede om Guds Rige. Det jeg her viser er, at Kristi evangelium om Riget faktisk omfatter al den kundskab her åbenbaret – endog hele universet skal vi herske over, genopstandne mennesker som sammen med Gud Fader og Kristus vil udgøre Guds Rige.

Gud er først og fremmest Skaber, men han er også Hersker. Og han er Læreren som åbenbarer kundskab langt over og udenfor menneskets fatteevne.

Alle disse skriftsteder jeg har brugt i dette kapitel set i sammenhæng, begynder at vise menneskets utrolige potentiale. Vort potentiale er at blive født ind i Gud Familien og modtage total magt! Vi skal herske over hele universet!

Hvad skal vi gøre til den tid? Skriften indikerer at vi skal skabe liv på milliarder efter milliarder af døde planeter, liv som det blev tildelt vor egen jord. Vi skal skabe efter det mønster Gud viser og lærer os. Vi skal herske i al evighed! Åbenbaringen 21 og 22 viser at der ikke vil være smerte, ingen lidelse eller ondskab, for vi vil have lært at vælge Guds gode vej. Det vil blive et evigt liv med resultater, hvor vi stadig ser fremad med frydefyld forventning og nye kreative projekter, samtidig med at vi ser tilbage med tilfredshed og glæde på det allerede opnåede.

Vi vil aldrig blive trætte eller udslidte men altid fulde af liv, af frydefuld energi og vitalitet, af overstrømmende liv, styrke og magt!

Jorden Vil Blive UNIVERSETS Hovedkvarter

Til slut vil Gud Fader selv komme til denne jord. Hans

362


trone over hele universet vil blive etableret på denne jord.

Læg mærke til at 1. Korinterbrev vers 15 først beskriver de forskellige opstandelser. Derefter siger vers 24: “Derpå kommer enden, når han overgiver Riget til Gud Faderen, efter at han har tilintetgjort al magt og al myndighed og kraft.”

I Åbenbaringens bog 21:3: “Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: “Se, nu er Guds bolig hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.”

Og videre i Åbenbaringen 22:3: “Og der skal ikke mere være noget, som er under forbandelse. Og Guds og Lammets trone skal være i staden, og hans tjenere skal tjene ham.”

Når der tales om Gud og LAMMET, repræsenterer LAMMET Kristus og Gud er FADEREN.

Til sidst skal samhørigheden blive fuldstændig. Hvis vi har Kristi ånd i os, da skal vi forenes med Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus i én eneste stor guddommelig Gud Familie.

Hvor herlig, mere end ord kan udtrykke, er ikke Guds ære og hans vidunderlige hensigt med os, som er under opfyldelse. Priset, lovet og æret være Gud og Jesus Kristus i evighedernes evighed.

Når Guds store 7000 års mesterplan endelig er fuldført og tidernes mysterium endelig åbenbaret, og genskabelsen af hele det uendelige univers og evigheden ligger foran os, da kommer vi endelig til

BEGYNDELSEN.

363