Menneskets Utrolige Potentiale
Menneskets Utrolige Potentiale
Kristi Evangelium blev fortrængt
har ikke været prædiket siden det første århundrede til nu

Kapitel 1


Forbered dig på den mest overraskende afsløring i dit liv. Kommer det som en chokerende overraskelse at opdage, at den vigtigste dimension i kundskaben vi har fået fra Gud, blev sendt til jorden med Jesus Kristus – men at budskabet han bragte blev fortrængt af et falsk evangelium allerede i det første århundrede? At Jesus blev myrdet fordi han proklamerede det? At hans apostle også, alle så nær som én, led martyrdøden fordi de prædikede det?

Havde menneskeheden modtaget og fulgt budskabet fra Gud, ville den have sparet sig selv for mange lidelser, problemer og megen ondskab.

Ordet “evangelium” betyder “gode nyheder”. Disse nyheder hvis de bliver forstået fuldt ud, afslører et menneskeligt potentiale så overvældende – så ærefrygtindgydende – at det ved første blik synes ganske utroligt, fordi det har været fortrængt og skjult for verden indtil nu.

Budskabet afslører vital viden, der er nødvendig for menneskeheden, nemlig: Hvad er mennesket, hvorfor blev mennesket sat på jorden og hvor er vi på vej hen; er det muligt at opnå verdensfred, lykke og universal velstand; er der sande værdier; hvad er det ærefrygtindgydende menneskelige potentiale og hvordan kan vi opnå det?

Svarene på disse spørgsmål udgør den vigtigste viden, der nogensinde er stillet til menneskets disposition; men det blev afvist med foragt, og hurtigt fortrængt.

Når dybden i Kristi evangeliebudskab bliver forstået, afslører det en kundskab, som videnskaben på ingen måde har været i stand til at opdage. Det er afsløringer som ingen af verdens religioner har kendskab til. Det afslører indsigt som denne verdens lærde aldrig har set eller lært.

Det åbenbarer den mest vidunderlige SANDHED, som menneskesindet kan få indsigt i! Det åbenbarer den manglende dimension i kundskab, den kundskab der er livsvigtig for menneskene.

Det er den mest storslåede gode nyhed til menneskeheden fra vor Skaber! Hvorfor ville menneskene da ikke vide af den, hvorfor myrdede de budbringeren?

Ja, hvorfor?

Svaret er, at menneskeheden blev VILDLEDT. Og alle nationer er stadig forførte!

Formålet med denne bog er at afsløre, HVORDAN mennesker blev vildledte og at gøre det klart, HVAD denne gode nyhed egentlig var – og stadig er.

Fakta er, at den blev fortrængt, og denne overordentlige vigtige åbenbaring fra den levende Gud, blev ikke kundgjort verden før nu i vor nuværende generation.

Selv i dag har størstedelen af menneskeheden aldrig hørt det herlige sande evangelium. Og de mange millioner der har hørt det, er blevet så bedøvet og sløvet af falske religioner og efterlignede “evangelier”, som kun har forvirret folk. SANDHEDEN er i virkeligheden mere underlig end fiktion! Vær parat til at læse lamslående SANDHED, der kan lyde usandsynlig og vanskelig at tro på!

ÆRKE-FORFØEREN!

Det er ikke intellektuelt “in” i dag at tro på djævelens eksistens, men Biblens åbenbaringer er ikke til at tage fejl af.

Profetierne i Biblen siger tydeligt, at hele verden ville blive forført, og det er den i sandhed nu om dage. Læg mærke til en af disse profetier i Åbenbaringens bog, kapitel 12 vers 9: “Så blev den store drage nedstyrtet, den gamle slange, som kaldes Djævelen og Satan, hele verdens forfører; han blev nedstyrtet på jorden, og hans engle blev nedstyrtet sammen med ham”.

Denne Satan afsløres som ærkeforføreren, der har forført hele verden. Hvordan bar han sig ad med at forføre menneskeheden?

Tredje kapitel af 1. Mosebog præsenterer ham som moder Evas forfører. Igennem hende, forledte Satan den første mand til at begå den første synd udført af et menneske.

Da Jesus blev født i Betlehem, var Satan stadig her på jorden som denne verdens gud (2. Kor.4:4). Han er også “herskeren over luftens rige” i dag (Efe.2:2), han har magt over hele menneskeheden.

Budskabet Kristus bragte forhåndsviden om, var den totale afskaffelse af Satans magt over verden og hans endelige forvisning fra jorden. Det afslørede, at Kristus ville komme som hans stedfortræder og overtage HERREDØMMET over alle nationer. Satan så sig derfor tvunget til at bruge al sin magt, for at forhindre dette budskab i at blive bekendtgjort.

Men hvordan kunne han gøre det?

Først forsøgte han at tilintetgøre Kristusbarnet og forhindre ham i at vokse op, så han kunne bekendtgøre budskabet. Han påvirkede Kong Herodes, den romerske hersker over Israel, til at lade alle spædbørn under to år i Betlehem og omegn slå ihjel. Men Gud advarede Josef og Maria, og de flygtede til Egypten med spædbarnet Jesus og blev der, til Herodes var død.

Næste gang, da Jesus var omkring tredive år gammel, forsøgte Satan at ødelægge ham åndeligt, før han kunne kvalificere sig til at forkynde sit budskab. Men fristelsen, som Satan pønsede på at fange Jesus i, blev den gigantiske prøvelse, der endte med at kvalificere Jesus til at afsætte Satan og til selv at blive hersker over alle nationerne. Jesus kvalificerede sig til at genindføre Guds regering på jorden og indføre Guds Rige. Det var imidlertid endnu ikke Guds planlagte tidspunkt, hvor Kristus skulle indsættes i embedet; det kommer først efter at de 6000 år er til ende, som Gud i sin plan har afsat til menneskeheden på jorden.

Ikke desto mindre fortsatte Jesus med den mission, han var kommet for at udføre dengang. Han kundgjorde sit budskab og underviste sine disciple.

Men Satan forsatte som den usynlige magt der forførte verden. Selv om mange af jøderne, der hørte Jesus, troede på, at han var den ventede Messias (Frelser), blev de påvirket imod hans budskab – imod hans evangelium.

Hvordan påvirkede og beherskede Satan menneskeheden? – han gør det stadig. Det utrolige svar kommer vi til senere.

Kristi evangelium afvist

Læg nu mærke til hvordan og hvorfor Kristi evangelium blev afvist.

I det ottende kapitel af Johannes evangelium fra vers 30 til vers 46 står følgende: “Mens han talte således, kom mange til at tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til at tro på ham: ’Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, … men I søger at slå mig ihjel, fordi mit ord (budskabet i hans evangelium) ikke har fremgang i jer… Men nu søger I at slå mig ihjel, et menneske, der har sagt jer sandheden, som jeg har hørt af Gud… thi fra Gud er jeg udgået og kommen, jeg er ikke kommen af mig selv, men han har sendt mig…  Men mig tror I ikke, fordi jeg siger sandheden… Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke?”

Da tiden var inde, korsfæstede romerne Jesus. Men han opstod fra døden og steg til himmelen. Derfra sendte han Guds Hellige Ånd til sine disciple.

Kristi apostle gik ud, som han havde befalet dem, og forkyndte hans budskab til verden. Guds Kirke blev indviet (i år 31 e. Kr.) til at støtte budskabets udbredelse. Kirken begyndte at vokse og formerede sig hurtigt.

Men Satan stod i hemmelig forbindelse med en magtfuld hedensk religiøs leder af en forfalsket religion – nemlig oldtidens babylonske mysterium religion. Han udarbejdede et falskt “evangelium”. Han tilegnede sig endog Kristi navn og kaldte sin religion “Kristendom”.

Selv om dette er en utrolig afsløring, der nu over 1900 år senere kan være vanskelig at tro på, er dette dog sandt!

Det forfalskede “evangelium” organiseret

I Samaria, nord for Jerusalem, levede der et hedensk folk, som jøderne på Kristi tid foragtede og kaldte dem “hunde”. De var blevet forflyttede dertil fra områder i det Babylonske Imperium, omkring år 700 f. Kr., af forskellige konger. En af dem var Salmanassar af Assyrien (2. Konge 17:18, 21-24, etc.). Disse folk havde bragt deres egen babylonske mysteriereligion med til Samaria. I Apostlenes Gerninger kapitel otte kan du læse om deres religiøse leder på Kristi tid, han hed Simon Troldmand.

Kristus indstiftede Guds Kirke i 31 e. Kr. til at støtte evangeliets udbredelse og apostlenes virke. I år 33 e. Kr., efter en rivende start og udvikling, begyndte en stor forfølgelse imod Guds Kirke (Apo. ger. 8:1). Samme år blev denne Simon Troldmand døbt sammen med en mængde andre mennesker. Han forsøgte da at købe en aposteltitel i Guds Kirke, hvilket apostlene Peter og Johannes naturligvis afviste med irettesættelse.

Derefter tilegnede denne Simon sig Kristi NAVN, og kaldte sin babylonske mysterie religion for “Kristendom”. Satan styrede denne mand og brugte ham som redskab til at forfølge og forsøge at ødelægge den sande Guds Kirke. Før enden af det første århundrede – muligvis omkring år 70 e. Kr. – havde han opnået at undertrykke og forfalske budskabet Jesus bragte fra Gud.

Derefter fulgte “det tabte århundrede” i den sande Guds Kirkes historie. Det var en velorganiseret sammensværgelse, der udryddede alle optegnelser fra denne periode i Kirkens historie. Hundrede år senere afslører historien en “Kristendom” fuldstændig forandret i forhold til det Kirken, som Kristus indviede, havde forkyndt.

Man havde tilegnet sig Kristi NAVN og brugt det på den babylonske mysterium religion. Man havde udskiftet BUDSKABET Jesus bragte fra Gud, med et “evangelium” der handlede om personen Jesus Kristus – de forkyndte budbringeren men fortiede dimensionen i hans budskab.

I de følgende atten og et halvt århundrede blev det sande evangelium ikke forkyndt til verden.

“Et andet evangelium” vinder anerkendelse

Omkring år 58 e. Kr., da apostelen Paulus skrev til Galaterne, havde mange allerede antaget dette nye forfalskede "evangelium".

Paulus skrev: “Det undrer mig, at I så hurtigt lader jer drage bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, hen til et anderledes evangelium (det var ikke de gode nyheder)… det er kun nogle, der forvirrer jer og gerne vil forvanske Kristi evangelium! (Gal.1:6-7).

Til Tessalonika skrev Paulus i år 54 e. Kr.: “Thi lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed…” (2. Tess.2:7). Det var den babylonske mysterium religion, der blev startet af Simon Troldmand (Apo.ger.8), en Religion om uretfærdighed – lovløshed – en religion der afviste Guds lov. Meget mere om det senere.

Den sande og den falske Kirke

I Åbenbaringens bog beskrives to kirker der begge bærer Kristi NAVN. Den ene i kapitel 12 er billedet på den sande Guds Kirke, reduceret gennem forfølgelse og martyrdom, men lydige mod Guds lov; og Satan hadede dem. Den anden kirke i det 17. kapitel, kaldet “Babylon den store, moder til jordens skøger og vederstyggeligheder” (vers 5). Med andre ord, den babylonske mysterium religion gennemsyret af “uretfærdighed” – den der afskaffede Guds lov.

Under hele Paulus’ præstegerning besværliggjorde denne samme Simon Troldmand og hans  præster det for Kirken i Korint. Paulus skrev til Kirken: “Thi jeg er nidkær for jer, som Gud er nidkær; jeg har jo trolovet jer med en mand for at føre jer som en ren jomfru (den sande Kirke, der i opstandelsen vil blive åndelig viet til Kristus) frem for Kristus. Men jeg er bange for, at som slangen bedrog Eva med sin træskhed, skal også jeres sind fordærves og drages bort fra den oprigtige troskab mod Kristus. Hvis der nemlig kommer nogen (af Simon Troldmands præster) og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, eller I får en anden ånd (ulydig og oprørsk) end den, I fik, eller et andet evangelium…” (2. Kor.11:2-4). Mere senere om sammenhænget med bedrageriet mod Eva, den første kvinde.

Læg nøje mærke til at de forkyndte en anden Jesus – lige så vel som et andet evangelium – og de blev draget bort fra den oprigtige troskab mod Kristus – af ulydighedens ånd – “så finder I jer kønt deri”. Denne vildfarelse er fortsat gennem århundrederne og er latent også i vore dage. De tog Kristi navn. De kaldte deres babylonske religion “Kristendom”. De ikke alene fremskyndte et falskt evangelium men også en forfalsket selvoptaget ånd og en falsk Jesus, fuldstændig forskellig fra Biblens Jesus.

Paulus skrev til korinterne om disse falske præster: “Thi den slags mennesker er falske apostle, svigagtige arbejdere, der giver sig skin af at være Kristi apostle. Og det er intet under; Satan selv giver sig jo skin af at være en lysets engel. Derfor er der ikke noget mærkeligt i, at også hans tjenere giver sig skin af at være retfærdigheds tjenere…” (2. Kor.11.13-15).

Peter, Johannes og Jakob udstiller falske profeter

Peter skrev om disse bedragere: “Men der optrådte også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil liste fordærvelige vranglærdomme ind… Mange vil følge dem i deres løsagtighed, så sandhedens vej for deres skyld vil blive spottet. I deres havesyge vil de udbytte jer med falske ord…” (2. Peter 2:1-3).

Johannes skrev om disse samme, der perverterede det sande evangelium og var ulydige mod Guds vej: “Den der siger, ’jeg kender ham’, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er sandheden ikke” (1. Johs 2:4). “De er udgået fra os, men de hørte ikke til os; thi havde de hørt til os, var de blevet hos os…” (1. Johs 2:19).

Judas formanede, til “at stride for den tro, som én gang for alle er blevet overgivet af de hellige. Thi der har indsneget sig nogle mennesker, om hvem det allerede for længe siden er skrevet, at de skulle rammes af denne dom: de er ugudelige, folk, som misbruger vor Guds nåde til løsagtighed (frihed til ulydighed)… Dog gør disse drømmere det samme: de besmitter kødet, foragter Herrens værdighed (regering) og spotter høje englemagter… Ve dem! Thi de er slået ind på Kains vej, og de har styrtet sig i Bileams vildfarelse for vindings skyld og ved en genstridighed som Koras. Det er dem, der er skampletterne ved jeres kærlighedsmåltider… de er vandløse skyer, som drives forbi af vinden… to gange døde, oprykkede med rode; vilde havbølger, der skummer over med deres egne skændselsgerninger; vildfarne stjerner; dem venter mørke og mulm til evig tid” (Judas 3-4, 8, 11-13).

Ordet “Evangelium” er misvisende i vore dage

Selv ordet “evangelium” er misvisende i dag, specielt som det bruges af evangeliske protestanter, deres missionærer, deres evangelister og deres litteratur. Verden har været og er fuld af “evangeliske programmer” på TV, i radio, på tryk og ved personlig evangelisme.

Sig til en hvilken som helst person: “Evangeliet er ikke blevet forkyndt til verden i 1850 år”, og han vil tænke, at du ikke er rigtig klog. Men det er det falske “evangelium”, der energisk og højrøstet er blevet forkyndt. Det er “et evangelium” om personen der var budbringeren, og IKKE om budskabet han bragte.

Dette falske evangelium er baseret på den opfattelse, at vi nu er i de sidste dage, og at disse sidste tider er det ENESTE tidspunkt, hvor Gud forsøger “at frelse verden”. Men de der prædiker sådan et budskab ved ikke hvad frelse er, eller hvordan den opnås.

Hvordan kunne verden dog blive forført på denne måde? Hvad indeholdt Kristi BUDSKAB, der kunne få en magtfuld, usynlig djævel til at sætte alt ind på at undertrykke og forfalske det?

Sensationelle overraskelser venter dig ved fortsat læsning!