Menneskets Utrolige Potentiale
Menneskets Utrolige Potentiale
Den Menneskelige Natur

Kapitel 11


Jeg overhørte engang denne kommentar: “Se dog på dette yndige og søde lille barn og tænk så, at det er fyldt med denne onde og foragtelige menneskelige natur!”

Var det?

Det er et paradoks! Hvordan kan det forklares? Den menneskelige hjerne kan udføre vidunderlige ting. Vi har sendt det ene hold efter det andet op på månen. Vi har fået dem tilbage ind gennem jordens atmosfære. Alligevel kan disse vidunderlige hjerner ikke løse vore egne problemer her på jorden – kan ikke bringe VERDENS FRED! HVORFOR? Al vold, krig, kriminalitet, korruption, uærlighed og umoralskhed bliver tillagt den MENNESKELIGE NATUR.

Men hvor kom MENNESKENATUREN fra? Var det Skaberen, der indgød den i os da han skabte os? Blev vi født med den? Det er vigtigt at forstå, at jeg ikke her taler om menneskenaturens onde åndelige facetter – om forfængelighed, lyst og grådighed, jalousi, konkurrence, strid, rebelskhed overfor autoriteter, fortørnelse og had.

Svaret kræver indsigt i sammensætningen af menneskeåndens natur – en indsigt der kun er tilgængelig ved åbenbaring. Sammensætningen af den menneskelige hjerne sammenlignet med dyrenes hjerne, har vi forklaret. MEN HVORFOR opfinder og udfører denne vidunderlige HJERNE da så meget ondt?

Ville en kærlig, nådig og almægtig GUD med fuldt overlæg plage menneskeracen med en forfængelig, lystfyldt og grådig medfødt natur – med et fjendtligt sind imod Gud – et svigefuldt, misundeligt og hadefuldt hjerte?

Hvordan var Adam da han blev Skabt?

Lad os først se på det Bibelen oplyser om det første menneske, Adam, og hans natur da han blev skabt.

Biblen afslører kun ganske kort højdepunkterne i menneskets første to tusinde års historie – en tredjedel af tidsrummet fra mennesket blev skabt og til nu! Kun elleve kapitler er ofret på historien, der fandt sted i dette tidsrum. Fortællingen om det første par mennesker er den kortest mulige resume.

De første mennesker var det sidste skaberværk på den sjette dag, af det vi normalt kalder “skabelses ugen”. Beretningen findes i 1. Mosebog kapitel et.

Gud havde skabt plantelivet – floraen – på den tredje dag af denne uge, dyrelivet – faunaen – på den femte og sjette, hver af dem “efter sin egen art”. Kvæg efter kvægets art (vers 25), løver efter løvernes art, heste efter hestenes art, osv.

Da sagde Gud, “Lad os gøre mennesket i vort billede, så de ligner os – efter GUDS ART!” Gud reproducerede faktisk SIG SELV!

Bemærk nu, navnet Gud – det hebræiske navn oprindelig benyttet i hele Mosebog kapitel 1, er Elohim. Det er et flertals ord ligesom familie, gruppe, kirke. Det er ÉN familie, der består af flere personer. Det er lige som et team, en kirke der udgøres af mange personer. Den Gud, Jesus bad til, er FADEREN i FAMILIEN, han er GUD. Gud ER en FAMILIE – ÉN familie, ÉN GUD.

“Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem”. HVORFOR? Fordi menneskenes formering er modstykket på Guds reproduktion af sig selv. Og fysisk formering kræver både mand og kvinde.

Men fortsæt: “Og Gud velsignede dem …” Velsignede han dem ved at skabe dem med en ond og syndig natur, fuldstændig ude af stand til at underlægge sig Guds rette livsstil? Men fortsæt denne passage: “og Gud sagde til dem: … opfyld jorden” (1. Mose. 1:28).

“Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt” (vers 31). Hvis de første mennesker som Gud havde skabt var “SÅRE GODT”, kunne det inkludere en fjendtlig og OND natur?

Læserne bør tænke nærmere over det!

Så hvad er det, denne beretning om skabelsen af de første mennesker afslører om Adams natur, da han blev skabt? Jeg gentager: Det er kun en meget kort resume af højdepunkterne vi får i Biblen. Men den smule der bliver afsløret, giver os imidlertid det vi behøver at vide.

Her er det: “Og Gud Herren dannede af agerjorden alle markens dyr og himmelens fugle og førte dem hen til Adam for at se, hvad han ville kalde dem…” (1. Mose. 2:19).

I denne korte beskrivelse kan vi klart se, om den afslører en rebelsk og ulydig natur i Adam, eller et føjeligt og lydigt sind.

Absolut INGEN antydning af REBELSKHED. I stedet finder vi, at Adam var lydhør og gav navn til alt kvæget, til fuglene i luften og til markens dyr.

Episoden afslører Adams holdning og natur da han blev skabt, FØR han blev fristet af Satan (forklaret i kapitel 3). Bemærk det. Absolut INTET i beretningen om denne hændelse, der fandt sted før Eva blev fristet, indikerer, at Adam havde en ond, fjendtlig holdning eller natur. Den afspejler ikke et hjerte, der var svigefuld frem for alt, som den menneskelige natur beskrives i Jeremias 17:9, eller et kødeligt sind der er fjendtlig indstillet imod Gud og som “ikke bøjer sig under Guds Lov, og det kan heller ikke gøre det” (Rom. 8:7).

På den anden side, så afslører den heller ikke en natur fyldt med Guds Ånd. Adam havde endnu ikke konfronteret Satan, han havde ikke været ulydig eller taget af “livets træ”, der ville have givet ham iboende KÆRLIGHED og KRAFT fra Guds Hellige Ånd, som ville have tildelt ham GUDDOMMELIG NATUR (2. Pet, 1:4).

Inden Satans fristelse, har vi kun afsløringen af, at Adams NATUR ikke var ond, fjendtlig eller djævelsk, da Gud skabte ham. Selvopholdelsesdriftens fysiske og mentale natur, har han sikkert haft, men IKKE den onde SELVOPTAGEDE natur.

Vi må forstå, at Gud skabte Adam og menneskeracen med en HENSIGT. Vi bør altid have i erindring -- HVAD denne hensigt er.

Engle beboede denne planet før mennesket blev skabt (2. Pet. 2:4-6). Disse engle havde syndet. Gud havde sat en konge over dem – Lucifer, super ærkeengelen – han skulle lede dem under GUDS LOVE OG REGERING (Esa. 14:12-15, Eze. 28:11-17). Alt dette er dækket i tidligere kapitler.

Denne super konge, Lucifer, var af alle skabe væsener, det mest fuldkomne og perfekte (Eze. 28:12, 15). Men husk nu, at hellig og retfærdig KARAKTER ikke kan skabes på kommando. Det kan kun udvikles i et selvstændigt væsen i en proces, hvor man lærer at skelne imellem ret og forkert, og man lærer at vælge det rette og afvise det forkerte, hvor fristende det end kan forekomme.

Den store Lucifer, og englene der fulgte ham (tilsyneladende en tredjedel af alle engle) blev med det samme skabt af ånd, som udødelige væsener. Dermed kunne de opbygge personlighed og være frie individer. Det var dog nødvendigt at udstyre dem med kundskab, tankeproces og ræsonnement, for at de kunne tage egne beslutninger og valg.

Disse engle fulgte deres Kong Lucifer i beslutningen om at gøre oprør imod GUDS REGERING – imod Guds LIVSSTIL, der er KÆRLIGHEDENS VEJ – udadgående omsorg for andres velbefindende – ydmyghedens vej, lydighed og kærlighed til SKABEREN; at være givende, tjenende, samarbejdende og dele med andre. De valgte VEJEN med forfængelighed, lyst og grådighed, oprør, jalousi og misundelse, med konkurrence, strid og vold, fortørnelse, bitterhed og ødelæggelse. Det skulle nu være indlysende, at de andre to tredjedele af engle og ærkeengle forblev hellige, loyale og lydige overfor GUDS regering.

Men, for at opfylde SIN HENSIGT med jordens beboere, for at fuldføre sit ærefrygtindgydende FORMÅL med hele det uendelige univers, som var tiltænkt Lucifer og hans engle, REPRODUCERER GUD NU SIG SELV IGENNEM MENNESKENE!

Ærkeenglen Lucifer var det ypperste af Guds skaberevne, for så vidt angår skabte væsener. Da han blev oprørsk, var der KUN GUD SELV tilbage, som han kunne være fuldstændig sikker på aldrig ville forlade Guds VEJ og Guds REGERING. Det er umuligt for Gud at synde – fordi HAN IKKE VIL! Nu blev det Guds hensigt at reproducere SIG SELV ved menneskene.

Dette krævede, at menneskene udviklede Guds egen hellige og retfærdige KARAKTER. Det var nødvendigt, at mennesket blev skabt af fysisk materie, at han af sig selv VALGTE Guds regering, at han forsagede Lucifers (nu Satans) selvcentrerede og oprørske vej, og stred for at overvinde den. Guds HENSIGT med at have sat mennesker på jorden kan kun opnås, hvis mennesket frit vælger Guds REGERING, som er Guds livsvej – og at han fuldstændigt afviser og overvinder Satans vej.

Derfor skabte Gud MENNESKET af fysisk materie. Gud gav mennesket et SIND som sit eget, men selvfølgelig på et meget lavere niveau, fordi dets hjerne er fysisk, men den fik intellektets kraft tilført ved en ånd (essens).

Selv om hellig og retfærdig KARAKTER kan udvikles i mennesker, kommer den i virkeligheden fra Gud; alligevel må ethvert menneske tage sine egne beslutninger. Han skal selv vælge at forsage Satans VEJ, stræbe imod den, og adlyde Guds REGERING.

Adam blev tvunget til at tage beslutningen. Gud gav med fuldt overlæg Satan lejlighed til at konfrontere ham med sin oprørske vej. Men han tillod IKKE Satan at komme til Adam først. Først instruerede Gud selv Adam i GUDS VEJE – vejen med GUDS REGERING baseret på GUDS LOV, nøjagtig som Lucifer og hans engle var blevet instrueret i GUDS REGERINGS VEJE.

Derefter tillod Gud Satan at komme til Adam. Satan kom til Adam igennem hans hustru. Med snedighed forførte Satan Eva, til at TVIVLE på det Gud havde lært dem. Adam sluttede sig til hendes valg af oprør og afvisning af Guds herredømme og regering over dem. De tog til sig selv kundskaben om, hvad der er godt og hvad der er ondt – de valgte selv at bestemme, hvad der er ret eller forkert.

Derefter skete der noget i Adam og Evas sind – deres øjne blev åbnede (1. Mose. 3:7). En trodsig ånd indtog nu deres sind (hjerter). Deres sind (hjerte) var blevet kontrær – svigefuld og håbløs ugudeligt.

Denne UGUDELIGHED I DEM KOM FRA Satan, ikke fra Gud! De blev IKKE skabt med denne onde natur.

Men, i dag, hvordan er denne slette holdning vi kalder “MENNESLIG NATUR” kommet ind i menneskenes sind? Har Adam og Evas børn arvet den fra dem? Eller er den arvelig?

Lad mig give et eksempel på arvelighed. Gud lod Adam falde i en dyb søvn for at tage et af hans ribben til at skabe Eva. Vil det sige, at alle mænd mangler et ribben ved arvelighed? Selvfølgelig ikke. Tilførte karakteristika går ikke i arv.

Adam og Eva valgte og tilføjede “naturen” eller den syndige holdning fra Satan. De fik den ikke i arv. Jesus kaldte deres anden søn for “retfærdige Abel”.

Hvordan fik vi mennesker, ja hele verden, denne syndige attitude som vi nu kalder menneskenaturen?

Paulus forklarer det delvist i sit andet brev til Korinter Kirken. Han sagde, “… at jeg er nidkær for jer… jeg har jo trolovet jer med én mand, for at føre jer som en ren jomfru frem for Kristus. Men jeg er bange for, at som slangen bedrog Eva ved sin træskhed, skal også jeres sind fordærves og drages bort fra den oprigtige troskab mod Kristus” (2. Kor. 11:2-3).

Satan var også tilsted da Paulus skrev dette. (Grunden er forklaret andetsteds). Folkene i Korint havde ikke arvet denne onde natur. Men det apostelen var bange for var, at de (i Ny Testamente tid) skulle blive charmeret på samme måde som moder Eva, da hun lod sig lede af Satan.

Evas sind var ikke ugudeligt indtil Satan konfronterede hende. Men med underfundighed forførte han hende. Evas børn blev ikke født med ugudelig og ond natur. Ej heller folkene i Korinter Kirken. Men Paulus var bange for, at Satan, der stadig var til stede efter ca. 4000 år, skulle pervertere korinternes sind, ligesom han havde gjort med Eva.

Satan var også til stede da Kristus blev født. Han prøvede at ødelægge Kristus barnet ved mord. Satan var stadig til stede, da Jesus 30 år senere blev døbt. Og da forsøgte han at ødelægge Jesus åndeligt i Fristelsen. Ligesom Satan ødelagde Adam åndeligt, forsøgte han også at ødelægge den “anden Adam”. Og Satan er stadig til stede og virksom den dag I DAG!

Den listige Satan har haft held med at føre mange af de bedste hjerner bag lyset, og til i stedet at tro på hans utrolige myter. De bedste hjerner er, uden at vide det, forførte (Åbenb. 12:9).

Her er en SANDHED du, som læser, SKAL VIDE!

Til Kirken i Efesus sagde Gud ved apostelen Paulus (Efe. 2:1-2): “Også jer (som)… forhen vandrede i denne verdens tidsånd ledede af herskeren over luftens rige, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn…”

FAT DET! Satan kaldes her “herskeren over LUFTENS rige!” For tres år siden ville jeg ikke have kunnet forstå det. Dengang var jeg ikke klar over, hvordan kommunikation i lys og billeder øjeblikkeligt kunne blive udsendt igennem luften.

I tidligere kapitler har jeg lagt vægt på den pointe, at Satan var den tidligere ærkeengel Lucifer, og at han var det mest perfekte og magtfulde, Gud var i stand til at skabe som et individuelt væsen. Han var perfekt fra det øjeblik han blev skabt. Men han er af ånd og er derfor usynlig for det menneskelige øje.

Dette store og magtfulde væsen, selv om han er ond, har magt til bogstavelig talt at lade luften omkring denne jord. HAN BROADKASTER (sender gennem luften)!

Hvor end du er når du læser disse ord, er der store chancer for, at der er stemmer og måske musik i luften omkring dig. En radio eller TV der tændes og sættes på den rigtige bølgelængde ville gøre dem synlige og hørlige for dig.

Ånden i alle menneskelige væsener bliver automatisk sat på Satans bølgelængde. Du hører intet, for han sender ikke i ord, eller i lyd, hverken musik eller andet. Han sender i ATTITUDER. Han sender i SELVOPTAGETHEDENS attituder, som er lyst, grådighed, jalousi, misundelse, fortørnelse, konkurrence, strid, bitterhed og had.

Ordret, den selvoptagethed, fjendskab, uærlighed, ondskab, oprørskhed osv. som vi kalder “MENNESKELIG NATUR”, er i virkeligheden SATANS NATUR. Det er Satans ATTITUDE. Ved at transmittere den, fylde luften med den, ARBEJDER Satan NU i intetanende mennesker over hele verden! SÅDAN forfører Satan hele verden nu om stunder (Åbenb. 12:9 og 20:3). Eftersom han er usynlig kan folk ikke se eller høre ham.

Herskeren over luftens rige – denne verdens gud – ER DEN EGENTLIGE KILDE TIL DET VI KALDER “MENNESKELIG NATUR”!

Den egentlige ÅRSAG til alle verdens onder!

Det er som om ingen forstår det, og derfor gør verden ikke noget ved det – ud over at lægge skylden på den menneskelige natur og gå ud fra, at GUD skabte os med en ond natur, når det i virkeligheden er Satans værk.

Lad mig her illustrere, hvordan vi kan blive behersket, influeret og motiveret af Satans transmission gennem luften. Da Gud ville have de landflygtige jøder i oldtidens Babylon tilbage til Jerusalem for at bygge det andet tempel, lagde han det Kong Kyros’ af Persien på sinde. Det Persiske Imperium havde overtaget styret fra Babylon. Følgende er forklaring på, hvordan Gud bevægede Kyros til at gøre, det som Gud ønskede.

“Og i perserkongen Kyros’ første regeringsår vakte Herren … perserkongen Kyros’ ånd, så han lod følgende udråbe i hele sit rige…” (Ezra 1:1) at et kontingent af jøder skulle vende tilbage til Jerusalem.

Gud talte ikke til Kyros i ord eller direkte kommunikation, som han talte med Moses og Guds profeter. Gud kom til Kyros igennem Kyros’ ånd. Gud bevægede Kyros’ ånd, som fik ham til at handle. Gud fik Kong Kyros til at forstå, at han med udråbet tjente Guds vilje. 

Satan, herskeren over LUFTENS RIGE bruger samme princip, han bevæger menneskenes sind, tilfører attituder, sindsstemninger og selvoptagne impulser, forfængelighed, lyst og grådighed, fortørnede holdninger imod autoriteter, jalousi og misundelse, konkurrence og strids ånd, bitterhed, vold, mord og krig. Folk genkender ikke kilden, hvorfra disse holdninger, følelser, motiver og impulser stammer. De ved ikke at de kommer fra Satan (Åbenb. 12:9). Men disse FØLELSER, holdninger, impulser og ønsker, har de i sig. Det er måden Satan FORFØRER HELE VERDEN.

Folk føler sig nedtrykte, og forstår ikke hvorfor. De er ikke opmærksomme på dette fænomen, denne selvoptagethed der bliver udsendt og tilført deres intetanende sind fra tidligste barndom, og som de absorberer i større eller mindre grad, indtil det er blevet deres normale holdning. Det bliver vane. Det virker naturligvis ikke i samme grad på alle – den ene person vil blive mere ond end den anden. Men den naturlige tendens er til stede. Det kommer naturligt. Det bliver deres egentlige NATUR. Og vi kalder det “menneskelig natur”.

Alt dette er et glimrende eksempel på Satans snedighed! De fineste og mest brillante menneskehjerner er blevet misledte af Satan. På denne måde er HELE VERDEN blevet behersket af Satan, og ledt ad det jeg ofte kalder “jeg vil ha’ – jeg kræver” livsstilen – den stil der bliver VANE og NATURLIG og som vi kalder “MENNESKELIG NATUR”.

Ikke mange er klar over hvor mange passager i Biblen, specielt i det Ny Testamente, advarer os imod Satan og hans snedighed. Men før jeg kommer til flere af dem, lad os fortsætte i det andet kapitel i Efeserbrevet.

I kapitel 1 af dette brev til Efeser Kirken, takker og priser apostelen Paulus Gud, som har velsignet “os” (de omvendte i Efesus og Paulus – alle sammen kristne) med al den himmelske verdens åndelige velsignelser. Gud udvalgte os før vi blev født -- før verdens grundvold blev lagt – forudbestemte os til at blive kaldet til åndelig frelse. Gud har udøst sin nåde over os i rigt omfang. Han viser os, at vi, der bliver kaldet nu i denne tid – denne Ny Testamente “kirke æra” --  er de første udvalgte til denne herlige nåde (det understreges, at Gud IKKE forsøger at frelse hele verden nu, men kun dem der er forudbestemte til at blive kaldet NU). Paulus havde hørt om deres tro og bad for, at deres øjne måtte blive åbnede til fuldt ud at forstå deres ærefrygtindgydende menneskelige potentiale – topmålet af storhed i deres guddommelige arv.

Jeg opfordrer indtrængende læseren til at læse hele det først kapitel i Efeserbrevet. Jeg synes, at det er noget af det smukkest, mest opløftende og inspirerende stykke litteratur jeg nogensinde har læst.

Nu til højdepunkterne i kapitel 2: “I, kristne i Efesus, var åndeligt døde, men Kristus har levendegjort jer med evigt liv. I er nu åndeligt levende. Forhen vandrede i, ledede af denne verdens tidsånd (den selvoptagne vej) og af HERSKEREN OVER LUFTENS RIGE. I 2. Korinterbrevet 4:4 bliver Satan kaldt denne verdens gud, som har slået dem med blindhed, der ikke tror på Kristus og Hans sandhed. IKKE at de har arvet denne åndelige blindhed – men at Satan direkte slår generationerne med blindhed.

I Efeserbrevet kapitel 2 betegnes Satan som HERSKEREN OVER LUFTENS RIGE! Læg mærke til ordet HERSKEREN – det er den der har MAGTEN over luften. Så kaldes han ÅNDEMAGT (et åndeligt væsen) der NU – på den tid i Efesus – var VIRKSOM I ulydighedens børn – dvs. i verden som helhed. Biblen siger det sådan: “… som I forhen vandrede i, ledede af denne verdens tidsånd … den (usynlige) åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn (de der ikke tror på Gud)”.

Dette fremviser eftertrykkeligt Satan som den USYNLIGE, der, uden at folk er klar over det, behersker deres sind og leder dem ad det jeg kalder “KRÆVE” vejen.

Vers 3 fortsætter: “Til dem hørte vi også alle forhen, da vi fulgte vort køds lyster og gjorde, hvad kødet og tankerne ville… ligesom de andre.” Denne, “hvad kødet og tankerne ville -- natur”, har vi erhvervet af Satan. Vi arvede den ikke fra vore forældre. Den blev ikke skabt i os af Gud. Det, som er blevet vane og derfor naturligt, bliver NATUREN i os.

Sådan en natur ER IKKE arvelig, men er en tilegnet karakteristik. Denne ene passage viser at Satan, og IKKE GUD, er OPHAVSMANDEN til denne “natur”. De næste ord er: “og af natur var vi vredens børn.” Det ville ikke have nogen mening, hvis Guds vrede var over os på GRUND AF DET HAN SKABTE I OS. Adam blev IKKE skabt med en “OND NATUR”. Adam tilegnede sig den fra Satan. Lucifer (Satan) blev skabt PERFEKT. Han tilegnede sig den ved falsk ræsonnement. Den tids efesere havde tilegnet sig deres natur fra Satan. Men nu, I KRISTUS, ved hans nåde, havde Kristus givet dem LIV, dem der havde været åndeligt døde på grund af denne tilegnede onde natur.

Hvad da med den omvendte Kristne? Hans sind, ligesom alle andres, er indstillet på Satans bølgelængde. Den samme tendens, som om denne onde natur var i ham ved fødslen, er til stede. Satan har indpodet den fra tidligste barndom. Men den sande kristne har OMVENDT SIG. Han har AFVIST Satans VEJ. Han har accepteret og er drejet ind på GUDS vej – vejen der er GUDS REGERING!

Passagen i Efeserbrevet 2 forklarer det. Som hovedregel er folk i verden åndeligt døde. De har fulgt strømmen på den selvoptagne vej. Som Biblen siger det, de var “ledede af denne verdens tidsånd.” De adlød den usynlige “hersker over luftens rige (der stadig er virksom i dem, der ikke er lydhøre over for Guds sandhed).”

Omvendelse slukker ikke for Satans bølgelængde. Tendensen til at blive fortørnet over virkelige eller opdigtede uretfærdigheder fra andre, tendensen til at få mest muligt ud af andre, kan stadig være fristende. DET er disse tendenser den omvendte kristne skal stræbe efter at overvinde!

Da Jesus talte om OVERVINDELSE, var det overvindelse af Satans VEJE han hentydede til, i modsætning til GUDS vej. Den Kristne skal, som Peter blev inspireret til at skrive, VOKSE i nåde og KUNDSKAB om vor Herre og Frelser Jesus Kristus.

I Jakobs brev kapitel 4 læser vi: “Derfor skal I underordne jer under Gud. Stå Djævelen imod, så skal han fly fra jer.” Dette betyder at modstå disse uhyre selvoptagne tanker, attituder, tendenser og veje, som Satan har indpodet i os fra barndommen af -- og som han konstant bombarderer menneskeånden i troskyldige sind med, gennem luftens bølgelængder.

Intet menneske er imidlertid TVUNGET til at reagere på eller adlyde disse impulser Satan udsender. Satan har ingen varig magt til at TVINGE nogens tanker eller handlinger. Men den intetanende reagere automatisk uden selv at være helt klar over det, på det der foregår i tankerne. De “flyder med strømmen.”

 

Passagen i 2. Korinterbrev 4:4 føjer klarhed til hele tesen, at denne onde åndelige natur i det individuelle menneske stammer fra Satan.

Inden jeg fik kendskab til radio, ville jeg ikke have kunnet forstå HVORDAN Satan indpoder denne onde attitude i mennesker. Han er et SUPER MAGTFULDT åndeligt væsen. Han blev sat på en trone som konge over jorden. Ved sin egen ræsonnementsproces, antog han denne onde natur. Gud skabte den ikke i ham (Eze. 28:15). Selv om han allerede nu er blevet diskvalificeret til at administrere GUDS REGERING over jorden, må han blive her, INDTIL hans efterfølger har kvalificeret sig OG er blevet indsat i embedet. Der er en GRUND til, at Kristus ENDNU ikke har overtaget sit hverv, fjernet Satan og genindsat Guds regering.

Før Jesus Kristus kunne kvalificere sig til at genindføre GUDS REGERING og HERSKE alle nationer, måtte han modstå Satans strengeste fristelse. Det kan du læse om i fjerde kapitel i Mattæus evangeliet. Jesus skulle – som menneske – afvise Satans vej, undervise og bevise sin LYDIGHED imod GUDS REGERING her på jorden!

Det var lige efter dette – efter at Kristus KVALIFICEREDE sig til at genindsætte GUDS REGERING på jorden – at Jesus kom til Galilæa og prædikede evangeliet om GUDS RIGE. Han sagde: “Tiden er inde! (Markus 1:1, 14-15). Det havde den aldrig været, før denne titaniske kamp havde fundet sted, hvor Jesus modstod Satan, overvandt ham og viste SIN OVERMAGT over ham.

Her er noget du muligvis aldrig har bemærket før:

Jeg har gentaget flere gange, at DETTE IKKE ER TIDEN HVOR GUD FORSØGER AT OMVENDE HELE VERDEN. Han kalder forholdsvis MEGET FÅ nu.

HVORFOR? HVORFOR kalder Gud ikke alle mennesker på jorden NU?

Får vi særbehandling -- os der bliver kaldet NU?

OVERVEJ DETTE: Os der bliver kaldet nu, skal modstå Satan, som vil SÆTTE ALT ind på at angribe og ØDELÆGGE os, fordi vi er kaldet NU!

Alle andre mennesker følger med strømmen på SATANS VEJE I ALLE TILFÆLDE. Det er rigtigt, at han udsender sine SELVOPTAGEDE holdninger, der er modsatte GUDS VEJE, og behersker dermed alle. Og han har allerede hele verden, der følger hans vej. Men de af os der har forladt hans vej og kæmper for at OVERVINDE hans vej for at følge GUDS vej – adlyde Guds REGERINGS VEJ – os HADER Satan. Han forsøger specielt at ødelægge os! Uden Guds beskyttelse og magt over Satan, ville vi aldrig klare det!

Selv blandt erklærede omvendte kristne er der kun få som er klar over den vitale og OVERORDNEDE NØDVENDIGHED, det er at forstå dette og konstant være på vagt overfor Satans anstrengelser for at få fat i OS, der allerede har forladt hans vej og nu følger VEJEN under GUDS REGERING. Af denne særlige grund, har Satan fået fat i og overvundet mange, der er faldet fra (2. Tess. 2:3).

Ikke mange adlyder det Gud, igennem Paulus, senere sagde til efeserne: “I øvrigt, hent kraft fra Herren og hans vældige styrke! Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet” (Efe. 6:10-12).

Der er en grund TIL, at Gud tillader, at disse forudbestemte, der NU bliver kaldet, skal kunne modstå Satan og hans OPRØR IMOD GUDS REGERING.

Det er nødvendigt – for at vi kan KVALIFICERE os til at blive herskere (under Kristus) i GUDS RIGE – IKKE ALENE at afvise Satans falske vej, men også at stride imod den indtil vi SEJRER. Konstant fast forankring i troen på at GUD giver os kraften til at sejre.

Eftersom vi i opvæksten fra tidligste barndom antager Satans natur, da skal vi også befri os selv for den igennem omvendelse og kamp for OVERVINDELSE. Vi skal i stedet TILEGNE os GUDDOMMELIG NATUR. Peter skrev, at vi skal “FÅ DEL I GUDDOMMELIG NATUR” (2. Pet, 1:4). Vi er aldeles ikke født med den.

Lucifer TILEGNEDE sig altså den “sataniske” natur ved eget ræsonnement og valg. Menneskene har TILEGNET sig Satans natur fra tidlig barndom og kalder den “menneskelig natur.” Men omvendte kristne, som afviser og OVERVINDER Satans vej og vandrer GUDS VEJ, DELTAGER i – dvs. TILEGNER SIG – den GUDDOMMELIGE NATUR. Men med hensyn til Guds HENSIGT var det nødvendigt, at vi først fuldstændig skulle AFVISE Satans vej og acceptere GUDS REGERING.

Når Gud bestemmer sig for at KALDE ALLE MENNESKER PÅ JORDEN til åndelig frelse, vil Satan blive BUNDET i tusind år, ude af stand til at udsende sine impulser og attituder. Verden vil VÆRE i fred! De, der til den tid vil blive kaldet, vil ikke skulle kæmpe den kamp, vi kæmper nu.

Men HVORFOR? Der må være en ÅRSAG!

Til os der bliver kaldet NU, sagde Jesus: “Og den der sejrer (over Satan og sig selv) og til det sidste trofast gør mine gerninger, ham vil jeg give magt over folkeslagene; og med jernspir skal han vogte dem…” (Åbenb.2:26-27).

Når Kristus kommer som HERSKER, som KONGE over konger og HERRE over herrer, da skal de som bliver kaldet nu herske med og under Ham, når han genopretter GUDS RIGE her på jorden.

Læs videre i kapitel 3, vers 21: “Den der sejrer, ham vil jeg lade sidde sammen med mig på min trone, ligesom også jeg har sejret og taget sæde hos min Fader på hans trone.” De der skal herske SAMMEN MED Kristus, når han kommer og genindfører GUDS REGERING, SKAL SEJRE (og det gælder også at sejre over SATAN), LIGESOM JESUS GJORDE!

Gælder det samme også for dem, der vil blive omvendte i Tusindårsriget efter at Kristus er kommet?

Svaret er NEJ! De to citater ovenfor findes i Jesu budskab til de syv KIRKER der også gælder for den nuværende KIRKE ÆRA! De gælder IKKE for dem der bliver kaldet senere! Gælder de kun for Tyatira og Laodikea æra? Nej, de gælder for ALLE kirke æra. Disse syv budskaber GÆLDER for de syv efter hinanden følgende Kirke æra. MEN samtidig gælder de også for HELE KIRKEN gennem ALLE æra. Med andre ord, så var det karakteristikkerne fra Efesus, der DOMINEREDE i den første æra, og Laodikea vil dominere i den sidste, men NOGLE af disse karakteristika findes i ALLE tidsaldre. Budskabet gælder for HELE Kirken, (og det har jeg sagt og skrevet i mere end halvtreds år), men visse karakteristika er dominerende i mere end én æra.

Men FORSTÅ DETTE VANSKELIGE PUNKT! Jesus skulle KVALIFICERE sig til at HERSKE på jorden. HELE GUDS HENSIGT DREJER SIG OM AT GENOPRETTE GUDS REGERING på jorden og indsætte GUDS RIGE her. Jesus måtte modstå og overvinde fristelserne – de meget specielle fristelser – som SATAN udsatte ham for. Skulle VI kunne herske uden kvalifikationer overhovedet? Selvfølgelig ikke! De, der skal herske med og under Kristus, når han genopretter Guds REGERING på jorden, SKAL VÆRE KVALIFICEREDE – de skal vende sig BORT fra Satans VEJ TIL GUDS VEJ, dvs. anerkende GUDS REGERING. Satans ATTITUDE og VEJ skal fjernes – med roden – så fuldstændigt, at vi har gjort det UMULIGT nogensinde igen at følge Satans vej – gjort det UMULIGT AT SYNDE (1. Johs. 3:9).

De, der bliver kaldt til åndelig frelse EFTER at Kristus er kommet, skal ikke bekæmpe Satan.

Læg nu mærke til Mattæus 25 og Åbenbaringens bog 20:

Først Mattæus 25 vers 31:“Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da skal han sætte sig på sin herligheds trone.” Kristus vil komme i GUDS ALMAGT og HERLIGHED! Han kommer for at GENOPRETTE GUDS REGERING over HELE JORDEN – over ALLE NATIONER! ÉN SUPER VERDENSREGERING! Han vil restaurere Davids trone i Jerusalem. Siden 1968 har Ambassador International Cultural Foundation, under Guds Verdensvide Kirkes regi, deltaget, sammen med Hebrew University og Israel Archaeologic Society, i udgravningerne i Jerusalem, og de har for nylig fjernet halvtreds fod eller mere af jord der dækkede over Davids trone fra oldtiden, som eksisterede for ca. 2500 siden.

Fortsæt: “Og alle folkeslag skal samles foran ham” (vers 32). Han kommer for at HERSKE over VERDEN – for at GENINDFØRE GUDS REGERING!

Alle regeringer er formet på en grundlæggende LOV. Guds lov er fuldstændig forskellig fra menneskegjorte love i en hvilken som helst menneskelig regering. Den er ÅNDELIG (Rom 7:14). Og den er HELLIG (Rom 7:12). Det er EN LIVSSTIL – Guds vej! Når folk bliver ledt i denne livsstil, vil der blive FRED, LYKKE, GLÆDE OG OVERFLOD!

Men den fundamentale LOV i GUDS REGERING er samtidig den kristne LIVSSTIL. Synd er lovbrud (1. Johs. 3:4). Kristus kommer også for at kalde ALLE MENNESKER til åndelig frelse og evigt liv. Da er det først, at Gud vil forsøge at frelse HELE VERDEN – IKKE FØR!

Fortsæt: “… og han skal skille fårene ved sin højre side og bukkene ved den venstre. Da skal Kongen sige til dem ved sin højre side: ’Kom hid, min Faders velsignede! Arv det rige, som har været jer beredt, fra verdens grundvold blev lagt” (Matt. 25:32-34).

Alle folkeslag, der skal samles foran hans trone, er denne verdens nationer. De, der er kaldet og som har kvalificeret sig til at blive frelst i denne Kirke æra, samt de tidligere kaldede (profeter, etc.) vil være blevet genoprejste for at møde Kristus i luften, når han kommer ned til jorden (1. Tess. 4:16-17). De bliver da udødeliggjorte og vil bestå af ånd, og de skal herske sammen med Kristus (Åbenb. 2:26-27; 3:21). De vil sammen med Kristus udgøre GUDS RIGE.

Det er her nødvendigt at forklare forskellen imellem GUDS REGERING og GUDS RIGE. GUDS REGERING blev etableret på jorden i PRÆHISTORIEN OVER ENGLE.

Men Guds RIGE udgøres af BEGGE, både GUDS REGERING og GUDS FAMILIE. De der nu frelses åndeligt vil i opstandelsen ARVE Guds Rige. De vil da blive FØDT af Gud – født ind i Guds Guddommelig FAMILIE. De vil da blive viet til Kristus. I dette guddommelige åndelige ægteskab, ville der blive født åndeligt undfangede børn igennem alle de tusinde år, der tager sin begyndelse ved Kristi genkomst som KONGE.

Lad os nu se på det tyvende kapitel af Åbenbaringens Bog:

Apostlen Johannes skriver det han så i et syn: “Og jeg så en engel komme ned fra Himmelen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i sin hånd. Og han greb dragen, den gamle slange, det er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusinde år” (Åbenb. 20:1-2).

Når Kristus kommer tilbage til jorden i ALMAGT og HERLIGHED, vil han allerede være blevet kronet med mange kroner. Kroningsceremonien vil have fundet sted i himlen (ved Gud Faders trone) før han kommer igen. Kristus vil da have både kvalificeret sig OG vil være blevet indsat i embedet. Jeg har før sagt, at Satan nødvendigvis skal blive ved med at have magten på jorden og lede nationerne ad sine veje INDTIL Kristus, efterfølgeren, både har kvalificeret sig OG er blevet indsat i embedet.

Satan skal BINDES ØJEBLIKKELIGT ved Kristi genkomst.

Fortsæt: “Og kastede ham i afgrunden og lukkede den over ham og satte segl for, så han ikke mere kunne forføre folkeslagene, før de tusind år var omme. Så skal han løses for en lille tid” (vers 3).

De der da bliver genopstandne skal herske over alle nationer sammen med Kristus – og tusind års FRED vil følge.

Forestil dig hvordan det vil blive sammen med Kristus og de genopstandne helgener at skabe GUDS RIGE og indføre GUDS REGERING for alle de mennesker, der vil have overlevet. Satan vil ikke længere være i stand til at transmittere ad luftens bølgelængder. Kristus vil herske og indføre GUDS LIVSSTIL.

Men BEMÆRK NU! Vers 7: “Og når de tusinde år er til ende, skal Satan løslades af sit fængsel. Og han skal gå ud for at forføre folkeslagene ved jordens fire hjørner … og samle dem til krig; de er talløse som havets sand” (vers 7-8).

Fat det! Dette er FREDSFYLDTE folk! De vil ikke være blevet indpodet med den sataniske NATUR, vi kalder “menneskelig natur.” De vil have levet lykkelige i PERFEKT FRED. Men nu TRANSMITTERER Satan igen. Glem ikke at disse nationer er MENNESKER. Satan er USYNLIG for dem. Men bemærk FORANDRINGEN, der kom over dem, så snart Satan blev sat fri og blev i stand til igen at beherske menneskeheden:

Vers 9: “Og de drog op over landets højslette og omringede de helliges lejr og den elskede stad …” Øjeblikkelig blev de opslugt af “MENNESKELIG NATUR”! Øjeblikkelig blev de fyldt med misundelse og jalousi imod Guds hellige, og fulde af vrede og vold! Men Gud vil ikke tillade dem at ødelægge noget. De vil være blevet undervist – være blevet advaret imod Satan. “… Da faldt der ild ned fra Himmelen fra Gud og fortærede dem. Og Djævelen, som havde forført dem, blev kastet i ild- og svovlsøen … og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.”

Når dette er overstået komme den Store Hvide Trones Dom – opstandelsen af hele menneskeheden fra Adam til Kristi Genkomst; de der ikke var med i den første opstandelse og ikke var blevet kaldet af Gud. Ved denne dom vil “livets bog” være der. Det betyder, at mange, måske de fleste, skal da finde åndelig frelse og evigt liv. I denne dommens tid vil Satan være BORTE!

Indtil nu har Gud kaldet MEGET FÅ til åndelig frelse, modsat den traditionelle opfattelse og mening i den “kristne” verden!

Fra Adam til Noah – et tidsrum på ca. 1900 år -- nævnes kun Abel, Enok og Noah! Fra Noah til Kristus var det kun Abraham, Lot, Isak, Jakob og Josef før Israels børn blev ledt ud af Egypten. Gud tilbød ALDRIG åndelig frelse (evigt liv) til Det Gamle Testamentes Israel som helhed, men kun til de få, der blev kaldet til SPECIELLE OPGAVER.

Fra Adam til Kristus blev INGEN kaldet til åndelig frelse ud over de få til SPECIELLE OPGAVER.

Fra Kristus til vore dage, er kun en MEGET LILLE portion af menneskeheden blevet kaldet, og kun til den SPECIELLE OPGAVE at udføre DEN STORE KOMMISSION – “Gå ud i hele verden og forkynd EVANGELIET (OM Guds Rige)”.

Vi, der er blevet kaldet i denne “kirke æra”, er blevet kaldet til at kvalificere os som regenter sammen med og under Kristus i Guds Rige, og genindsætte GUDS REGERING på jorden. Med andre ord for at Guds hellige og retfærdige KARAKTER kan udvikles i os. Men VOR ANDEL i den STORE KOMMISSION, som Gud har givet os, er, at vi skal nå målet og uddanne os til at blive regenter med og under Kristus når Han kommer – og DET VIL NU SNART SKE!

Dette kapitel begyndte med spørgsmålet, om denne onde “menneskelige natur” er medfødt i små søde spædbørn. Lad mig lige citere tre passager fra Biblen.

“De bar også deres spæde børn til ham, for at han skulle røre ved dem; men da disciplene så det, truede de ad dem. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: ’Lad de små børn komme til mig; dem må I ikke hindre, thi Guds Rige hører sådanne til’” (Luk. 18:15-16). Den onde natur som nogen fejlagtig har troet, børn blev født med, er naturen fra Satans herredømme – men “sådanne” – disse små børn, tilhører Guds Rige.

“I den samme stund kom disciplene hen til Jesus og sagde: ’Hvem mon er den største i Himmeriget?’ Da kaldte han et lille barn, stillede det midt iblandt dem og sagde: ’Sandelig siger jeg Eder: hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget’” (Matt. 18:1-3).

Da sagde Jesus: “Lad de små børn være; I må ikke hindre dem i at komme til mig; thi Himmeriget hører sådanne til.” (Matt. 19:14).

Vi mennesker begynder livet fint. Vi starter ikke vort menneskelige liv hverken med “menneskelig natur” fra Satan eller med Guddommelig natur, som kun Den Hellige Ånd kan tilføre. Men snart begynder vi at absorbere og TILEGNE os den selvoptagede attitude fra Satans transmission. Men Satans kongedømme over engle – der nu er dæmoner – fravalgte GUDS REGERING, derfor blev den flyttet bort fra jorden.

GUDS HENSIGT med at sætte MENNESKER på jorden var at udvikle GUDS egen hellige og retfærdige karakter i dem. Gud ønsker et folk, der sejrer over Satan og afviser hans LIVSSTIL og i stedet vælger GUDS REGERING, som er GUDS LIVSSTIL.

GUDS REGERING har dog altid eksisteret på jorden i Guds Kirke, der bliver ledt af Guds Ånd. Satan er vred. Han hader Guds Kirke! Han forsøger med snedighed at indpode fjendtlighed i sindene på dem, der lever under Guds KÆRLIGHEDS regering, og derfor fremstilles Kirken og Biblen i dag som skånselsløs og grusom, mens det i virkeligheden er Satans regering, der har disse egenskaber.

Jeg gentager. LUCIFER SOM Gud skabte “perfekt på alle måder, indtil lovløshed blev fundet i ham” tilegnede sig sin oprørske natur og ondskab ved falsk ræsonnement. Adam tilegnede sig den fra Satan. Efeserne (Efe. 2:1) tilegnede sig den også fra Satan – hvorfra også hele menneskeheden undtaget Jesus Kristus har den. Men VED KRISTI NÅDE, kan vi nu FÅ DEL i den GUDDOMMELIGE GUDS NATUR (2. Pet. 1:4).

Guds STORE HENSIGT er at GENINDFØRE GUDS REGERING på denne jord igennem GUDS RIGE!

Vi KAN, ved Kristi nåde, ÆNDRE “menneske naturen”, udrydde den fuldstændig og udskifte den med den GUDDOMMELIGE NATUR!