Menneskets Utrolige Potentiale
Menneskets Utrolige Potentiale
Verdensfred – Hvordan Vil Freden komme

Kapitel 13


Jeg rejser til alle dele af verden som en (uofficiel) ambassadør for VERDENSFRED. Jeg diskuterer verdens problemer, ondskab og verdensfred med mange regeringsoverhoveder – konger, præsidenter, statsministre og andre højt placeret i regeringskredse; ledere i videnskab, undervisning, handel og industri. Jeg er ikke kaldet, og gør derfor ingen indsats, til at bringe verdensfred – men jeg er i tjenesten som ambassadør for den magt, der vil bringe fred i vor tid!

De fleste ledere har fremragende evner. Alligevel er de fuldstændig ude af stand til at afskaffe verdens ondskab eller bringe verdensfred.

Mange videnskabsmænd og ledere siger, at det eneste håb for verdensfred er oprettelsen af en overordnet VERDENSREGERING, der kontrollerer verdens eneste militærmagt. Men i samme åndedrag indrømmer de, at det er umuligt; idet de hævder, at en sådan verdensmagt i menneskehænder ville gøre os alle til slaver!

En Forbløffende Forudsigelse

Få i dag er klar over, at en berømt personlighed kom, for mange hundrede år siden, med en udtalelse, der forudsagde løsningen. Han var langt forud for sin tid, og datidens verden forkastede og undertrykte hans udsagn. Snart havde verden glemt hans forudsigelse.

Verdens ledere ville være tjent med at undersøge denne forbløffende forudsigelse i lyset af nutidens verdenstilstand.

Det har været mit privilegium at bekendtgøre denne verdens eneste håb – ET SIKKERT HÅB der vil gå i opfyldelse i vor tid – for verdens “store og næsten store”!

Der er virkelig ikke mange der ved, at Jesus Kristus kom, ikke som en religiøs leder eller på et “sjæle frelsende” korstog, men som en NYHEDS FORUDSIGER. Intet andet menneske nævnt i historien er blevet fremstillet i et så forfalsket lys, så aldeles misforstået!

Han kom som BUDBRINGER med et BUDSKAB til menneskeheden fra Gud Almægtig. Hans budskab var STORE NYHEDER – sensationelle og vitale OPLYSNINGER om fremtiden. Han proklamerede verdensfred. Det var gode nyheder for fremtiden, en forudsagt ANNONCERING OM EN FORVISSET OG SIKKER VERDENSFRED i VOR TID. Det var Kristi EVANGELIUM! Ordet evangelium betyder “gode nyheder.”

Hvad var det for en nyheds annoncering, beregnet for vor tid, som blev undertrykt og fortrængt af fjender i det første århundrede?  Den eneste officielle optegnelse som de sammensvorne ikke kunne undertrykke – den Hellige BIBEL -- giver det officielle svar!

“Dette er begyndelsen til evangeliet om Jesus Kristus, Guds Søn … Jesus drog til Galilæa og prædikede Guds evangelium og sagde; ’Tiden er inde, og GUDS RIGE er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet” (Markus 1:1, 14-15).

Tro hvilket evangelium – hvilke GODE NYHEDER? De gode nyheder om GUDS kommende RIGE.

Men hvad mente han – Guds Rige? Og hvordan ved vi, at det var undertrykt? Hvis Jesu Kristi oprindelige evangelium var undertrykt, hvilket evangelium eller evangelier blev da forkyndt til verden i stedet?

OPTEGNELSERNE

Påstanden, at det sande evangelium Kristus bragte blev undertrykt – at det ikke blev forkyndt nogen steder efter år 70 e. Kr. i næsten nitten hundrede år – er sandelig en chokerende og overraskende erklæring.

Og den eneste officielle optegnelse som de sammensvorne ikke var i stand til at ødelægge – den Hellige BIBEL – bekræfter det. Guds Kirke blev indstiftet på Pinsedag i år 31 e. Kr. (Apo. ger. Kapitel 2). Ca. tyve år senere skrev Paulus under inspiration til Kirken i Galatien, “Det undrer mig, at I så hurtigt lader jer drage bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, hen til et anderledes evangelium, som ikke er et evangelium; det er kun nogle, der forvirrer jer og gerne vil forvanske Kristi evangelium” (Gal. 1:6-7). Det følgende vers udtaler forbandelse over enhver der forkynder et andet evangelium.

Til Kirken i Korint skrev Paulus: “Men jeg er bange for, at som slangen bedrog Eva ved sin træskhed, skal også jeres sind fordærves og drages bort fra den oprigtige troskab mod Kristus. Hvis der nemlig kommer nogen (falske præster) og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, eller I får en anden ånd end den, I fik, eller et andet evangelium end det, I tog imod (modtog fra Paulus), så finder I jer kønt deri (2. Kor. 11:3-4).

Endvidere i vers 13-15: “Thi den slags mennesker er falske apostle, svigagtige arbejdere, der giver sig skin af at være Kristi apostle. Og det er intet under; Satan selv giver sig jo skin af at være lysets engel. Derfor er der ikke noget mærkeligt i, at også hans tjenere giver sig skin af at være retfærdigheds tjenere.… ”

Til de første kristne i Rom: “Thi Guds vrede åbenbares fra Himmelen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, som undertrykker sandheden ved uretfærdighed” (Rom 1:18). Budskabet Gud sendte med Jesus Kristus blev holdt tilbage – undertrykt.

Ja, selv Jesus Kristus gjorde det klart at hans evangelium om Guds Rige, ville blive undertrykt indtil vor tid.

Hans disciple spurgte, ved hvilke tegn kan vi vide når denne verden (æra) vil blive til ende, just før Kristi genkomst.

Først advarede han imod at blive bedraget eller narret. Der ville komme mange, sagde han, i hans navn, mange ville påstå, at de var Kristi præster og sige at han – Jesus – var Kristus, men samtidig ville de forføre folk. Men tegnet var, at “… dette evangelium om Riget skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så skal enden komme.”

 

Forkyndelsen af GUDS RIGE kunne ikke være tegnet på enden af æraen, hvis det var blevet forkyndt hele tiden!

Nøjagtigt som Jesus selv forudsagde at det ville ske, har mange prædiket om personen, idet de har forkyndt, at han var Kristus Jesus – de har prædiket om budbringeren, men UNDERTRYKT budskabet han bragte!

Men DE SIDSTE TIDER er her nu. Efter næsten nitten hundrede år går dette budskab nu ud til HELE VERDEN, gennem Guds Verdensvide Kirke!

Nogen har forkyndt et “frelses evangelium” (i virkeligheden en falsk frelse) og nogen et “nådens evangelium” – vendt nåde til frihed til at synde. Og andre har vendt det til et “socialt evangelium.”

Men Jesus kom fra Gud Fader med et livsvigtigt budskab, der annoncerede GUDS RIG! Hvad mente han med GUDS RIGE? Er det ikke utroligt, at næsten ingen i vor nutid ved hvad det er?

Et Budskab om Regering

Ikke mange i dag ved, at Jesu BUDSKAB handlede om REGERING! Få er klar over, at Gud IKKE på nuværende tidspunkt forsøger at FRELSE (åndelig frelse) verden. Næsten ingen ved, at en af Jesu hovedinteresser var fokuseret på REGERING.

Jesus blev født til at være KONGE!  Læg igen mærke til det Esajas forudsagde om Kristus: “Thi et barn er født os, en søn er os givet, på hans skulder skal herredømmet hvile; og hans navn skal være: Underfuld-Rådgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste. Stort bliver herredømmet, endeløs freden over Davids trone og over hans rige, og det må grundes og fæstnes ved ret og retfærd fra nu og til evig tid” (Esa. 9:6-7).

Bemærk det der blev sagt til hans moder Maria: “… englen Gabriel blev sendt fra Gud til … Nazaret, til en jomfru, som var trolovet med en mand ved navn Josef, af Davids hus; og jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og sagde: ’Vær hilset, du benådede… du skal undfange og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den HØJESTES Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, hans faders, trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans KONGEDØMME” (Luk. 1:26-33).

Da Jesus blev stillet for retten foran Pilatus, blev han spurgt, “Så er du altså dog en konge?” Jesus svarede, “Du har ret, jeg er en konge. Dertil er jeg født, og dertil er jeg kommet til verden,” men han sagde også, “Mit rige er ikke af denne verden” (Johs. 18:37, 36).

HVORFOR er hele verden blevet bedraget – ingen ved HVORFOR menneskeheden blev skabt og hvorfor livet eksisterer på denne jord!

Jeg spørger igen og igen, HVORFOR er vi HER? HVOR er vi på VEJ HEN? HVOR er VEJEN – VEJEN TIL FRED, velbefindende, lykke og overflod?

HVORFOR er der ikke VERDENSFRED? Hvorfor alle problemerne i denne verden? HVORFOR kan VIDENSKABEN ikke give os svarene? Disse spørgsmål er de VIGTIGSTE i menneskets liv. HVORFOR er folk lige glade?

Kristendommen er den største, i antal af tilhængere, i verden. Folk ANTAGER at den kristne religion har sin rod i Biblen -- at den er baseret på BIBLEN.

Så, HVORFOR fortæller de forskellige sekter og retninger i traditionel kristendom os ikke det der VIRKELIG STÅR i Biblen? HVORFOR kender de ikke det SANDE EVANGELIUM, som Jesus forkyndte? Det står alt sammen i Bibelen – der er det ikke undertrykt! Det er fuldstændig klart!

Det er på tide at en dorsk, ligeglad og slumrende menneskehed BLIVER VÆKKET!

Er Der Et Efterliv?

Nogle fundamentalistiske kristne trosretninger forkynder åndelig frelse – om et efterliv.

ER der et efterliv? Sandheden er REN OG KLAR i Biblen, og dette har jeg gjort klart i kapitel 12.

Jesu evangelium var GUDS RIGE. Har det relation til liv efter døden – til åndelig frelse? Det har alt at gøre med det. MEN HELE VERDEN ER VILDLEDT og SOVER! Evangeliet om GUDS RIGE handler i grunden om to temaer – regering og åndelig frelse (som nogle kalder at blive “genfødt”). Det forrige kapitel handlede om “genfødsel.” Dette kapitel handler om REGERING.

Men igen, hvad mente Jesus med GUDS RIGE?

Sandheden er ikke alene overraskende – den er chokerende – forbløffende! Alligevel er det sandelig GODE NYHEDER – de herligste GODE NYHEDER der nogensinde er kommet til menneskets erkendelse!

Kristi Evangelium

Jesus prædikede de GODE NYHEDER om GUDS RIGE overalt. Han underviste om GUDS RIGE i lignelser. Han sendte halvfjerds mænd ud for at forkynde om GUDS RIGE. Han sendte apostlene, på hvem Kirken er grundlagt, ud for at forkynde GUDS RIGE (Luk. 9: 1-9).

ER det ikke forbløffende at verden har MISTET al kendskab til dette?

Apostlen Paulus prædikede GUDS RIGE (Apo.g.19:8; 20:25;28:23, 31).

Måske har du også hørt mænd tale om Guds Rige på følgende måde: “Ved at kristne alle lande, arbejde sammen om at frembringe verdensfred, tolerance, broderlig kærlighed, vil Guds Rige til sidst blive etableret i menneskenes hjerter.”

Eftersom de afviste Kristi evangelium for 1900 år siden, måtte verden finde på noget andet i stedet. De måtte finde på en efterligning! Derfor har vi kun hørt Guds Rige omtalt som en køn banalitet – en sød sentimentalitet i menneskenes hjerte – og dermed reduceret det til et overjordisk, uvirkeligt INTET! Andre har fejlfremstillet “KIRKEN” som Riget. Atter andre forveksler det med et “tusindårsrige.” Og tidligt i det tyvende århundrede var der nogen der påstod, at Storbritannien var Guds Rige. HVOR FORLEDT KAN DENNE VERDEN BLIVE?

Daniel Vidste Besked!

Profeten Daniel, der levede 600 år før Kristus, vidste, at Guds Rige var et virkeligt kongerige – en regering der herskede over bogstavelige FOLK på jorden.

Daniel var en af fire ganske unge, ekstraordinært intelligente og højt begavede jødiske mænd i landflygtighed. Disse fire unge mænd var blevet placeret i Kong Nebukadnezars palads i det Kaldæiske Imperium, for at blive uddannet til specielle ansvar i den babylonske regering. Daniel var en profet, der havde fået speciel forståelse for syn og drømme (Dan. 1:17).

Nebukadnezar var den første virkelige verdenshersker. Han havde besejret et umådeligt imperium, der også dækkede nationen Juda. Denne konge havde en drøm så imponerende at det bekymrede ham – den fyldte ham med en kolossal ængstelse. Han forlangte af sine drømmetydere, manere og sandsigere, at de skulle fortælle både det han drømte og tyde meningen for ham. De kunne ikke. De var forvirrede. Så blev Daniel bragt foran kongen.

Daniel benægtede at besidde større menneskelig evne til at fortolke drømme end de kaldæiske drømmetydere, “MEN,” sagde han, “der er en Gud i Himmelen, som åbenbarer hemmeligheder, og han har kundgjort Kong Nebukadnezar, hvad der skal ske i de sidste dage” (Dan. 2:28).

Gud havde først og fremmest til hensigt, at afsløre for denne verdensherskende menneskelige konge, at GUD ER DEN ØVERSTE HERSKER over alle nationer, regeringer og konger – at Gud HERSKER OVER UNIVERSET! Denne kaldæiske konge kendte kun de mange dæmoniske guder. Han vidste ikke noget om den sande levende ALMÆGTIGE Gud. Ligesom folk og herskere den dag i dag, vidste han ikke, at GUD er den levende, VIRKELIGE, aktive, HERSKENDE og REGERENDE PERSONLIGHED der faktisk helt bogstaveligt regerer HELE UNIVERSET!

Hele hensigten med denne DRØM var at åbenbare GUDS REGERING – den kendsgerning at Gud ER HERSKER – sandheden om GUDS RIGE – som er det eneste sande Jesu Kristi EVANGELIUM! For det andet for at afsløre – og bevare det i skrift for os I DAG – det der skal ske “i de sidste dage” – i virkeligheden indenfor de næste to årtier – I DEN SIDSTE HALVDEL AF DET TYVENDE ÅRHUNDREDE!

For OS i Dag!

Dette er ikke tør, kedelig og død skrift møntet på folk for 2500 år siden. Dette er LEVENDE, KOLOSSALE, STORE NYHEDER for VORE DAGE! Det er forhåndsoplysning af nyheder, der gælder for os NU. Nyheder før de finder sted – om de mest kolossale hændelser i hele jordens historie der visselig vil finde sted i vor levetid – indenfor de næste få år!

Dette er DET SANDE EVANGELIUM! Dette er evangeliet Kristus forkyndte! Det er møntet på dig og mig I DAG! Det er livsvigtigt at du FORSTÅR det!

Læs det i din egen Bibel i vers 28 til 35. I drømmen havde denne konge set en kæmpe statue – større end noget nogensinde bygget af mennesker – så enorm at det var frygtindgydende selv i drømme. Dets hoved var af fineste guld, bryst og arme af sølv, bug og lænder af kobber, benene af jern og fødderne halvt af jern og halvt af ler.

Der var et tids element i drømmen. Nebukadnezar så statuen, INDTIL en overnaturlig STEN kom fra himlen og knuste dens fødder. Og på én gang knustes jern, ler, kobber, sølv og guld og blev som avner fra sommerens tærskepladser, og vinden bar det sporløst bort – det forsvandt! Men STENEN, som ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden!

Hvad betød det? Betød det noget? Ja, fordi det var Gud der stod bag. Til forskel for almindelige drømme, havde Gud forårsaget denne for at overbringe Nebukadnezar et budskab om GUDS suverænitet – og, som del af Guds skrevne Ord til os i dag – for at åbenbare vigtige kendsgerninger om det SANDE EVANGELIUM!

“Således var drømmen,” sagde Daniel (vers 36), “og nu vil vi tyde kongen den.” Dette er altså GUDS fortolkning. Det er bestemt ikke Herbert W. Armstrongs fortolkning. Mennesker bør aldrig fortolke Biblen. Biblen giver os GUDS EGEN FORTOLKNING! Her er den:

“Du, o konge, kongernes konge” – han var den første VERDENSHERSKER over et verdens imperium – “hvem himmelens Gud gav kongedømme, magt, styrke og ære.” Gud åbenbarede sig for denne menneskelige verdens diktator som den HØJESTE Hersker over alt.

I dag synes folk, ligesom denne kaldæiske konge, aldrig at tænke på Gud som en HERSKER – som den Højeste Eneste der REGERER – som overhoved i en REGERING. Den Evige åbenbarede sig gennem Daniel til Nebukadnezar – og igennem Biblen til dig og mig I DAG – som SUVERÆN, ALMÆGTIG og REGERENDE GUD der skal adlydes!

Daniel forsatte sin forklaring til den menneskelige kejser, “… du er hovedet, som var af guld, Men efter dig skal der komme et andet rige, ringere end dit, og derpå atter et tredje rige, som er af kobber, og hvis herredømme skal strække sig over hele jorden” (vers 37-39).

Hvad ER et Rige – et Kongerige?

Bemærk! Dette taler om KONGERIGER. Det handler om riger, der hersker over folk på jorden. Det taler om REGERINGER! Det taler ikke om æteriske følelser “i vore hjerter.” Det taler ikke om kirker. Det taler om den slags REGERINGER der HERSKER og har AUTORITET over nationer af FOLK her på jorden. Det er bogstaveligt. Det er specifikt. Der er ingen misforståelser her om hvad ordet “KONGEDØMME/RIGE” betyder.

Der er ingen misforståelse i fortolkningen. GUD giver sin egen fortolkning igennem profeten Daniel. Det store metal billedstøtte repræsenterede nationale og internationale REGERINGER – virkelige, bogstavelige KONGEDØMMER.

Det repræsenterede en række af verdens regeringer. Først var der hovedet af guld. Det repræsenterede Nebukadnezar og hans kongerige – det kaldæiske Imperium. Efter ham – senere i tidsordenen – skulle der komme et anden og derefter et tredje KONGERIGE “som skulle HERSKE over hele jorden” – et verdens imperium!

Derefter i vers 40, repræsenterede jern-benene et fjerde verdens imperium. Det skulle blive stærk som jern er stærkt – militært stærkere end dets forgængere. Men -- som sølv er mindre værdifuldt end guld, kobber end sølv og jern end kobber -- selv om metallet i stigende grad var hårdere og stærkere, ville denne række efterfølgere forværres moralsk og åndeligt. De to ben betød, at det fjerde imperium ville blive delt.

Det endnu større Persiske Imperium fulgte efter det Kaldæiske Imperium, derefter det Græsk-makedoniske og fjerde kom det Romerske Imperium. Det blev delt, med hovedstæder i Rom og Konstantinopel.

Nu til vers 44! Læs det! Få din Bibel frem. Se det med dine egne øjne i din egen Bibel. Her, i ENKELT og letforståeligt SPROG, forklarer Gud selv hvad GUDS RIGE er:

“Men i hine kongers …” det taler her om de ti tæer, dels af jern og dels af ler. Dette sammenholdt med profetien i Daniel 7, og Åbenbaringen 13 og 17, henviser til de FORENEDE STATER I EUROPA, nu under udvikling for øjnene af os i Det Europæiske Fællesmarkedet. Åbenbaringen 17:12 giver klare detaljer om, at det skal blive en union med TI KONGER ELLER KONGERIGER (Åbenb. 17:8), der skal genoplive middelalderens “hellige” ROMERSKE IMPERIUM.

Læg nøje mærke til tidselementet! “I hine kongers dage” – i disse ti nationers eller gruppe af nationers dage, I VOR TID, skal Det Romerske Imperium genopstå for en kort stund – se hvad der vil ske:

“vil Himmelens Gud oprette et rige, som aldrig i evighed skal forgå … og herredømmet skal ikke gå over til noget andet folk; det skal knuse og tilintetgøre alle hine riger, men selv stå i al evighed”!

Ja, i Vore Dage!

Vi har nu beskrevet FIRE universale imperier – de eneste fire der nogensinde har været! Åbenbaringen 13 og 17 viser, at efter det oprindelige Romerske Imperiums fald, ville der komme ti genoplivelser – SYV ville blive behersket af en hedensk KIRKE – en “datter” af oldtidens BABYLON – en kirke der gav sig ud for at være kristen, men i virkeligheden var, som Gud kaldte den, “BABYLON DEN STORE” det hemmelige navn skrevet på hendes pande – eller mere enkelt, DE BABYLONSKE MYSTERIER!

Seks af disse er kommet og gået. Den syvende er nu under udvikling – den sidste, korte, genoplivelse af det Romerske Imperium vil tælle ti europæiske nationer eller grupper. Disse er symboliseret af de ti tæer af jern og ler.

I deres dage – som skal blive af kort varighed, muligvis ikke over to til tre og et halvt år – vil HIMLENS GUD INDSÆTTE ET KONGERIGE.

Dette rige vil blive GUDS RIGE!

Sammenlign med Åbenbaringen kapitel 17. Der beskrives en kirke. Ikke en lille kirke, men en STOR kirke. Hun sidder (hersker) over “mange vande” (vers 1), disse forklares i vers 15 som folk og skarer og folkeslag og tungemål. Hun gav sig ud for at være GUDS Kirke – som skrifterne siger (Efe. 5:23; Åbenb, 19:7; Matt. 25:1-10, etc.) er KRISTI trolovede “brud”, der skal vies til ham ved hans GENKOMST.

Men hun har bedrevet utugt. Hvordan? Ved direkte politisk samkvem med MENNESKELIGE REGERINGER i DENNE VERDEN! Hun “sad ved” (Åbenb. 17:3) alle de foregående genoplivelser af det Romerske Imperium – kaldet det “Hellige Romerske Imperium.” Hun HERSKEDE OVER menneskenes kongeriger – som en samlever og ugift “hustru” hersker over sin elsker -- ”ægtemanden” – en total unaturlig og ugudelig relation.

Hun skal derfor også “sidde ved” dette sidste “dyrs hoved” – denne sidste oplivning af det “Hellige Romerske Imperium.” Det bliver en union af kirke og stat. Det vil holde meget kort tid. Det vil BEKÆMPE KRISTI GENKOMST! Og det vil blive dets endeligt.

Begyndelsesprocessen er i gang nu. Derfor er vi NÆR ved Kristi genkomst! Vi lever nu i denne verdens SIDSTE DAGE!

Når Kristus kommer, kommer han som KONGE over konger og som Hersker over hele jorden (Åbenb. 19:11-16), og HANS KONGERIGE – GUDS RIGE – sagde Daniel, skal KONSUMERE alle disse verdslige kongeriger.

Åbenbaringen 11:15 udtrykker det således: “Verdensherredømmet er nu blevet vor Herres og hans Salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder.”

Dette er GUDS RIGE. Det er ENDEN på nuværende regeringer – regeringer der hersker over Rusland, Kina, Japan, Italien, Tyskland – ja, og selv De Forene Stater og de Britiske nationer. De vil blive kongeriger – REGERINGER -- der tilhører JESUS KRISTUS, der da skal være KONGE over konger på hele den vide jord.

Dette KLARLÆGGER fuldstændig den kendsgerning, at GUDS RIGE er en bogstavelig REGERING. Ligesom det Kaldæiske Imperium var et RIGE – og som det Romerske Imperium var et RIGE – på samme måde er GUDS RIGE også en regering, der vil overtage REGERINGEN af alle verdens NATIONER.

Jesus Kristus blev FØDT til at være en KONGE – en HERSKER!

Disse skriftsteder fortæller os ganske ENKELT, at GUD er den øverste HERSKER. De fortæller os i letforståeligt sprog, at Jesus blev født til at være KONGE – at han vil HERSKE OVER ALLE NATIONER PÅ JORDEN – at hans kongedømme skal herske evigt.

Men alt dette er kun en lille del af den fantastiske, overraskende, ja, i virkeligheden CHOKERENDE SANDHED om GUD RIGE.

GUDS RIGE vil herske over folkeslag og nationer på jorden. Men disse dødelige folkeslag og nationer er IKKE riget, ikke engang Guds Rige. De skal kun REGERES AF DET!

Vi skal også have fundet ud af HVAD eller HVEM, der udgør det. Kan DU, som individ, nogensinde blive del af dette Kongerige?

Man Kan Komme Ind i Det!

I Jesu dage, vidste de religiøse ledere, at han var en lærer, sendt af Gud med GUDS SANDHED. De stemplede ham som en falsk profet, en kætter, og oprører. Men de vidste godt, at han var GUDS stemme!

En af dem, farisæeren Nikodemus, der havde en stilling med autoritet over jøderne, kom hemmeligt til Jesus om natten. I kapitel 12 har vi dækket den historie; men nu kommer der MERE!

“Rabbi,” sagde denne farisæer, “vi ved, at du er en lærer, som er kommen fra Gud” (Johs. 3:2). Ja, vi farisæere, sagde han, vi ved det! Han sagde ikke at “jeg ved det.” Han sagde “VI ved det” – vi farisæere! De vidste at han talte SANDHEDEN – men de ikke alene afviste ham, de korsfæstede ham også!

Men Jesus gik direkte til temaet! Han fortalte Nikodemus om GUDS RIGE. Han fortalte ham ting, som det er nødvendigt, at du FORSTÅR!

Bemærk! “Sandelig, sandelig siger jeg dig: ingen kan se Guds Rige, hvis han ikke bliver født på ny” (Johs. 3:3). Ja, bemærk! Guds Rige er noget der KAN ses, MEN KUN AF DEM DER ER BLEVET “FØDT PÅ NY.” Det er noget som andre ikke kan se! Læs det i kapitel 12, eller skriv efter vort gratis hæfte “Hvad Mener Du – Født Igen?”

Hvad da med KIRKEN? Kan mennesker af kød og blod, der ikke mener at være blevet “genfødt”, SE en KIRKE? Selvfølgelig kan de det! Men de kan ikke se Guds Rige! JESUS SAGDE det! Så, hvis du tror Jesus, da kan KIRKEN ikke være Guds Rige!

Bemærk endvidere: “Jesus svarede: ’Sandelig, sandelig siger jeg dig: ingen kan komme ind i Guds Rige, hvis han ikke bliver født af vand og Ånd” (vers 5). Guds Rige er noget man kan komme med i – MEN, kun dem “der bliver født af vand og Ånd, kan komme med i det!

Notér endvidere! I opstandelseskapitlet i Biblen læser vi: “Men det siger jeg, brødre, at kød og blod kan ikke arve Guds Rige, og forkrænkelighed arver heller ikke uforkrænkelighed” (1. Kor. 15:50). Guds Rige er noget som intet menneske af kød og blod kan arve eller komme med i.

Nuvel, kan folk af kød og blod komme i KIRKEN? Hvis de kan, så kan Guds Rige ikke være KIRKEN – for Guds Rige er noget, kød og blod ikke kan komme med i!

Hvad er “Kirken” efter din mening? Er det en bygning? Folk af kød og blod kan gå ind i -- og går ind i -- bygninger og katedraler som vi kalder “kirker.” Er det de omvendte MENNESKER? Folk af kød og blod KAN blive medlemmer af hvilken som helst gruppe af MENNESKER, som kan kalde sig selv for Kirken. Men kød og blod kan ikke komme i GUDS Rige – så KIRKEN kan altså ikke være Guds Rige!

I Menneskenes Hjerte?

Nogen mener, at Guds Rige er en æterisk sentimental følelse eller noget der indføres i menneskenes hjerte. Hvis det var tilfældet, da ville Guds Rige komme ind i dødelige mennesker. Men disse klare skriftsteder siger, at det er mennesker, efter at de ikke længere er kød og blod – men er opstandne i legemer af Ånd – der kan komme i Guds Rige. Riget kommer ikke ind i mennesker. Mennesker kommer ind i Riget – efter at de er genopstandne i herlighed – når de ikke længere er “kød og blod.”

Er det “gud indeni dig”? Absolut NEJ. Det er ikke noget, mennesker blev født med, eller noget der nogensinde er kommet ind i mennesket. Det er noget mennesker kan komme ind i, når han er “født igen.”

Hvad med Storbritanniens Imperium? Jeg har været over det meste af de Britiske Øer, Canada og Australien – og alle de mange tusinder jeg har mødt var mennesker af kød og blod. De var borgere i det Britiske Imperium – der ikke eksisterer mere – men de kan ikke komme i Guds Rige i deres nuværende kød og blod tilstand. Så det Britiske Imperium kan ikke være Guds Rige.

Men man misforstår det Skriften siger, og kan spørge, “Jamen, sagde Jesus ikke selv, at Guds Rige er inden i jer?” Dette er en MISFORTOLKNING af Lukas kapitel 17, vers 21. Den rigtige oversættelse står i margenen “midt iblandt jer.”

I Farisæernes Hjerte?

Lad og se nærmere på dette. Vær først og fremmest klar over, at hvis dette var meningen, ville det være modsagt af alle de andre skriftsteder jeg har nævnt. Hvis Biblen modsiger sig selv, så kan du alligevel ikke have tiltro til den – og den ville således ikke være bevis for noget som helst.

Hvem taler Jesus til? Læs det!

“Da han engang blev spurgt af farisæerne om, når Guds Rige kommer, svarede han dem og sagde: ’Guds Rige kommer ikke således, at man udvortes kan iagttage det. Ej heller vil man kunne sige: ’Se her!’ eller: ’Se, dér er det!’ thi se, Guds Rige er inden i jer” (Luk. 17:20-21).

Han talte til uomvendte, kødelige, hykleriske og løgnagtige farisæere. Bemærk, “han svarede dem, og sagde.” Det var farisæerne der stillede ham spørgsmålet. Var de i KIRKEN? Nej, aldrig! Hvis man tænker på Guds Rige som KIRKEN – og Riget var “indeni” farisæerne – var KIRKEN indeni farisæerne? Sådan en formodning er latterlig, mener du ikke det?

Læg igen mærke til nøjagtig DET JESUS SAGDE. Husk at KIRKEN var endnu ikke blevet indstiftet. Jesus sagde ikke “Guds Rige vil komme i jeres hjerte.” Han sagde ikke noget af det folk lægger i dette vers. Han sagde til farisæerne “Guds Rige ER” – nutid er NU! Hvad det end var han sagde om Guds Rige, så var det i grammatisk nutid, ikke fremtid.

Lukas skrev oprindeligt disse ord på græsk. Det græske ord der er oversat til “inden i jer”. Men hvis du har en Bibel med referencer i margenen, vil der som alternativ oversættelse stå “midt iblandt jer.” Tekstens sammenhæng viser, at dette sidste er den bedre oversættelse.

Moffatt oversættelsen af samme vers: “Han svarede dem, Guds Herredømme kommer ikke som I håber, så I kan se det; ingen vil sige, “her er det” eller “der er det,” for GUDS RIGE ER NU MIDT IBLANDT JER.”

The Revised Standard Version oversætter det, “Guds Kongerige er midt imellem jer.” Fælles for alle oversættelserne er, at det er skrevet i grammatisk nutid.

Jesus talte ikke om en kirke, der snart ville blive organiseret. Han talte ikke om følelser i sindet eller hjertet. Han talte som Frelser om sit HERREDØMME! Det var ikke en kirke, farisæerne spurgte til. De vidste ikke noget om en Ny Testamente Kirke, der snart ville blive indstiftet. De spurgte ikke til en smuk følelse. De vidste fra profetierne i Daniel, Esajas, Jeremias og andre, at deres Messias skulle komme. De overså fuldstændig profetierne om hans første komme som “Guds Lam,” der skulle ofres for menneskehedens synd – at han skulle fødes som et spædbarn, vokse op, blive afvist og foragtet af dem, som det er skrevet i Esajas 53. De så kun profetierne om hans genkomst som den sejrende og herskende KONGE. Det var hvad farisæerne forventede som Guds Rige.

En Verdensregering

Jesus talte lige ud. Han forklarede, at det ikke ville blive et lokalt eller begrænset kongerige kun for jøder. Det ville ikke kun blive ét ud af mange menneskelige og synlige kongeriger, som folk kunne pege på og sige: “Det er her”, eller “det er kongeriget der ovre.” Men han blev født til at blive KONGE i dette Kongerige, som han ganske enkelt forklarede Pilatus (Johs. 18:36-37). Biblen bruger udtrykkene “konge” og “rige” skiftevis (se Dan. 7:17-18, 23). KONGEN i dette fremtidige Kongerige var, dengang og der, lige midt imellem dem. Og på det sprog han talte til dem, var det nøjagtig hvad han sagde – som margenen og andre oversættelser også angiver.

Jesus fortsatte i de følgende vers med at beskrive sin genkomst, når Guds Rige skal regere OVER HELE JORDEN. I Lukas 17:24 og i Mattæus 24:27 henviser han til lynet, til at beskrive sin genkomst hvor han vil HERSKE over hele verden: Vers 26 – ligesom i Noahs dage, således skal det gå ved Kristi komme i magt og herlighed som verdens Hersker. Vers 30 – beskriver den dag han kommer.

Jesus sagde ikke, som det tydeligt fremgår, at Guds Rige var indeni disse hykleriske farisæere, der hadede Kristus. Han sagde heller ikke at Kirken ville blive Riget.

Fortsæt nu med de andre skriftsteder, og det vil blive endnu KLARERE!

Jesus sagde klart og tydeligt, at disse farisæere ikke ville komme i Guds Rige. Han sagde til dem: “Dér skal der være gråd os tænderskæren, når I (I farisæere) må se Abraham og Isak og Jakob og alle profeterne i Guds Rige, mens I selv er kastet udenfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og syd og sidde til bords i Guds Rige” (Luk. 13:28-29).

Guds Rige er noget mennesker skal GÅ IND I – ved de retfærdiges opstandelse! Men Abraham er der ikke endnu (se Heb. 11:13, 39-40).

Er Her Ikke Endnu

Men man kan spørge -- sagde Jesus ikke at Guds Rige var kommet “nær”? Jo, vi citerede det fra Markus 1:15. Dette ledte naturligvis nogle til at misforstå det han sagde og mente, og de gik ud fra, at Guds Rige ville blive etableret og indført under Jesu præsteskab. Således var der nogen, der antog Kirken for at være Riget.

Men Jesus sagde ikke, at Guds Rige var blevet etableret. Dette blev dog forkyndt (Luk. 16:16). Han sagde ikke, at det allerede var her. Jesus korrigerede selv denne falske opfattelse. Jesus “fortalte endnu en lignelse ... fordi de mente, at Guds Rige straks skulle træde synlig frem” (Luk. 19:11). HVORFOR fortalte Jesus denne lignelse? Fordi nogen, selv dengang, tog fejl og troede at Riget straks skulle træde synligt frem – fordi nogen troede det ville være KIRKEN!

Fortsæt nu: “Han sagde altså: ’En mand af fornem slægt drog til et fjernt land for at skaffe sig kongeværdighed og så vende tilbage igen” (vers 12). Kristus er denne “mand af fornem slægt.” Han beskrev sin opstandelse til Gud Faders trone i himmelen. Bemærk også, at han ville komme tilbage igen, når han havde modtaget det! Han er endnu ikke kommet tilbage! Andre skriftsteder forklarer dette. Vi vil komme tilbage til dette lidt senere.

Fortsæt med lignelsen, der blev fortalt, fordi nogle troede, at Guds Rige ville komme straks, dengang i det første århundrede: “Da han kom tilbage igen, efter at han havde fået kongeværdigheden, skete det, at han lod de tjenere, som han havde givet pengene, kalde til sig for at få at vide, hvad hver af dem havde tjent” (vers 15). Når Kristus kommer igen, vil vi alle blive kaldt frem for Kristi dommersæde – for at aflægge regnskab!

Bemærk i vers 17, den der havde tjent ti pund fik autoritet til at HERSKE OVER BYER – “du skal have myndighed over ti byer.” Den der havde tjent fem pund, “du skal have fem byer under dig.”

Dette handler om KRISTI GENKOMST – og om hvordan han da vil delegere autoritet ud til de hellige, der har omvendt sig i denne kristne æra, i tiden imellem Kristi første og anden tilsynekomst på jorden.

Lignelsen her gjorde det klart, at Guds Rige er en bogstavelig REGERING, der vil blive etableret VED KRISTI GENKOMST – og ikke før! KIRKEN kan derfor ikke være Guds Rige. Men Guds sande Kirke vil blive opvakte i en opstandelse og øjeblikkeligt forandrede fra dødelige til udødelige, IND I Guds Rige. Når Kirkens medlemmer er blevet forandrede til udødelighed, da ER de Guds Rige. Men de er ikke Riget endnu!

De Hellige Skal Herske

Læs nu forklaringen om hvordan Kristus modtog autoritet til at HERSKE over Riget. Han er manden af fornem slægt, der drog til himlen for at modtage dette kongedømme og derefter komme tilbage.

Vi har allerede set Daniels beretning om hvordan Gud Rige – ved Kristi genkomst – skal overtage alle nationerne på jorden og indføre Guds Riges verdensherredømme. Det står i kapitel to. Bemærk nu kapitel syv:

“Jeg skuede videre i nattesynene: Og se, med himlens skyer kom der en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og førtes frem for ham” (vers 13). Jesus omtaler konstant sig selv som “menneskesønnen” – hele vejen igennem Mattæus, Markus, Lukas og Johannes. Kristus steg til himlen i skyerne (Apo. ger. 1:9). Han steg op til Guds egen trone i himlen (Mark. 16:19). Fortsæt nu:

“Og ham blev givet magt og ære og Rige, og alle folk, stammer og tungemål skulle tjene ham; hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke forgår, og hans Rige er uforkrænkeligt” (Dan. 7:14, 1907 oversættelse).

Det er klart! Kristus steg til Guds trone i himlen. Gud er den suveræne hersker over hele universet. Synet viser den Almægtige Gud, den opstandne Kristi Fader, der overdrager ham herredømmet. Herredømme betyder suveræn eller øverste herskerautoritet. Han fik også overdraget et “rige.” Hvor skal dette Kongerige ligge? Der står “et Rige og alle folk, stammer og tungemål skulle tjene ham.” Folk og nationer der taler forskellige sprog, ligger her på jorden. Han fik dominans over ALLE NATIONERNE, dvs. over hele verden!

“INDTIL” -- det Vigtige Ord

Læs nu i din egen Bibel i Apostlenes Gerninger 3:21, der står, at Himmelen skal huse Jesus Kristus INDTIL – ikke evigt, men kun til et bestemt tidspunkt. Indtil hvornår? Indtil GENOPRETTELSESTIDERNE, da skal alt blive genoprettet. Genoprettelse betyder genindførelse af en tidligere tilstand. Det taler om genindførelse af Guds love, Gud regering – genindførelse af glæde og universal FRED.

I dette syvende kapitel af Daniel, havde profeten haft en drøm og syner. Han havde set fire vilde dyr. Bemærk vers 16; forklaringen begynder i vers 17. Dette er GUDS inspirerede fortolkning – ikke min: “Disse fire store dyr betyder, at fire konger skal fremstå på jorden; men siden skal den Højestes hellige modtage RIGET og have det i eje i evigheders evighed” (Dan. 7:17-18).

Bid mærke i det! Ikke alene skal Kristus herske, men de hellige – dvs. omvendte sande kristne – Guds undfangede sønner – de skal overtage Riget! De skal herske under og sammen med Kristus! Det Ny Testamente meddeler at omvendte helgener er arvinger sammen med Kristus!

Daniel fortsætter i kapitel syv med at forklare om en anden magt. Det fjerde dyr i hans drøm – det fjerde imperium (det Romerske Imperium) – fremstod som et dyr med ti horn. De forklares her og i Åbenbaringen 13 og 17 som ti genoplivninger eller opstandelser af det Romerske Imperium, efter dets oprindelige fald i 476 e. Kr. Men midt iblandt dem – efter 476 e. Kr. – fremkom et andet lille horn – et religiøst rige der i virkeligheden herskede over de sidste syv af de andre “horn” eller opstandelser af Romanske riger (vers 20).

Læs nu om dette “lille horn” – det religiøse rige – vers 21: “Jeg havde skuet, hvorledes dette horn førte krig mod de hellige og overvandt dem, INDTIL (endnu et “INDTIL”) den gamle af dage kom og retten blev givet den Højestes hellige og tiden kom, da de hellige tog riget i eje.”

De hellige – nu ikke længere mennesker af kød og blod, men udødelige – skal overtage Riget ved Kristi genkomst!

Jesus Kristus gør det klart. Det er Kristus der taler i Åbenbaringen 3:21, og 2:26-27: “Den der sejrer, ham vil jeg lade sidde sammen med mig på min trone, ligesom også jeg har sejret og taget sæde hos min Fader på hans trone.” Faderens trone er i himlen – der er Jesus nu; men Kristi trone, hvor de hellige skal have sæde sammen med ham, er Davids trone i Jerusalem (Luk. 1:32).

Endvidere: “Og den der sejrer og til det sidste trofast gør mine gerninger, ham vil jeg give magt over folkeslagene; og med jernspir skal han vogte dem.”

TIDSPUNKTET kendes ikke

Efter sin opstandelse, på Oliebjerget lige før han steg til himmelen, forklarede Jesus sine disciple, hvordan de ville blive undfangede og modtage Helligåndens inspirerende MAGT på den snart kommende Pinsedag.

Disciplene ønskede at vide om Guds Rige da ville blive indført. Kirken blev etableret på den umiddelbart forestående Pinsedag. Var det da KIRKEN, der skulle være Riget?

“Herre! Er tiden nu kommet, da du vil genoprette Riget for Israel?”

Igen gjorde Jesus det klart, at Kirken ikke var Riget.

“Da svarede han dem: ’Det tilkommer ikke jer at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt. Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft; og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, ja, indtil jordens ende.’ Og da han havde sagt dette, løftedes han op, medens de så derpå, og en sky tog ham bort fra deres øjne” (Apo. ger. 1:7-9).

Kommissionen han havde givet KIRKEN var at forkynde hans evangelium til hele verden. De ville få den Hellige Ånd, der ville undfange dem som hellige – som Kristne – indlemme dem i Guds KIRKE. Dermed ville de komme i besiddelse af kraften til at udføre Kirkens mission. Men de skulle IKKE indføre Guds Rige. Det vidste de ikke dengang.

Hvad mente Jesus da, “Det tilkommer ikke jer at kende tider eller timer”? Det forklarede han andet steds. I Mattæus 24:36: Der taler han om enden på denne verden og sin genkomst:

“Men den dag og time kender ingen, ikke engang Himlenes engle, ja ikke engang Sønnen, kun Faderen alene.” Han talte her om sin genkomst og indførelsen af Riget -- det tidspunkt kender ingen, ene og alene Faderen.

Selv om vi heller ikke nu kender dagen eller timen, så ved vi alligevel fra Guds profetier, at vi i dag er meget nær! Læs i Lukas 21:25-32: Han havde forudsagt verdensbegivenheder, der lige nu er under udvikling, de skulle lede til ”ængstelse og rådvildhed på jorden”. “Mennesker skal dåne af rædsel og gru for det, som kommer over jorderige; thi himlenes kræfter skal rystes” – verdensproblemer som aldrig før er oplevet. “Men når dette begynder at ske … thi jeres forløsning nærmer sig… Sandelig siger jeg eder: denne slægt skal ikke forgå, før det er sket alt sammen.”

Tegnene viser, at vi er den sidste generation af den nuværende onde verden.

De To Skæbnesvangre Alternativer

Problemerne begyndte med Første Verdenskrig i 1914. Så kom der en pause fra 1918 til 1939. Nu har vi pause nummer to. Men nu har vi endelig nukleare energi. Vi har hydrogenbomber på lager med kraft nok til flere gange at kunne gøre ende på al menneskeliv her på denne planet. Der er andre destruktive våben i dag, som hver for sig kunne udvirke det samme – udslette menneskeheden.

Verdenskendte videnskabsmænd siger i dag, at kun en overordnet verdensmagt kan redde verden fra udslettelse. Men MENNESKER kan ikke, og vil heller ikke blive enige om at forme en sådan verdensregering.

Det er på tide, at vi indser de hårde, kolde og realistiske KENDSGERNINGER: Menneskeheden har to alternativer: Enten er der en Almægtige GUD, der snart vil gribe ind og indføre GUDS RIGE til at herske alle nationerne med overnaturlig overhøjheds MAGT, der vil bringe FRED – eller alt menneskeliv vil blive fuldstændig udslettet (Matt. 24:22).

Men “pausen” vi nu er midt i, vil snart bryde ud i nuklear Verdens Krig nummer tre – det der i Biblens profetier hedder “Den store trængsel” (Matt. 24:21-22). Men Gud vil afkorte den sidste og største verdenstrængsel, og sende Kristus til jorden igen som KONGE over konger, HERRE over herrer – og genindsætte Guds regering under det verdensherskende GUD RIGE!