Hvilken Dag Er Den Kristne Sabbat?
Hvilken Dag Er Den Kristne Sabbat?

Kapitel 1

Gør det nogen forskel, er det ikke lige meget?

NÆSTEN ALLE erklærede kristne godkender SØNDAG som den Herrens Dag, der er fastsat i det Ny Testamente. Muslimer overholder fredag og andre religioner holder slet ingen dag.

Men de der insisterer på, at den syvende dags sabbat stadig gælder, de hævder at brud på sabbatsbudet er SYND – og at straffen for ikke at overholde den, er evig DØD!

Dette er en temmelig alvorlig påstand!

Ikke mange tager det alvorligt – men det hverken modbeviser eller afkræfter udfordringen. Har DU nogensinde seriøst undersøgt spørgsmålet?

Hvis nogen kommer og fortæller mig at mit hus brænder, så hverken afviser eller morer jeg mig over ham. Nej, jeg undersøger sagen og FORVISSER mig om rigtigheden! Hvis det ikke er sandt, så VED JEG i det mindste, at mit hus er i sikkerhed. For mange år siden erfarede jeg, at det kan være farligt ubekymret at FORMODE og antage noget for givet. Det er meget klogere og mere sikkert at indsamle alle KENDSGERNINGER, og derefter tage beslutninger.

Og EVIGT LIV er meget mere dyrebart end et hus.

Kun et fåtal i vore dage er klar over, at sabbat versus søndag uenigheden også raserede i de første tre hundrede år af den kristne æra. Vold, blodsudgydelser og millioner af mennesker blev tortureret og myrdet i diskussionen over dette spørgsmål.

HVEM HAR RET?

Og er det, når alt kommer til alt, ikke lige meget?

Could These Close On The Sabbath? Johnson, Lorton – Ambassador College
KUNNE DISSE LUKKE PÅ SABBATEN?
Man kunne spørge, "Hvordan skulle gigantiske offentlige værker som dette atomværk (øverst), kunne lukke ned hver syvende dag og holde Sabbat?" Nedenunder en hovedgade i Las Vegas, Nevada. Kunne kasinoerne lukke fredag aften og lørdag, hvor der er flest kunder?
Tiderne Skifter

For mange år siden kom jeg til erkendelse i spørgsmålet, om det er lige meget. Min hustru fortalte mig, at hun havde læst i Biblen, at kristne er forpligtede til at overholde sabbaten – fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag. Jeg fik et chok og blev vred. For mig at se var det total fanatisme. Og jeg havde mange modargumenter!

"Du vil vel ikke fortælle mig, at alle disse kirker har taget fejl!" Jeg sagde det med overbevist indignation.

Dermed var jeg udfordret til at undersøge dette spørgsmål – at FINDE FREM TIL ALLE KENDSGERNINGERNE! I vrede blev jeg tvunget ind i en seriøs undersøgelse. Jeg kunne ikke blot ignorere spørgsmålet. Jeg skulle leve med dette spørgsmål! Det havde invaderet mit hjem!

I samme øjeblik spørgsmålet kom op, masede utallige andre sig på.

Var det ikke meningen at religioner skulle justeres i trit med tidernes gang? Når det kom til stykket, var Biblen så ikke 1900 år gammel? Vi lever i en anden verden i dag! Det var nogle af argumenterne. Er vi ikke frie moralske agenter, der selv kan regne vor religion ud? Er det en betingelse for vor egen skæbne, at vi skal stå til ansvar i den sidste dom? Måske er det bedre at vi kommer til SANDHEDEN!

"Hvordan skulle denne verden, som den er organiseret i vore dage, kunne overholde den syvende-dags-sabbat?" Vil nogen nok spørge. "Verden er gearet til at overholde SØNDAG."

Eller, "Forestil dig, at du er ombord på en Ocean Damper. Ville du da forvente, at de skulle stoppe maskinerne og ligge stille hver fredag fra solnedgang?"

"Hvad med de offentlige værker i de store byer? Elektricitet, vand, gas. Skulle politistationerne lukke og lade de kriminelle have en fridag?"

"Forestil dig at dit land var i krig. Skulle soldaterne holde fri fra solnedgang om fredagen? Fjenden ville sikkert ikke holde fri imens!"

"Kan vi i det hele taget regne med kalenderen? Hvordan kan vi vide, om vor lørdag er den samme dag i ugen som den ved skabelsen – eller i Moses dage? Er ugeperioden den samme, er den ikke blevet forandret siden skabelsen?" Også dette spørgsmål vil blive besvaret med beviser i dette hæfte.

"Men," kunne man konkludere, "hvad forskel gør det HVILKEN dag - eller OM man over hovedet holder nogen dag?"

Alle disse spørgsmål skal besvares! Og dette hæfte påtager sig opgaven.

Allerførst, i en verden hvor den anerkendte kristendom overholder søndagen, og hvor de fleste mennesker ikke holder nogen speciel dag hellig, HVAD ER SVARET?

Er der en OVERORDNET AUTORITET der hersker over liv og død og over evigheden, og som har MAGT til at erklære og gennemtvinge det rigtige svar?

Ved HVILKEN AUTORITET observerer de kristne søndagen; muslimer fredagen; andre lørdag og atter andre slet ingen dag?

Er der en autoritet bag fredag, søndag eller lørdag? Det er i hvert fald tydeligt, at ikke alle anerkender den samme autoritet.

Hvis der INGEN GUD er!

Lad mig sige ærligt og lige ud, at hvis der ikke var nogen Gud – hvis jeg kunne udelade GUD af billedet – så kan jeg ikke se, hvordan det skulle kunne gøre nogen forskel!

Jeg kan på ingen måder forestille mig, hvordan et menneske af sig selv skulle kunne ræsonnere, uden nogen overordnet AUTORITET, HVORFOR det skulle kunne gøre nogen forskel hvilken dag – eller om vi overhovedet skulle overholde nogen dag.

Men den Almægtige GUD Skaber eksisterer! Hans eksistens kan nemt bevises. Gud er eftertrykkeligt MED I BILLEDET; om menneskene vil acceptere det eller ej ændrer ikke kendsgerningerne! Den Store Gud har sat usynlige LOVE i kraft, love der respekterer det selvsamme spørgsmål. Denne Gud og disse love EKSISTERER – de er LEVENDE – de er AKTIVE! Og deres tilstedeværelse - deres eksistens er ikke afhængige af mennesker eller menneskeheden.

Den Almægtige GUD har nøglerne til liv og død! Han bestemmer din skæbne! I al EVIGHED! Og det er grunden til hele forskellen – og til dit velbefindende nu og i al evighed!

Så allerførst må vi afgøre en gang for alle, HVAD, eller HVEM, er den SUPREME AUTORITET, for hvem vi skal stå til ansvar. Forklarer denne autoritet, HVORFOR det gør en forskel – og hvad følgerne er for ulydighed og forsømmelse?

Er du klar over, at der er en religiøs bevægelse, der påstår, at "Biblen ikke er tilstrækkelig vejleder til himlen." Deres kirkeledere påstår, at deres egen ufejlbarlige autoritet har givet dem ret til at ændre søndag til at være hviledagen.

Denne religiøse bevægelse fremfører som kendsgerning, at alle søndags-overholdere – og det inkluderer hele den vestlige verden – har underlagt sig deres diktat om søndags observans, og at DETTE BEVISER deres absolutte autoritet.

For længe siden indrømmede en af denne kirkes autoriteter, at fra 1. Mosebog hele vejen til og med Åbenbaringens Bog findes der ikke et eneste ord eller vers, der autoriserer højtideligholdelse af søndagen – og at Biblen håndhæver den syvende dag, sabbaten, som hellig – og at den eneste autoritet for at observere søndagen, var baseret på menneskers bestemmelser.

De påstår, at en arvefølge af menneskelige kirkelige ledere har erstattet Jesu Kristi autoritet. Dette overrasker sikkert mange religiøse mennesker.

Det påstås, at Kristus har overdraget LEDERSKABET i kirken til Peter og hans efterfølgere. Med andre ord, at Kristus har "unddraget sig" – og at mennesker regerer i Kristi sted, som OVERHOVED i kirken.

Men mange kirkegængere accepterer ikke denne ide om ufejlbarlighed.

HVAD er da SANDHEDEN?

Har du nogensinde taget dig tid til virkelig at BEVISE GUDS eksistens? Kan du BEVISE, med eftertrykkelige BEVISER, at Gud er Skaber – at Han REGERER som ØVERSTE UIGENDRIVELIGE AUTORITET over hele Hans skaberværk – over hele universet?

Ja, kan du bevise det – hvis ikke er det fordi du er uvillig til at acceptere SANDHEDEN! Vi tilbyder dig dette bevis i vort hæfte "Eksisterer Gud?" ("Does GOD exist?").

Kan du også BEVISE, at DEN HELLIGE BIBEL er GUDS AUTORITATIVE ORD - Hans inspirerede budskab og instruktionsbog til menneskeheden – den ENESTE UFEJLBARLIGE AUTORITET, ved hvilken menneskeheden vil blive DØMT?

Ja, det kan du også bevise, hvis du da ikke nægter at acceptere SANDHEDEN!

Jesus Kristus er GRUNDLÆGGEREN af den Sande Ny Testamente Guds Kirke.

HVORNÅR Byggede Kristus Kirken?

Jamen, hvornår indstiftede Kristus da Guds Kirke – medens han stadig var menneske, eller efter at han var steget til himmelen?

Budskabet Jesus bragte, da han var menneske - evangeliet - lærte han kun til sine disciple, da han gik sammen med dem på jorden! Men GUDS KIRKE blev grundlagt på Pinsedagen i år 31 e. Kr., efter at Kristus var genopstanden og steget op til Guds trone i himmelen.

HVORNÅR skulle Kristus da "have overdraget sit ansvar" og overladt kirkens ledelse til mennesket? I hvert fald ikke efter at KIRKEN blev startet den Pinsedag i år 31 – og inden denne dato var der jo ingen kirke, der kunne overdrages!

Hvorfor afviser kirkeledere skrifternes autoritet – og forsøger at ETABLERE deres egen autoritet over det de afviser og benægter – se Mattæus 16:18?

Jesus havde lige spurgt disciplene, hvem de troede Han, Menneskesønnen, i virkeligheden var. Og Peter havde svaret, at Han var Kristus – den profeterede Messias – Søn af den Levende GUD. Jesus havde svaret ham, at det havde kød og blod ikke åbenbaret for ham, "men min FADER, som er i himlene."

Jesus tilføjede: "Så siger jeg også til dig, at du er Petrus" (det græske inspirerede originale ord Petros, betyder en sten), "og på denne (1819 dansk bibeloversættelse) klippe [der pegede han på sig selv]" - (det græske inspirerede originale ord Petra betyder klippeafsats, klippefremspring eller stejl klippe) - "vil jeg bygge min kirke" (Matt 16:18).

Det påstås at KLIPPEN hvor Kirken blev grundlagt henviser til Peter – og ikke til Kristus – se da her den sande betydning som Mattæus selv skrev den. Mattæus skrev på græsk. Der var ikke noget engelsk sprog på hans tid. De engelske (og danske) versioner vi har i dag er oversættelser fra det originale græske sprog.

Peter blev også kaldet Cephas (græsk Kephas, fra aramæisk Kepha). I Johs 1:40-42 finder vi, hvordan Andreas, Simon Peters bror fandt Peter og førte ham til Jesus. "Da så Jesus på ham og sagde: Du er Simon, Johannes' søn; du skal hedde Kefas, det er det samme som Peter." (vers 42). Det græske ord Kephas betyder en sten og henviser helt bestemt til et MENNESKE.

Men da Jesus sagde, "på denne klippe vil jeg bygge min kirke" (Matt 16:18), var det Græske ord, Mattæus brugte, hverken kephas eller petros, det var petra, der betyder en kæmpe massiv KLIPPE.

"Og Denne Klippe Var Kristus"

Lad os se på andre vers i biblen, hvor det samme græske ord forekommer. I Mattæus 7:24, taler Jesus om en mand der bygger sit hus på KLIPPEGRUND. Det græske ord er petra. Kan en mand bygge et solidt hus, som stormen ikke blæser omkuld, på småsten og ral? Selvfølgelig ikke! I det næste vers siger Jesus, at huset faldt ikke, selv om vandstrømmene kom og vindene blæste og kastedes mod det; FORDI dets grundvold var lagt på en KLIPPE. Ordet petra dækker over storhed, soliditet og styrke! Det defineres også som en massiv klippe.

I Mattæus 27:60 forklares det, at graven hvor Jesus blev lagt efter korsfæstelsen, var hugget ind i KLIPPEN – ind i petra! En massiv klippe og ikke en sten. Den var stor nok til, at et familiegravsted var hugget ind i den. Jeg har set denne klippe. Jeg har stået inde i denne grav! Det er en KÆMPE KLIPPE og ikke en lille sten!

Det græske petra kan ikke betyde eller henvise til mennesket Peter men kun til den herliggjorte KRISTUS! Om israelitterne under Moses i ørkenen skriver Paulus: "... og alle drak den samme åndelige drik, for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med; og den klippe var KRISTUS" (1. Kor 10:4).

I henhold til Liddell-Scotts Græsk-Engelske Leksikon, "Er der ingen eksempler hos gode forfattere på, at petra kan betyde petros." Det modsatte er tilfældet, petros og petra er udtrykkelig sondret fra hinanden.

I letfatteligt sprog er petra således KRISTUS – og den mindre sten petros eller Kephas var Simon Peter.

Hermed skulle dette stå klart engang for alle!

KRISTUS Er Kirkens Hoved!

Var Peter Kirkens hoved? HVAD SIGER HAN SELV? Peter skrev om Kristus og Kirken, følgende: "Thi det hedder et sted i skriften: Se jeg lægger i Zion (Kirken) en hovedhjørnesten, udvalgt og kostelig, og den, som tror på ham, skal ingenlunde blive til skamme. Denne ære tilkommer altså jer som tror; men for de vantro er den sten, som bygningsmændene vragede, blevet en hovedhjørnesten og en anstødssten og en KLIPPE til fald; i deres ulydighed mod ordet tager de anstød, og dertil var de også bestemt" (1. Pet 2:6-8).

I ovenstående passage taler Peter TIL kirken. Han citerer fra Esajas 28:16: "Derfor, så siger den Herre Herren: Se, jeg lægger i Zion en prøvet sten, en urokkelig, KOSTELIG HJØRNESTEN"! Dette er billede på, at KRISTUS er FUNDAMENTET, hvorpå kirken er bygget. Guds Kirke blev bygget på en KLIPPE (dens fundament), på KRISTUS – ikke på stenen Peter.

I 1. Peter kapitel 2 er ordet "sten" i hvert tilfælde oversat fra det græske lithos – IKKE petros.Lithos defineres som en sten, en møllesten, en anstødssten. Det samme ord er brugt om stenene, der blev brugt til at bygge Templet – og også til stenen der blev rullet for indgangen til Kristi grav. Denne sten var højere end en person. Ordet KLIPPE i vers 8 er oversat fra det græske petra, som betyder en massiv klippe. Det er billede på Kristus – ikke Peter – som HOVEDET over Kirken.

KIRKEN beskrives i Efeserbrevet 2:20 som "opbyggede på apostlenes og profeternes (også det Gamle Testamentes profeter) grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten." Her står det klart og tydeligt, at Kristus er CHEF, han er OVERHOVEDET.

Petra The Massive Crag Christopherson – Ambassador College Billeder
PETRA – DEN MASSIVE KLIPPE
Dette er indgangen til Petra (til venstre). Det græske ord for "Petra" dækker over betydningen af ordet. Læg mærke til hvor små mennesker er i forhold til denne massive klippe! Til højre står, Hr. Herbert W. Armstrong ved siden af Graven i Getsemane Have – også en "petra"-størrelse klippe.

"Thi ingen kan lægge anden grundvold en den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus" (1. Kor 3:11). Det VIRKELIGE FUNDAMENT i Kirken er KRISTUS.

Mange siger at Kristus opgav, overlod Kirken – vendte sig fra Kirken - og overdrog ledelsen til Peter og hans efterkommere. Men Jesus selv sagde: "Jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig" (Heb 13:5). Og han viser i Åbenb 1:13, 18 at han er menneskesønnen, at han er den første og den sidste og den som lever – er åndelig tilstede og levende midt imellem lysestagerne.

Hvem siger i Guds Ord, at han er det levende HOVED over KIRKEN – Peter, en kirkelig leder, eller KRISTUS? LÆS DET! "KRISTUS er KIRKENS HOVED!" (Efe 5:23) Læs det samme i Efe 4:15; Kol 1:18; 2:19.

Jesus Kristus OPSTOD fra døden! Jesus Kristus LEVER I DAG! HVORFOR fremstilles Kristus da enten som en hjælpeløs baby i sin moders arme, og hun herliggøres frem for Kristus – eller som hængende død på et kors? JESUS KRISTUS ER LEVENDE OGSÅ I DAG! I over 1900 år har han være det Levende OVERHOVED og Ypperstepræst i den Sande Kirke som HAN byggede.

Kristus Er AUTORITETEN!

Således blev den Sande Ny Testamente Guds Kirke grundlagt af JESUS KRISTUS – og ikke af Apostelen Peter. Det var den genopstandne, Levende Kristus, der, EFTER HANS opstigen til Guds trone i Himlen, grundlagde Kirken på Pinsedag i året 31 e. Kr. På denne dag sendte Kristus, som han havde lovet (Johs. 16:7), den Hellige Ånd til disciplene, og døbte og indlemmede dem dermed i KIRKEN.

Guds Kirke er ikke en bygning eller en katedral. Ordet "kirke" kommer fra det græske ekklesia og betyder menighed – en samlet gruppe af mennesker. GUDS Kirke består af MENNESKER – de er GUDS undfangede børn. Den består af de, der er blevet undfanget af Gud ved at have modtaget Hans HELLIGE ÅND – og kun af dem.

"Thi med ÉN ÅND blev vi alle døbte til at være ét legeme" – Kristi Legeme, den Sande Guds Kirke. (1. Kor 12:13). Ordet "døbt" betyder at blive nedsænket i - ind i. Modtagelsen af Guds Ånd undfanger én med GUDSLIV – gør ham delagtig i "den GUDDOMMELIGE NATUR" (2. Pet 1:4). De er Guds undfangede børn – og det er dem, der udgør Guds Kirke. Når vi bliver genfødte, i genopstandelsen og dermed øjeblikkeligt bliver forvandlede til udødelighed, ved Kristi genkomst, da vil GUDS KIRKE blive forandret til Guds RIGE!

Det var altså JESUS KRISTUS, der fór op til himmelen. Han sendte Guds Hellige Ånd den Pinsedag, hvor han også GRUNDLAGDE Kirken. Denne samme genopstandne, Levende Jesus Kristus, har været den Sande Kirkes OVERHOVED i over 1900 år!

Jesus Kristus er derfor den ENESTE ufejlbarlige personlighed, der har AUTORITET til at afgøre spørgsmålet om Sabbaten en gang for alle!

Den ØVERSTE AUTORITET er Jesus Kristus og hans nedskrevne Ord – Biblen.

Billede: Ruinerne i Capernaum Ben-Haim Photo
"EFTER SIN SÆDVANE"
Ruinerne i Capernaum. Denne bygning menes at være bygget på stedet hvor synagogen lå som Jesus prædikede i.
MEN ALLIGEVEL - Gør det Nogen Forskel?

Men selv om Jesus Kristus er det Levende Overhoved over den Sande Kirke – selv om HAN er den Øverste Autoritet, der alene kan afgøre dette spørgsmål, vil nogen måske stadig spørge: "Hvad kommer det MIG ved? Og selv om det også angår spørgsmålet om SYND, hvad forskel gør det?"

I vore dage lader de fleste mennesker GUD ude af billedet. Synd betyder intet for folk. Som jeg har sagt tidligere, at hvis GUD ikke tages i betragtning, så kan man ikke se, hvorfor det skulle gøre nogen forskel hvilken dag eller om man overhovedet overholder noget.

Men GUD ER I BILLEDET!

Sandt nok, Gud synes uvirkelig for de fleste mennesker. Men DU er en Guds skabning! Almægtige Gud satte menneskeheden på jorden med en HENSIGT! Hans love og Hans vedtægter afgør din lykke, dit velbefindende og succes her og nu – og din skæbne i evigheden! Den dag du står foran den endelige Dom – er det ikke DIG, der skal afsige dommen.

Den Evige GUD skabte hele universet – Han satte det i bevægelse og Han vedligeholder, og kontrollerer hver eneste kraft og magt og energi. Han REGERER Sit skaberværk. Og LOVENE han satte i levende bevægelse afgør dit velbefindende eller manglen på samme. Åh jo, GUD er i billedet!

Er spørgsmålet om SYNDEN involveret? HVEM afgør hvad synd er – og hvilken forskel gør det?

De fleste mennesker ved ikke hvad synd er. Nogen siger, at det er synd at danse – andre siger, at det er det ikke. Nogen siger, at det er synd at ryge – andre at det er det ikke. Forskellige mennesker – forskellige kirker – har forskellige IDEER.

Men det kunne blive en kostbar uvidenhed! Det første man må have bundfældet i sit sind er dette: DEN ALMÆGTIGE LEVENDE GUD GIVER IKKE OS LOV TIL AT AFGØRE, HVAD DER ER SYND. HAN AFGØR HVAD DER ER SYND OG TVINGER DIG TIL AT VÆLGE, OM DU VIL SYNDE ELLER EJ! Og STRAFFEN for synd er EVIG DØD! Denne straf er virkelig! Og det er en forfærdende og skrækkelig skæbne!

SYND er, at gøre det som GUD SIGER er skadeligt og ondt for dig – og for andre! Synd er det, der står i vejen for at kunne modtage Guds velsignelser, det er fred, lykke, sikkerhed og et fuldkomment glædesfyldt liv! Synd fratager os muligheden for at modtage Guds ALLERSTØRSTE gave, som er EVIGT LIV!

Ja, den Levende Jesus Kristus – og den Hellige Bibel – udgør den Højeste og Eneste AUTORITET, der kan afgøre spørgsmålet en gang for alle! Spørgsmålet om HVILKEN DAG er direkte knyttet til din forbindelse med GUD! Og denne er direkte knyttet til dit velbefindende her og nu, og til din EVIGHED. Det gør en kolossal forskel for GUD!

Jesus Kristus er det Levende personificerede Guds Ord. Og Den Hellige Bibel er Guds skrevne Ord, det Ord Kristus taler til dig! Kristus er det aktive OVERHOVED i den eneste Sande Kirke. Vi har hermed fastslået hvem der er den Øverste AUTORITET!

Så lad os nu se på det KRISTUS siger i BIBLEN, om hvilken dag vi skal overholde i vor nuværende NY Testamente Æra – og om det gør forskel eller ej.