Hvilken Dag Er Den Kristne Sabbat?
Hvilken Dag Er Den Kristne Sabbat?

Kapitel 8

Den forbløffende sandhed om kristne forsamlinger

Læg nu mærke til endnu en overraskende grund til at kun den sande sabbatsdag kan benyttes til kristen sammenkomst.

I Johannes Evangelium kapitel 15 sagde Jesus Kristus, "Jeg er vintræet, I er grenene" (vers 5). Han formaner os til at blive i ham (vers 4), ellers kan vi åndelig set intet gøre. En gren kan ikke bære druer med mindre den sidder fast på vintræet.

Et Guddommeligt Fællesskab

Se nu grundlaget for kristent fællesskab i 1. Johannes kapitel 1:

"Det vi altså har set og hørt, forkynder vi også jer, for at I også må have fællesskab med os; og vort fællesskab er med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus... Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, og dog vandrer i mørket (dvs. at vi er ulydige mod hans bud), så lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset (LEVER efter BIBLENS ORD og gør det til vor LIVSSTIL, er vi GØRERE og ikke kun hørere – vi er LYDIGE), ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hverandre, og Jesu, hans Søns blod renser os fra al synd" (1. Johs 1:3, 6-7).

Vi kan kun have sandt kristent fællesskab når hvert kristent individ er fast forankret i Kristus og i Faderen – som grene der sidder fast på vinstokkens stamme.

Hvad holder da vinstokkens grene sammen? Når folk mødes på dage de selv har udpeget, og forsøger at SLUTTE SIG SAMMEN i kirkegrupper, da er Kristus ikke tilstede i deres fællesskab. Han er aldrig TILSTEDE på sådan en dag! De kan sammenlignes med en bunke grene, klippet af vinstokken, der forsøger at komme i forbindelse med hinanden!

Hvordan finder vi da ud af at Jesus Kristus er tilstede på Hans sabbat? Den dag han hvilede og blev forfrisket. Han helligede dagen - medens han hvilede, helligede han den – han satte den til side til hellig brug og hensigt som HANS dag – Han helligede den og gjorde den til HELLIG TID.

Men HVORDAN HELLIGEDE han den? Husk at jeg allerede har vist dig, at ligesom jorden Moses stod på, tæt ved den brændende busk (2. Mos 3:1-5), var HELLIG GRUND – fordi Kristus var tilstede der, og Kristi tilstedeværelse HELLIGER stedet, hvor han befinder sig – på samme måde som vi bliver HELLIGE hvis, og kun hvis, Kristus er tilstede i os ved Sin Hellige Ånd – derfor Helliger Kristi tilstedeværelse sabbaten og gør den til hellig tid.

Da HERREN i det Gamle testamente, ORDET (græsk: logos) i Johs 1:1-3 blev kød (vers 14), og fik navnet Jesus Kristus, ca. 4000 år efter at han havde hvilet på den første sabbat og dermed indførte sin tilstedeværelse (1. Mose 2:1-3), holdt han stadig sabbaten og var tilstede på den (Lu 4:16) "efter sin sædvane."

Han havde ikke forandret sig. Jesus Kristus er STADIG DEN SAMME I DAG (Heb. 13:8).

Derfor er Hans tilstedeværelse på HANS DAG også den sammen som dengang. Når Guds egne lydige børn, alle forankrede i Kristus – efterlever Kristi livsstil i harmoni og lydighed – forsamles på Hans Helligdage, da har de reelt fællesskab med KRISTUS. Han er der, i deres midte, i Ånden! Og derfor knytter Kristus dem sammen i FÆLLESSKAB MED HAM OG FADEREN!

Når folk forsamles på søndagen er Kristus ikke tilstede! Du kan vælge at argumentere for dine egne opfattelser, hellere end at overgive dig til sandheden, men det er denne sandhed der vil dømme dig, når du står ansigt til ansigt med Kristus på dommens dag.

Kan Man Tilbede Kristus Forgæves?

Hvad da med offentlige, ugentlige kirke-gruppe tilbedelser på en søndag – eller på en fredag?

HØR EFTER og RET DIG DEREFTER! Din Bibel siger: "Gud er Ånd, og de, som tilbeder Ham, bør tilbede i Ånd og Sandhed." (Johs 4:24).

Hvad siger kirkerne i denne verden? "Tilbed Gud i overensstemmelse med din egen samvittighed." LIGE MODSAT DET SOM GUD SIGER!

Hvordan tilbeder du Gud i Ånd og Sandhed? Hvad er SANDHED? Jesus sagde klart og enkelt: "DIT ORD ER SANDHED." Guds Ord er BIBLEN!

BIBLEN autoriserer kun sabbaten som Guds ugentlige Helligdag til sammenkomst og tilbedelse. Biblen er GUDS AUTORITET! HVILKEN AUTORITET HAR FOLK FOR AT HOLDE SØNDAG?

At tilbede Gud i ånd og SANDHED er at tilbede Ham på den måde, og på det tidspunkt (når det drejer sig om kirkelige sammenkomster) Han har fastsat i SIT ORD, som er SANDHED!

Gud har selv tilsidesat denne eneste dag til at IDENTIFICERE HAM som SKABER! Han har afsat den til VELSIGNELSE! Til vor fysiske hvile! Til åndelig fornyelse!

Ligesom han har givet os dagen, til at hvile fra arbejde og forretninger, har HAN også bestemt, at den skal være "en hellig SAMMENKOMST" (3. Mose 23:2-3), det vil sige en BEFALET SAMMENKOMST, hvor vi er befalet at være til stede. Det er denne ene dag med Hans guddommelige tilstedeværelse. Han bestemte denne dag til fælles tilbedelse, dagen der identificerer den Gud vi skal tilbede!

INGEN ANDEN DAG KAN OPFYLDE DENNE STORE OG HERLIGE HENSIGT!

Ja, GUD har en grund til sabbaten – en HENSIGT!

De der forsamles for at tilbede Gud og Herren Jesus Kristus på anden vis, ulydige imod måden og tidspunktet der er påbudt i GUDS ORD, tilbeder Ham ikke i ånd og i SANDHED. Gud vil ikke godkende deres tilbedelse.

Bemærkede du, at Kristus sagde, at man kan anerkende Hans navn og kalde sig selv for kristen, ja endda TILBEDE HAM – og faktisk gøre det forgæves? Stadig fuldstændig "ufrelst"?

Hør Kristi egne ord: "Det er forgæves, de dyrker mig, når de fører lærdomme, som kun er menneskebud. I sætter Guds bud til side og holder fast ved menneskers overlevering... I ophæver Guds bud for at holde jeres egne overleveringer" (Markus 7:7-9).

At forsamle sig for at tilbede på søndagen er kun MENNESKERS tradition – og det er en hedensk tradition! De der deltager afviser Guds Bud, og er ulydige mod Guds befaling om at holde Hans sabbat hellig, og gør sig SKYLDIGE I SYND, og SÅDAN TILBEDELSE ER FULDSTÆNDIG FORGÆVES!

Det er Jesu Kristi egne ord!

Tekst fra afdøde Kardinal Gibbon's bog 'Faith of Our Fathers'
Tekst fra afdøde Kardinal Gibbon's bog 'Faith of Our Fathers'
Han indrømmede at Biblen ikke giver nogen autoritet til at ændre dagen for tilbedelse fra Sabbat til søndag.
IKKE "Jødisk" Sabbat

På trods af alle skriftstederne i Biblen – på trods af Guds direkte befalinger – har mange hørt eller læst, at sabbaten kaldes "den jødiske sabbat" så ofte, at deres tanker øjeblikkeligt vil argumentere: "Ja, men alt dette med at sabbaten er hellig – og om sabbatspagten, det har intet med MIG at gøre; det er alt sammen for jøderne – og jeg er ikke jøde."

Åh jo, det GÆLDER også for DIG!

Jesus sagde, "Sabbaten er skabt for MENNESKET" – for menneskeheden! Husker du det? Den blev skabt SAMTIDIG med mennesket – på Adams tid! Der var intet jødisk folk på den tid! Almægtige Gud har ikke en norm for det jødiske folk og en anden for ikke-jøder (gentile/hedninger). Ingen hedning kan blive kristen FØR han er blevet en ISRAELIT – læs Efeser 2:11-22. Gud siger igennem apostelen Paulus til hedningerne: "Her er ikke forskel på jøde og græker... thi I er alle én i Kristus Jesus. Men når I hører Kristus til, da er I jo Abrahams afkom, arvinger i kraft af forjættelse" (Gal 3:28-29).

Der findes ikke noget udtryk såsom "den jødiske sabbat" noget sted i Biblen! Det er et nedsættende og hånligt tilnavn. Det stammer fra ikke-kristne "ulve i fåreskind", som Kristus kaldte dem. De havde til hensigt at vildlede og skabe fordomme imod Guds Sandhed. Det er slørende, miskrediterende, vildledende sprog og terminologi brugt af FORFØRERE, falske profeter, og de der holder fast ved hedenske doktriner og traditioner, og er i strid med Guds Ord!

DET ER IKKE BIBELSPROG!

Måske er de fleste der har læst det alligevel blevet så forudindtaget af denne hånlige retorik, at det er meget vanskeligt for deres hjerne at forstå og acceptere den ENKLE SANDHED i deres egen BIBEL!

Læs Efeser 2:11-12 igen. DU SKAL BLIVE ISRAELIT FOR AT BLIVE FRELST! Du har hørt mange falske og anti-skriftlige lærdomme, der har givet dig den opfattelse, at frelse er for hedninger. DET ER DEN IKKE!

Alle LØFTERNE blev givet til ISRAEL. Hvorfor?

Læs nu omhyggeligt og FORSTÅ. Alle nationer har fulgt ugudelige, falske og hedenske religioner. Det var i en sådan ugudelig verden, at Gud udvalgte sig en særlig nation i Moses' tid ud af Abrahams, Isaks og Jakobs afkom, en nation der skulle være HANS EGEN – den skulle være et lys og et eksempel for de ikke-troende hedninger. For resten, ordet Gentil BETYDER ikke-troende.

Til denne særligt udvalgte nation gav Gud SINE rette leveveje - og til dem gav han LØFTERNE som også indeholdt frelse (Rom 9:4). Og, når en gentil-født person angrer, acceptere Kristus og modtager Guds Hellige Ånd, da bliver han en åndelig israelit, et barn af Abraham og arving til løfterne (Gal. 3:28-29).

Frelsen udgår fra jøderne (Johs. 4:28-29). Frelse er imidlertid tiltænkt ALLE der tror (med levende tro, ikke med død tro) – først for jøderne, og gennem Kristus også for hedningerne (Rom 1:16).

DU kan ikke blive frelst MEDMINDRE du bliver en åndelig JØDE! (Rom 2:28-29). Selvfølgelig er alle naturlig-fødte israelitter, ved deres ulydighed, blevet afskåret fra løfterne og Guds frelse – men de kan modtage dem ligesom alle andre igennem Kristus! (Rom 11:17-18, 23-26).

Derfor skal den sande kristne fjerne alle fordomme og fjendskab imod jøderne fra sit hjerte.

Er Kristus I Dig?

Igen spørger vi, GØR DET NOGEN FORSKEL hvilken dag, eller om vi overhovedet holder nogen?

BIBLENS DEFINITION af en kristen, er en der har modtaget Guds Hellige Ånd som gave og som bliver ledt af Guds Ånd. Med andre ord, KRISTUS I JER, HERLIGHEDENS HÅB! (Kol 1:27).

Den Hellige Ånd er den livgivende Ånd, der strømmer fra selve FADEREN og fra KRISTUS! Den HELLIGE ÅND indgyder i dig, ikke alene kærligheden, troen og livet fra den Evigt levende KRISTUS – men også KRISTI EGET SINDELAG. (Fil 2:5).

Bogstaveligt talt betyder det, at Kristus Selv er i DIG – ikke personligt men i ÅND (Gal 2:20). Jesus Kristus er den Frelser der bogstaveligt kommer ind i vort sind for at rense os og frelse os inde fra!

DET BETYDER, AT JESUS KRISTUS LEVER Sit liv I OS! Eller med andre ord betyder det, at vi overgiver os til Jesus Kristus og lader ham leve vort liv for os!

Jamen, HVIS Jesus Kristus er I DIG (og du er ikke virkelig omvendt medmindre Han er!), vil han da i dig profanere Sin Helligdag og i stedet holde en hedensk dag?

UMULIGT!

Jesus Kristus har ikke forandret sig. Han er DEN SAMME, i går og i dag, ja, til evig tid! (Heb 13:8).

Det var KRISTUS der skabte sabbaten. Det var KRISTUS, der hvilede på den allerførste sabbat! Det var den EVIGE, (YHVH) der senere blev Kristus, som talte til israelitterne på sabbaten (2.Mos 16). Det var KRISTUS der holdt sabbaten som det var hans sædvane (Lu 4:16).

Jesus Kristus har altid været tilstede på Sin Egen Helligdag! HVIS Kristus er I dig – kan Han ikke holde en anden dag i dig NU! Og HVIS du, efter at have læst sandheden i dette hæfte, undskylder dig, gør oprør og nægter at holde Kristi Helligdag, da siger jeg dig med Hans ufejlbarlige autoritet, at Han ikke er i dig!

Så alvorlig er det!

Gud giver KUN sin Hellige Ånd til dem DER ADLYDER HAM! (Apo.g 5:32). Betingelserne for at modtage Guds gave, den Hellige Ånd, er: OMVENDELSE og DÅB (Apo.g 2:38).

Synd er brud på Guds Lov (1. Johs. 3:4). Denne lov er en åndelig lov (Rom 7:14). Straffen for at bryde den er DØD – evig død! (Rom 6:23). Det fjerde bud i denne lov befaler dig at HUSKE sabbatsdagen, at holde den HELLIG! Det siger også, at den syvende dag i ugen, ikke søndag som er den første, er den Evige GUDS dag! Og det er den syvende dag i ugen – dagen før den første dag af ugen (Matt. 28:1) – ikke en hvilken som helst syvende dag – ikke en hvilken som helst dag ud af de syv.

Der er ingen smuthuller! Der er INGEN MÅDE AT UNDSLIPPE, for dem der er ulydige! Guds love håndhæves automatisk! Gud behøver ikke noget menneskeligt politi til at fange dig! Der bliver ikke nogen menneskelig rettergang med 12 fejlbarlige nævninge eller vildledte menneskelige vidner.

Nej, ingen kan UNDSLIPPE! Dette er den ALMÆGTIGE GUD du har med at gøre i dette spørgsmål!

Gud er KÆRLIGHED! Gud elsker menneskeheden. Gud elsker DIG! Gud helligede Sin sabbat med en hensigt – at indlemme DIG i Sin FORENING! Hans LOV er KÆRLIGHED. Den kan kun opfyldes med kærlighed! Der kræves en åndelig kærlighed til at opfylde en åndelig lov. Vi blev ikke fødte med denne kærlighed. Gud tilbyder den frit – HANS EGEN KÆRLIGHED, "udgydt i vore hjerter ved Helligånden" (Rom 5:5). Når du overgiver dig, omvender dig og tror, da lover Gud dig sin Hellige Ånd. Han giver sin Ånd og den åndelige KÆRLIGHED der er nødvendig for at kunne opfylde Hans Lov!!

Det er sandelig VIDUNDERLIGT!

Det indlemmer dig i KRISTI EGET FÆLLESKAB – holder dig i nær kontakt. Det skænker dig Hans SIKKERHEDSBESKYTTELSE, fred i sindet, lykke og et fuldfyldt liv!

"Men hvordan kan jeg leve, hvis jeg ikke engang kan tænde en ild på sabbaten, og ikke kan spise?" vil nogen stadig indvende.

LAD OS FORSTÅ DETTE! Forbuddet mod at "samle pinde" og "tænde ild" på sabbaten var en tilføjelse til den CIVILE, RITUALISTISKE og CEREMONIELLE Moselov – ikke en del af de Ti Bud som er den ÅNDELIGE Lov!

På grund af overtrædelser – det vil sige at den åndelige Lov var blevet overtrådt – tilføjede Gud igennem Moses, 430 år efter Abraham, en materiel og fysisk lov med ritualer og ceremonier (Gal 3:16-19). Denne lov var en FYSISK lov, der omfattede dyreofringer. Den skulle være midlertidig STEDFORTRÆDER for Kristi offer og den Hellige Ånd, som det Gamle Testementes israelitter ikke fik tildelt. Nu får vi den Hellige Ånd, som giver os KRAFT til at adlyde. Disse ritualer og ofringer gav dem fysisk arbejde der skulle udføres morgen, middag og aften – det skulle indarbejde VANER og LYDIGHED. HVORFOR? Fordi de havde været ulydige! De fysiske ritualer skulle LÆRE DEM LYDIGHED! Derfor var de "tugtemesteren" der skulle gælde INDTIL Kristi komme (Gal 3:24).

Da VIRKELIGHEDEN kom (Kristus og den Hellige Ånds gave), da var det slut med stedfortrædelsen.

SABBATSBUDET er et ÅNDELIGT bud. Det har med vort sammenhold, vor forsamling og tilbedelse at gøre. På sabbaten er det forbudt at udføre ugedagenes almindelige arbejde, hvor vi tjener til livets ophold, vort JOB eller andre FORRETNINGER.

Men sabbaten blev gjort FOR MENNESKET, som en VELSIGNELSE til menneskene! Den blev skabt til GLÆDE – til åndelig FORNYELSE og velsignet fællesskab med KRISTUS!

Jesus Kristus HOLDT SABBATEN da han levede som menneske her på jorden. Hele KAPITLER i de fire evangelier er viet til at fortælle, HVORDAN han lærte os at holde sabbaten.

Farisæerne på Jesu tid overholdt omkring 65 strenge regler om "må og må ikke" som rabbinerne havde indført og som gjorde sabbaten til et "TRÆLDOMSÅG". Jesus afskaffede disse menneskelige reguleringer.

Jesus og hans disciple gik igennem en kornmark på en sabbat. Disciplene plukkede nogle aks og spiste kærnerne. Farisæerne beklagede sig. Men Jesus irettesatte dem – og viste dermed, at mindre gøremål med at hente og tilberede mad til sabbaten var RET. Det var ved denne lejlighed at han sagde, "Sabbaten er skabt for MENNESKET, og ikke mennesket for sabbaten," og til at bekendtgøre at HAN er HERRE over sabbaten – derfor er sabbaten HERRENS DAG!

Jesus HELBREDTE de syge på sabbaten. Det var ikke en forretning eller et arbejde han tjente på. Det var en medlidenhedshandling – en KÆRLIGHEDSHANDLING. Jesus sagde, at det var rigtigt at GØRE DET GODE på sabbaten.

Han forklarede endog, at det var rigtigt at trække en stakkels okse op af en grøft på en sabbat – men nogle af i dag, ville måske genne det stakkels dyr i grøften om fredagen, så de havde en undskyldning for at få den op på sabbaten! Jesus forventer af os, at vi bruger visdom og sund dømmekraft – og at vi er ÆRLIGE!

Mange der har læst hertil i dette hæfte, vil sige – "Men jeg kan ikke holde sabbat, jeg ville miste mit ARBEJDE."

Lad mig fortælle dig noget! Jeg kender hundredvis af sådanne tilfælde! Der kræves levende TRO til at ADLYDE Gud! Kan du vise FULD TILLID TIL HAM, også med hensyn til dit arbejde? Hvis du ikke kan, giver jeg dig ikke mange chancer for at undgå ILDSØEN!

Spørg aldrig en arbejdsgiver om du må få fri om lørdagene. Brug visdom – og BED om Guds hjælp. Fortæl derefter din arbejdsgiver, med rolig, indtrængende stemme og en positiv fremtræden, at du har lært, at GUD har HELLIGET timerne fra fredag ved solnedgang til lørdag ved solnedgang, og at HAN befaler dig a at holde dem hellig. Du er ked af, hvis det på nogen måde betyder ulejlighed for ham – men du vil ikke være i stand til at fortsætte med at arbejde i disse timer. Sig det venligt men BESTEMT. Sig at du er villig til at arbejde søndage, hvis dette ville være til hjælp.

Fra flere HUNDREDER af tilfælde ved jeg, at ni ud af ti MISTER IKKE DERES ARBEJDE! Hvis du først oprigtigt beder Gud om at give dig gunst og imødekommenhed i din arbejdsgivers øjne, og derefter venligt og høfligt fortæller ham din beslutning, vil det være temmelig hårdt for en arbejdsgiver at blande sig i din religion!

Ni ud af ti har IKKE mistet deres arbejde, som de måske forventede at de ville. Og den ene i de ti der mistede det? De få der mistede deres arbejde FANDT HURTIGT ET BEDRE JOB.

DU KAN HAVE TILLID TIL GUD!

Det er netop i sådanne tilfælde, at du må blande levende TRO med lydighed!

Husk til sidst, at det er GUD, der har bestemt, hvad der er synd – men Han tvinger DIG til at afgøre OM du vil synde eller ADLYDE!

Nu er det DIN AFGØRELSE!

Nu er det DIN AFGØRELSE!

Jeg har troligt givet dig Guds Ord. Det er ikke populært. Det er ikke det, det populære flertal vil fortælle dig.

OG NU VED DU, at du vil blive BEDØMT ud fra det du gør med denne viden!

Du skal selv vælge. Oprør betyder evig STRAF som er EVIG DØD. Gud vil ikke frelse nogen Han ikke kan STYRE.

Du må vælge imellem GUDS veje og MENNESKENES veje, som de løgnagtigt kalder "kristne".

Mit ansvar slutter med at have FORTALT dette til dig. Jeg har råbt højt. Jeg har løftet min stemme. Jeg har VIST DIG DIN SYND i denne henseende. Gud kalder dig til omvendelse. Men Han tvinger dig ikke. Du skal selv tage din beslutning – og det du sår, vil du høste.

Ved NÅDE bliver du frelst, men det er Gud der stiller betingelserne. Du kan overgive dig og modtage Guds NÅDE – eller du kan modstå og betale med evig DØDSDOM!

Hvor Kan Man Holde Sabbat?

Note: Selv om det følgende afsnit var i det originale hæfte, gælder denne information ikke længere. The Worldwide Church of God, kontrolleres i dag af folk der ikke anerkender Herbert W. Armstrongs apostelgerning. Der er imidlertid stadig loyale præster (ikke mere i Worldwide) som fortsætter med trofast at følge den åbenbaring Gud gav Hr. Armstrong. Hvis du ønsker at kontakte en af disse præster send da e-mail til:

Når folk lærer om sabbaten sker det ofte, at de finder en religiøs gruppe som de slutter sig til. Men det er ikke nok at mødes med hvilken som helst gruppe bare fordi de anerkender "sabbat argumentet." Det betyder ikke nødvendigvis, at det er den SANDE Guds Kirke.

Gud befaler os at søge legemet – Arbejdet – der er bemyndiget af Gud.

Der er kun EN ENESTE sand Kirke!

Den udfører GUDS ARBEJDE. Den er, som Jesus sagde den ville være, en "lille flok", forfulgt og foragtet af verden. Men den har pligtopfyldende, indviede, omvendte, fuldt ud instruerede og trænede, ordinerede PRÆSTER til rådighed overalt i verden, der vil besøge dig i dit hjem og besvare dine spørgsmål om sabbaten og forklare Biblen for dig – HVIS DU ANMODER OM DET! Ingen af dem vil NOGENSINDE henvende sig uopfordret.

Skulle du efter eget frit valg ønske at vide MERE om den eneste Kirke Kristus indstiftede og er Overhoved i også i dag – hvis du har spørgsmål hvorfor så ikke bede om et personligt besøg? Måske har vi en af Guds egne præster i dit område.

Mange hundrede, ja tusinder – bliver omvendte – deres liv FORANDRES ved GUDS ARBEJDE, igennem The WORLD TOMORROW radio og TV verdensomspændende udsendelser og The PLAIN TRUTH magasinet, Ambassador College Correspondance Course og præsterne i The Worldvide Church of God. Uvidende om at en af Guds egne kaldede præster, som kan forklare og besvare spørgsmål, kan kontaktes, har folk SLUTTET sig til en af kirkerne i denne verden. Du kan ikke SLUTTE dig til den sande Guds Kirke – kun den Almægtige kan indlemme dig.

Men hvis du har spørgsmål angående sabbaten, kristen forsamling, doktriner og traditioner – eller HVILKET SOM HELST spørgsmål om Kirken og Biblen, eller om KRISTENLIVET, da skriv til mig. Jeg kan ikke længere komme personligt (som tidligere og ville ønske jeg stadig kunne), men Gud har nu givet mig mange sandt kaldede og udvalgte mænd der KAN.

Overvej nu omhyggeligt KENDSGERNINGERNE der stammer fra din egen BIBEL. Tag derefter din beslutning og gå den vej GUD viser dig.