Hvilken Dag Er Den Kristne Sabbat?
Hvilken Dag Er Den Kristne Sabbat?

Kapitel 5

Hvilken dag er for gentile kristne?

"MEN HØR HER!" – der er sikkert flere argumenter – "var Sabbats Pagten ikke kun for Israel? Har Gud ikke HOLDT gentile UDENFOR? Var det ikke meningen at sabbaten skulle identificere israelitterne som et adskilt og særligt folk?"

Svaret er et absolut NEJ!

Lad os FORSTÅ! Lad os få dette på det rette!

Udelade Gentile?

Gud gav Sabbats PAGTEN til at identificere først den SANDE GUD i modsætning til og adskilt fra falske guder, og derefter for at identificere HANS FOLK i modsætning og adskilt fra dem der IKKE ER GUDS FOLK!

Formålet var ikke at skelne imellem to slags KRISTNE, om de var jødisk eller gentile fra fødselen. GUD HAR IKKE TO SLAGS KRISTNE – hvad enten de er jøder eller gentil-fødte, mænd eller kvinder, vi kristne er alle ÉT i Kristus Jesus (Gal 3:28).

FORSTÅ NU DETTE!

I Gammel Testemente tid var israelitterne det eneste folk på jorden, der var GUDS folk. Og sabbaten var TEGNET, der identificerede dem som GUDS FOLK.

Har du ikke læst i Hoseas, hvordan Gud "malede" et billede af ISRAELS HUS (Ti-stamme Kongeriget) som "Loammi," der betød "IKKE MIT FOLK"? (Hosea 1:9). Det var fordi de havde afvist GUDS SABBAT, og fulgte Kong Jeroboam's tradition med at holde den første dag i ugen (søndag) hellig som deres "sabbat."

"Se, derfor" sagde Gud til dette idoldyrkende og sabbatafvisende hus, "spærrer jeg med tjørn hendes vej, foran hende murer jeg en mur, så hun ikke kan finde sine stier" (Hos 2:6). Det vil sige, at Israels Hus skal tabe/miste sin vej under vejs - når hun migrerer fra assyrisk fangenskab til nordvest Europa, til de atlantiske kystlande, Skandinavien og Storbritannien – skal hun tabe sin identitet – BLIVE TABT – de TABTE Ti Stammer!

Læs de første to kapitler af Hosea's bog – det er en profeti møntet på de Ti Stammer AF ISRALES HUS. Der fremstilles de som dem, der har mistet al forståelse og viden om HVEM der er deres Sande Gud!

Profeti for NU

Noter det! "Ja hun, hun skønner ikke, at det var mig, som gav hende korn og most og olie, gav hende rigeligt sølv og guld, som de gjorde til Ba'aler" (vers 8).

Dette beskriver Storbritannien og Amerika som de er I DAG! Gud har givet os uhørt national RIGDOM. Betingelsesløst gav han Abraham løfterne – ikke på grund af vore SYNDER, men på grund af Abrahams LYDIGHED! Hvordan har vi da udnyttet denne rigdom? Til Baal-tilbedelse - solguden Baal's DAG der kaldes SØNDAG – til Baal's Jul, Påske og andre helligdage den HEDENSKE såkaldte "kristendom" fejrer, hvoraf store dele er det stik modsatte af JESU KRISTI sande religion!

Læg nu mærke til vers 9? Hvad vil Gud GØRE VED DET?

"Derfor tager jeg atter mit korn, når tiden er til det, min most, når timen er inde ... " Det vil sige HUNGERSNØD som allerede nu er på begyndelsesstadiet – profeteret af Joel og Ezekiel ved Kristus, og i Åbenbaringens bog! Ja, dette er en profeti for VORE DAGE! FOR VORE FOLKESLAG! Opfyldelsen er allerede begyndt NU imens du læser disse linjer.

Fortsæt! Bemærk hvad mere Gud NU vil påføre OS: "Jeg gør ende på al HENDES glæde, fester" – Baals fester – jul, nytår, påske, fastemåned, Hallowen! De er IKKE GUDS dage! Fortsæt: "nymåner, sabbater, hver en højtid hun har." (IKKE GUDS men Baals som vort folk kalder DERES sabbatter – den hedenske SØNDAG!) vers 11.

Gud fortsætter: "Jeg hjemsøger hende for Ba'alernes fester ... mig glemte hun, lyder det fra HERREN" (VERS 13).

I over tredive år har jeg, gennem The WORLD TOMORROW program og The PLAIN TRUTH magasin, forkyndt Guds profetier til vort folk – at HUNGERSNØD og sygdoms epidemier vil tage en tredjedel af vore folk! Medmindre vore folk og nationer vil vågne op og ANGRE disse SYNDER, da vil vi blive INVADERET, og igen TAGET I FANGENSKAB SOM SLAVER. Du kan håne. Du kan ignorere det. Men IKKE RET LÆNGE! I den nærmeste fremtid vil det SKE! Da vil hånen stilne!

Men hvordan ender denne særlige profeti i Hosea?

LÆS DET!

"Se, derfor vil jeg lokke og føre hende (Israel) ud i ørkenen" – i slaveri og fangenskab – "og tale hende kærligt til ... På hin dag" – ved Kristi genkomst – "lyder det fra Herren, skal hun påkalde sin ÆGTEMAND, og ikke mere Ba'alerne. Ba'alsnavnene fjerner jeg fra hendes mund, ej mere skal de huskes. På hin dag slutter jeg en pagt for dem" – DEN NYE PAGT! ... "og siger til IKKE–MIT-FOLK (DE "TABTE" TI STAMMER), Mit folk er du" og han skal sige: MIN GUD!" (Hosea 2:14-23).

Du har muligvis ikke forstået denne profeti i Hosea før! Den kan ikke blive virkelig forstået uden først at forstå SABBATS PAGTEN i 2. Mose 31:12-17!

Tilbage nu til spørgsmålet vi startede dette kapitel med.

Udelukker denne særlige sabbats PAGT de gentile? Var det dens hensigt at identificere ISRAEL som anderledes og tydeligt adskilt fra GENTILE?

Da ISRAEL afviste dette identificerende TEGN, klassificerede det dem bestemt heller ikke! De adskilte sig ikke fra gentile – de kom endog til selv at tro, at de var gentile. Verdens gentile folkeslag KALDTE DEM GENTILE. JØDERNE KALDTE DEM GENTILE!

Jøderne fortsatte med at overholde sabbatten – og hele verden kaldte dem "det UDVALGTE FOLK"!

Folk samles her til en solopgang Påskemorgen antageligt for at 'tilbede Kristus' American Stock Photo
Folk samles her til en solopgang Påskemorgen antageligt for at "tilbede Kristus"
Men på trods af den oprigtige hensigt, er denne tilbedelse ikke accepteret af Gud
ET LYS for Gentile Folkeslag!

HVORFOR oprettede Gud da denne specielle, evigt gyldige sabbatspagt med ISRAEL – og hvorfor ikke med gentile nationer?

Simpelt hen fordi alle gentile folkeslag havde fuldstændig afskåret sig selv fra Gud. Alle havde valgt idoltilbedelse og ingen kendte noget til den sande Gud.

Og Gud valgte et undertrykt slave folk – dog et folk med fremragende egenskaber nedarvede fra Abraham, Isak og Jakob og Josef – simpelt hen fordi ingen af dem havde fået indpodet NOGEN religion overhovedet - derfor gjorde han dem til SIN nation.

Simpelt hen fordi Gud gav dette såkaldte udkaldte folk, som var HANS nation, SINE RETTE VEJE – og HVORFOR?

FOR AT DE SKULLE VÆRE ET LYS – ET GODT EKSEMPEL – FOR DE GENTILE NATIONER!

Gud gjorde det for at VISE ANDRE FOLKESLAG hvilke VELSIGNELSER der følger, når man adlyder HANS LOVE! De skulle være et godt eksempel for andre nationer!

Gud gav SINE RETTE VEJE – og alle SINE LØFTER – inklusiv frelse gennem Kristus – til ISRAEL, så disse veje og velsignelser kunne blive kendt og gjort tilgængelige for de gentile folkeslag!

Alle andre nationer havde mistet kendskabet til Gud – TABT KENDSKABET TIL HANS IDENTITET. Deres forfædre vidste tidligere hvem Gud var. Men utallige opdigtede og forestillede guder og semiguder – oprindeligt tænkt som mellemmænd imellem mennesker og den Eneste Almægtige Gud – var blevet del af deres sind, og al kundskab om den ENESTE GUD var blevet udslettet.

I menneskehedens tidligste morgen talte Gud til Adam og Eva personligt, ansigt til ansigt. Han instruerede dem – forkyndte SIT evangelium for dem. Derfor vidste de, at Gud tilbød dem evigt liv – det var Hans gave til dem. Og de vidste, at syndens løn er DØD. Men de ræsonnerede sig udenom denne sandhed – akkurat som nogen af dem der læser dette vil forsøge - for at undgå det som Gud ønsker af dem. Adam og Eva gjorde oprør. De valgte at adlyde Satan.

Gud gav menneskeheden frihed. Gud har altid gjort SIN Sandhed tilgængelig. Og Gud har bestemt, at mennesker SELV SKAL VÆLGE! Gud tillader ikke mennesker, at afgøre hvad der er synd. Men Gud tvinger alle mennesker til selv at vælge, om DE VIL SYNDE ELLER EJ. Og Gud har bestemt, at det er SYND at bryde Hans sabbat. DU skal selv vælge! Og som du sår skal du høste!

Adams børn tog deres beslutning. Abel tog den rette beslutning. Jesus Kristus sagde at Abel var retfærdig. Hans belønning er sikret! Kain tog den forkerte beslutning og afgjorde dermed sin egen skæbne. Næsten 2000 år senere var der kun et menneske på jorden – Noah – der adlød Gud. Tilsyneladende fulgte Sem også Guds veje. Men efter Syndfloden fulgte resten af verden Nimrod, der er grundlæggeren af denne verdens civilisation.

Menneskeheden tog sine egne beslutninger. Den GJORDE OPRØR imod GUDS RETTE VEJE. Frivilligt fulgte de Satans bedrag og valgte etablerede traditioner og tilbedelse som var fjendtligsindede imod Gud. Efterfølgende generationer mistede således alt kendskab til den Sande GUD.

HVORFOR Nationen ISRAEL?

Det var i en sådan verden – afskåret fra Gud – at Den Evige Gud kaldte et foragtet og ydmyget SLAVEFOLK, der nedstammede fra Abraham. De havde lyttet og adlydt Gud. Det ser ud til, at menneskelig natur og nedværdigelse er uovervindelige forhindringer, derfor måtte Gud tage et fornedret og overvundet SLAVEFOLK, de eneste der var ydmyge nok til at lytte og adlyde Skaberen! Men husk – at selv om de var tvunget i slaveri ved tilfældighedernes spil, da var de et OVERLEGENT folk racemæssigt. GUDS HENSIGT VAR NU AT GIVE ALLE NATIONER EN CHANCE GENNEM DETTE UDVALGTE FOLK, ISRAEL!

Gud sagde om dem: "Dette folk, jeg har dannet mig" – det vil sige, til at være Hans instrument, så de gentile nationer kunne se de ønskede resultater: overordentlige velsignelser samt national OVERFLOD, der ville oversvømme Israel, hvis de ADLØD. "De skal synge min pris," sagde Gud (Esa 43:21).

Disse israelitter havde selvfølgelig menneskelig natur. Ikke engang Israel fulgte Guds veje ret længe ad gangen, på trods af de forbløffende og utrolige mirakler Han udøvede foran dem. Og derved har Gud fjernet enhver undskyldning, fra dem der er oprørske. Menneskeheden har fået ALLE CHANCER til at omvende sig fra sine egne veje!

Både før og efter Kristi jordiske gerning har Gud brugt Sin KIRKE. Kristus udvalgte KIRKEN som et specielt kaldet folk, ikke kun til at forkynde HANS EVANGELIUM i verden, men også for at VISE verden de ønskede RESULTATER der høstes af LYDIGHED! Ligesom oldtidens Israel skulle være et LYS – et eksempel – for verden, således var det også meningen, at KIRKEN skulle være det!

"I er verdens lys;" sagde Jesus til sine disciple. "Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger!" (Matt 5:14,16). Det vil sige SÆTTE DET GODE EKSEMPEL! Lade verden se de glædelige resultater!

De RETTE GUDS VEJE skabt som livgivende, uomgængelige LOVE, er ikke for JØDERNE ALENE. De er bestemt for hele MENNESKEHEDEN! Sabbaten blev skabt FOR MENNESKER – og ikke kun for det jødiske folk..

Efeserne var gentile, men da de hørte Kristi evangelium omvendte de sig, de angrede og ADLØD. De blev omvendte KRISTNE.

Til disse gentilfødte omvendte kristne skrev Paulus: "Kom derfor i hu, at forhen var I, der var født som hedninger... at I på den tid var uden forbindelse med Kristus, udelukkede fra borgerret i Israel og fremmede for FORJÆTTELSENS pagter, uden håb og uden Gud i verden: Nu derimod, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, kommet nær på grund af Kristi blod... Så I er ikke længere fremmede og udlændinge,men I er de helliges medborgere og Gud husfæller" (Efe 2:11-19).

Gentile – Hedninger - Er IKKE Udelukket

For at blive en omvendt kristen, må man blive en åndelig ISRAELIT! Frelse er, som citeret før, for "ENHVER der tror, jøder først derefter græker" (Rom 1:16).

Men var HEDNINGERNE IKKE UDELUKKET UNDER DET GAMLE TESTAMENTE?

NEJ, DET VAR DE IKKE!

Det Gud gav til ISRAEL var også til hedningerne. Sabbaten var for HEDNINGER så vel som for israelitterne! Vil du have et BEVIS? Her er det!!

Gentile kunne altid komme i forsamlingen (Kirken) i Israel – og mange kom. Selv da de forlod Egypten, "... fulgte en stor hob sammenløbet folk med" (2. Mos 12:38). Disse var hedninger/gentile.

Gud sagde, da han instruerede reglerne for Påske: "Dersom en fremmed bor som gæst hos dig og vil fejre påske for Herren, da skal alle af mandkøn hos ham omskæres; så må han være med til at fejre den, og han skal være ligestillet med den indfødte i landet" (2. Mos 12:48). Og igen i vers 49: "En og samme lov skal gælde for den indfødte i landet og for den fremmede, der bor som gæst hos Eder."

Gentile skulle altid optages og gives statsborgerskab i Israel. Tusinder gjorde det.

Lad nu profeten Esajas fortælle os, i en profeti for VOR TID, NU, om sabbatten kun var for jøder!

Sabbatten er også for Gentile I VOR TID!

Jesus Kristus sagde, at sabbaten blev skabt for MENNESKENE! Ikke kun for jøder - eller kun for israelitter - men FOR MENNESKET! Den blev skabt til ADAM! Den blev skabt til MENNESKER i det 20. århundrede og i det 21. århundrede!

Læs nu Esajas profeti der begynder i kapitel 56 vers 1.

Læg først og fremmest mærke til at det kommer fra HERREN, den overordnede AUTORITET!

"Så siger HERREN... " Der er AUTORITETEN!

Fortsæt: "Tag vare på ret og øv retfærd! Thi min frelses komme er nær, min ret skal snart åbenbares."

Her er TIDSPUNKTET denne profeti gælder for. HVORNÅR er Guds frelse nær? HVORNÅR vil Hans retfærd blive åbenbaret?

Hebræerbrevet 9:27-28 giver os svaret! !

FORSTÅ NU DETTE: "Og så vist som det er menneskenes lod én gang at dø og derefter dømmes, således skal også Kristus, efter én gang at være blevet ofret for at bære manges synder, anden gang komme til syne, ikke for at bære synden, men TIL FRELSE for dem, som bier på ham."

Kristus kommer med FRELSE, når han kommer for anden gang! En bedre oversættelse af den sidste del af dette sidste vers ville være: "Og til dem der er uden synd og som venter ham, skal han komme igen for anden gang MED FRELSE."

Den Revised Standard Version oversætter det således: "Således skal også Kristus, der blev ofret til at bære manges synder, komme igen, ikke for at bære synden, men for at frelse de der forventningsfuldt venter på Ham."

HVORNÅR vil Kristi FRELSE komme til syne? Det forklares også i Åbenbaringen 12:10: "Fra nu af er frelsen og kraften og riget vor Guds, og magten hans Salvedes." Dette taler om Kristi genkomst!

Således er TIDSPUNKTET omtalt i Esajas profeti lige før Kristi genkomst. DETTE tidspunkt ER NU – I VOR TID, I DAG!

Læs nu hvad Kristus, den ØVERST AUTORITET, siger:

"Salig er den, der gør så, det menneske, som fastholder dette: holder sabbatten hellig og varer sin hånd fra at øve noget ondt. Ej sige den fremmede [GENTILE/HEDNINGER], som slutter sig til HERREN: Herren vil skille mig ud fra sit folk! Og gildingen sige ikke: Se, jeg er et udgået træ" (Esa. 56:2-3).

BEMÆRKE: [Lad] ej GENTILE i vort 20. århundrede der er blevet omvendt og har sluttet sig til vor HERRE JESUS KRISTUS sige: Herren [Kristus] vil skille mig ud fra SIT FOLK [ISRAEL]. Nej sabbatten var IKKE et tegn, der skulle adskille gentile fra israelitterne! Gentile var ikke udelukket!

Fortsæt nu i versene 6 og 7: "Og de fremmede (GENTILE), som slutter sig til HERREN" – der omvender sig til kristendommen – "for at tjene ham og elske HANS navn, for at være hans tjenere, ALLE (OGSÅ HEDNINGERNE) som helligholder sabbaten og holder fast ved min pagt, vil jeg bringe til mit hellige bjerg og glæde i mit bedehus ... "

Der er det ABSOLUTTE BEVIS!

Der er det uafviselige: "THI SÅ SIGER HERREN."

Sabbaten blev gjort for MENNESKET – for MENNESKEHEDEN – for GENTILE så vel som for israelitterne.

Gud gjorde Sin Sabbat til "en EVIG GYLDIG PAGT" – (2. Mos 31:12-17). Den er bindende FOR ALTID, evindelig, slægtled efter slægtled for israelitterne. Deres generationer er ikke afsluttet, "evindelig" er ikke forbi.

ISRAELITTER bliver kristne igennem Kristus det samme som Gentile. Israelitiske KRISTNE er således også bundne til at holde Guds Hellige SABBAT.

Men hvad med HEDNINGER/GENTILE? De skal også holde den. De bliver åndelige israelitter, når de modtager Guds Hellige Ånd og omvender sig til sandheden. Gud har ikke en MÅDE for jøder og en anden for gentile. Han har ikke én DAG for jøder og en anden for gentile. KRISTUS HAR IKKE DOBBELT PERSONLIGHED! GUD HAR INGEN PERSONLIGHEDS ANSEELSE!

Vi er ALLE EET i KRISTUS!