Hvilken Dag Er Den Kristne Sabbat?
Hvilken Dag Er Den Kristne Sabbat?

Kapitel 6

Grunden til at Israel og Jøderne blev gjort til slaver

HVAD var Jeroboam's SYND, der henvises til så ofte i 1. og 2. Kongebog og 1. og 2. Krønikebog, der beretter Israels Oldtids historie?

Hvad der er SYND for en israelit er også SYND for en gentil!

Gud havde en særlig grund til at indføre SINE LOVE. GRUNDEN var, at Gud ønskede, vi skulle være lykkelige. Hver eneste suk og klage fra menneskers smerte og elendighed – krige – hver eneste menneskelig lidelse og ulykke er altsammen resultater af SYND. SYND berøver menneskers lykke, glæde og fremgang.

Gud elsker menneskene. Derfor HADER Han synd, fordi synd er menneskenes fjende! Gud STRAFFER SYND!

Hvis du tager let på synd – hvis du tror at GUD ikke lægger mærke til og ikke straffer synd – så skal du nu se, HVORDAN Gud straffede sit UDVALGTE FOLK for ikke at overholde HANS Sabbat.

GRUNDEN Til Jødernes Trældom

Ved du HVORFOR Kongeriget Israel blev invaderet, erobret og ført i fangenskab som slaver fra deres land i 721-718 f. Kr. af Assyrien?

Ved du HVORFOR jøderne i Kongeriget Juda blev taget til fange og spredt over hele verden? Begge Israels riger blevet straffet med national straf og forvisning bort fra det Hellige Land, fordi de brød Guds Sabbat!

Så, gør det nogen forskel? Det gør det bestemt for GUD! Og han siger at Han ikke har forandret sig – Han er den samme i går og i dag, ja, til evig tid! (Heb. 13:8).

Først lad os se hvorfor Judæa blev invaderet og erobret af Nebukadnezar, og ført i landflygtighed til Babylon i årene 604-585 f. Kr.

Ifølge Jeremias' profeti (Jer 29:10) vendte mange af Judas Hus tilbage til det Hellige Land efter halvfjerds års landflygtighed for at genopføre Templet og genindføre tilbedelse der. Profeten Nehemias fortæller grunden til at de var blevet drevet i fangenskab 70 år tidligere:

"I de dage så jeg i Juda nogle træde persekarrene på sabbaten, og andre så jeg bringe korn i hus eller læsse det på deres æsler, ligeledes vin, druer, figener og alle slags varer, og bringe det til Jerusalem på sabbaten. Dem formanede jeg da, når de solgte levnedsmidler... Jeg gik derfor i rette med de store i Juda og sagde til dem: Hvor kan I handle så ilde og vanhellige sabbatsdagen? Har ikke vor Gud bragt al denne ulykke over os og over denne by, fordi Eders forældre handlede således? Og I bringer endnu mere vrede over Israel ved at vanhellige sabbaten!" (Neh 13:15-18).

Det kan ikke siges tydeligere!

Brud på sabbaten var den primære årsag til Judas fangenskab!

Det var SÅ VIGTIGT for GUD, at han straffede Sit eget udvalgte folk med denne meget hårde nationale straf – nederlag i krig – landsforvisning fra deres land og drevet som slaver til et fremmed land!

GUD definerer SYND som brud på HANS LOV (1. Johs. 3:4). Hans LOV siger: "Kom hviledagen i hu, at du holder den hellig... den syvende dag er HERREN din GUDS sabbat." At arbejde på sabbaten, at søle den med dine egne fornøjelser, at gøre forretninger osv., er ALVORLIG SYND og strafbart med EVIG DØD (Rom 6:23).

Judas Hus Advaret

Judas Hus havde ingen undskyldning. Profeterne havde advaret dem.

Jeremias advarede dem:

"Så siger HERREN: Vogt Eder for Eders sjæles skyld, at I ikke bærer byrder... gør intet arbejde, men hold sabbatsdagen hellig, som jeg bød Eders fædre... Men hvis I ikke hører mit ord om at holde sabbatsdagen hellig og om ikke at bære nogen byrde ind gennem Jerusalems porte på sabbatsdagen, SÅ SÆTTER JEG ILD PÅ DETS PORTE, OG DEN SKAL FORTÆRE JERUSALEMS PALADSER UDEN AT SLUKKES" (Jer 17:21-22, 27).

Dette var advarselen. Judas Hus agtede ikke derpå. Se hvad der skete!

"På den tiende dag I den femte måned, det var Babels konge Nebukadrezars nittende regeringsår, kom Nebuzar'adan, øversten for livvagten [i dag ville vi nok kalde ham Hærenes øverste General], Babels konges tjener, til Jerusalem. Han satte ild på HERRENS hus og kongens palads og alle husene i Jerusalem; på alle stormændenes huse satte han ild" (Jer 52:12-13).

Når Gud advarer, er straffen SIKKER!

HVORFOR Israel Blev Besejret

Nu vil vi se, hvad der skete med den anden israelitiske nation kongeriget Israel, 117 år før Juda blev ført i fangenskab.

Gud havde givet disse folkeslag valget i Moses' tid, længe før de delte sig i to nationer. Læs i 3. Mos 26:1-2:

"I må ikke gøre Eder afguder; udskårne billeder ... for at tilbede dem; thi jeg er HERREN Eders Gud! Mine Sabbater skal I holde, og min helligdom skal I frygte. Jeg er Herren".

Samtidig med at han tilbød følgende løfter for lydighed og straf for oprørskhed nævnte Herren kun TO bud – imod afguderi og brud på Sabbaten.

Se her HVOR VIGTIGE de er:

"HVIS I følger mine anordninger og holder mine bud og handler efter dem... " lovede Gud dem rigelig udbytte og rigdom, national fred og national overherredømme der med tiden ville have ført til verdensdominans (versene 3-13).

Men Gud sagde også (versene 14-33), at hvis de nægtede at adlyde disse BUD, ville de få sygdom og lidelser og miste hele velstanden i 2520 år - de ville blive invaderet, undertrykt og drevet fra deres land som slaver til deres fjenders lande.

Glem ikke, at Gud oprettede en speciel, eviggyldig PAGT med dem med hensyn til sabbaten (2. Mos 31:12-17). Sabbaten var det nationale TEGN, hvorved den Sande GUD ville identificere sig og gøre sig kendt for dem, og som ville identificere dem som HANS FOLK.

Efter at være blevet delt i TO NATIONER – da kongeriget Israel gjorde Jeroboam til deres konge, det første denne konge gjorde var at indføre afgudsdyrkelse og sabbatsbrud.

Som Gud havde advaret dem på forhånd, resulterede denne ulydighed i, at deres nation blev invaderet af Kong Salamaneser af Assyrien, og de blev besejret og ført i fangenskab som slaver til Assyrien i 721-718 f. Kr.

Lad os nu igennem profeten Ezekiel se, hvad Gud mente.

Ezekiel fik et budskab fra Gud til ISRAELS HUS (ikke til Judas hus). Ezekiel var da imellem de jødiske fanger, der var blevet ført som slaver til Babylon over hundrede år efter Israels landflygtighed. På det tidspunkt var Assyrerne allerede blevet slået af kongen af Babylon. Senere forlod de deres land ved de sydlige kyster af det Kaspiske Hav. De emigrerede nordvest og slog sig ned i det vi i dag kalder Tyskland.

Folket af Israels Hus emigrerede også nordvest igennem Europa. De nedsatte sig dog ikke i Tyskland men fortsatte længere vest og nordpå – ind i Vesteuropa – Frankrig, Belgien, Holland, de Skandinaviske lande og de Britiske Øer – hvor de alle bor den dag i dag på nær Stammen Manasse, den emigrerede meget senere til de Forenede Stater.

Profeten Ezekias fik bud om at "GÅ" fra det sted, hvor han befandt sig sammen med det jødiske folk i fangenskab, til ISRAELS HUS.

"Gå så hen og tal til Israels hus!" Sagde Gud.

Men Ezekiel tog aldrig dette budskab til det tabte Israels Hus. Han kunne ikke. Han var slave. Alligevel bringer han det til dem i dag, igennem det han skrev i sin bog Biblen – og ved den kendsgerning at det bliver forkyndt til disse samme folkeslag i dag igennem The PLAIN TRUTH og The WORLD TOMORROW RADIO BROADKAST!

DETTE ER EN PROFETI! Det er et budskab for VORT FOLK I DAG! Du læser det NU! Måtte Gud hjælpe dig til at agte derpå!

Dachau - Infamous Nazi Concentration Camp Wide World Photo
Dachau – berygtet Nazi concentrationslejr
Amerikanere, britere, australiere og andre israelitere vil igen komme til at lide disse grusomme ugerninger (5. Mos 28:49, 50) på grund af ulydighed mod Guds Love.
Profeti for OS, I DAG!

I Ezekiel 20 siger Gud om oldtidens Israel:

"Så førte jeg dem ud af Ægypten og bragte dem ud i ørkenen; og jeg gav dem mine anordninger og kundgjorde dem mine lovbud; det menneske, som gør efter dem, skal leve ved dem. Og mine sabbater gav jeg dem, for at de skulle være et tegn mellem mig og dem, at det skal kendes, at jeg, Herren, er den, der helliger dem" (versene 10-12).

Læg mærke til den nøjagtige udtryksmåde i den evigt bindende Sabbatspagt i 2. Mos 31:12-17! Fortsæt nu:

"Men Israels hus var genstridigt imod mig i ørkenen; de vandrede ikke efter MINE anordninger, men lod hånt om MINE lovbud – og MINE sabbater vanhelligede de grovelig" (Eze 20:13).

En generation senere plæderede Gud med deres efterkommere. Bemærk!

"Så sagde jeg til deres sønner i ørkenen: Følg ikke Eders fædres anordninger, hold ikke DERES lovbud og gør Eder ikke urene med DERES afgudsbilleder. Jeg Herren, er Eders Gud! Følg MINE anordninger og tag vare på at holde MINE lovbud, hold MINE sabbater hellige, så de bliver et tegn mellem mig og Eder, at det må kendes, at JEG, Herren er Eders Gud" (versene 18-20).

LAGDE DU MÆRKE TIL DET!

I hele denne passage fremhæves forskellen imellem GUDS anordninger, domme og sabbater på den ene side, og deres FÆRDRES anderledes sabbater, statutter og domme på den anden side.

"Men også sønnerne var genstridige imod mig;" fortsatte Gud igennem profeten Ezekiel. "... de vanhelligede mine sabbater... " (vers 21).

Hvad gjorde Gud da – mange generationer senere?

Han spredte dem i national landflygtighed og slaveri (vers 23).

Men HVORFOR?

"Fordi de ikke holdt MINE lovbud, men lod hånt om MINE anordninger og vanhelligede MINE sabbater og deres øjne hang ved deres FÆDRES afgudsbilleder" (vers 24).

DET ER GRUNDEN! Så, gjorde det nogen FORSKEL?

Men lad os fortsætte med denne forbløffende profeti! Se nu det der er profeteret OM OS, I DAG!

Om en nær fremtid, muligvis i dette tiår eller i det næste – i VOR tid - siger Gud til VORT folk:

"Så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre HERREN: Med stærk hånd og udstrakt arm og udøst VREDE vil jeg vise, at jeg er Eders konge" (vers 33).

Udtrykket "med udøst VREDE" henviser til de SIDSTE SYV PLAGER (SKÅLE), ved Kristi genkomst (sammenlign Åbenb 16:1). Tiden hvor Kristus vil HERSKE over os er nær - hans genkomst. Derfor er dette en PROFETI for VORE DAGE!

Alle profetier i Biblen der viser, hvor vort folk (Israel) vil befinde sig VED Kristi genkomst, og ved den kommende store Exodus tilbage til det Hellige Land, portrætterer dem i fangenskab og slaveri ENDNU ENGANG.

Fortsæt profetien: "Jeg vil føre jer bort (ud) fra folkeslagene og samle Eder fra de lande, hvor I er spredt... med UDØST VREDE. Og jeg vil bringe Eder til folkeslagenes ørken (DEN KOMMENDE EXODUS – Jer 23:7-8), og der vil jeg gå i rette med Eder ANSIGT TIL ANSIGT (Ezek 20:34-35).

Bemærk det! Dette er ORDET der taler, det er KRISTUS! Han vil da være personligt tilstede på jorden igen! Og han vil gå i rette med vort folk ANSIGT TIL ANSIGT. Dette vil snart ske for DIG og for DINE KÆRE.

Det er tid at VÅGNE OP til den truende nærhed af disse hændelser og den utilslørede ALVOR i dette!

Måske er det en enlig stemme der ADVARER DIG! Men Gud sendte også kun en enlig stemme til at advare verden i Noah's dage - en enlig stemme i Elias's dage - en enlig stemme i Johannes Døbers dage, og efter at han var sat i fængsel, en enlig stemme i Jesu Kristi egen person!

Hvis du sætter din lid til flertallet af syndige MENNESKER, da vil du lide deres straf sammen med dem!

HØR NU HVORDAN HAN VIL PLÆDERE!

"Som jeg gik i rette med Eders fædre i Ægyptens ørken, VIL jeg gå i rette med EDER, lyder det fra den Herre HERREN... Jeg vil fraskille dem der var genstridige og faldt fra mig... og I skal KENDE at jeg er HERREN" (versene 36-38).

Hvordan plæderede Han med dem? Han bad dem: "Helliger MINE sabbater i stedet for jeres fædres (helligdage), så I må KENDE at jeg er HERREN.

Hvordan skal vi KENDE at HAN er HERREN?

Ved Hans Sabbat TEGN!

Læs versene 42-44 i din Bibel! Han siger, at vore folk, når de ikke mere er rebelske, da vil de holde Hans sabbat og de vil huske deres skændige og forurenede veje, og de vil HADE sig selv for deres brud på sabbaten!

Dette er virkelig skrap læsning! DET ER GUDS ORD der taler til DIG!