Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Hvad Er Den Egentlige Hensigt Med Sex

Kapitel 4


Vi har nu dækket kendsgerningerne – som de har udviklet sig siden hedenske tider – som de fortsatte gennem middelalderens undertrykkelse af kristne, og hvorfra de fortsat virker den dag i dag i den “Nye Moral”.

Historien er blevet og bliver skrevet – med frustrerede og ulykkelige ægteskaber og med nutidens tøjlesløse UMORAL. Den “Nye Moral” løser ingen problemer, den vestlige verden er faldet fra gløderne i ilden.

Des mere menneskelige ledere har forsøgt at påvirke den moralske kodeks, de sociale reguleringer, regeringsforme, internationale fredsbevægelser, desto længere har de styrtet verden ud i ondskab, krige og vold, menneskelig elendighed og lidelse. Og desto længere bort er menneskeheden blevet drevet fra dens transcendentale potentiale.

Der er, og jeg gentager, en ÅRSAG for enhver virkning.

35


Hvad er da årsagen? Det er den MANGLENDE DIMENSION – det grundlæggende fundament i KUNDSKAB – den sande forudsætning i alle forklaringer, filosofier og opførselsmønstre, og LIVSVEJEN der automatisk ville lede til alt det gode.

Vore første forældre afviste åbenbaring som begyndelsen til kundskab og menneskelig opførsel. De afviste Guds LOV. Hele menneskeheden har forsat sin bane i denne fatale fejltagelse.

Igennem 6000 lange og smertefulde år er lektien blevet skrevet med grusomme ERFARINGER.

Mennesket er et fysisk væsen, men med åndelige egenskaber. Den vigtigste del af hele mennesket er SINDET med dets åndelige egenskab og potentiale. Kroppen er kun mekanismen eller “køretøjet” som SINDET dirigerer og bruger. Men hvordan er SINDET sammenkoblet med SEX?

Sexanatomi og sexfunktion er forbundet direkte med hjernen -- sindet -- igennem nervesystemet. Der kan ikke forekomme udøvelse af sex uden hjernen er involveret. Hjernen styrer alle kroppens funktioner bevidst eller ubevidst.

Derfor er HOLDNING en altomfattende del af seksualiteten og direkte forbundet med alle dens funktioner.

Der er TO faser i enhver seksuel handling – den vigtigste er den mentale/åndelige fase; den anden er den fysiske

Således er HOLDNINGER af største vigtighed, som i alle andre af livets aktiviteter. Hvordan er sindets indstilling?

Lad os nu FORSTÅ hvad der er så skæbnesvangert FORKERT med den moderne kundskab om sex. I “Den Gamle Moral” så vel som i “Den Nye Moral”, der er denne verdens lære og traditioner, har UVIDENHEDEN OM SKABERENS HENSIGT forgiftet det menneskelige sind, og udbredelsen af forkert moralsk

36


lære har ført til skadelige HOLDNINGER.

En blanding af halv sund føde og halv cyanid vil dræbe dig lige så sikkert som en dosis af cyanid alene!

Den fysiske kundskab, der er beskrevet i utallige sex bøger, har på ingen måde været korrekt. Men selv om udbredelsen af de fysiske detaljer havde været fuldstændig troværdig, ville de i alle tilfælde være under indflydelse af en falsk og giftig SINDSHOLDNING, når det drejer sig om seksuel HENSIGT og brug!

Brugt forkert bliver det en DØDELIG MORALSK GIFT. I dag sluger Verden denne fatale dosis!

Oplysning om de fysiske detaljer er til stede i overmål. Alligevel har jeg ikke i én eneste bog fundet materiale jeg ville anbefale til vore radiolyttere, TV seere og “Den Enkle Sandheds” læsere. Når fysisk information bliver blandet med usund mental holdning, vil den eftertrykkeligt ødelægge den moralske renhed og karakter.

Hvor er vi da Nu?

HVOR kan vi finde oplysningerne om RIGTIGE HENSIGER og BRUG?

HVOR findes den Øverste moralske AUTORITET og HVOR findes den rette holdning?

På ingen andre områder er kendsgerningen bedre demonstreret, at GUDS ORD er FUNDAMENTET I KUNDSKAB, end når det drejer sig om sex!

HVORDAN og hvorfra og hvornår opstod sex?

37


Og HVORFOR?

Du vil komme til at se, at der lå en vigtig HENSIGT – en MENING bag seksualitetens oprindelse. Der var intelligens, design og visdom i planen. Det blev SKABT af den Over Alle Intelligente, Almægtige og ALLERHELLIGSTE Skaber!

Svaret findes i Biblen. Og stedet er I BEGYNDELSEN!

Her er begyndelsen:

“I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden” (1. Mose.1:1).

Hvem og Hvad er Gud?

Jeg har citeret dette vers fra den danske Bibel, men eftersom Gud inspirerede Moses til at skrive på hebræisk, er citatet en oversættelse fra hebræisk. På hebræisk er det ordet eller NAVNET Elohim, der er oversat til “Gud”. Elohim er et kollektivt entals ord. Det er ental ligesom gruppe, kirke, familie eller organisation.

Tag f.eks. ordet kirke. Du kan læse i 1. Korinterbrevet 12:20 at Kirken kun er ÉN KIRKE – “kun ét legeme men med mange lemmer.” Selv om der skal mange personer til at udgøre Kirken, er den ikke mange kirker – der er kun den ENE KIRKE!

En familie udgør mere end én person, alligevel er det kun én familie.

Således, hvor utroligt det end kan lyde for dem der ikke rigtigt og fuldt ud FORSTÅR Biblen -- og kun meget få mennesker gør -- da er GUD ikke kun én person, eller en begrænset “Treenighed”, men GUD er en FAMILIE.

Treenighedsdoktrinen er falsk. Den blev prakket

38


på verden af Koncilet i Nikæa. Det er i virkeligheden den babylonske treenighed der bestod af fader, moder og barn – man satte Den Hellige Ånd ind i stedet for Semiramis og lod den fremstå som en “person”.

Gud er et KONGERIGE – den øverste guddommelige FAMILIE der STYRER universet! Evangeliet Jesus bragte menneskeheden, var de Gode Nyheder om GUDS KONGERIGE – og åbenbaringen om, at dette Kongerige er Gud. Gud er en FAMILIE – en HERSKENDE guddommelig familie, som mennesker kan blive født ind i!

Det er livsvigtigt, at vi FORSTÅR denne sandhed, og for at kunne forstå MENINGEN og HENSIGTEN med sex!

Der er kun ÉN GUD! På grund af falsk lære – inklusiv læren om “Treenigheden”! – er næsten alle fra barndommen opdraget til at tage for givet, at GUD kun er én person. Det er sandt at den ene person, Faderen, er overhovedet i familien, men det er også sandt, at enhver person i Guds FAMILIE er en individuel guddommelig person.

Elohim er den guddommelige FAMILIE – kun ÉN familie, men med flere end én guddommelig person. Jesus Kristus omtalte sin guddommelige Fader som GUD. Jesus sagde, at han var GUDS SØN (såvel som menneskesøn). Jesus bliver kaldt GUD i Hebræerbrevet 1:8 og alle andre steder. Alle de hellige engle skal tilbede Jesus (Heb.1:6; Psa.97:7) – ingen andre end GUD må tilbedes!

I 1. Mose 1:26 siger Elohim: “Lad os gøre mennesker i vort billede”.

Den Evige FADER er en person og han er GUD. Jesus Kristus er en anden person som også er GUD. De er to særskilte individuelle personer (Åbenb.4:2; 5:1, 6-7). Faderen er OVERHOVEDET i Gud FAMILIEN, han er LOVGIVEREN. Kristus er ORDET, den guddommelige talsmand.

Men da Jesus blev undfanget i sin menneskelige moder Marie, var det ikke, som det er tilfældet med alle andre mennesker, af en

39


menneskelig fader, men af Gud igennem sin Hellige Ånd. Jesus blev som menneske Guds Søn. Han kaldte Gud for sin FADER. Han bad til sin Fader. Så vi har et Fader og Søn forhold. Det er et FAMILIE slægtskab!

Og det fortsætter. Mennesker gjort i Guds billede, kan modtage Guds HELLIGE ÅND (Apo.g.2:38-39).

Denne Ånd strømmer ud fra Personen -- fra Faderens åndelige legeme. Den undfanger os med Hans egen substans – med evigt GUD-liv i det øjeblik den tager plads i os, på nøjagtig samme vis som den menneskelige faders liv igennem sæden fra hans krop befrugter ægget i moderen. Men det bliver ikke født til menneskeliv før ni måneder er passeret, indtil da er det kun befrugtet.

De, der således er blevet omvendte, bliver Guds undfangede SØNNER -- faktisk Guds børn (Rom.8:14-17).

Det er på sin plads her at understrege og gøre klart, at ingen andre er Guds børn. Den udbredte doktrin “Faderskab af Gud og Broderskab af mennesker” er FALSK ifølge skrifternes autoritet!

Farisæerne havde sagt til Jesus ”… vi har kun én fader. Det er Gud.” Jesus svarede: “Var Gud jeres Fader, så ville I elske mig… I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre hvad der lyster jeres fader” (Johs. 8:41-44). I en af sine lignelser sagde Jesus ”… den gode sæd er Rigets børn, men rajgræsset er den Ondes børn” – dvs. djævelens børn. Apostelen Paulus kaldte troldmanden ”Åh, du Djævelens barn…” (Apo.g.13:10). Og igen i 1. Johs. 3:10 “Derpå kendes Guds børn og Djævelens børn: enhver der ikke øver retfærdighed”. Man bliver ikke Guds barn

40


før man er blevet undfanget af Gud ved at have modtaget Guds Hellige Ånd.

Dette bringer spørgsmålet om abort på bane, ligesom det besvarer det: Er abort mord? Det menneske der er undfanget af Gud, men endnu ikke FØDT, er allerede et Guds BARN (1. Johs.3:1-2). Det undfangede ufødte foster er forældrenes BARN. At dræbe det er MORD! Det menneske der bliver født er forældrenes barn, men kun de der er undfangede af Gud er Guds børn.

De der således er undfangede af Gud bliver døbt (dvs. nedsænket i – lagt ind i) Guds KIRKE (1. Kor.12:13).

KIRKEN er den trolovede BRUD, der skal VIES TIL KRISTUS når han kommer tilbage til jorden i magt og ære (Efe.5:25-27; Åbenb.19:7). Vi har altså Fader og Søn forholdet og også Ægtemand og Hustru forholdet!

Guds nuværende KIRKE er den undfangede familie. Den er Guds børn, der endnu ikke er fødte ind i åndelig udødelighed. Men ved Kristi genkomst, når de undfangede dødelige arvinger bliver forvandlet til ånd og bliver FØDTE arvinger ind i GUDS KONGERIGE, da (og ikke før) vil de være kommet ind i Guds RIGE!

Guds RIGE er således GUDS FAMILIE som samtidig er en HERSKENDE REGERING.

Et KONGERIGE er en regering. Gud er SKABER. Gud er en FAMILIE der består af guddommelige personer. Gud regerer hele sit uendelige og grænseløse skaberværk. GUD ER ET KONGERIGE!

Jesus forkyndte ét evangelium – ét budskab – og det var GUDS RIGE. Verden afviste Ham fordi de hadede hans budskab. Man tilegnede sig hans navn og afviste hans budskab. Man proklamerede et falskt evangelium, der kun handlede om personen Kristus, samtidig med at man afviste hans budskab om Guds Rige. Dette er grunden til at verdens kirker vælter rundt i en forvirret moralsk

41


sump og ikke forstår hverken SEX eller GUDS KONGERIGE!

Lad os nu FORSTÅ! 1. Mosebog 1:1: I begyndelsen skabte ELOHIM – GUDS KONGERIGE – himmelen og jorden… Og ELOHIM – Gud FAMILIEN – sagde, “Lad os!” ikke “lad MIG!” Har det nogen gange undret dig at “Gud” sagde, “Lad os gøre mennesker i VORT billede” (vers 26)? Gud er en FAMILIE – et regerende KONGERIGE.

Bemærk! Forstå! Vi taler om det mineralske rige, om planteriget og dyreriget. Så er der menneskeriget, for mennesker er ikke dyr og kommer ikke fra dyrene. Der er så sandelig et “manglende led”! Men det “manglende led” kæder ikke mennesket sammen med umælende dyr. Det “manglende led” er JESUS KRISTUS, det sande led imellem MENNESKET og GUD, og ved hvem vi kan blive født ind i GUDS RIGE!

Den Første Mand og Kvinde

Tænk nu på den første mand.

Adam blev ikke født; han blev skabt pludselig som en voksen mand. Hans hustru Eva blev også skabt pludselig som en voksen kvinde.

Men vi må ikke gå ud fra, at de blev skabt med et lager af kundskab, der automatisk var indpodet i deres sind. Du har måske ikke tænkt over det fra denne vinkel før, men overvej:

Hvordan kom vi, der er voksne i dag, i besiddelse af den viden vi har? Vi blev ikke født med den. En nyfødt spædbarn har ingen viden ved fødslen. Det bliver født med en hjerne, der har evnen til at tilegne sig viden – meget lidt fra begyndelsen -- men i stand til at ophobe megen viden efterhånden. Menneskene skal undervises, de skal lære, og det er en af de vigtigste årsager til, at ægteskab og familieliv er nødvendige for mennesker, i modsætning til dyr. Menneskebabyer begynder tilværelsen fuldstændig

42


hjælpeløse. De skal have forældreomsorg, beskyttelse, undervisning, øvelse og kærlighed. De har behov for varme og fællesskab i familien skød.

Hvad var da forskellen mellem Adams øjeblikkelige skabelse og en babys øjeblikkelige fødsel?

På én eneste dag blev EN VOKSEN MAND skabt ved en mirakuløs, øjeblikkelig skabelse fra markens muld! Adam blev skabt med en HJERNE, der i skabelsesøjeblikket var uden kundskab, men som havde evnen til at modtage kundskab, til at ræsonnere og handle ud fra den viden han ville modtage efterhånden.

Hans hjerne var fejlfri, den havde aldrig været udsat for degeneration.

Hvad var da forskellen imellem Adam i det øjeblik han blev skabt og en babys fødsel? Han begyndte sit liv som voksen – hans sind havde voksen kapacitet, men han var lige så uvidende og hjælpeløs som en nyfødt! Han blev skabt med voksen kapacitet men ikke med voksen kundskab!

Det øjeblikkelige behov for den første mand og kvinde var at få KUNDSKAB! Det er menneskehedens største behov også i dag, men menneskeheden afviste denne essentielle kundskab. Men det var også nødvendigt, at den første mand og kvinde blev skabt med et sprog, så de kunne forstå Guds undervisning.

Den Store Underviser

Her kommer vi til den fundamentale SANDHED, der for længst er glemt!

Den Almægtige er ikke alene Skaber, han er også den Store Underviser!

Den EVIGE GUD underviste den første mand og kvinde. Han underviste dem også i SEX! Den Store Designer, Skaber og Lovgiver åbenbarede dem AL FUNDAMENTAL KUNDSKAB! Fundamentet af

43


nødvendig kundskab – viden der ikke på anden måde kan opdages af mennesket. Denne samme kundskab er stadig tilgængelig i Biblen.

Vore første forældre afviste Guds åbenbarede kundskab og gjorde oprør mod Gud og Hans Lov, der fører til menneskets velfærd! Menneskenes børn har afvist Gud og været oprørske lige siden!

Læg nu nøje mærke til, at det allersidste i Guds skaberværk var MENNESKET. Det skete på den sjette dag i den første uge. I dagene før havde Gud skabt kvæg, andre pattedyr og alle krybende dyr. Adam og Eva blev det sidste arbejde i skabelseshandlingen. Denne dag var forbi ved solnedgang efter Guds befaling.

Da solen gik ned, og den syvende dag tog sin begyndelse, “fuldendte Gud det værk, han havde udført” (1. Mose.2:2). Læg mærke til hvad det var han havde fuldført. Ikke skabelsen! Han fuldendte det værk (arbejde) han havde udført. Gud stoppede ikke skabelsen! Kun sit arbejde, dvs. de ting han havde udført ved at arbejde. Nu skabte han Sabbatten ved at hvile – ved ikke at arbejde! Han velsignede Sabbatten og gjorde den hellig – det betyder, at han separerede den fra de andre dage som SIN DAG, til hellig brug. Han fastsatte Sabbatten som den dag der skulle være forsamling og åndelige undervisning.

Netop som Sabbatten kom, stod denne mand Adam, pludselig formet og skabt som en voksen MAND, med behov for undervisning! Ved hans side var hans hustru og hans Skaber, der nu havde endt sit arbejde med at skabe! Gik Skaberen sin vej, eller forduftede han ud af syne og efterlod manden og kvinden fuldkommen hjælpeløse med tomme hjerner, så de kunne snuble og tumle målløse rundt og komme til skade eller i problemer?

44


Ligesom det nyfødte barn er hjælpeløs – afhængig af dets forældre – har behov for at blive undervist – er fuldstændig UVIDENDE ved fødslen – således var disse to nylig skabte mennesker også hjælpeløse og havde behov for undervisning – de var fuldstændig UVIDENDE da de blev skabt.

Skriften fortæller at den Evige Gud talte til mennesket og instruerede dem – kommunikerede undervisning til dem.

Det var også på en anden Sabbat ca. 4000 år senere, at Jesus instruerede og prædikede for sine tilhængere. Gud forandrer sig aldrig – han er konsistent (Mal.3:6; Heb.13:8). Som denne første Sabbat stundede til, satte Gud eksemplet – han underviste den første mand – og gav ham, der indtil da ikke havde syndet, SIT SAMVÆR på SIN Sabbat!

De historiske skrifter siger: “Derpå tog Gud Herren Adam og satte ham i Edens have til at dyrke og vogte den. Men Gud Herren bød Adam…” (2. Mos.2:15-16). Den EVIGE begyndte øjeblikkeligt at tale til, at INSTRUERE og UNDERVISE menneskene.

Forstå nu disse to punkter: 1) Hvem af personerne i Guds Rige var det, der talte til menneskene; og 2) kortheden i denne beretning… det kortest mulige RESUME.

Hvem er YHWH?

Vi har forklaret, at i 1. Mosebog 1:1 er ordet “Gud” oversat fra det hebraiske -- originalsproget bogen blev skrevet på – ord Elohim, der betyder at flere end én person udgør én GUD – den eneste Gud FAMILIE eller Guds RIGE – for GUD er et KONGERIGE.

Men her, hvor den historiske beretning for første gang fortæller om den kendsgerning, at Gud som individ taler til manden han har skabt, er det et andet hebræisk ord der bliver brugt. I 1. Mos.2:15 (og tidligere vers der begynder

45


i vers 4) er de danske ord Gud Herren oversat fra hebræisk YHWH Elohim. Det hebræiske Elohim har vi allerede fastslået som et entals ord, der dækker over flere individer. Det er flertalsformen af ordet EL eller Eloah, der betyder GUD, Styrke, Magt og Guddom.

Men YHWH er et navn, der betyder den EVIGTLEVENDE eller den EVIGE. Der er intet ord i det danske sprog der oversætter det nøjagtigt. Gud giver altid NAVNE som udtrykker det folk eller ting er. I virkeligheden betyder YHWH: Selvopholdende, Altid Levende, Evigt Levende Skaber. Personligt foretrækker jeg navnet “Den Evige”, som den oversættelse der passer bedst i moderne sprog.

Her er ikke forum for en lang teknisk og teologisk forklaring. Dette tema alene ville tage et langt kapitel eller mere. Men i mange passager i Det Ny Testamente kan man finde citater om YHWH fra det Gamle Testamente, der alle henviser til Jesus Kristus.

I Ordforklaringen i danske Bibler under HERREN forklares det bl.a. at det kommer fra navnet JAVEH. I næsten alle tilfælde er denne person identisk med Jesus Kristus i Det Ny Testamente – men i den persomlighed han var før han blev født som menneske af Jomfru Marie.

I Johannes 1:1-3 bliver denne samme personlighed omtalt som Ordet, det græske ord (Det Ny Testamente blev oprindelig skrevet på græsk) er Logos, der betyder Ord eller Talsmand eller Åbenbarende Tanke. Jesus Kristus (Messias) er, og har altid været, den person i GUDS RIGE der var talsmanden. Men han sagde, at han ikke talte noget af sig selv, men at Faderen der havde sendt ham, havde instrueret og befalet det han skulle sige.

46


I Gud Familien er FADEREN OVERHOVEDET, han er Lovgiveren, Skaberen. Alligevel skabte han al ting ved Jesus Kristus (Efe.3:9,11). Kristus udførte Faderens ordre ved at udtale det som Faderen havde anvist ham. I skabelsen ”… thi han talede, så skete det, han bød, så stod det der” (Sal.33:9; 1. Mos.1:3). Den HELLIGE ÅND var den KRAFT der udførte det han befalede (1. Mos.1:2). Også i Johannes 1:3, “Alt blev til ved det (Ordet eller Logos)” som er Jesus Kristus (vers 14).

Den specifikke person fra den Guddommelige Familie som talte til Adam var således YHWH – den Evige (ofte oversat forkert til Jehova) der senere blev Kristus.

1. Mosebog Fortæller Kun Højdepunkterne

Det andet vigtige punkt jeg vil understrege i denne forbindelse, er den kendsgerning, at det ikke har været Guds mening, at vi skulle have alle detaljerne, i det der er sagt og udført i disse første kapitler af Mosebøgerne. Den inspirerede optegnelse af disse kapitler åbenbarer kun den korteste RESUME.

Alligevel giver denne forkortede historie et sammendrag af hvad der er sagt og gjort. Det fortæller os, at Gud i Personen Kristus, straks begyndte at undervise, instruere og lede den første mand og kvinde. Det rammer højdepunkterne. Selv om detaljer er udelukket bliver området dækket. Meget af den detaljerede instruktion skal derfor fyldes ud fra andre steder i Biblen.

Hvilke områder dækkede Gud, da han underviste vore første forældre?

Han gav dem al nødvendig åndelig sandhed – han åbenbarede det SANDE EVANGELIUM for dem. Han åbenbarede sine åndelige love – sin LIVSMÅDE. Han afslørede menneskets transcendentale potentiale, som er det EVIGE LIVS gave. Han

47


underviste dem også i alt det der var nødvendigt for dem at vide om deres fysiske liv, inklusiv kundskab om ægteskab og SEX.

De to træer i Edens have var SYMBOLER der repræsenterede livsvigtig sandhed. Selv om de meget vel kan have været virkelig træer, var de symboler af ufattelig betydning.

Bemærk! Et af havens mange træer var “LIVETS TRÆ” SOM STOD MIDT I HAVEN (1. Mos.2:9). Dette træ symboliserede Guds GAVE, som var den HELLIGE ÅND. Gud tilbød dem denne gave (ved personen der senere blev Kristus) frit og kvit. Den EVIGE Gud bød Adam: “Af alle træer i haven har du lov at spise, kun…” ikke af kundskabens træ.

Med andre ord tilbød Gud dem Sin Hellige Ånd FRIT!

“Kun af træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise; den dag, du spiser deraf, skal du visselig dø” (vers 16-17).

Her finder vi i den kortest mulige sammenfatning EVANGELIET, at “syndens løn er døden, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus vor Herre” (Rom.6:23).

Biblen siger at alle har syndet – og Adam syndede først af alle (Rom.3:23, 5:12). Gud kunne ikke have tilladt Adam at synde, uden først at havde lært ham hvad synd er. Biblens definition af synd: “Synd er lovbrud” (1. Johs.3:4). Den siger også, at synd er det bevidste lovbrud, fordi: “Altså når man ved, hvad der er det rigtige, og ikke gør det, er man skyldig i synd” (Jak.4:17). Adam kendte Guds Lov, derfor var det han gjorde SYND!

Derfor kan der ikke være tvivl om, at Gud instruerede Adam og Eva i sin store fundamentale

48


åndelige Lov -- i Guds egen LIVSSTIL! Denne instruktion fik de straks -- det var nødvendigt før de syndede!

På det fysiske plan underviste Gud dem i det de skulle spise (1. Mos.1:29; 2:9).

Han instruerede dem også med hensyn til SEX.

Oprindelig Sex Undervisning

Vi vil igen begynde med begyndelsen.

“I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden… Og Gud sagde, Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os. Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem… og Gud sagde til dem: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden… Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var SÅRE GODT” (1. Mos.1:1, 26, 27-28, 31).

Gud gjorde dem mand og kvinde. Gud skabte sex i menneskene. Og Gud sagde, at det var SÅRE GODT… ikke at det var ondt, skamfuldt og nedværdigende og syndigt i sig selv. Kun forkert brug gør sex syndigt.

Gud skabte sex til BRUG. Havde det ikke været hans hensigt at sex skulle bruges, ville han ikke have designet det. Det var ikke Guds hensigt at englefamilien skulle bruge sex… så han skabte dem ikke som han- og hunkøn. Engle har ingen kønsorganer, de udfører ingen seksuelle funktioner og de kan ikke formerer sig.

Hvis Skaberen har designet menneskenes seksuelle anatomi og tilskyndet menneskelig seksuel stimulans samt givet muligheden derfor, var det fordi han havde en HENSIGT med det. Og det er ganske udelukket, at Gud forsømte sit ansvar for at afsløre den rigtige HENSIGT og funktion i deres legeme og sind. Som allerede sagt, så er 1. Mosebogens beretning et meget

49


kort SAMMENDRAG. Alligevel er den grundlæggende filosofi i Skaberens oprindelige instruktion ganske klar. Detaljerne til at fylder hullerne ud, har menneskeheden fået skænket i andre passager i Biblen.

Skabelsen Foregår Stadig

Før vi fortsætter husk da på Guds overordnede HENSIGT med menneskeheden. Gud sagde, “Lad os gøre mennesket i VORT BILLEDE”. Som allerede fastslået, blev mennesket skabt af MATERIE, fysisk, så det lignede Gud. Men endnu er mennesket kun råt LER, som Mester Pottemageren – når og hvis mennesket samtykker – former og skaber til at blive det endelige BILLEDE med Guds egen åndelige KARAKTER.

Den åndelige skabelse af retfærdig KARAKTER fortsætter. Det Ny Testamente afslører, at når mennesket har overgivet sig, har omvendt sig fra sin oprørske fortid, og gennem Kristus er blevet forenet med kontakt til GUD, da BLIVER HAN EN NY SKABNING (2. Kor.5:17).

Denne skabelse af retfærdig åndelig KARAKTER kræver moralsk valgfrihed – at man med overbevisning VÆLGER det rigtige i modsætning til det forkerte – at man udøver frit valg og udvikler selvdisciplin.

Gud designede og skabte SEX til rigtige, sunde og hellige funktioner. Men i KARAKTER udviklingsprocessen, tillader Gud mennesket, hvis det er det han vælger, at forurene, besudle, tilsmudse og pervertere det som Gud havde bestemt skulle bringe rige VELSIGNELSER. Forkert brug giver FORBANDELSER!

Gud gjorde SIN SANDHED tilgængelig. Gud instruerede den første mand og kvinde. Han bød dem at vandre den RIGTIGE VEJ. Men de, og deres efterkommere i hele verden, var rebelske og valgte at vandre den FORKERTE vej – VEJEN der synes manden ret, og så er dens ende dog DØDENS VEJ (Ords. 14:12, 16:25).

50


Så Gud underviste altså den første mand og kvinde i den rigtige, den sunde, lykkebringende og opløftende MENING med SEX!

I passagen citeret ovenfor, bød Gud at sex skulle bruges TIL FORMERING! Han sagde, bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden (1. Mos.1:28).

Menneskelig Forplantning har en Speciel Hensigt

Et af formålene med menneskenes sex er altså forplantning.

Men det er langt fra det eneste formål – som vi vil se senere!

Formering som sådan er fælles for dyr og planter såvel som for mennesker.

MEN DER ER EN GUDDOMMELIG PLAN MED DEN MENNESKELIGE FORMERING SOM IKKE KAN OVERFØRES PÅ NOGEN ANDEN FORM FOR LIV!

Senere vil vi komme til den rammende forskel, der er mellem et menneskebarn og dyrenes unger. Dyr er ikke bestemt til at blive Guds ARVINGER!

Der ligger en KOLOSSAL, ÆRESFRYGTINDGYDENDE MENING og betydning i den menneskelige undfangelse og fødsel, der ikke er tildelt dyr og planter. Det var Guds hensigt, at havde menneskene været villige til at adlyde Guds instruktion, ville KUNDSKABEN om den dybe og vidunderlige MENING med deres liv forårsage dynamisk GLÆDE hos mennesker!

Når det drejer sig om den fysiske proces, så er formeringsfunktionen den samme for pattedyr og for mennesker. Det er en FYSISK proces. Men der er en dyb åndelig og transcendental MENING i den menneskelige undfangelse, svangerskab og fødsel, der løfter den til et langt højere plan som ikke kan sammenlignes med dyrenes forplantning.

Menneskenes børn bliver undfanget ved sex. Denne

51


undfangelse, svangerskabsperiode og fødsel af menneskenes børn er BILLEDE på den åndelige FRELSE og det evige livs gave, som Jesus Kristus har gjort tilgængelig for os!

Det er endnu en grund til at Satan forsøger at vildlede sin verden med hensyn til den rette hensigt og holdning til sex!

Ved at gøre verden BLIND for Guds hensigt med SEX, har Satan SKJULT den sande KUNDSKAB om Gud – at Gud i virkeligheden er en FAMILIE -- et guddommeligt KONGERIGE som vi kan blive fødte medlemmer af! Han har SKJULT den virkelige SANDHED om FRELSE – hvad det er, hvor den leder hen og hvordan vi kan modtage den!

Denne FALSKE MORAL – både den såkaldte gamle og den såkaldte nye – har været et meget stærkere våben til ødelæggelse af menneskeheden end nogen har været klar over!

Forplantningen er Billede på Åndelig Frelse

Se nu og FORSTÅ hvordan den menneskelige forplantning kan være billede på åndelig FRELSE!

Alle menneskeliv kommer fra et lille æg, kaldet ovum, som produceres i den menneskelige moders liv. Dette ovum er på størrelse med en nålespids. Ved elektronisk forstørrelse kan man se en lille kerne inden i det. Men ovum har en meget begrænset levetid i sig selv! Nogle læger og videnskabsmænd mener, at det kan leve 24 timer uden at blive befrugtet af mandens sperm.

Menneskeliv skal tilføjes fra en spermcelle der produceres i den menneskelige far. Spermcellen er den mindste celle i menneskekroppen – omkring en halvtredsindstyvende del af æggets størrelse. Spermen – teknisk kaldet spermatozoen – der finder vej til ovum forbinder

52


sig med kernen. Denne forbindelse giver fysisk menneskeligt liv til ovum.

Men det er endnu ikke født som menneske. Menneskelivet er kun blevet undfanget. De første 4 måneder kaldes det en embryo. Derefter og indtil fødslen hedder det et foster. Menneskelivet begynder meget småt, på størrelse med en nålespids – og spermen der tilfører det liv, er den mindste celle i menneskekroppen!

Efter at være blevet undfanget skal det ernæres igennem moderen med fysisk føde fra jorden. Fra denne fysiske ernæring skal det vokse, og vokse og VOKSE – indtil det 9 måneder senere er fysisk stort nok til at blive født. Under denne udvikling bliver de fysiske organer og karaktertræk formet lidt efter lidt. Snart har rygsøjlen taget form. Et hjerte begynder at slå. Andre indre organer tager form. Til sidst kommer der hår på hovedet, negle på fingre og tæer udvikles – ansigtstræk bliver lagt. Efter 9 måneder er det normale foster vokset til en vægt på 3 – 4 kg, og er rede til at blive født.

Hvad Slags Åndelig Frelse

Læg nu nøje mærke til den lamslående sammenligning!

Allerførst må man forstå hvad åndelig frelse egentlig er. Af dem der opfatter sig selv som kristne, er det kun få der forstår dette.

I kapitlet om den “forbudte frugt” i 1. Mosebog sagde Gud, at mennesket helt og holdent var sammensat af fysisk materie fra muld (1. Mos.2:7 og 3:9). Job sagde, at der er en ånd INDENI mennesket (Job 32:8). 1. Korinterbrevet 2 vers 11 forklarer, at intet menneske kunne have menneskelig forståelse, kundskab eller intelligens uden ”… menneskets ånd, som bor i ham”.

Denne åndelige essens er IKKE mennesket, men NOGET INDENI den ellers totalt fysiske skabning. Den giver intelligensens magt til

53


den fysiske hjerne. Det udgør den umådelige forskel imellem dyrenes hjerne og det menneskelige SIND. Denne ånd kan ikke se, høre eller tænke. Den fysiske hjerne ser igennem øjne, hører med det fysiske øre og tænker med den fysiske hjerne. Alligevel agerer denne ånd som en computer og tilføjer hjernen den fysiske og intellektuelle kraft. Den giver også et åndeligt og moralsk fakultet til menneskene som dyr ikke er i besiddelse af.

Dog leverer denne ånd ikke MENNESKELIV. Menneskelivet er kun en midlertidig FYSISK og kemisk eksistens, der vedligeholdes gennem vejrtrækning og hjerteslag der fører blodet rundt i kroppen og med mad og drikke. Menneskets LIV er alene en midlertidig fysisk og kemisk eksistens – ligesom en bilmotor og alle andre hvirveldyr.

AT Blive Genfødt?

Husk nu, at Gud sagde til Adam og Eva da de stjal den forbudte frugt, at for deres ulydighed skulle de VISSELIG DØ. Men Gud havde tilbudt dem det evige livs gave ganske gratis, de skulle blot vælge “livets træ”.

Da de valgte den forbudte frugt, drev Gud manden (og hans hustru) ud af Haven, for at “han ikke skal række hånden ud og tage også af livets træ og leve evindelig” (1. Mos.3:22).

Men igennem Kristus kan menneskeheden, hvis den omvender sig, stadig opnå Guds gave, som er evigt liv. Jesus forklarede Nikodemus, ”… ingen kan se Guds Rige, hvis han ikke bliver født på ny” (Johs.3:3).

Nikodemus kunne naturligvis ikke forstå dette. Han vidste at han var blevet født, da han blev forløst fra sin moders liv. Han kendte også forskellen imellem at være FØDT og UNDFANGET – noget som i dag ikke synes at være teologerne bekendt.

“Hvad der er født af kødet, er kød;

54


og hvad der er født af Ånden, er Ånd”, forklarede Jesus i vers 6. Mennesket er DØDELIGT. Mennesket kom fra MULD. Det er KØD – materiel kød. Jesus talte ikke om endnu en fysisk fødsel, han talte om en åndelig fødsel – en fødsel der vil forandre mennesket fra at være kød til at BESTÅ AF ÅND – kun bestå af ÅND. Det vil han blive, når han engang er blevet FØDT af GUD! Gud er Ånd (Johs.4:24); menneskene er fysiske, de er af kød.

Et menneske skal UNDFANGES af sin menneskelige fader. For at blive genfødt af Ånden, af GUD, skal man først undfanges af den ÅNDELIGE FADER, af Gud Almægtig.

Den Forbløffende Sammenligning

Se nu hvordan den MENNESKELIGE undfangelse, svangerskab og fødsel er en storartet og sammenlignelig TYPE eller billede på åndelig frelse – på at blive FØDT af Gud – at få EVIGT LIV i Guds Rige – i Guds FAMILE som vi kan blive FØDT ind i!

Ethvert voksent menneske er et åndeligt ”æg” eller “ovum”. Dette åndelige “ovum” har en meget kort levetid i sig selv sammenlignet med EVIGT LIV -- et gennemsnit på 70 år. Men åndeligt, guddommeligt og udødeligt liv får vi, ved at Gud giver os sin HELLIGE ÅND, GUD Fader giver den til os. Denne guddommelige Ånd giver os også den guddommelige natur (2. Pet.1:4). Indtil da har vi kun besiddet menneskelig og kødelig natur.

Ligesom den menneskelige spermcelle er den allermindste af alle menneskelige celler, på samme måde begynder undfangede kristne med et meget lille mål af Guds Hellige Ånd. Mange vil i begyndelsen være 99,44 procent kødelige! Det var tilsyneladende tilfældet med Guds Kirke i Korinth (1. Kor.3:1-3). Apostelen Paulus sagde, at han måtte give dem “mælk” – de kunne endnu ikke tåle voksen åndelig “føde”.

55


På samme måde som det fysiske mandlige sperm finder sin vej og forener sig med kernen i ovum, således kommer Guds Ånd ind og forener sig med det menneskelige SIND! Som vi allerede har forklaret, er der allerede en ånd i mennesket. Denne menneskelige ånd er forbundet til hjernen og former det menneskelige SIND. Guds Ånd forener sig og vidner sammen med vor ånd, at vi nu er GUDS børn (Rom.8:16). Guds Hellige Ånd, der nu er forenet med menneskeånden i vort SIND, giver vort intellekt kraft til at forstå ÅNDELIG KUNDSKAB (1. Kor.2:11) – som det kødelige sind ikke har mulighed for at fatte.

EVIGT LIV er nu forplantet i os – Gud-liv – gennem Guds Ånd, men vi er endnu ikke åndelige væsener – ikke FØDT af Gud endnu – vi har endnu ikke overtaget arven der venter os, men vi er fysiske ARVINGER (Rom.8:17). Men HVIS Guds Hellige Ånd bor i os, da vil Gud levendegøre, “opvække” vort dødelige legeme VED sin Ånd der “bor i jer” (Rom 8:11; 1. Kor.15:49-53).

Vi ser nu fortsættelsen af den overvældende sammenligning!

Vi er endnu ikke blevet født som guddommelige væsener. Vi er endnu ikke forandrede til ånd, men er stadig fysisk materie. Det guddommelige liv er kun blevet undfanget. Den guddommelige KARAKTERUDVIKLING begynder så uendelig småt, at det er tvivlsomt, om den overhovedet kan ses, bortset fra udstrålingen af den åndelige “romances” ekstase, som omvendelsen forårsager. Det stråler måske ud af os i denne “første kærligheds” tid – åndelig talt. Men med hensyn til åndelig KUNDSKAB og udviklet åndelig KARAKTER, er der lang vej endnu.

Den Åndelige Embryon

Når vi nu er blevet åndeligt undfanget, er vi alligevel kun et åndeligt embryon. Nu skal vi ernæres med ÅNDELIG føde! Jesus sagde, at mennesket ikke skal leve af brød (fysisk føde) alene, men af GUDS ORD (åndelig føde)! Og det får vi fra BIBLEN! Men vi

56


indtager også åndelig kundskab og karakteropbygning igennem personlig, intim og konstant kontakt med Gud ved BØN og i kristen samvær med Guds børn i Guds Kirke.

Det fysiske embryon og foster får fysisk føde igennem moderen. Guds KIRKE bliver kaldet “det Jerusalem der er oventil… og det er VOR MODER” (Gal.4:26).

Læg mærke til den nøjagtige parallel! KIRKEN er åndelig MODER for DENS MELEMMER. Gud har sat udvalgte og kaldede præster i sin Kirke til at “VOGTE SINE LAM”! Og “for at gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning, at opbygge Kristi legeme (KIRKEN), indtil vi alle når frem til at være ét i troen på og erkendelsen af Guds Søn, til mands modenhed og det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde” (Efe.4:12-13).

Det er Kristi sande præsters (de er sjældne i dag) opgave, at BESKYTTE de undfangede endnu ufødte hellige imod falske doktriner og falske præster.

Den MENNESKELIGE moder bærer barnet på det sted i sin krop, hvor hun bedst kan BESKYTTE det fra fysisk skade. Denne beskyttelse er en del af hendes opgave, ligesom at ernære det ufødte barn! Således er det også KIRKENS opgave gennem sine præster at instruere, undervise, rådgive og BESKYTTE de ufødte medlemmer mod åndelig fortræd! Hvilket VIDUNDERLIGT billede den menneskelige formering er på åndelig FRELSE!

Fortsæt nu! Ligesom det fysiske foster skal vokse sig stor nok til at blive født, således skal den undfangede Kristne vokse i nåde og kundskab om Kristus (2. Pet.3:18) – overvinde sig selv og udvikle sin åndelige KARAKTER gennem hele sit liv, for at kunne blive FØDT ind i GUDS RIGE!

57


Og som det fysiske foster udvikler sig lidt efter lidt og får sine fysiske organer ét efter et samt træk og karakteristik, på samme konstante måde skal en undfanget Kristen efterhånden, udvikle sin ÅNDELIGE KARAKTER – KÆRLIGHED, TRO, TÅLMODIGHED, VENLIGHED og MÅDEHOLDENHED. HAN SKAL EFTERLEVE OG HANDLE efter Guds Ord. Han skal udvikle guddommelig KARAKTER!

Til Sidst Udødelighed!

Når Guds tid er inde ved Kristi genkomst – selv om mennesket dør i mellemtiden – skal det blive FØDT af Gud -- ind i GUDS KONGERIGE -- ved en opstandelse, eller ved øjeblikkelig FORANDRING til udødelighed – for GUD er dette Kongerige! Mennesket er da ikke længere materiel kød fra jorden, men er blevet af ånd, akkurat som Gud er ånd (Johs.4:24).

GUDS SANDHED er VIDUNDERLIG!

Alligevel har Satan FORFØRT VERDEN med sin feje forvanskning af seksuelle holdninger og fordrejning af den sande sexkundskab der fremgår af Guds Ord – han har gjort menneskeheden blind for den kendsgerning, at Gud ER det RIGE som Jesus forkyndte – og at VI kan blive født som åndelige individer – som medlemmer ind i denne guddommelige FAMILE – som en del af GUDS RIGE!

GUDS SANDHED er dyrebar, ren og sund! Gud designede den fysiske forplantning til at være et billede på Hans sandhed, FOR AT DEN KONSTANT SKULLE MINDE OS OM HANS VIDUNDERLIGE FRELSEPLAN!

Lad os åbne vort sind for den levende Frelser så han kan RENSE os og gøre plads for HANS SANDHED!

58