Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Det Guddommelige Formål Med Sex

Kapitel 5


Vi er nu kommet til den store sandhed! Sex blev designet og skabt i menneskene med henblik på andet end forplantning – med et formål der er fuldkommen udelukket i dyreriget og for planteliv!

Men menneskeheden har levet i ulykkelig og ussel UVIDENHED om disse storartede Guds beskænkede formål!

HVORFOR?

Der Er Kun Én Moralsk Autoritet

Dette beviser igen den slående sandhed at GUDS ORD ER FUNDAMENTET I AL KUNDSKAB! GUD er den allerhøjeste UNDERVISER! Biblen er langt fra hele summen af kundskab. Den er BASIS – FUNDAMENTET – udgangspunktet og fundamental i den måde man tilegner sig ny kundskab!

I sin instruktionsbog afslører Gud Skaber, det mennesket ikke selv kan opdage! Fuld SANDHED

59


fås fra bibelsk åbenbaring, PLUS adgang til og mulighed for tilegnelse af kundskab igennem Biblens åbenbarede KONCEPT.

Mennesket har uden guddommelig åbenbaring været i stand til at opdage, at planteliv formerer sig ligesom dyre- og menneskeliv. Men ud fra observationer -- og UVIDENDE om guddommelig åbenbaring -- har mennesket formuleret forkerte og ulykkebringende koncepter om hensigten med sex.

Igennem århundrederne har den hedenske dualisme taget for givet og undervist den falske opfattelse, at eneste hensigt med sex er forplantning – og selv denne hensigt er blevet mødt med mistro! Uden at forstå den virkelige mening og sande hensigt med ægteskab, og efter at have fulgt begreberne i den Babylonske Mysterium Religion, har man placeret ægteskabet på et LAVERE PLAN end cølibat og livslang jomfrudom!

Undervisere, videnskabsmænd, psykologer, læger og dem der sætter den moralske standard, er afhængige af evolutionsteoriens koncept, der er deres eneste fundamentale indgang til kundskab. De kender ikke oprindelsen eller HENSIGTEN med sex, ligesom de er uvidende om hvordan, hvorfor eller hvem der indførte ÆGTESKABET.

Biblen afslører viden der ikke er tilgængelig andre steder!

Så lad os igen gå til kundskabens KILDE!

Glem ikke at den Evige (hebr. YAHWEH) der talte med og instruerede Adam og Eva, var den person i Guddommen der senere blev Jesus Kristus.

Den Anden Hensigt

Jesus lærte farisæerne nøjagtig det samme som han havde lært Adam og Eva. Han sagde til dem: “Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og

60


kvinde og sagde: ’Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød’… hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille” (Mat.19:4-6).

Hvorfor skal menneskene gifte sig? Fordi Gud gjorde dem mand og kvinde – fordi Gud skabte SEX.

Sex har ikke udviklet sig uden intelligens eller hensigt! Det var GUD der ved mirakuløs skabelse gjorde menneskeheden maskulin og feminin! Og Gud gør intet hensigtsløs!

Da Gud skabte sex BEFALEDE HAN ÆGTESKABET SOM INSTITUTION. Og det er Gud, der binder mand og kvinde som ægtefæller.

Ægteskab er således den anden HENSIGT med sex.

Ægteskab er en fysisk union, men det er en guddommelig institution. Gud Almægtig befalede det! Det er ikke en evolution. Det er ikke MENNESKETS opfindelse.

Læg nu mærke til skriftstedet citeret ovenfor, Jesus sagde til farisæerne, “Har I ikke læst…?” Han citerede en passage fra allerede eksisterende skrifter. Han sagde at de burde have læst det! Hvor findes denne passage? Den står i 1. Mosebog. Det er en del af det korte SAMMENDRAG der beskriver den EVIGES oprindelige instruktion til de nylig skabte mennesker Adam og Eva. Evas skabelse var netop fuldført, da Gud sagde, “Derfor forlader en mand sin fader og moder og holder sig til sin hustru, og de to bliver ét kød” (1. Mos.2:24).

Den Almægtige åbenbarede det hellige ÆGTESKAB som institution for den første mand og kvinde.

HVORFOR Ægteskab?

Overvej nu dette, HVORFOR befalede Gud ÆGTESKABETS menneskelige forbindelse?

61


Den gamle undertrykkende dobbeltmoral lærte, at den eneste hensigt med sex var reproduktion. Men hvis det var den eneste hensigt med sex, ville ÆGTESKAB IKKE VÆRE NØDVENDIG! Gud gjorde dyr han- og hunkøn. Dyr reproducerer, MEN DE GIFTER SIG IKKE! Ægteskab er ikke nødvendigt for formering.

Forstå dette – denne sandhed! Vi kan formere og reproducere med sex uden ægteskab! Det er i virkeligheden et af vor nuværende verdens største problemer – der er alt for mange reproduktioner udenfor ægteskab!

Dyr reproducerer, men dyr gifter sig ikke! Dyr er født med instinkt. De har ikke behov for undervisning.

Har du set en lille kalv blive født? Moderkoen behøver ikke at tilkalde jordemor eller læge, eller tage til hospitalet for at føde. Straks kalven er født rejser den sig på sine usikre ben, imens koen kun står og glor. Hun behøver ikke at lære sin kalv at gå, hvordan den skal finde sin mad eller overhovedet at gøre noget. Lidt usikker og dinglende i begyndelsen rejser kalven sig af sig selv og går indenfor et par minutter.

Hvor længe er en baby om at lære at gå? Som regel et år og ofte længere. Men den nyfødte kalv går straks. Ingen lærer den. KALVEN HAR INSTINKT. Og hvor går den hen allerførst? Der er ingen der har vejledt den. Den går med det samme til sit første måltid! Den ved hvor det findes. Og koen står og glor dumt, mens kalven drikker sin mælk.

Og hvor er “far” – tyren? Det er ikke godt at vide. Måske mange kilometer borte. Han er formodentlig ikke i nærheden. Inden længe vil kalven ikke engang behøve mælken fra sin mor – den vil klare sig selv.

62


Der er intet bryllup – intet FAMILIELIV – intet HJEMMELIV.

Med mennesker er det ganske anderledes. Den rene reproduktionsproces er ens i alle pattedyr, men ud over dette punkt er alt anderledes. Den eneste beskaffenhed sex har i dyreverdenen er formering. Men med MENNESKER ER DET HELT ANDERLEDES! Reproduktion er ikke det eneste formål med sex. En anden hensigt er ÆGTESKABET – og der er endda en tredje hensigt!

Det nyfødte barn rejser sig ikke op på sine ben og går med det samme. Det lille barn er absolut hjælpeløst. Det har nogle få instinktive reflekser, men ikke instinkt i ordet fulde betydning. Det har et SIND – men der er endnu ingen KUNDSKAB præget i dets sind. Det ved faktisk intet når det bliver født. Det skal undervises! Det udvikler sig meget langsommere end dyr! Alligevel er dets potentiale umådelige større! På grund af denne højere hensigt, er det NØDVENDIGT med forældrenes omsorg og FAMILIELIV!

For Gud havde sagt, “Lad os gøre mennesket i VORT BILLEDE”.

Gud skabte kvæget “efter deres arter” – dvs. dyrearter. Han skabte “alle vingede væsener efter deres arter” – dvs. efter vingede fuglearter! Og han skabte MENNESKET i GUDS eget billede, dvs. efter sin egen art!

Menneskets Skæbne

Selv om det lyder usandsynligt for den der ikke FORSTÅR Guds åbenbarede SANDHED – og kun utrolig få gør – er GUD en FAMILIE! Det har vi forklaret i kapitel 4.

Og at Gud er i færd med at reproducere SIN EGEN art! Mennesket besidder det allerhøjeste potentiale, at kunne blive født ind i Guds egen guddommelige FAMILIE!

63


Fatter du hvad det betyder? Selvfølgelig består Gud af udødelig ÅND – og mennesket består, ligesom dyr, i dette liv af materielt kød – af materie! Men det trancedentale essentielle faktum er, at GUD ER PERFEKT ÅNDELIG KARAKTER! Han er den ypperste intelligens med helligt, retfærdigt SIND og KARAKTER der kendetegner GUD, og som adskiller ham fra alle andre levende skabninger. Intet dyr har potentiale til at blive Guds børn – kun MENNESKET. Desuden er Gud den ypperste ALMAGT der, uden hans guddommelige KARAKTER, ville være destruktiv og farlig!

Hvad er denne retfærdige åndelige karakter?

Det er kontrolleret mulighed for i et adskilt og selvstændigt væsen, at komme i besiddelse af kundskaben om SANDHED i modsætning til løgn, om RIGTIGT i modsætning til forkert, og til frit at VÆLGE det rigtige og sande. Endvidere er det at udøve selvdisciplin til at VILLE og også GØRE det rigtige. Hvordan definerer man det rigtige? Ved Guds åndelige lov!

Det er derfor nødvendigt, at ethvert individuelt menneske er et selvstændigt væsen med eget sind og valgfrihed (en fri moralsk agent) – det kræver TANKENS magt, intelligens, intellekt, evnen til at optage KUNDSKAB, til at ræsonnere, tænke, planlægge, opfinde, drage slutninger og viljen til at handle.

Umælende objekter har intet sind, tager ingen afgørelser, er ikke i besiddelse af karakter. Dyr har instinktet indbygget i hjernen, og de har ingen selvstændig opfattelse, der kan sammenlignes med menneskets niveau. De tilegner sig ikke kundskab ud fra hvilken de ræsonnerer, foretager valg, eller udøver selvdisciplin. Dyr forstår hverken kunst, musik eller litteratur. De har ingen fantasi og de designer og planlægger ikke igennem en tanke- og fornuftsproces. Dyr tilegner sig ikke

64


videnskabelig kundskab. De skaber ikke, spørger ikke og bruger ikke moralske kodeks til at vurdere Guds åndelige love og veje. De udvikler ikke karakter.

Menneskene bliver født med SIND. Mennesker skal undervises og oplæres. Men det menneskelige sind kan opsuge kundskab og ræsonnere – det kan tænke kreativt, udarbejde planer, tage beslutninger, yde retfærdighed og udøve selvdisciplin, og dermed har mennesket MULIGHEDEN for at udvikle retfærdig KARAKTER.

Mennesket bliver født uden kundskab men med mulighed for at udvikle og tilegne sig retfærdig KARAKTER. Desuden har mennesket det ypperste potentiale at kunne modtage Guds HELLIGE KARAKTER, der giver guddommelig natur og udstyrer SINDET til at kunne forstå åbenbaret åndelig kundskab!

Menneskebabyer bliver født hjælpeløse! De har behov for nænsom pleje, kærlig oplæring, tålmodig øvelse, disciplin, varm hengivenhed og kærlighed fra en far og en mor. Beskyttelse, varme og hjemmeliv i familiens skød er en nødvendighed for dem. Det er af allerstørste vigtighed – for de er GUDS potentielle ARVINGER!

Retfærdig KARAKTER kan ikke skabes øjeblikkeligt. Den kan kun udvikles igennem erfaringer, og erfaringer tager TID. Dyrenes instinkter er automatiske og er indbygget i deres hjerne fra fødslen. Men guddommelig retfærdig KARAKTER skal udvikles over en årrække.

Alt dette er én grund til ægteskab og FAMILIE forhold.

Men der er mere! Der er andre grunde til ægteskab, FAMILIE og HJEM!

Hvorfor bør mennesker gifte sig?

Nutidens undervisere ved det egentlig ikke!

65


Videnskabsmænd forstår det ikke fuldt ud! De antager at på et eller andet tidspunkt i evolutionsudviklingen, måske for nogle millioner år siden, indførte menneskene selv traditionen. Man ved ikke hvornår ægteskabsinstitutionen startede eller hvem der indførte den eller hvorfor. De er uvidende om dets storartede BETYDNING! Det kommunistiske USSR eksperimenterede endog på et tidspunkt med at afskaffe ægteskab og producere mennesker udenfor ægtestanden.

Englene er Intetkøn

SANDHEDEN om sex og ægteskab stikker endnu dybere! Den overvældende betydning og mening synes at være gået tabt for mennesker.

Vi har set at dyr har sex og at de reproducerer, og at ÆGTESKAB ikke er nødvendig for reproduktion, samt at dyr ikke gifter sig. De opretter ikke HJEMMELIV eller FAMILIERELATIONER.

Tænk nu på englene. Skeptikere tror det ikke, men Biblen afslører at engle eksisterer. Engle er på et højere niveau end mennesker. Det står skrevet, at “du gjorde ham en kort tid” – til det nuværende dødelige, kødelige liv -- “ringere end englene”.

Til trods for at engle er på et højere plan end mennesket, gifter de sig ikke! (Mat.22:30). Hver engel blev skabt adskilt og individuelt, de blev ikke født. Der er intet ægteskab imellem engle, intet hjemmeliv eller familieliv!

Og INGEN SEX!

Hvad er da englenes funktion?

Engle er åndelige væsener – de består ikke af materielt kød men af ånd, de er udødelige. “Og medens han om englene siger: ’Sine engle gør han til vinde’…” (Heb. 1:7; Sal. 104:4). Gud er udødelig og består af ÅND. Er englene da på samme niveau som Gud? På ingen måder! Men de er åndelige skabninger, som Gud skabte til

66


at være hans tjenere, budbringere og repræsentanter i administrationen af Guds UNIVERSALE REGERING.

Menneskets Arv

Engle, der er på et langt lavere niveau end Gud, er dog højere end dødelige mennesker. Men tænk over menneskenes endelige arv som venter dem, hvis de selv vælger den!

De første to kapitler i Hebræerbrevet fortæller om forskellene på mennesker og engle.

“Thi det var ikke engle, han underlagde den kommende verden, som vi taler om. Men der er en, der et sted (Sal.8:4-6) har vidnet og sagt: ’Hvad er et menneske, at du kommer ham i hu?…” (Heb.2:5-6).

FORSTÅ NU DETTE! Jorden blev underlagt engle, og ærkeenglen Lucifer blev sat som Guds administrator på verdens trone. Han skulle være regent i Guds regering over englene, der dengang beboede jorden. Men Lucifers sind blev fyldt af forfængelighed og stolthed. Han besluttede at afsætte Gud fra UNIVERSETS trone, for selv at overtage den! Han blev kastet tilbage til jorden og fik sit navn ændret til Satan, der betyder Modstander. Englene der fulgte ham i oprøret blev dæmoner.

Satan og hans dæmoner regerer stadig usynligt denne verden. Men Jesus Kristus overvandt Satan og kvalificerede sig som VERDENSHERSKER. Han vil komme igen til jorden – snart, denne gang som KONGE over konger og for at genindføre GUDS REGERING på jorden.

Hvad da med MENNESKER? De, der før Kristi genkomst i sandhed er omvendte, skal HERSKE under Kristus i MORGENDAGENS VERDEN (Åbenb.3:21, 2:26-27). Og videre!

Bemærk Hebræerbrevet 2. Der

67


fastslås det, at engle ikke skal regere i MORGENDAGENS VERDEN. Men hvad med MENNESKET? Det ubetydelige kød og blod, det dødelige MENNESKE! Hvorfor skulle den STORE GUD dog tage ham i betragtning? Her kommer så det forbløffende svar, det som mennesker, der er forblændede af Satans løgne, aldrig har fattet:

“Du gjorde ham for en kort tid ringere end englene; med herlighed og ære kronede du ham, alt lagde du under hans fødder.” Når han “lagde alt under ham”, undtog han jo intet fra at være ham underlagt…” (Heb.2:7-8).

Man fatter det ikke lige med det samme. Det er alt for overvældende! AT blive kronet betyder at få overdraget kongelig HERSKERMYNDIGHED. At blive kronet med HERLIGHED og ÆRE er at få overdraget det styre som Kristus besidder NU – og det er beskrevet i Hebræerbrevet kapitel 1 til at være den administrative, herskende udøvende myndighed i HELE UNIVERSET! Kristus regerer nu over “AL Ting”! Andre oversættelser fra græsk siger “HELE UNIVERSET” – dvs. ALT DET Gud skabte! Hele SKABERVÆRKET!

Kristus hersker nu over alt! FADEREN I KONGERIGET HAR SAT DEN OPSTANDNE, LEVENDE KRISTUS som øverste udøvende myndighed i GUDS REGERING over hele det endeløse UNIVERS. Og omvendte mennesker er Kristi ARVINGER – ARVINGER SAMMEN med ham og skal sammen med ham i tidens fylde arve det som KRISTUS allerede nu har fået overdraget! (Rom.8:17, læs det!).

Men fortsæt i Hebræerbrevet kapitel 2, ”… Vel ser vi endnu ikke, at alt er ham underlagt” (vers 8). Ah ha! så menneskene har ENDNU IKKE fået overdraget herskermagten – ikke så længe han er menneske og dødelig! Hvad kan vi allerede se nu? Fortsæt passagen:

“men ham, som en kort tid var blevet gjort ringere end englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden,

68


KRONET MED HERLIGHED OG ÆRE…” (vers 9). Og vers 10 viser at Jesus Kristus er banebryderen, lederen og pioner for vor frelse!

Kristus er allerede KRONET med HERLIGHED OG ÆRE. Kristus opstod fra de døde! Han er LEVENDE og han er GUDDOMELIG! Han er blevet HERLIGGJORT – og i sin herliggjorte ÅNDELIGE eksistens er hans øjne som flammende ild og hans udseende som SOLEN, når den skinner i sin KRAFT! Åbenb.1:14-16).

Forstår du virkelig dette? Fatter du det?

Det dødelige menneske, hvis det omvender sig og overgiver sig ubetinget til Gud og Guds regering, og i LEVENDE TRO modtager Jesus Kristus som personlig Frelser, da kan han modtage Den HELLIGE ÅND som Guds gave – dvs. Guds liv, essens, natur, sind og kraft, der UNDFANGER ham som Guds eget (endnu ufødte) Barn! Hvis han da VOKSER åndeligt (2. Pet.3:18) i gerning og sandhed, vil han – ved Kristi genkomst – blive forvandlet (eller genopvækket hvis han er død) fra dødelig til udødelighed (1. Kor.15:44-54).

HVIS Guds egen KARAKTER er blevet udviklet i ham, vil hans fornedrede (jordiske) krop øjeblikkelig blive forvandlet og få samme skikkelse som hans (Kristi) HERLIGHEDSLEGEME” (Fil.3:21). Men den fornedrede karakter kan ikke ændres øjeblikkelig – DENNE forandring skal finde sted NU i dette liv!

DETTE er den højeste arv til MENNESKET – hvis det selv vil!

Men hvad er englenes funktion NU? De er ”ånder i Guds tjeneste, som sendes ud til hjælp for deres skyld, der skal arve frelse” (Heb.1:14).

Mennesker der nu er lavere end engle, har en skæbne der er langt højere!

En Forbindelse På Guds Niveau!

Hold nu fast på denne kolossale SANDHED! Her er den største SANDHED nogensinde! MENNESKET

69


og kun mennesket, ud af alle de livsformer Gud har skabt, kan blive født IND I GUD FAMILIEN – ind i GUDS RIGE!

Dyr har aldrig fået tildelt FAMILIE relationer. Engle har aldrig nydt FAMILIE status. Familierelationer er relationer på GUDS PLAN – ikke på engleplan. Gud skænkede det kun til menneskene! Fordi det er på Guds niveau, at MENNESKER skal kunne blive FØDT ind i GUD FAMILIEN.

Af alt levende som Gud skabte, det være planter, dyr eller engle, er det KUN MENNESKET der blev skabt med henblik på ÆGTESKAB, HJEM og FAMILIELIV!

Læs det igen! Prøv at forstå det! Overvej BETYDNINGEN! Denne afgørende sandhed har været skjult for den forledte menneskehed!

Mennesket består af materie i dets nuværende tilstand. Alligevel er mennesket, og MENNESKET ALENE stadig under udformning! Igennem omvendelse og overgivelse til Gud samt modtagelse af Kristus, kan mennesker i sind og holdning blive omvendte og modtage Guds Hellige Ånd, hvorpå de faktisk er Guds undfangede børn! De kan have direkte forbindelse med Gud og kalde ham FADER! De er således indlemmet med en FADER OG SØN forbindelse i GUDS familie!

Denne forbindelse er ikke mulig for nogen anden skabning, end ikke engle! Engle var ikke og kan aldrig blive undfangede og FØDT af Gud! Hver engel er en selvstændig skabning. Ingen engel kan nogensinde blive medlem af DEN GUDDOMMELIGE FAMILIE ELLER GUDS RIGE!

Se hvad Gud siger om engle: “Til hvem af englene har Gud nogensinde sagt: ’Du er min Søn, jeg har født dig i dag?’ og et andet sted: ’Jeg vil være ham en Fader, og han skal være mig en Søn’” (Heb.1:5).

Hverken dyr, engle, eller andre væsener, -- ene og alene MENNESKET -- kan bogstavelig talt blive undfanget ved en åndelig reproduktionsproces for derefter faktisk at blive FØDT ind i GUD FAMILIEN!

70


Intet kan måle sig med dette respektindgydende, betagende potentiale!

Englenes Hverv

Englene, der er på et endnu højere plan end menneskene, er alle Guds tjenere i administrationen af Guds regering der styrer universet! I forhold til MENNESKET er engle “alle ånder i Guds tjeneste, som sendes ud til hjælp for deres skyld, der skal arve frelse” (Heb.1:14). Usynlige engle er hjælpere og tjenere for Guds menneskebørn. Undfangede mennesker er de faktiske Guds arvinger – de er arvinger sammen med KRISTUS (Rom 8:17).

Læs nu videre! “Og fordi I er sønner, har Gud i jeres hjerter sendt sin Søns Ånd, som råber: ’Abba. Fader!’ Altså er du ikke længere træl, men søn. Men er du søn, da er du også arving, indsat dertil af Gud” (Gal.4:6-7).

En rigmandssøn kan som barn blive passet af en voksen tjener. Tjeneren er ældre og langt klogere både fysisk og mentalt, men alligevel med langt færre muligheder end sønnen, for når sønnen bliver moden, vil han arve faderens rigdom og magt. Derfor er det kun midlertidigt at den ældre og mere modne har opsyn med og passer på den unge ARVING! Dette illustrerer englenes hverv, som er at tjene mennesker!

Mennesker er, hvis de bliver omvendte ved Kristus, arvinger til GUDS FAMILE. De vil blive medlemmer af den guddommelige FAMILIE. De er allerede nu Guds undfangede børn. Det er grunden til, at Gud befalede menneskene at danne familierelationer.

INTET ANDET VÆSEN, hverken engle eller dyr, HAR DEN SLAGS RELATIONER.

Men det er ikke alt!

71


FAMILIE relationer kræver et MAND OG HUSTRU forhold! Og dette kræver ÆGTESKAB og trofasthed mod ægteskabsløftet! Guds KIRKE er LEGEMET der består af Guds undfangede børn. Og Kirken, der er dette LEGEME, er KRISTI trolovede BRUD, som skal VIES til Kristus i opstandelsen ved hans genkomst!

Altså også et guddommeligt ÆGTESKABELIGT forhold!

Læg nøje mærke til, at mand og hustru relationen og familierelationer er på Guds niveau!

Disse er IKKE på hverken dyre- eller engleniveau!

Eftersom mennesker blev sat på jorden med HENBLIK på at blive undfanget og FØDT ind i GUD FAMILIEN – som er GUDS RIGE -- har den EVIGE beskåret MENNESKENE, og kun menneskene, denne relation på GUDS EGET NIVEAU! Det er et VIDUNDERLIGT PRIVILEGIUM at være MENNESKE – at have fået overdraget ÆGTESKABSRELATIONEN nu, for senere at skulle ægte Kristus og blive del af GUD FAMILIEN!

Den Forlovede Brud

Her kommer en vital GRUND mere til ÆGTESKABSINSTITUTIONEN i menneskefamilien. Den er der for at lære os – hele tiden at minde os om vort hellige forhold til Jesus Kristus!

Her er denne livsvigtige kundskab:

“I hustruer skal underordne jer under jeres mænd som under Herren; thi en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved, han som er sit legemes frelser. Ja, ligesom kirken underordner sig under Kristus, skal også hustruerne underordne sig under deres mænd i alt.

“I mænd! Elsk jeres hustruer, ligesom Kristus

72


elskede kirken og gav sig selv hen for den, for at han kunne hellige den, idet han rensede den i vandbadet ved ordet… (ordet når det bliver adlydt, vasker fejlene væk), og for at han således kunne fremstille kirken for sit åsyn som herlig (HERLIGGJORT – GUDDOMMELIG) uden plet eller rynke eller andet sådant, nej, den skulle være hellig og dadelfri. På samme måde bør mændene elske deres hustruer som deres egne legemer… fordi vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de to skal være ét kød.

“Den hemmelighed, der ligger heri, er dyb; jeg sigter hermed til Kristus og kirken” (Efe.5:22-32).

Bemærk! Det er grunden – på grund af det kommende (åndelige) ÆGTESKAB mellem Kristus og Kirken, fordi Kirken nu er den trolovede Brud, der er forlovet og skal giftes med Kristus – DETTE ER GRUNDEN til at Gud indstiftede ÆGTESKAGSINSTITUTIONEN for menneskene! Ikke for dyrene! Ikke for englene!

Læs nu i Åbenbaringen 19:7, der handler om Kristi genkomst i HERLIGHED, ”… thi Lammets bryllupsdag er kommet, og hans brud har gjort sig rede.” KUN de der har gjort sig rede med retfærds KARAKTER vil da blive præsenterede for Kristus!

Hjem og Familie

I tillæg til FAMILIE relationer, er der altså også det guddommelige ÆGTESKABSFORHOLD.

Derfor FORSTÅ det nu! Mand-hustru forbindelsen og familie relationer, er relationer på Guds eget niveau!

Disse findes ikke på dyrs eller engles niveau!

Mennesker er frie moralske agenter. Gud tvinger aldring nogen til at omvende sig, for at blive hans undfangede

73


barn. Alligevel er hans HENSIGT under udarbejdelse her på jorden – at reproducere sig selv – og ved Kristus at bringe “mange sønner til HERLIGHED” (Heb.2:10) ind i GUDS GUDDOMMELIGE KONGERIGE!

Eftersom menneskene blev sat på jorden med dette eneste formål at blive undfangede og FØDT ind i GUD FAMILIEN, har DEN EVIGE overdraget denne familiestatus på Guds niveau til menneskene allerede nu – og KUN til menneskene!

Et VIDUNDERLIGT PRIVILEGIUM at have fået ÆGTESKABS- og FAMILIERELATIONER, så vi kan være forberedte til det åndelige ægteskab med Kristus og til guddommelig familiestatus for evigt i GUDS RIGE!

74