Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Den Manglende Dimension I Seksualundervisningen
Generobring af Sande Værdier i Sex – de Befalede Funktioner

Kapitel 7


Det er nu slået ganske fast og vi er forvissede om, at sex ikke blev designet som noget ondt, snavset eller nedværdigende – og på den anden side heller ikke bør bruges før ægteskab, eller med fremmede sideløbende med ægteskab, homoseksuelt eller på anden pervers måde.

Hævet over al Forståelse

Sex udviklede sig ikke planløst og uden hensigt. Gud Skaber designede sex til at skulle æres som hellig og ukrænkelig. Det blev skabt til menneskenes BEDSTE, ikke til at ødelægge dem.

Da Gud Almægtig skabte sex i menneskene, var det med en vidunderlig HENSIGT, der helt overgår menneskenes forstand. Det blev designet til at afspejle vort forhold til den HELLIG GUD! Det er menneskenes endelige skæbne at blive født ind i Guds egen Familie – at blive medlemmer i GUDS guddommelige RIGE.

En uforlignelig skæbne!

94


Overvej det nøje! At være privilegerede og komme ind i den GUDDOMMELIGE FAMILIE – at blive i stand til at kende og erfare velsignelserne i FAMILIERELATIONER – relationer på Guds eget niveau, der ikke er tilgængelige for andre livsformer – og at kunne modtage glæden ved dette KÆRLIGHEDSFORHOLD, der sammenlignes med ægteskab og familie her og nu i dette dødelige liv!

Alt dette er højt hævet over deres forståelse, dem der er forledte af undertrykkende snerpethed og befængte med den moderne UMORAL, og som bærer den falske etikette “Den Nye Moral”.

I sin visdom vidste Gud, at det var nødvendigt i dette liv, at oplære potentielle medlemmer til Sin guddommelige familie. At uddanne dem til at leve et fredfyldt, lykkeligt og kærligt familieforhold. Mennesker burde være dybt TAKNEMMELIGE i stedet for at forurene, blasfemere og pervertere Guds velsignelser!

Gud Befaler Seksuel Kærlighed

Igen går vi tilbage til Guds oprindelige instruktion til vore første forældre!

Efter Adam skabte Gud kvinden Eva og sagde: “Derfor forlader en mand sin fader og moder og holder sig til sin hustru, og de to bliver ét kød” (1. Mos.2:24).

Hvad betyder det – at en mand og hustru “skal blive ét kød”?

Husk hele tiden på at denne registrering i 1. Mosebog er en meget kort resumé af den instruktion Gud gav den første mand og kvinde. Mennesket skal ikke forsøge at fortolke Skrifterne. Skrifterne fortolker sig selv! Ét skriftsted fortolker det andet!

Hvad forklarer Biblen da om meningen med ”ét kød”? Det forklares i 1. Korinterbrevet 6:16. Der citeres og forklares meningen med 1. Mosebog 2:24.

95


Denne passage fordømmer utugt imellem en mand og en skøge, den siger: “Legemet derimod er ikke bestemt for utugt… Ved I ikke, at jeres legemer er Kristi lemmer? (tempel for Helligånden, vers 19) skal jeg da tage Kristi lemmer og gøre skøgelemmer deraf? Nej, langtfra! Eller ved I ikke, at den, der holder sig til skøgen, er ét legeme med hende? Thi “de to”, hedder det, “skal blive ét kød” (1. Kor.6:13,15-16). Vers 18 tilføjer, “FLY UTUGT”.

Dette er citeret direkte fra 1. Mosebog 2:24 “for de skal blive ét kød!

Det er KLAR TALE!

En mand og en kvinde – en hvilken som helst kvinde, selv en skøge – bliver ”ét kød” ved det seksuelle samleje! En mand og en skøge er ikke gift, men i samleje bliver de ét kød!

I 1. Korinter 6:16 bliver samleje mellem en mand og en skøge fordømt som DØDSSYND! I 1. Mosebog 2:24 – og i Jesu gentagelse af verset i Mattæus 19:5 – er denne samme handling imellem mand og hustru befalet! Gud siger at mand og hustru SKAL -- en direkte befaling -- “blive ét kød”. En mand og en kvinde bliver ”ét kød” ved seksuel samleje.

Oversat til åbne og letforståelige ord siger Gud, at fordi han gjorde dem mand og kvinde, skal en mand gifte sig med sin hustru, og de skal have seksuelt samkvem!

Biblen befaler, “I mænd, elsk jeres hustruer!”

Og Jesus tilføjede: “Derfor: hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille” (Matt.19:6).

Gud befalede ÆGTESKABET! Ægteskab har Guds velsignelse! Gud befalede de to første mennesker at have seksuelt samleje, og således er dette forhold en direkte befaling fra Gud, og har Guds velsignelse!

96


Men KUN I ÆGTESKAB!

Sex i ægteskabet er langt fra at være synd, “det som Gud har sammenføjet”. Det er en hellig og ukrænkelig relation!

I hele Biblen fordømmer Gud begær. Utugt – seksuelt samleje før ægteskab – er synd og bryder det syvende bud. Homoseksualitet fordømmes i Biblen og anses for SYND – sodomitter vil ikke komme i Guds Rige! ENHVER brug af sex, med mindre den udtrykkes i ÆGTESKABELIG KÆRLIGHED, er SYND og bryder det syvende bud! Det inkluderer også onani og bestialitet – al perversion – ENHVER BRUG bortset fra kærlighed og formering i ægteskabet er synd!

Ægteskabsrelationen er billede på det forhold Kristus har til Kirken! Familierelationen er en hellig forbindelse på GUDS NIVEAU! Det skal holdes helligt til gavn for mand og hustru lige så vel som for deres fremtid i EVIGHEDEN – det skal holdes i hævd imellem de to alene!

Lad os nu FORSTÅ hele passagen i det 6. kapitel i 1. Korinterbrev – du har måske ikke studeret den så grundigt, at den fulde betydning er gået op for dig.

“Forherlig Gud med jeres Legemer”

Dette kapitel fortsætter tankegangen fra kapitel 5. Det er selvfølgelig kun en del af et brev Apostelen Paulus skrev til Guds Kirke i Korint. Som helhed var disse mennesker omvendte kristne – de have angret deres tidligere liv, og havde modtaget Guds Hellige Ånd. Men dette fjerner selvfølgelig ikke den menneskelige natur. Virkelig anger og modtagelse af Guds Hellige Ånd fjerner modstanden og fjendskabet imod Gud og vor næste – men ikke den naturlige og normale

97


bekymring for selvet. En åndelig undfanget person skal stadig modstå og bekæmpe sine kødelige lyster.

Medlemmerne i Korinterkirken var ikke kommet over babystadiet. Paulus’ breve var irettesættende. Nogle var blevet fristet til utugt og umoralsk levned. Der var især én, han havde tilfredsstillet sig med seksuelle relationer med sin stedmoder.

Det fremgår at Kirken i Korint var ved at antage de samme holdninger, som er generelle i præstestanden nu om dage. Deres “selvros” (medfølelse) med den utugtige, hvis synd de tolererede, blev skarpt fordømt af Paulus. Han befaler dem strengt, i Jesu Kristi navn, at udstøde ham af deres kreds, ud af Kirken (1. Kor.5:1-13).

Kapitel 6 beretter også om nogle kirkemedlemmer, der havde ført retssag imod hinanden ved den civile ret. Paulus fordømte dette, idet han sagde, at de skulle bringe den slags sager frem for Kirkens ledere, så de kunne afgøre dem.

“Ved I da ikke, at de hellige engang skal dømme verden?” spurgte han dem. Det han der sagde, var møntet på tiden efter Kristi genkomst og opstandelsen i det kommende “tusindårsrige”, når de undfangede Guds børn er blevet FØDT ind i det verdensregerende Guds Rige! Her mindede Paulus Kirken (for hans epistel var Guds inspirerede Ord for HELE Guds Kirke også i vore dage) om menneskets vidunderlige SKÆBNE! “Ved I ikke at vi skal dømme engle? Endsige da i timelige ting!” fortsatte han i vers 3.

Og i vers 9: “Eller ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds Rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller de, der lader sig bruge til unaturlig utugt, eller de, der øver den (homoseksualitet), eller tyve eller havesyge, ingen drankere, ingen æreskændere, ingen røvere skal arve Guds Rige.”

Derefter forklarer Paulus, at selv om man har ført

98


et sådant liv – har begået alle disse synder – KAN MAN BLIVE TILGIVET, hvis man angrer og omvender sig bort fra synd – MAN KAN STADIG ARVE EVIGT LIV. I vers 11 fortsætter han:

“Og sådan har nogle af jer været; men I lod jer aftvætte…” (fik tilgivelse og blev rene igennem Kristus).

Dette moralske tema fortsættes i versene 13-15: ”… Legemet derimod er ikke bestemt for utugt, men for Herren, og Herren for legemet; og Gud, som har opvakt Herren, skal også opvække os ved sin kraft. Ved I ikke, at jeres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg da tage Kristi lemmer og gøre skøgelemmer deraf? Nej langtfra!”

Derefter kommer verset vi har citeret ovenfor: “Eller ved I ikke, at den, der holder sig til skøgen, er ét legeme med hende? Thi “de to” hedder det, “skal blive ét kød” (vers 16). I vers 18: “Fly utugt… Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som er fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? I er jo købt og prisen er betalt (af Kristi DØD): ÆR DERFOR Gud i jeres legeme!”(versene 18-20).

Læg det omhyggeligt på sinde! LEGEMET er den Hellige Ånds tempel. LEGEMET ejes ikke af individet – vi er ikke vor egen – Kristus købte og betalte for os! Derfor ær GUD – HVORDAN? Ikke med “sindet”, intellektet, men “i jeres legemer”!

Hele vejen igennem denne passage, ja endog fra det foregående kapitel, er temaet SEX. Disse to kapitler forbyder og fordømmer MISBRUG af sex ved utugt, utroskab, homoseksualitet og onani, men de etablerede ÆGTESKABET. Ægteskab er hæderligt – ægteskab har Guds velsignelse – det er GUD der sammenføjer mand og hustru i et forhold på Guds niveau. Og Gud

99


sagde, at mand og hustru skal “blive ét kød” – de skulle udtrykke ægteskabelig KÆRLIGHED ved seksuel samleje!

Dette ÆRER GUD – for Gud indstiftede ægteskabet – Gud sammenføjede faktisk husbond og hustru. Du ærer Gud ved at holde dit legeme rent og fri for utugt, utroskab og forkert brug, men også ved den af Gud forordnede rigtige brug af sex i ægteskabet.

Dette er et direkte bud, at ære GUD ved at bruge legemet på den måde Gud befalede.

Perverteret Uden at Vide det

Hvis ægtefællerne indgår deres seksuelle forhold med KÆRLIGHED og som et udtryk for KÆRLIGHED, og forstår den guddommelige betydning af Guds befalede hensigt med brugen af sex – og takker Ham for denne gave – da ærer de GUD med deres legemer!

Men der er personer, hvis sind er blevet så perverterede af den sataniske lære, at selv den af Gud befalede KÆRLIGHED I ÆGTESKAB synes skamfuld og degraderende, og efterlader nogen med skyldfølelse!

En stor tragedie er det, at nogle mennesker virkelig har fået dette brændemærke! Det er en katastrofe i den menneskelige erfaring! Det er et listigt djævelsk bedrag!

Gud velsignede menneskeheden med den hellige ægteskabsinstitution på Guds EGET NIVEAU – samtidig er det billedet på Kristi forhold til Kirken. Gud gjorde dette udtryk for ægteskabelig KÆRLIGHED muligt, for par der er bundet indtil døden dem skiller, for at de skal ære GUD med deres legemer! Gud skænkede menneskeheden institutionen FAMILIE OG HJEM, den er billede på Guds Rige, som vi vil blive fødte medlemmer af. Dermed tillod Gud os allerede i dette dødelige liv at opleve velsignelsen af FAMILIELIV og at uddanne os til livet i Guds Rige!

Men menneskeheden har mistet kendskab til disse vidunderlige sandheder!

100


En klog og listig djævel har indgydt falske holdninger omkring SEX i menneskenes sind -- han gjorde mennesker blinde for disse sandheder. Han berøvede Guds potentielle arvinger disse velsignelser!

Vore dages AMORAL kalder SEX for GODT – også i promiskuøse forhold – og denne holdning er gennemgribende i hele verden. Ikke desto mindre FØLER en stor del af de kvinder, der drages ind i denne mentale holdning, stadig skam og skyld. Det er et levn fra den ældgamle “Gamle Moral”.

Jeg ved også at tusinder af hustruer, der læser denne bog og takker Gud for SANDHEDEN – vil ikke være i stand til at befri sig for disse falske overbevisninger. De er simpelthen ofre for Satans ældgamle “moralske” lære.

Mange af nutidens kvinder – specielt dem fra halvtredserne og tresserne – har fra barndommen lært af velmenende forældre, at sex er en slags “dyrisk instinkt” – at sex ikke er “pænt” men skamfuld, nedværdigende og syndig. Denne holdning er så indgroet i dem, at de ikke er i stand til at befri sig fra den.

Når det kommer til den intellektuelle sandhed, ønsker en hustru selvfølgelig kærlighed og et godt fysisk forhold til sin mand. Alligevel er hun ikke i stand til at “overgive sig selv”. Kærlighedslegen, som en kærlig Gud skabte hende til at nyde sammen med sin ægtemand, forekommer hende på én eller anden måde befængt. Den efterlader en følelse af skam og skyld. Med sit intellekt ved hun at det er godt, men den falske følelse har dybe rødder og vil ikke slippe hende.

Ved du hvorfor?

“Brændemærket”

Kan du forstå, at man kan have modtaget en så intens og konstant undervisning, at det falske koncept

101


bogstavelig talt er brændt ind i hans (eller for det meste i hendes) sind og derfor ikke kan luges bort?

Det er blevet til et ar, der aldrig kan fjernes.

Det er som en kvinde jeg mødte for syv og tredive år siden – hun var chefbibliotekar i den videnskabelige afdeling i et stort bibliotek i en storby. Jeg have gennemgået et kritisk studie om evolutionsteorien, sideløbende med mine første studier af Biblens beretning om Skabelsen. Jeg havde fundet “stammen” i den første evolutions hypotese. Hvert eneste argument -- alle fremstillede “evidenser” – var kun grene på denne hovedstamme. Hvis stammen faldt, ville resten falde med den. Jeg havde skrevet en kort tesis der præsenterede kendsgerningerne, og eftersom jeg vidste at denne bibliotekar var højt skolet, bad jeg hende læse mit arbejde og give mig sin vurdering.

“Mr. Armstrong”, sagde hun med et skarpt, men lidt forvirret blik i øjet, “du har en utrolig færdighed i at komme til sagens kærne. Du har sammentrukket det i forholdsvis få ord, men du har uden tvivl fældet evolutionsteoriens stamme. Så vidt jeg kan se, må jeg erkende, at du har modbevist den eneste forudsætning der kunne BEVISE doktrinen. Dine argumenter er korrekte. Dine kendsgerninger er sande. Alligevel kunne jeg ikke, på trods af dine positive BEVISER på evolutionens manglende fundament, på noget tidspunkt i mit liv holde op med at tro på den. Jeg er simpelthen for gennemsyret af den. Hele mit liv har jeg deltaget i videnskabelige kredse. Jeg har udført gradueret arbejde for Universitetet Columbia, Chicagos Universitet og andre universiteter. Alt hvad jeg har læst, lært og accepteret, modbeviser du i din tesis – alligevel er jeg ikke i stand til at udrydde evolutionen af mit sind.”

En persons samvittighed kan blive “brændemærket” (1. Tim.4:2).

102


Den falske lære kan være så fastbrændt i vort sind “at vi TROR på løgnen”.

2. Tessalonika brev kapitel 2 fortæller om dem der er blevet indoktrinerede med Satans vildførelser “Derfor sender Gud en vildførende magt over dem, så de tror på løgnen” (vers 11).

På grund af denne ugudelige lære at sex, også i ægteskab, er nedværdigende og skamfuld, er utallige hustruer, selv efter at have lært Guds SANDHED, ude af stand til at føle sig godt tilpas – som det var Guds hensigt – i de ægteskabelige relationer. Dette er i virkeligheden en slags perversion – en mental perversion, hvor sindet er blevet trænet til at afvise det der er helligt og befalet af Gud, som om det var ondt! Det er uhelbredeligt med menneskelig hjælp – det kan kun helbredes ved guddommelig mirakel! Kun ved Guds kraft!

Der er sikkert nogen af dem som læser denne bog, der vil sætte sig selv i denne kategori. Intellektuelt vil de forstå SANHEDEN. Alligevel vil de i deres ægteskabsrelationer automatisk isne i angst. De vil på trods af den sande VIDEN, føle sig snavsede, og have en fornemmelse af fordømmelse og skyld. De er “hjernevasket” langt ind i deres underbevidsthed – brændt ind i – ætset ind i deres sind.

For at nyde de rige VELSIGNELSER en kærlig Gud ønsker at indgyde alle sande hustruer der følger HANS LOVE og som bliver ledt af HANS ÅND, må Guds SANDHED ikke alene opfattes med hjernen – den skal også udmøntes i handling!

Alle ofrene for Satans sjofle brændemærkning, bør inderligt og af hele hjertet bede den Hellige GUD om at fjerne dette falske koncept fra deres sind. Bed som David, ”… skab i mig, O Gud, et rent hjerte, giv en ny stadig ånd i mit indre” (Sal.51:12).

103


Da David, fyldt med anger og emotion, bad denne bøn, var hans hjerte knust af anger over sit seksuelle forhold til Batseba, Urias’ hustru. Han fortrød sin forkerte holdning til sex. Han bønfaldt Gud tage det snavsede begær bort fra sit sind – at skabe et rent hjerte i ham og give ham en ny og stabil ånd – eller attitude – det rigtige begreb i forhold til sex.

Læs dette og de tre foregående kapitler over og over igen. Læs alle henvisningerne til andre vers. Lær at ADLYDE Gud med glæde og med oprigtigt hjerte og kærlig forventning, når han byder, at “I hustruer skal underordne jer under jeres mænd som under Herren” (Efe.5:22, Kol.3:18). På samme måde som mændene befales at elske deres hustruer, er hustruer påbudt at elske deres husbond (Tit.2:4).

Guds LOV – Guds VEJ bringer lykkefølelse og beskytter denne hellige, rene, retfærds, personlige og intime kærlige ægteskabsrelation. Den har Guds VELSIGNELSE!

Følg denne vej med bøn og taksigelse, i kærlighed og dyb taknemlighed til en velgørende og kærlig GUD!

Klar Nytestamentlig Lære

Studer nu 1. Korinterbrev kapitel 7.

BIBLEN -- som oprindelig inspireret -- TALER UD på et klart og enkelt sprog, ikke alene mod misbrug og perversion af sex, den instruerer lige så klart i den rigtige brug som Gud befalede!

Glem ikke at vi læser Bibelen som den er blevet oversat til dansk. Nogle oversættelser – specielt den Autoriserede (engelske King James) version,

104


(som er grundlaget for oversættelser til mange andre sprog -- Red) – som blev oversat på en tid da sex overalt i verden blev anset for skamfuldt og ondt. King James oversætterne gjorde alt det de kunne for at skjule den sande mening, fordi de følte, at det “ikke var pænt” at tale så ligefremt. Men hvert eneste ord i den originale tekst, var inspireret af Guds HELLIGE ÅND! Og det er på tide at vi får Satans falske beskyldninger, at nogle af Guds Ord “ikke er pæne”, afskaffet. Guds Ord er helligt og ukrænkeligt!

Vi bruger flere oversættelser, både Mofatt og King James, for at fremstille dette afgørende Nytestamentlige kapitel om SEX. Mofatt oversættelsen blev oprindelig oversat fra et brev apostlen Paulus skrev til Guds Kirke i Korint. Men det var inspireret af den Hellige Ånd, og det er en del af GUDS ORD til os i dag.

Som tidligere konstateret i dette kapitel skrev apostelen om SEX i det femte og sjette kapitel af 1. Korinterbrevet. Der foregik sexmisbrug i denne Kirke, og Gud fordømte det igennem Paulus. Men vi har også set, i den sidste del af kapitel 6, hvordan Paulus lærte mændene og hustruerne at ÆRE GUD i deres legemer gennem Guds hellige ÆGTESKABSINSTITUTION– ved givende kærlighed mellem mand og hustru – lige så vel som ved at holde deres legemer rene og fri for utugt, utroskab og misbrug.

Kapitel 7 forsætter instruktionen fra Gud om den påtænkte brug af sex.

Læg mærke til vers 1 og 2: “Med hensyn til det I skrev om, så er det godt for en mand ikke at røre en kvinde; men for at undgå utugtssynder skal hver mand have sin egen hustru, og hver kvinde sin egen mand.”

BEMÆRK DET! Fat den hele den virkelige betydning! Alle mænd og kvinder bør giftes – men HVORFOR? Fordi det er synd at være ugift? Nej – vers 1 siger “at det ville være godt for en mand ikke at røre en kvinde” – det vil altså sige, at udelade

105


sex og forblive ugift. Det er ikke FORKERT at forblive enlig.

Så HVORFOR siger disse skriftsteder at mænd og kvinder bør giftes? Siger det “at de skal gifte sig for at få børn”? Nej, det siger intet om at hensigten med ægteskab skulle være formering.

HVAD er da grunden? Skriften giver svaret, “for at undgå utugtssynder”! Paulus havde netop fordømt førægteskabelige samkvem – UTUGT – som værende SYND, og som bryder det syvende bud.

Den klare lære er her, at for at undgå seksuelt samliv udenfor ægteskab, skal en mand og kvinde gifte sig! De skal have seksuelt samleje INDENFOR ægteskabets rammer! Dette har Guds velsignelse. Dette er Guds bud!

For at undgå SYND, utugt -- som er sex før ægteskab -- og for at have seksuelle relationer med Guds velsignelse i SAND KÆRLIGHED, lad da mænd og kvinder gifte sig!

HENSIGTEN der gives her er ikke formering, men lovlydig og retfærds seksuel samleje i stedet for ulovlig og syndig utugt. Dette bliver endnu mere klart efterhånden som vi kommer frem.

Klar Snak

Vi kommer nu til vers 3: “Manden skal yde sin hustru, hvad han er hende skyldig; ligeledes også hustruen sin mand.” Læg mærke til at seksuelt samkvem er påbudt. “Manden skal… ligeledes også hustruen…”

Bemærk nu en anden af Guds principper for at yde og dele.

106


Begge skal YDE dette seksuelle samleje i kærlighed til hinanden. Gud taler ikke om en kødelig ydelse eller modtagelse i form af sensuel tilfredsstillelse – men om kærlighedsydelse.

Fortsæt i vers 4: “Hustruen råder ikke over sit eget legeme, det gør hendes mand. Ligeså råder heller ikke manden over sit legeme, det gør hans hustru.”

Læg mærke til princippet i Guds Lov – det er KÆRLIGHED – det er GIVENDE udadvendt omsorg snarere end selvtilfredsstillelse, der er understreget. Det er et bud, “hustruen råder ikke…” der er ikke noget hvis eller såfremt; det er ganske enkelt forbudt, og er i modsætningen til Loven og derfor en SYND for dem begge selvisk at bruge deres krop. Hustruen der på grund af falske koncepter er frigid, har ikke lov til at nægte sin mand samleje. Hendes kønsorganer tilhører ikke hende selv, de tilhører hendes ægemand!

På samme måde kan en mand ikke nægte sin hustru at deltage i samleje – men på den anden side skal en mand ikke stille ubetænksomme krav til sin hustru, så han måske bruger sine kønsdele som han lyster for at tilfredsstille sig selv. Hans seksuelle anatomi tilhører ikke ham. Kristus betalte for både ægtemænd og hustruer med sit liv.

I virkeligheden tilhører vore legemer KRISTUS – men her giver han retten og magten over mandens legeme til hustruen, og retten til hustruens legeme giver han til manden. Men Guds lære – Guds LIVSSTIL – tillader ikke selviske forlangender men kræver betænksom ydelse.

Det er intentionen og motivationen, der her er tale om. I virkeligheden peger det direkte til tænkemåde og hensigt, til holdninger. Manden der opfatter dette vers

107


i Guds lære som en ret til at gøre ubetænksomme og selviske krav, i måden han bruger sin hustrus legeme – idet han påstår at hendes krop tilhører ham – overseer i virkeligheden at hans motiv og hensigt ene og alene er, at bruge sin hustrus krop til egen tilfredsstillelse uden hensyn og udadgående omsorg for hendes ønsker.

Der er tidspunkter i det ægteskabelige samliv, da det ville være ubarmhjertigt og fuldstændig hensynsløst og selvisk af en mand at kræve tilfredsstillelse ved brug af sin hustrus krop. I disse tilfælde, er det Guds lære, når den forstås ret, at mandens kønsorganer ikke tilhører ham selv – han har ingen ret til at bruge dem selvisk, hvis det indebærer smerter, lidelse eller er en mental plage for hustruen. Gud befaler manden at tage sin hustrus følelser i betragtning – han skal være nænsom, blid og have lige så megen omsorg for hendes ønsker og velbefindende som for sit eget.

På den anden side, så er der tider hvor seksuelt samkvem er definitivt nødvendigt for manden. I sådanne tilfælde må hustruen vare betænksom og ikke skuffe sin mand. Hun må ikke nægte ham sin krop.

Vi kan også se på den selvoptagede frigide hustru, der nægter kærligt samleje med sin mand, bare fordi hun “ikke er i humør”. Hun bryder Guds Lov der siger, “Hustruen råder ikke over sit eget legeme, det gør hendes mand” – hendes krop tilhører manden.

Guds Lov er altid kærlighedsvejen – den er udadvendt omsorg og hensyn til alle andre på mindst sammen niveau som for én selv. Selviskhed bliver til begær. KÆRLIGHED flygter når det hele drejer sig om selvet.

1. Korinterbrevet 7:5 bliver endnu mere forståelig i dette lys: “Unddrag jer ikke hinanden

108


uden måske med gensidigt samtykke for en tid, for at I kan have ro til jeres bøn. Derefter skal I atter være sammen, for at Satan ikke skal friste jer, fordi I ikke kan være afholdende.”

Med andre og enklere ord, at praktisere det den såkaldte “kristne” lære har fremlagt de sidste 18 hundrede år, at nægte seksuelt samliv medmindre det er til formering, er en direkte krænkelse af Guds Ord – det er I SIG SELV SYND OG ULYDIGHED MOD GUD – og det er at BEDRAGE ens ægtefælle!

Dette dobbeltmoralske hedenskab har ophobet uoverstigelige bjerge af menneskelig smerte og frustrationer alle disse århundrede, bjerge højere end alle jordens geologiske bjerge tilsammen! Det lærte millioner af mænd og hustruer at bryde Guds bud, at SYNDE – det er de menneskelige lidelser gode beviser for. Lydighed mod Guds Lov leder til lykke og glæde. SYND leder til lidelse og miserie. Frugterne, resultaterne, af dette middelalderlige snerperi viser tydeligt, at det var SYNDENS VEJ!

Smertefuld Erfaring TALER UD!

Ikke alene modsiger GUD ALMÆGTIG i sin Bibel denne hedenske middelalderlige

109


lære i sin Bibel. Det samme gør de UBARMHJERTIGE ERFARINGER, der taler deres eget sprog! Den barske lære, at sex kun skulle bruges til at sætte børn i verden, satte ægteskabet i et skadeligt og umuligt lys.

Augustine, Akinas og “kirkefædre” der gik forud for dem i deres “strenge kyskhed” kunne ikke se nogen KÆRLIGHED i den ægteskabelige forening. Ægteskabelig sex, med mindre det var til formering, blev altid anset for begær, lystenhed, nedværdigende og syndig selvtilfredsstillelse. Og selv om mand og hustru kom sammen med henblik på at få børn, blev det også mistænkeliggjort.

Disse mænd, i hvert fald Augustin og præsterne der fulgte, inklusiv Akinas, oplevede selvfølgelig aldrig lykken og glæden ved ægteskabelig KÆRLIGHED. Augustins samvittighed var fyldt med skyldfølelse over sin egen utugt og sine seksuelle laster. Han blev ALDRIG GIFT. Det var for en stor del hans fortjeneste, at præsteskabet fik indført cølibat. Han var selv i besiddelse af store seksuelle erfaringer, der alle stammede fra lystenhed. Han oplevede aldrig en GIVENDE kærlighed i ægteskabet. Han kendte ikke dets glæde, lykke og lyksalighed. Det eneste hans sexerfaringer havde givet ham, var ubeherskede og selviske oplevelser efterfulgt af samvittighedskvaler og skyldfølelser. Den slags mænd oplever aldrig ren og fuldkommen KÆRLIGHED blandet med respekt, hensyn, agtelse og ærbødighed fra en ubesmittet hustru.

Til trods for at være ofre for denne undertrykkende falske lære, er der tusinder af intelligente ægtemænd og hustruer der har lært, at KÆRLIGHED udtrykt i samleje mellem ægteviet mand og kone, er lige så vigtigt og livsbekræftende som at producere børn. Men det er muligvis majoriteten, forblændet af den

110


falske lære, der aldrig har opdaget dette. Men hvor hen førte denne viden dem, der opdagede den?

Tusinder af tilfælde, og jeg har set så mange at jeg er sikker i min sag, har oplevet, at denne undertrykkelse berøvede deres ægteskab spontanitet og glæde. Der er tider hvor omstændighederne kræver enten tidsrum imellem børnenes ankomst, eller at der ikke skal komme flere. Parrene der opdagede den sande, rene og smukke lykke ved at give og skænke KÆRLIGHED i seksuel samkvem, hvor endte de med denne lære?

De havde fået den barske undervisning, at “de skulle adlyde KIRKEN!” At være ulydige mod læren betød, at de ville komme i helvede til ubeskrivelig tortur og evig ild! Dette blev VIRKELIGGJORT for dem! De er fyldt af skræk og rædsel ved tanken! De vover ikke at være ulydige imod deres kirkes lære. Som regel ønsker de at være lydige mod den – fordi de har lært at tro, at det den siger, er det rigtige! Hvad sker der så? De anstrenger sig og stræber efter at leve uden sex. Sex bliver det hadede objekt og SKRÆKKEN der ødelægger kærligheden!

Mange er i deres fortvivlelse grædende gået til deres sognepræst for at få råd og hjælp. Hvis de der får at vide, at det eneste problem de har, er mangel på selvkontrol, da bliver de virkelig frustrerede.

De kan kæmpe og anstrenge sig med det eneste kirken tillader, som er “rytme metoden”. I desperat beslutsomhed, begrænser de sig til det der er beregnet (ofte fejlagtigt) til at være den foreskrevne periode. De finder som regel ud af, at denne metode IKKE VIRKER!

Mange præster er begyndt at indse – om ikke offentlig, da privat – ondskaben i denne traditionelle falske undervisning.

111


I dag er der mange læger der indrømmer, at denne “rytme metode” er en mangelfuld teori. Der er intet tidspunkt i måneden, hvor alle kvinder er immune for graviditet. Der er muligvis en nedgang, men problemet er kun relativt. Lægernes optegnelser viser at undfangelse finder sted på alle månedens dage.

Således har mange millioner mennesker under snerten af denne ANTI-bibelske lære, selv om de en enkelt gang har opdaget glæden ved sand ægteskabelig kærlighed, oplevet at deres ægteskaber er forvrænget. Hustruerne bliver frigide. Mændene bliver frustrerede.

Utallige tilfælde BEVISER at den bibelske vej, når den bliver forstået, er RIGTIG og at FRUGTERNE er overflod af lykke og glæde. Men menneskenes veje, det være middelalderligt snerperi eller de moderne skiftende seksuelle forbindelser, resulterer i vredens bitre druer!

112